2 Ağustos 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

2 Ağustos 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ici Hakimiyeti Milliye EE A HEHJEE HE EDER. Brian hükümeti Mecliste itimat kararımı aldı. Hükümet Poincare İR takip Pars 3) (A.A) — Hül Mi Böyanainiai hükümetin Eni renm eserin tak p ve ikmale galişme: netmekled.r. Hü m ağa milli ve mane- fi tekmil hukuku matup olan o dor te ile müdâlaa elebilmesi çin istemek- üç aylık bir mütareke led Mükünü m. muvatlak olabıl- Ja ihtiya- e. kab menin enetile umu- ebiüie terettüp eden mesili- yerlerini dernhde elecdğini ünü slimektedir. Pars Sw A.) — Mai kal grupu hükümel! İshine rey ver- meği karar isi nkâl ölinek veya aleyhinde Ke hususunula böahare karür vöreö: e ör Paris, $i Mk) — Mec is 36 roye-kürş. 394 seye hükünele imal im wmigtr. —— —. Etibba aşlırmıştır, kabine rey. verp e r ii anma yapılacaktır. Adapazarlı Şahin! getrilen Şahın Nur. tah kat net cs, bü adamın ulu bahsettiği m lir. Müsanlık Til liye gömlerdi.. Tıbbı Adil muayene mile. bu adamın müya; oluğunu tesbi. etmiğrir. Öürüm mühim ildir. ja- a yarınlan şahit ce'bi muhtemet- dr. 1. Ağustos nasıl il geçti? Paris'te : İnternational nümay şleri çın hazırıklar ya- pan ve aralarında bazı komün;st rüosası bulunan. ii Ee ii tevkif olunmuştu otelle Cheddilli deni'en İN infilakiyeyı havı on dokuz paket ile bömbalar. tutuş urmağa ii 'oplün'an nüshüatnın akam na kai k üzere Hu- maile gazetesinm bastırdığı İn- ternatıonal nammdakı göze'enn nünaraları polis 'aralından; imü- salere olunmuş Paris. 1 (AA) — Vur s hava- lisndeki a şirketler tez: gühlarınd 'abrıkalar.nda çalışan Di her nm işm lerkelliğine dar öğ'e pi hç bir sz alınamamış-” Tip ta'ebe yurdu Kadıköye naklediliyor. İstanbul 1 (İM) sulhat ve Içi mal Müavenat Vekilliğine ms- rbut leyli ap taebö yurlunu i gül ettiği bnadan hadıköye sn iwlilmes: 'akarıür etm şter, Ka- My Mtesinde o duğunla mi sureliğ ta'abenin. di devamında sühulet temin edilmiş o acaktır. Yurdun o beşinşi sınılı talebesi fen *akülleesin ie ders” gördükle- rinden bu kısım falebosi # indiki bnada ka acaktır Kadriye Han arkadaşları “döndüler. M ) — Kadr ye e ve hemşres: bu- gün Mahim iller e vap ru ite Jar skar Mİ paya günü ie is erir, SE a. Sya 1) — his wa | AnkaraT. ve Si biru mi Mn ilen N ii ei . a.” . bar sayan hz «| o. Sicilli ticaret nü her tarafla İnileiein süküne tl ın. irem gr Mark ve mülaha bürosundan. ç bir mümeyş teşebbüsü Ankarada yetenbey © ezddesind, vie uly 6 numaralı mahalli Tizeren ikme t Etionne'dezi| “ii itihaz ederek hurdavır #9 EA) Rome ire Mereti'e şan, edek Dİ, * nda birçok tevkdi ve Mesevi limeküttesindes yapılmıştır. Evveca uselerden sokağında. 152 numarah hanede birinde muailimlik ölmş olup | mukim a e ye. e ık; senodenbar; aranmakta oan | endiler müeül l bir komün s1 bir do apta R enmiş o'duğu halde bu un- muştur Nicer, 1 (AA A — Bir e N öce ovar.nda birin n yüz küdar esli, ii ibek ile yeksan mey ee kişiyi mevas 2 birakmışı EM ©: Araman n)a (AA r hitam buldu sa. Po havas nde hiç bir komi nst müşahede olunmadığı balla ek bır tedbir olmek üzre kirik kadar ça mwüvakka'cn ei vika, edilim Amanullah Hn Istanbul'a geliyormuş. emps gazetesi sabık Afgan kıralı Amanu'iah Mazret-erile'ni e- « efradının ağustos ortasına doğ- ru İstanbu 'â gel p yer eşecek e- rın hüber vermektedir. a Pek yakında VERDUN Merkezi: AnKara Emlâk ve Eytam e Türk anonim şirki Sermayesi 20,000,000 Türk lirası Şubeleri: sign, ve deri edilecek. ima yn deli | mevdnai ve Aile tasarrui araş müsali faiz ve akim banka şi Istanbul ve izmir. rine 9057 aratan musevi mahalde yeğenbey ED 152 numaralı hanede mukt Keleş bahar ler tarsften mezkör o banede e m. Babar ai berveçbinu £ dairesinde bir kalektei e, a Seni işlerdir. <1 irketin merk rada a bey caddesinde “ numaralı mağazadır. İşbu şirketin başka bir subesi yoktur, Unvanı ia ve L&- dü Bahar dır. 9— Vitali elendi turalından — ve tarafından dühi iki bin İira Vaz ri Gi seli bida. itibaren bir senedir. İşbu a nin azüala temdit edile cek- Mi Şirketin işbu bir sene devam- ında hasıl Ca bılgmüm kâr ve müsiyaten tksim edifeceker. İşbu şirketin ies 10. Te- imaleyince tir. Buhur şirketi: mukavelesine ila- ek zeyildir. 1 —Şirket burdavar ve tuhaliye momrerlle iştlğal edeceği gibi şirket her türiğ taah ve mesuliyet Bia alacak im: il Viral ve Leon Babat ctendilerin münfereden ve müctemisn imzaslrıdır. — Şirketin unvanı (Vitali W on Biraderler Kolektif şir idle 5 serv talebesinin Oi ve Sürmene i ahati. avalisinde tetkikat. — Hukuk ta İstanbinı, (LLM) — Ol, Sürme Istanbu <a be osmyoli iie Htinaz İs ne havalısinde twikikg' arz'yede bpvel w'kik saya: bü ünmağa g'den Darülitünün Mü- ki biteli. aka © müderriy | dorr's'ernilen Mai k beyana- wo lalebe'erille şti o mek | Unda, «Trabzondan soy ap sahası üzere kaydotmuşlardır. Vesi olan Sürmene, Ol R.ze hava isme nokliye ücre'lermilen azami ton ma el LE re yen şim yı ekime zılat temın olim yin Kaya müd- | Sy son hüdıse üzetine piacin ie deri 3 ağusios günü akşamı h rinde alk kat yapacağın. ve kikan tam anak 6 ağusiosla Home z yırm gün det Büreni iki Tl vapuru ie harekel edu | Net 2 icap bre nesrelereğ sm cektir. dem ( Beyoğlunda li. e ) Bir methali Galatasaray lisesi Hamal başı arka- sında diğer methali tiyatro sokağına müsadif olan ve avrupa pasajı namile maruf bu unan iki taraflı dükkânlar ve üstündeki ollalar bir senede ve iki taksitte olmak üzere bedeli ihalenin nısfı ihaleyi müteakip ve nıslı diğeri tarıhı iha'eden bir sene sonra anmak üzre ayrı ayrı 25 temmuz 929 tari hinden wubaren vrmi gün müddetle müza- yedeye konmuştur. Pusajın krokisı ve dükkânların caratı ve muhammen kiymetleri aşızıdla gösteril- miştir. İşbu kıymet'erit beş bn İlrayı tecavüz et- mesi hasebile müzayede muamelesi kapalı Zarf usuli e icra kılışacağından taliplerin müddeti mü- zayedenin son günü olan 14 Ağuslos 629 çarşamba günü sat üçe kadar müzayedede münakasa ve ihâ ât kanununun onuncu maddesi mucib'uce feklif- namelerin' bir zarf derunine vaz ve temhir edere N reMaşalın ü: zerine ismini vazarak işbu memhur zarf nınatı muva aklı kateye ait mak- e diğer e işbu Zal tekifatnamenin hangi dükkâna ait sin işaret edilerek Beyoğlu mal müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonu riyasetine makbuz mukabilinde a eylemeleri ilan o unur. meti mahammine Va Lr ita Girsi Nu maras 11655 4090 Dükkan levkinde | oda mubah ve durıça 11609 1020 « “ &ğ 9975 9 “ M4 0 « 3 6825 Bil « “ « « 8 9450 çi « “ & “« 5 6825 Şi « dg vu «8 40000 S4 « “ « “ « 7 dö 13-0 « & ağ 2 0 8 8400 4080 « “ i 1 0 84U 4050. « GE «au ai 780 « A “ i 50 40 « « &« “ « 3 9450 900 « “4 © «ik 9450 1140 « « « « ü iŞ 9400 dy « ET, « 16 gaTö 1140 « “ “ « « 47 0450 MU « « « « « 18 9450 10 « e « 9 d400 6Ü « e « 12650 1380 « Mw « “si 11630 1080 « “ « « “ rzarek ı onanan ARTİ A MADA : © z ? 5 5 <

Bu sayıdan diğer sayfalar: