19 Eylül 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

19 Eylül 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

fer yün IKTISADİ SULH. İktrsat e beynelmi imi. | > malândi evi bie arasını nilaft hal el ve tm münasebetlere dostluklara en: sa; iyeti ne ol ii sağlam | lam bir zemin . hazırlıyan . iktıs: terek bir rabrta tesisi mümkün | amillerdir. Müşterek menfaatlara | olacakmıdır? Şimali Amerika bir- İstinat etmiyen beynelmilel teşki-| liği ve yahut p erikan. teşki > zaif kalmaktadır. bpm El Da bala Ni in zamanın ali korbinezonlarına galeride vrupa için sel ve uzlaşma arzuları inayaklk bele RM Hizir nil, LI u ehemmiyet ie daha kuvv: daki | dıf.Buril: mefhumuna idhal etmek arzusun- v mıdır? esi e de - ım bir çok mı ve e milf illa iğümadi hella. ve ME i eden mül edememektedir. Cemiy. am daha ziyade siyasi bir Sikirle » - ei > kin alimi bir sinllemese; olduğ EE Zeki M MESUT alâka göntetisişkir sn şar rana a SERME aza yesnin ehenmiyes bu an amil ci ğ e â5 p » SAw pa, mekan e kü rk Pl ugün Bursa'dan şehri-),.. ilime taki ve iğ Salk va imi ii SAMEŞ E beki öden mesaille büyük bir hazla iştigal e- ei” . a sie iğ, i Si al > de “e İNGİLİZLER. den Türkiye bu davete icabeti muvafık saslar lâzımı 1 Sanil & görele meşhur mi ortaya attığı av- MEM a a ğMleime eek a b yapa Birliği fikri. menser. itibarla sg erim işgal er kümandanı E zü b bu mülahazaya istinat etmektedir. General Twaites dün Londtaya gelerek | Mahmut Seyi Şahsen davet ederek Kon.) Fi b Fi ii tahliye meselesi ia harbiye neza-| ZreY€ İ in rita o Bagriular: manda, ki e gren snr tk, mm meşe olmasını istiyor. Onun fikrince bi- Vistadene avdet eylemiş. muharriri olmak itibarile bu iştiraki rinciyi daimileştirecek amil b İ FRANSADA YAĞMUR! hagen. maksadile' tamamile tevafuk kir ci . Fakat iktrsadi sul- «Londra, 18 (A) - Sy a Dalış ya tedir. hünde teknik Gehesinden evel ina k ind Kanaatimizce, Avrupa da ikti- di sulhün ilk iyasi sulhtü Tai Sul İmes Hünada Tolanaakir. Daşmahârririniz. Mahml ey kongre Taralından davet edildi. -Teşrinievelin altısında sağa 27in- çi umumi sülh Kongresi “toplânacaktır. bead tamamile hususi Viz aliye dır. Hiç bir resmi teşekkül Yoltğe. rain ie ni siyasi eği in nazarı a- lnması lâzımdır. İksat mütehas- nard ve Saint Bricue havalisirde saat- larca süren “müthiş bir yağmur fırtma- nin Cenevre'deki emr re İs- ler ie ileri 'sürülebilirler.An cak bunların nazariyat sahasından tatbikat sahasına geçebilme! b İ-| kal çin devletlerin evvela'esaslarda emiri üst katlara ilticaya mecbur lemiştir. Alçak e ey- vlerde oturanlar güç sandal ile kurtarılmıştır. Kil ziyâret ve hüki üessesatı | cemiyetler ve ilik matbuatla temas etmeleri e muhtemeldir. ongrenin aksı; per em maksadı hukul ürk eczacıları derin e e van nı takip, hakem ve bant Başvekil Müzelerin yaseten uyuşmaları icap eder. Ya! al Fransız tayyareciler i i fahrili Ni nız teknik bir plân. mevzuu İstaribul, 18 (A. A:) — Fransı ğ ü Türkiye Tıp müstal ser: lunca, muhtelif, enfaatler karşı tayyarecileri binbaşı Labori ve mü-| lar için dostane ve adilane hir süyeri | gisini siyaretettik. karşıya gelir, ve bunl 1 telif ede- | lazim Saho Moskova'dan şehrimi- mii teklifi, bare ve hulhe müteailik Bunca meslek yıllarnda her cek umumi bi: zemini ha-| ze gelmişler ve Yeşilköy “tayyare| vesaikin cem'i milletler arasındaki | hangi bir mevzuun tebii için Zer- Zırlanmamiışsa - münakaşalerin ar- karar; argâhına inmişlerdir, aya kat'i ve ii Ai sulhün başlıca esa-İ re kadar. çe ek Modi ini. sı ıkmtyı kasi alınmaz: Şu halde Madrit iti lâzimesini il n iti; coğrafi ve iktisadi noktalardan bir | Lizbon, Paris sekeri İkmal içiü kile Mürmeti mütekabile fikirle-| fa v e çektik; Bu, öyle bir nl ie mevcut olan devletler ara-| hâreket edeceklerdi i ii İdi e ii bizi her adımda hay- sında k r şeyden evel le al rabıtanıri tesisi lâzım gelir. Briand azap ei arasın- da böyle bir tesanüt mevcut oldu- unu kabul ettiği için RR ra- r şekil bizle 27 Avrupa mümessillerini bir zıyafet yat n Fransiz federal rabıta ” deye si ettiği bu rabıta, her hal sele lerin b ve, en şekede letler, bir devlet eşkil ederler. B rabıta iktısadi olmaktan ziyade si. yasi dir. al u gü yük Ha ğr-| Yak VASIFB. İstanbul, 18 (H.H.) — 15inci be; Berlire hareket inişi” © İ Şa ALOVA, parlar Sonra, güzel bir > istirahatı geçirmek ailenle için, laskâr Mabadı 3 üncü söbilmin) Hakimiyeti Milliye in maniler hepsi geldi.Ga- Teri zetemiz li makinelerle: dizilmektedir. Şili | ret 92 İtakdirden takdire ve gururdan gu- rura sevkedi tten hayrete, sevinçten sevince iyordu. e bir çığ hâlinde çimiz düşe bu duygularm altında elbet teki hede ve intibalarımızı tesbit in zorluk çekilir. azı bi vak'aların büyük e Varil si mn bulun- ğı damla di 5 la aları, çiftlikleri ile unutulmuş olan bu| irin yerin canlanması için bif işaret kâfi i. Memleketin hi ve kuvvet| menbaları — Keemniri de keşfet. Mes sie Ele nie Milliy: tık munta; halde o gün ve devam ettiği w: yi Sayıla günler için kaydi imkânsızdır: Sa Olarak çıkacaktır. Gazetemizde her karya'nın son günü, otuz. ağusto- gün halk sayıfası, ve sıra ile meraklı sa- | “un akşamı, 9 eylül Lozan, Gazi'- yıfa, sinema ve spor sayıfaları aş nin İstanbul'a ilk dönüşü; Demir: caktır. Bundan başka haftada bir olunun Kari si ie ke girişi, La "İla; ye'de Lotüs ve saire Ankara sente An ufasi şehir ak e SAR * ları sn sergisinde” te EN Hedik li lim eledi içide resimler bu- lie Rise ie lunack ve her türlü mukarrerat neşredi- ir, Bum üdüriye- m ba tinin mühtelif projelerinin suretlerini ttil uu sergi i kali, fikir, çinde se, are dar şanlı” ve muâz- m bi ir san'at za aferidir. mek imtiy, büyüğe nasip! yi | oluyor. İ alovanın “yeniden imarı mesel il bize yeni ufuklar iie bir işarettir. i Bu ö arşımızda olduktan rar ve ie ayını iyi i de geçireceklerin çokluğuna göre yeni| pine ihtiyac vardır. Servete, mi- 1. muhite göre iktısadi, sessiz ve gü-| miyet Br nm şimdilik bu'dere- ce ileri--gidemiyeceğini © tahi ederiz. ,Di aslı malümata i mek mümkü vrupa Avrupa birliği deniliyor. Aca bu ü | memleketi e yer eksik değildir. Anadı kliyorlar. öyler, birbir sayılmıyacak kadar çoktur, ve şimdiye kadar meçhul kalma- kri Sebebi de yolsüzluktur. Vilayet idareleri, a devletlerin zain | hal tarzları hakkımda fikirler vermiş 0- air Fakat “Hakimiyeti Milliye,, nin en taideli ümmi biri her gün tazaman neşredilecek olan : Memleketlerde ünl olaçaktır. dg e düş mun- zi öE 3 “Hakimiyeti Milliye, izi hiç "bir iri meselenin yabancısı kalmıyacaklar, konferansları, işleri - sahfa öğreneceklerdir. 'ürk hel ekimliği bugün dü inyaca ne DERE emniyet ve bürmete eriş- Her yerde $ kuruş. Türk Tıp Müstahzaratı Sergisinde Bir Saat. Bu Sergi Kılıç, ; Fikir; Hendese Muazzâm Bir po Zaeridir. Zalerlerimiz Kaslar İsmet Pş: Hz; ve İlerisi ün küşadı günü “sörgiyi de gezmiş . rr hemi etmişlerdir. Ismet Pş. Hz. i meyil tetkik ederken varmak üzeredir, ve biçak nol ise varmıştır. ürk âdil bir sulh, hedefli “bir ikon bir külfet: saha- . smda Yi ça ıkça bu zaferlere çok -İ)daha yenilerini de ekliy, ir v tçıları.H. iy yacak kadar büyük bir heyecan en- ginine atan eserleriniz size her tür- lü ve her çeşit Kağrr ek miş ise Türk Tıp müstahzaratçılığı ! Mevcutsulardan azami istilade temin olunacak Nata Vekil İliği Bü Heiyeile ii Başladı. Bu sene memleketimizde esaslı bir Li su işlerine başlanmı a) Na fra Vekilliği rn yapıl: şler ıştır. acik r hakkında icap eden etütleri kırı vermiştir, m: (Mabadı 2 inci ei bayanla “Adliye Vekili Tettişe başladı. pe Kğ ri yn kile aatte bulun Mm 18 ae — rna Ve siz er — Be; e aram Ağ "Hakimiyeti küre için Almany; da sureti mahsu: 1 kâğıdımız da gelmek üzeredir. O a ettirdiğimiz | ge” Vakit unlar hakkında bazı mal lie etmektedir? Briand,m e — Avrupa devleti mümessili bü- Bunlar arasında, Sim Coğrafl Avrupa nın yarısından faz: gibi yerler için, ufak bir propaganda hem güzel 'köy- zahmetinde bulunursa lerine varid: mek ha farklı Serik “Hakimiyı ili iye,, yi okuma! kw | | takip etmek elek kolaylık ei »rmiştir ” Gteseelerdeki: münakasalrı güya yeri N Vekil. Bey irtişa larını görerek şikâyetleri olup flar şikâ- Mahmut Esat ri > e Sl nbul ve izmi sin re ig satıcılarına gar ceğiz. E iş ei Ankara'ya yakın ve ci ira? şayanı lar fi Vekil Bey de tır. Mevkuflardan Jan Basat beş bin li- aali; ie eni ye ae ve- mz olmakla beraber mar. iti vi vx a; kında “Hakimiyeti —— — nan ve İzmir gazetelerinde lasını teşkil eden Rusya'nın mü-| iş olur. İstanbulda Polone? köyüne üzere messili de var mıydı? İngiliz mü-| akın eden yolcuların duyduğu arzu, da- mii vardı. Fakat İngiltere, do-| 24 pek mesir Yatdır. onları Yâlovanın > yene bir birlik geşkil iddiasında | trbik sahası genişledikçe, daha | değil midir ile bütün) ve hayırlı olacaktı genç meme Avrupa F.N. inn 3 üncü sa; Pi işler yeraltr mir geti (Mabadı sayıfada) m kefaletçe serbest

Bu sayıdan diğer sayfalar: