25 Eylül 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

25 Eylül 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Si 4 Hakimiyeti Milliye i Eylü' 2 EHİR DE. Islahı Nasıl Olacak. Mütehassıs Leymanın Ikmal Olundu. Tersuş ziraat bankasında Fabrika icarı 'Tarsusun Mersin caddesi üze“ Bursa mektubu. Bursa .Kaplıcalarının İslahı arasından, korkulu bir Tetkik Etti, arihinden itibaren 20 ia ye zari iz çıkarılacaktır. Bedeli —— AE yim taktirde badelistizan iha- Tarsus g- ve müz: hitamı olan birinci teşrinin İ, Satın Alma Komisyonu ilânlar ı Devlet Demiryolları ve Liman- Umumi İdaresinden Bilecik. . ile Karaköy arar Haydarpaşa — Eskişehir 130 uncu * kilomet- viyadükünün Seker Fabrikalar. İksa vaki kârgir, ola- vahidi kıyasi fiati üze- kapalı zarf ususlile -müna- 1929 elektrikiye. Münakasaya iştirak teklif süreniz so ve Mütevelliler Saat se 30 a kadar Umumi mik kalömine vermeleri lâzım- ve alinir erinin bazı taleplerinin Talipler münakasa şartnamesi etmişlerdir. evrakı fenniyeyi 5 lira a: bu Ankarada ve eN rl üfettişliğinden tedarik Yoz; numaralı jandar- mektebi müdürlüğ günden: Mekin 6 & teşinive 929 evel e tarihi- ve hava spor ku-| söylemesi ve m harekete geçilmi . v Bursa ee İesi münakasası tarafından hava bize ve NU ları isabeti inci nevi Avrupa'dan İstanbul'a gelen ve- Ekmek biri fab- unundan imal edilecektir. İ- İstanbul'dan kaplıcalara bundan sonra İŞ BANKASINDA. tımtıraklı bir kılına- bedeli mini 7,5 temin; mu ya nakten Sapakie ve <a veya olunacaktır. ve şu üzerinden paylaşıyoruz, Kalkaı mektubu icra Bu şövalyenin — karı: Direksiyonu kaçırırsan bayırlarından tic: inle: “Pahip olanların mek» Alakadarlarına: Türk telefon şirketinden: 1 -- Ankara ve havalişi acentalığı, Kontuvar Elektrik Müessesesi sahibi Fuat Münir Beye tevdi edilmiştir. 2 --- Pek yakındaki Giğlik taksitlerle radyo şatışına başlanacaktır. Fazla tafsilat için Kontuvar Elektrik Mü- müracaatı, ANKARA PAKET GÜMRÜĞÜ MÜDÜRÜ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: