20 Ekim 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

20 Ekim 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

fer gün dakimiyeti Milliye Nu. 2973 Onuncu sene, ea Anil MMİYETİ. Bir mi ein, Ea tarafmdan forı kım mefki eleği a dahili olsun; Ker ar harici 1? > sün siyaseti Be tahâk haki 300-ingiliz lirasi Am li do: büyükleri yade'mâkinelerin istihlak e li bir ta-| paradan: hayli ek icil mümkün olacaktır; O va| e lik b li dır. İngiliz filösu Takikada yiyormuş. ğer bir uzlaşma've stluk tesis edilebilirse, dal i- erika ile ebedi ei lila da beki bir çare rae bi PAZAR 20 TEŞRİNİEVE MECLİSREİSİ HAZRETLERİNİN ÖYLEDİKLERİ| Pş. IK Pazartesi — e r. Bui iti ii la dahili) e te sbit > etmek gramına > geçebilmek için siyasi programdan £ çi, başlamıştı arici siyaset progrâmının tat- “mümk <ün |biki şüphesiz daha fazla bie meha” Günü Ankara'ya ( elçceki Istanbul, 9 M. Ea Reisi Kazın e ei isin Kya ir. ie inn üzerine: karşılıklı t&- muyaflakiyet halinde, tesir ve fay- ee — Ps. münasebetile şu beyanatta mevzuları in farklı olanjl b Beg sey gibi dahil? ve harici i siyaset deği iibarle bazi farklar göze çarpabi- “Dahili siyaset devletle fertlerin karşılıklı müna; siber a lale ei için amam haki- t ve ei İN balaari Devlet içinde bir gailelerin ortadan 'kalkmı milletin apamli ve inlişatnda ide) tehdi itler ması içinde mik vaziyetin tayininde diğerlerinin de az çok iradeleri la- hik olabilir. yi birinin zat ve hatta düşman ler peşinde koşan bn muhtelif radeler arasın- zaya uğra atmaksızın temin gitmek anal islerle e r. Zaten yalnız Mi dö: bize, e ya pmu IŞ» lduğumu iiiegei mi- sallerle ae Br iand Başv vekilliği Terk Mi Edecek? k: sin e ie | YERİNE TARDIRU'NUN GEÇMESİ MU iş leri; HTEMEL IM M. eu. Berlin; 19 (A.A) — Young plâ- er Medi. lep Dn reyi âm senmi Londra, 19(A.A.)—Daily Mail'in > Sih hati harici siyasete düşen en mühim bir vazifedir. Pp ilk hedefi; hiç şüphesiz, devletin beynelmilel Fe vi di e . Emniyet KEK ile hak oliti Mn niha ayet t bu hakimiyeti kendi etin: hayli zamandanberi bozuk olmak- la beraber hem Başvekâleti * hem hariciye im idare eden Si ike a 7 Meclisin tatili esnasında dai- idip gelen ile gö rüş- mat pek (e jmeb'us beylerin çoğu tüm. Verdikleri malümat "ilde şa şayanı memnuniyettir, Meb'u memleketin -iktu; nn fevelki senelere e eyi oldu- |guna halkın vul ER Se idrakinin ço- kin mia heri e atla işlerine sa- olduklar arını, şalisi teşebbüs- in arttığını söylüyorlar. stanbul'un umumi vaziyetin: gelince ii sene eyileşmekte oldu- vücuda getiriyor- ar, istanbul” un m içtima hayatı da her i Iduğu gi 0sayla. 1. 1929 Her yerde 5 kuruş İktisat Vekili Sakir B: Vekillik makamında: “Giresun Fe Harp Mustahsilleri Ne Yapacaklar? Dün Yen izl Erkânı &'İkasat Vekili Bey'in Harplere Diploma Gazetemize Beyanatı.. Tevzi Edildi. Giresön fındık müstahsillerinin Kere GM) — Bugün Askı akademisinde erkâ 1- ve spor Deyil ir ia ei ae ve bâtbiye tahsilini ikmal eden zabit- bidir. Kadın kıyafetleri hakk Ti fik i söyle: hem na hemde nayi şehri olmak evsâ ni a Fakat her nevi sana; ayi çin müsait değildir. lee sara'ya pazar günü ha- reket edeceği <8 MİLE VER. İstanbul, 19 (Tel all) - Adliye Vekili Mahmut t Bey sal gü- nü Ankara" va hi iz, edecektir. İSTNBUL MAARİF EMİNLİĞİ. İstanbul, 19 (Telefo: Es — İstan- bul Maarif Eminliğine Sabık İstan- bül maarif müdürle erinden Mustafa Fıkrâ, OKUNA: AGAR ESE Türkiye'nin faal cephesini imar ve Ziraat ei teşkil ediyor. rin duyulan, fikir cereyanlarıdır. Fikir tur. ticaret, e düştüğ - lere diplomaları. tevzi edilmiştir. air Tevzi merasiminde İse irat e- - İbi büsüa mahsuli vE le dilmiş ve Müşür Fevzi Pş. Hz. ile aahbüdata girişmiş olan- Se ütün erkânı dele bulunmuş- de) bu müşkül vaziyetten kurta- Vi için bazı teşebbüsatta bulunduğunu da ilave etmiştik. » t VW çalın söylenmektedir. Bu ne ve kadar doğrudur? — Bü 8tfe fındık mahsulünde mutat olmu mhsulün henüz nüma Kn o al bir aralık hilafı mutat soğük gitmesi ve bu afetin zuhurunda amil ol- Dahiliye Me M. Tardieu ha-|. -İlef olacaktı ba dik, - Ne yapı takati iken meşağılinden pek yor. | 74hif öyle bir durgunluk “arzediyor ki gun düşen Bira anda haftada hiç 0 iv ie : iyi ii almazsa, iŞ gün. istirahat etmesini tün müşküllerin çok ila bir milyon kantar arasındadır. Bu musriren vale, e e ear Me hal ne İstihsal sahalarında bulunan resmi ve sihatine naei ileyhin- ğ ie : a Bağvekâletten çekilerek | 9“ een az uzun müddet me z menbalarımızdan aldığımız malü-” i uha. | yanılır. şüphemizi. hakik a sapik aki Rl mütefekkirlerin istirahatine hükver alım İstanbul'da irat e ii nan bir nutui anaati temelindeı “İki tahmin Trabzon mıntakasmıda a Al Bayeki 300,300 Ordu mıntakasında 100.000 kan- sarstı, ve ortada va Gis Dahası oldu- kudrette bir dev letin çıktığını görmi mevcudiyet ve eki) ii anması- na istinat ede: n İn giltere için filo- kabette o filoyu be: my damarlar LONDRA DENİZ: KONFERANSI. MERIKA HEYETİNE Mr. t STIMSON RIYASET EDECEKTİR. Londra, 19 (A.A.) — İngiltere tarafından ahid teslihat Kw fe- elin taş gibi bu nutuk etrafta halkalai ar cude getirerek gittikçe genişliyor. e a olduğunu ve bu eksiye slam me kadar sayısız bü- sule e akisleri dinlemek kâfidir. en | tar idi. İdrakten sorira en şayant itimat Dr. Müller. ör telgraflar Young plânı mes'e- 'mıntakasında 20,000 ve afetin en ser de Başv çiğ > ii (Devamı 3 üncü: sayıfada.) © |buluh: nduğu kümesi Ek İngiliz Amiral ee Bir Balo Verdi. imera ae etmiştir. mut. azaman intişar eden| tanı kansız bırakabilir. İşt i aşkına yapıldığı ddia ia ille bü- Ee kâffesinden mmuvafa-!s: şi ari e Si ğundan en yalniz , san'at ve -fel- efe ki üç senedenberi İiyeilari şi sürek bir tesir bars İstanbul; 19 e erlin, 2 A çiğ ( Elizabet zırhlısında e Ni kakal idik | tarafından. bir balo ki odan evel Epi Valisi ile. Ku: |tir. kmandan ve ese bir e idiyâfet. verimi. iyafetin s0- i tün tahdiditeslihat A a ei u e. Z. 2 sims saya ir, Toki AA.) Bi Na- 1 alanlar, sayıfalarını rl fevkalide bir esere tesadüf edemediği| a e Gazi Orana yada Ftıbba Od: ası miştir. 9 ziri beyanatı. ya rn onferansi Geminin güvertesi kâmilen be- -İ)dra kı vensili iç in diğ ye r, Siyasi i ted eri ici emhni-| yet tesis senii ri ini letin daimi ütereddit v bir vaziyet! ile ene iski da-j8 hili iakişat v ve terakki sahasına tev- cih — dal olur in ilte- i ii vi ve Donald ili e amı- na geçince en büyük dikftatini-ha-|mi rici “Dolit tikaya çevirmiş olmakta d ğini ve bu suretle sulh lehine bü- İm ola- 5 (A A) — e eridi teiye koriferânsını SL ieiİaŞe riya- set £ edebektir. ler ortaya” çıkmadıkça, kia) ankpar Ra yok demektir. Eğer #i- İdave Heyeti. EE amtakası Etrbba odası 'ürk bayrağı yapıl. beğ meli şü suretle teşekkül etlilerin üşümemesi için her tara ii elektrik sobaları konmuştu. tekti rikle bir 'şünseydi Gütenberg matbaayı icat et- tı. Güvertenin arka tarafında etmiştir £ br Salaş EM 1316 senesinde mezdi. Herkesin okumadığından işi em ona okunabilecek Eserler veri *k lâzımdır F.N. z Filosu Kuman- Canı Agiri al Fire verilen muaz- zam gümüş vazo duruyordu. Dr. Vehbi Bey er Bey Akademisinde.

Bu sayıdan diğer sayfalar: