5 Kasım 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

5 Kasım 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mr eee "esrinisani 5 — H Meslegi akşam kursları. İsmetpaşa Kız Enstitüsünden: 2-11-929 dan önemin smetpaşa Serer meslek kurları he Bu lar şunlardan ibaret! ümati ee kurları; a hesap, resim p— Mese kurları: Dikiş, moda, beyaz çamaşır, naki; v idaresi kurları; tabahat, çamaşır yikama, ötü, tamir, dikiş, biçki erimi > Tasdikname almak söliieü in malümatı umumiye siiüisid grenmek istedi i mesleği kurlara devam etmeleri lâzımdır. Di- kiş, moda, beyaz çamaşır,. yahut nakış. İransızca, hesap, resimen kâfi see e mmmenyA deer nu bilimtihan ispat edenler malümatı umumiy: mezler. Tasdikname üçüncü sene sonunda verilir. 2-5891 “Hakimiyeti Milliye a a EE EEE as | iğ Ankarada Odun ve Kömüre ihtiyaç kalıyadı. Teinizdir. Kolaydır. avagazi Ucuzdur. Lütlen sergimizi teşriile bizzat tecrübelerde bulununuz. 24950 Kinin mübayaası. kara Sıhhas ve İçtimai Mua- wenet m Idar Yemek. Banyo. avagazile Teshin. H sasradal e münakağatı ii 8 Satm Komisyonundan; Mb ihtiyacı için aşağıdaki mevaddı iaşe sapa zar usulle münakasaya eman ei Ve 21-1 21- mg'a > hususiyenin 1929 senesi sine mevzu tahsisat ile mer mülhakat için 40 kilo klori ette icra kılın: ından talip| olanları şerâiti,. uayele eyi anla- mak ve daha fazla malümat almak © ia Gi sk “Jihalenin beli jKapalı zarfla xürda soma 8. F. Satın flame ait şartnaın: zaman onnasasa .sssoasa Her sene binlerce : yavrular avenet müdürlüğüne tik 2-5791 BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU. Of Yedinci tertip 4. UNCU KEŞİDE, Ti Teşrinisani 1929 Büyük ikramiy: 43,000 Liradır. AYRICA. 20,600 13,060 12.000 10.000 Liralık ikramiyeler. ve 10,000 bir mükâtat. 40.003 ara süter eden (58900), oamarab bilet; Istanbul Eilirne, Ürbehbereket, * ele satılmıştır. 20,000 lira mabet eden 168 nusmralı bilet: İstaobul, Bursadu satılmıştır 15,000 ira tibet eden 30494; numarah bilet; Bergame istanbul, Çrldu. Kaşda satılmıştır. 10,000 darp isabei eden “433$) numarah bilet istanbul, KN Satar ERİ E Beton arme yaptıracak. NAFİA VEKALETİ YOL LAR m KOMİSYO.- NUND ii gıdadan mahvolup gi- Mel Bol vitaminli teminatlı olan GLAKSO hilesiz süt Pe hi ve avvi bir daidir. Gürbüz yavruların hül iftiharıdır. Mini mini yavry- nuzu GLAKSO ile besleviniz. ll Me tevdi ey- lemeleri ve şeraiti öğrenmek üzre İs mil Kütahy: ağ Nafia Baş mühendisliklerine “Ankara'da Yollar Um: dü ine müra- caat etmeleri lâzımdır. Pro yerin ei Ankara'da Yollar Uum Müdürlüğünd 10 lira bedel caukabilinde alınabi- ir, Münakasaya sere l edeceklerin ehliyet vesikalarını i tetkik münakasa imtiyaz feshi. Iktısat esere —— Umum Müdürlüğünden: Eee ei 1/07330 Val Daday Aztuvay nahiyesinde kâ- tarihlifermanla Haralambos Yusufidis ve le kılınmış olan 1 ye ei numaralı kararname ile fes- şeriki Antuvan imtiyazınm 1 bedildiği lan o peri RESMİ KIMYA VE GAL TERIYOLOJ RAPORLARINA MÜŞTEMİL BİR ÇOK GÜZIDE EVSAFI HAİZ OLAN Gümüş vrnba suyunDA ye e ISTANBUL DARULFUNUN LABORATUVARLARI TAHLIL RAPORLARI Me CEVHER! KEŞF VE TESBIT OLUNMUŞTUR . ekin eyi KAPSUL VE ETİKETLİ ŞIŞELERLE BUTUN LOKANTA GAZINO VE PASTAHANELERDE BULUN AR: ER GUN MUNTAZAM EN AZ BİR çi El NLARA 60 VE PERAKENDE MÜŞTERİ- Ye 70 yi BİNLİKLER: BUYUK 5 KUÇUKLER 15 KURUŞ. DEPOSU: BANKALAR “CADDESİ ANADOLUH. L :2264 Tüğüne tevdi eylemeleri meşruttur. 2 Kü vilayeti dahilinde ve mi ve W. Vital ve şüre- te Tata yolunun 10 uncu) gg İometrosunda, Porsuk çayı üze-İ m Posta kutusn İstanbul 62 rindeli «B.T. 83) Porsuk köprüsü 11981 nün mevcut ayakları üzerine yam (08095 2507-1198 lacak betonarme üst yapısı ka AŞ pet usulile münakasaya Kelime (Türsiye Seşrisela.n idaresinin 17 teşr n *ve yi alla 20 1 Gi tarihinden 25 teşrinieve: tarihıne kadar a günü saat 15 te Nahıs haitalık Seyrüseler i R'AT'POSTASI vMAMENEMA ONLARI. (Gülcemal) vapuru 1/11/929) anla ÜR bei 14,30 da Galata İpe 2 gi kayla e ami vapıru pazartesi ile olbaptaki şartnameler tarifatı mik si pen mükemmel 4 dairesinde hazırlıyacakları teklif bir.or Ve cazbant vardır. ani embe akşamları İdare e rihtı mektuplarını makbuz mukabilinde! | DSA ĞEDN BİRİNCİ & KARABİGA POSTASI Hamam icarı, Ankara Evkaf Müdürlüğünden: Ankara'da Çocuksarayı cadde dd 5 e marif vakif çift : hamamm iki sene altı aylık icari 20:10-929 tari: itibaren (Karadeniz) vapuru e (BR d ) vapuru sönme a 12 de Galata rihı si, çarşamba TRABZON İKİNCİ e Mşembe akşamilatı İdare rııtımın ! (İzmir) en niş p per: ,şembe akşamı Galata rıhtamın- . MUDANYA POSTASI | dan. Marmara) pre ANTALYA POSTASI İnebolu) vapuru cuma, (Konya) vapuru 8/11/929 salığ naza, f Her gös Yalovayz ider ve ayni gühde gelir. ani ANANIN aleeni müzayedeye konulmuş ve saat 15 des ömrü ve nce il â aresinden: Pekdemir köprüsünün yeniden v ila münakasaya o gün ve o saatte Ankara evkaf| müdüriyetinde müteşekkil ihale müdüriy komisyonuna müracaatleri 2-5662 mahallinde hazır bulun- maları ilan olunur. — e zarf usu-l İle: münakasaya konmuş! İhale | kasa 24 teşrinisani pazar günü saat ÜR Deil fsaat 14,30a tirda önder İstanbulda Münakasa 19-12-29 perşembe günü saat 16 da Ankara'da Devlet İ5-st Malmeimz dai d Demiryolları idaresinde yapılacak» caktır. Münakasaya iştirak edecek- yer: | ç Münakasaya iştirak Tük kalemine vermeleri lâzımdır. 15 ,30 a kadar Talipler münakasa m leri 2 yi nde An sebe işleri dniresi relsli-! “> di 2-5154 da? onya'da Konya va'da, | veznesinden edebilirler. fbo'da

Bu sayıdan diğer sayfalar: