29 Nisan 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

29 Nisan 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- İKİ TÜRK HANIMI HAKİM OLDU. (Baş tarafı 1 inci sayıfada.) zane tarih nd yaptığım için e yorum ki Türk yül sedi; milletini; tarihi bilgi, n Bize, h ize geçmişin mekteplerinde bu hususta öğretilmiş şeyler nok- sandır; bence de lıştır. Yazık “ki, bu yanlış yol bugüne r önü- ki ölene va ocak- Geçmişten si se Ancak yüksek ku- daha çok ehemmiyet Bunun için pro- iri olur. mahsus lunmasını ve tesbit edilmesin! teklif ederim. Illüncü maddede Türk Ocağısmn 'Cümhuriyet, milliyet, miyet ve halkçılık mefkörelerini takip. | »: ettiği yazılı Ayni maddede “Türk Ocağı bu < muasır me: maksadın temini için doğru tarihini bilmek şarttır. Bu em den uzak pe eşine le ve ne csa- sa > İl Şu- maaş ki bu maddede ya- zer be “muası abi! asır medeniyet,.i anlıyabi!- e, ilk hiye nn olarak tamya- bilmekle mümki Muhterem kurultay heyeti; ben, ea büyük - cesaretimle, “Türk ha sne za ve İlmi mantıkmmıza, il reddi'ka- bil olmıyan yüksek a arzedeze- ğim. Bu t en rum. ühterema arkadaşlar; o yüksek sağ e ki Türk, medeniyettir; Türk Egâ iksek huzurunuzda fazla teferru-| “ kat, fa) ata mn çekinirim. dalı telakki buyuracağınızı kabu ğim, birkaç noktayı sarahatle ifade et- mek İsterim. Bu noktalar benim tari ilığım münasebetile Türk e rına karşı uhteme verilen vazifeyi ya- bulu pabilmel 'akat, fay- ile yi k için, içinde nduğum tet- kiklerin hülasası, ve büyüklerimin il) ” ik- lerimin menbaları, bulunduğu muz asırda (Sus)ta, (Kalam)da, yani Kaldede, Nil vadisinde, re ta, yani Boğaz köyde, ( Giridin Knos sarayında a) dedik- “leri' “Turv: yani yüksek ov Yunanistan denilen Aka e emi en nihayet Türki: ini denilen yel lerde, hafriyatta tetkiklerde ve yep- yeni keşiflerde bulunan, dünya profe- enim, huzurunuzda söylemeğe ce- .Saret bulduğum daha eski, çok eski .müverrihler de az değildir. Meselâ Lenermond, Belçika- ir (Eh. Steur) bunlardandır. ilmi hakikatı yazmış uğraşanların iy: İs etü- er medeniyetinin kurucuları Türk. ttan evel rakıp büyük babil ors Beraber Mısır üzerine yürüyen 3 3 in “8. > d i 8 RE : EŞ iğ ” İl z iki Demi ss de yeri eri, başlarında ( bulun: i Miliöceim Efendiler; Ecnebi lisanında (La civilisation E- gednne) diye —. m tarihle, ütaleasından ve şüphesiz orada e amanla inkişaf et- e. il “Ege, de- ti İşte Yunan medeniyeti denilen me- nin hangi Tisandan deniyet bu esasını kuranlar lerdir. dur. Latin medeniyetinin ds Etrüsk denilen Tü dikleri angi ne olabileceğini araştırmak il K Bundan başka klasik eyl Yu- İ Muhterem. Efendiler; maksadım k ve İttihat milletlerinin refahı hakkında -İllüinü rica ederim. ği şam ERİN fından ve şahsıma karşı da Zatı Âlileri (Baş tarafı 1 inci sayfada.) beslediğim hararetli temennilerin kabü- ine | memnuniyet dur retlerine: İarz ile kesbi şeref ederim. i i K hun kuvvetlenmesi için bir amil oldu- ğunu bir de pe M. KEMAL Ankara'da Başvekil İsmet Paşa Haz- Türkiye B. mi Meclisinin ilk içtima: önümü gününde Tür. La tebriklerimi deri milletinin Sovyet hükümeti Tü: istiklal ve milli inkişafı için mücadele re ik Gi fa he la görmekle büyük in Canibinden izhar edilen teveccüihkâr- lıktan naşi size kemali hararetle Sai kür ederim. İSMi nkara'da Hariciye Vekili Tevfik — ——— Hazretlerine İ e onuncu yıl dö nasebeti- e Zatı Devletlerine samimi e arzederim. Meclisin mek faaliyeti i zamanda Türk milleti ile Sovye r İttihadına dahil mi arasında n senelik sıkı ve sai iş- tiraki olmuştur. Bu samimi iştira dostane bir mesai ki iki eriş a bir cüz'ünü tı Meclis Reisi Küzm Paşa Hazretleri- ne, Hariciye Encümeni raportör Mal ut Sayi ve ve hear unu d e tlıymalogigse de la — lifimi tekrar e orum. Türk Ocak'ar:| ir nanistanı denilen kıt'ayrilk işgakeden- sa Hlinci ve İT üncü ma zi in Akeen, yani Akalar oldukları sinde her ocaklıya tevcih olunan, ve bugün Yunanistan dediğimiz. emle-” i vazifenin ifası hakkında muhteem ketlerin Akai, yani Ake eli olduğu kayma dikkat nazarını celbetmek-| bir görülmektedir. Aka, Ağadan, Ege (bü- yük birader veya abla manasına sma) Tafsilatım bu maksadın teminin: ma- keden, Eciden başka bir şey değildir. tuf olunca beni fazla söz söylemiş ad- bu kelimeler türkçedir. İ dekmiycdzğinize. çati ize ve tek mesaisini Sovyet hükümeti di alâka ve samimi bir teveccüh ile tâ- ip etmiştir. sene zarfında B. M. Meclisi dahili teşkilat sahasında olduğ ğu kadar Türkiye Cümhuriyetinin bap vaziyetini takviye sahasında da pek bü- yasasının > yiye kelimelerin nin bu Ocaklılara yüklettiği vazifeler, ik türkce olduğuna dair, izaklar vardır. Sİ ene ve çok geniştir. Bu vazifelesin da ifasında büyük kurultay o Ocaklara, ve i Ocaklılara yüksek rehberlikte bulun- kezleri Misen şehrine nisbetle Misen “©” lâzımdır. Çünkü bu iki madded li EDA eriyen zikrolunan, ve ifade ve izah edildiği ilk il Türk Ta nie manalar, fikirler o kadı u mü “ İtinin istiklali izi k vücuda getirmiştir. Bu €- an bu; yetler İtil Türk ne selami ünasebetle mini ve mille- dı onun my sperter Akala vdir.| e Aka sami "azn ii da > anlaşılır değildir. Avrupalı m hr im sözler zaten murahhas arka- dermeyan ettikleri malüm mevzua aittir. ii zu hakkında yüksek kurultayın Gi ar ki, Ekeler, Aklar, inni ve, iyi çi derecede, ehemmiyet ver- ü dün; B vi olduğum bütün muhterem devlet adamlarına ne temenniyatımı iblağ etmenizi rica €- deri A HAN ile mübahi meb'uslara halisa- Moskova'da Hariciye Komiser Mu- avini M. Kara Han Cenaplarına M. Meclisinin ve milfi Türk hükü- hr rt büyük bir memnuniyet- e dostluk nişanesi milli ha- tekâtın bidayetindenberi kendisile me- tin ve samimi dostluk münasebatı ida- mesinden hali kalmadığımiz büyük fatile Zatı Deği ni şahsen selami mağı dâ zevkli vi edi derim. Moskı Halk Komiserleri Reisi M. Alexi Rikof Cenapları B. M. Meclisinin onuncu yıl dönümü münasebetile erip sim bu- Meclisi ına terilmesi itibarile bizim için son derece kıyı h Bu dostluğu iki memleket tarafından takip edilen sulhperver siyase da lduğu ve umumi ie tak- daima kuvvetli bir amil hakkındaki - kanaatinize müsmir O viye - emrinde e il ei Aka m ölleşin, e bu, yaya ğunu, “görmekle müteşekki- m3 yarattıkları im. Bumaruzatımın 1 de vr devirlerde de- tinize “lâyık görüleceğini ümit ederim. > tekliflerimi" bir” takrir ve ya: şi fen ehötamiyi- Mütalcatımı, gi siyer aldidi. AB İstiklal mücadelesinin bii beri B. M. bidayetinden-| » Pie icme ee âzıbı Pş.” Hazrı 'endi ve Meclisin an azaları k- kında gösterdiğiniz alâkadar lt - balihde' yüksek riyaset makâmına tak- dim eitim — eğri. ğınız dostane sözlerden pek mütehassis selamlar gönderiyorlar. Boş düşünceniz e Z ve kalbi Bu söz, p hükümeti hakkında Sovyet Sosyalist Cümhuriyetler İttihadı hükümeti tara- A Tevfik RÜŞTÜ ene atlı en ve Evolution Kurultay'a kırk imzalı şu teklifi yaptı. Yhumantiğ serisi altında intişar €-| O“Türk tarih ve medeniyetini ilmi ee €n yeni Gemi yüzen riyal Bir eererie” delik >etrmksiğin den yar Hanri Bernden nak- 2 eva ilk İs Muhterem Kurultay azası; zi Bu dünyanın bütün sakinlerine ilk salâhiyetinin merkez heyetine 'verilme- San'at, e ihayet medeni- Sini teklif ederiz.,, yeti.ve “tari insanlığın tekem- — Müteakiben Sadri Makel; Reşit mülüne mi büyük asa olan Türk- Galip ve Mithat Sa Beyler söz aldı- e lar. Afet Hanımın tını teyit et- Aİ A ee evel İİ e, ki Şakak Gia Yama Ea & Am tinin His MR iie ayal lab lele ütlesi, Aka elini ve ondan sonra “ie süretle nihayet buldu. elini yani Adaları zaptetti. (Doriyen-| (İkinci celsede Yasa Encümeninden i böyle tavsif eden bahsettiğim, ile re- La ER El lerinin po kabul e bil li Reye kondu. Kurultay asa! iz zası ok ince denye yapan mmm birleşti. a bugün va- ir maddenin konulmasını tesbit Muren ala! innazarı dikkatine, Eee EMEK m? LAN ÇİMLERİN MAAL RÜLMEKTEDİR. EEE CADDENİN BİR A GEÇİT çil EİN ÇİĞNEN MANETİNDEN:. ELERDEKİ REFÜJLERDE BÜYÜK YETİŞ TİRİLMEĞE OÇALIŞI- ESEF ÇİĞNENDİĞİ GÖ- FÜJLER ÜZE ALEYH ve ÇİMLERİN ÜZE UMURU RİNDEN kl GÖRÜLENLERİN BELEDİYEYE M kal UNA CAKLARI İLAN OLUNU EYER EALLİK SEAN CEZAİ. ALANDIRILA R. -8637 t Hanımın hitabesile oluda ei dev-ige e lunan Sadri Maksndi anımız ei “Ana me yani atalarımız-| ip yi ın bu noktada en ufak bir te- mevcut olmadı Reşit eylerin Is konfederasiyon yaptılar. Mısır Fira-|, tab Soz Ocaklar tevzi tekarrür et- yanlarından — ps meydan | işti pe diğ » Kadeş mey- zır tutulmı un | amelenin Merkez ini: 'urul tay'ın ne süretle kararlarına iii et tiğini gösterir vesikaları görmek isti- yen bir aza varsa bütün bu vesikaların | *Ö yukarda murahhasların tetkiki için ha- uş olduğu ifade edilmiştir. un üzerine Kurultay Riyaseti müstesna olmak üzere bütün Bunı iki üç aza Kanaatimin hi müsaadenizle | N m birkaç cümle içinde tesbit etmek iste- yapan Et, rim: Eke, Ti Ağalar “ordularından! © Kırık beş imza ile reisliğe verilen bir) 7” Beşeriyetin en yüksek ve ilk me-| mürekkep idi. Bu ordunun nizamı har-| takrirde iki sene evel Kurultay'da re- deni | i, vatanı ylar ve orta) Pi Mısırda a Klee isin tedavisi için wi eee Asya olan Türklerdir. “Çin medeniysti-| muştur. Bu me; muharebesinde ilk |mevz üzerine, nin esasını kuran lerdir. .z9-| safhada mart > halde | ian verilen bi karar meratiyer a, İranda, Milattan en aşağı) kinci R 7,000 mede- ve” Senel den e özenli yaukabil, müessesenin ancak bif'borcu olduğu edilmiş, muş olmalarına rağmen muharebe ne- ticesiz kaldı. Bu vaziyet Türk ordusu- z dağılmasım mucip arkadaşlar nün cip ol ellerini Türk m Ocağının kendi reisi Hamdullah | e SERE —— derin ığını, — mu- | mü: iİlarile birlikte vazifesinde bırakılmı lüzum ve imkân olmadığını ifade et- iştir. 5) sami cam in nl ati ilemi. kak imiş mahabbetine, la ve timadına isti çal Hamdu ŞİT. Kurultay Vasıf Beyin kısa bir hitabe- sile kapanmıştır. i i

Bu sayıdan diğer sayfalar: