23 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

23 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

23 MAYIS e HAKİMİYETİ MİLLİYE * N HA BE R L 4 e İDMAN ŞENLİKLERİ BUGÜN YAPILACAK, Ankarada İstiklal meyda- an şenlikleri yapılacaktır. içte taşma m muallim Vil- lan Bey idare edecektir. YEŞİL GÜN. see 22 (Telefon) — Şil gündür. Bu münasebetle Mi ri Ye varlık düşmanıdır,, ibaresi yazılı ro- Zetler meccahen dağıtılacaktır. HİNDİSTAN'DA. AFGAN Oi EE LE BOMBARDIMAN EDİLDİ. Bombarduman. A.A. Bombay, .) — Afganistana çekilmesi için kendisine verilen ülti- matoma rağmen elan Pişav. di müsellah a urangazi hacısının karar ei ii lardan birçoğu ölmüş ve yaralanmıştır. Bombay, 22 (A. A.) —Gi tarlarının Untadi'deki andhi taraf- karargâhı bir po- lis müfrezesi tarafından altüsst edilmiş- tir. TAYYARECİ İNGİLİZ KIZI YOLUNA DEVAM EDİYOR. Londra, 22 (A.A.) — Tayyareci kız ıy Johnson Meibourne'a kadar ee muvaffak olduğı dirde k a- ii İTİLAFI VE 'HAFAZAKÂRLAR, Londra, 22 (A.A.) — Muhafazakâr Fırka rüesası Londra bahri iilefnmnde. DENİZ TESLİHATI. İNGİLİZ BAHRİYE NAZIRININ BEYANATI. a sine Âvusturalya e tarafından bir resmi kabul yapılaca! ra, 22 (A.A) — Tayyaresnin komisyon tarafından tetkiki lüzumuna dair geçen hafta Londra, 22 (A. A.) — ie Bi rinci Lordu Alexandre A Kamara- sında bey ani ve ee altı pusiuk — iri bir an evel eee iz bir kruvazör ile bir torpido muhribinin inşas olunduktan sonra tayyareci kız yoluna yha Maamafih deniz konferansında emmi bir rol başlanma- verildiğini, diğer bir 3ör ile diğer iki muharri bin ingüst mü Mumaile; zakta olan Timor a- devam eylemiştir. Cava'dan 750 mil w İ dasma doğru uçmaktadır. . İSTANBUL ÜÇÜNCÜ İDMAN ERİ. ombay, 22 (A. A.) — Waldala'daki) © İstanbul, 22 (Telefon) — Üçüncü Basağıntölare eylenietir. z ktebin | - Londra, 22 (A.A.) — Birkaç güne ka-| ————--——— er İN ee iz Ker Za karşı bugün yüz ka-| idman şenlikleri yirmi dört mektebin kk Kanada'ya” azacık olak “İon ŞEKER FİATLARI, : FRANSA'DA VERGİ TAHSİLATI. gönüllü tarafından tekrar bir hü) kaz ve erkek beş bin talebenin iştiraki) ni e E e İstanbul, 22 (Telefon) le m int EE sol on) — Şeker fiat- ; 7 22 (A.A: ) — Nisandaki vergi Ki YAR Polis sopa ile see Taksim stadyormunda yapılacaktır. İ tecrübesini yapmaktadır. Birkaç gin e-|latının yükselmesine nil için frangı geçmiş| vizlerd a vel motörleri değiştirilmiş olan bu ge-| Ticaret Odast Vekâlete ee — mkrtk aheten Sö ilya 55 bal ala eli ITALYA SEFİRİ. Gİ adlkiküri kei Dil) © ala bir fazla gösterilmiştir. Bombay, 22 (A. A.) — Şolapur'da bir İstanbul, 22 (Telefon) — İtalya Se-| Kendisinden alman son telsize nazaran e e GA vi Sidi deist berişde upeikizdiz! İ& TUNUS BEYİNİN ZİYARETİ. | *9 viii Burada idarei a : a 2 e — mare 8 ayri muayyen bir zaman için temdidi- "© Paris, 22 (A.A) — Tunus Beyi tem-| ne karar verilmiştir. BİTARAF AZA, Bea ln Smi e Müderris Ali Vek. muzun on dördünde Paris'te yaprlacak İstanbul, 22 mi — Muhtelit a, 22 (A.A) — Lordlar Kamara bi mw gönderiyor. büyük geçit resminde hazir bulunacak- 1STANBUL BORSASIND: mübadele komisyonundaki bitaraf aza menin ein ii iii e z di tagilisiays| devet üzerine yarın Ankara'ya hareket| yes halizmda dün cer -| SURİYE'NİN KANUNU ESASİSİNDE stanbul, e lefon)— İngiliz nn | edecektir YENİ DEVRE. v mem GRAF ZEPPELİN. Paris, 22 (A.A. — Gece saat birde ü iü i sz mesafesinin üçte birini katet- nambiç Miş bulunuyor. —e.— PARİS'TE TÜRK TİCARET ODASI. ii r bir Sürk- Mransız ticaret odası teşkil olunmuştur. A) — Burada ——>.e.— a Liret 896, n 907, üzerinden mu: iştür. le görmüş —— İIMTİHANLAR. —.—— BULGAR KABİNESİNDE. Sofya, 22 (A.A.) — Çankof'ün yeri- konferansa ait evrak ve Vini vi eylemek —— eti mücehhez ol- asına ümetçe rıza gösterilmesi ği Ki ktadır. ———. R. 101 BALONU. denhisine ait . şikâyetlere cevap veren hüki kâ A ld bu te ik şa esnasında ingiliz ticaretinin te-| yila diğe ai ğunu, halbuki Amerikan harici ticarı İstanbul, 22 (Telefon) Hi Fakültesinde imtihanlar kalin DARA İNN. ARİF e B. e VAJ İstanbul, 22 le. 22 ie Oruç B. aleyhine ai Ceza 7 Dee Ağır Cemda si edile- > — YAĞMUR TAHRİBATI. Selanik, 22 (A.A.) — Yağmur ve de- iyi ti arif Nazırı Naydenof intihap olunmuş- tur, inin. yüzde yirmi raddesinde azaldığı- nr söylemiştir. ci e- elli tonluk iki ve sekiz yüz tonluk bir yı veya pe balla si Cemiyeti Akvama tebliğ akk. AMELE FIRKASINDA. 2 (A.A.) — Kabineden çe- kilmiş olan Mosley'in amele firkasının HİMAYEİ ETFALİN ANKARA MERKEZİ HATTİ yük tahribat yapmıştır. İki kişi boğul muştur. AMERİKA'DA İNTİHARLARIN SEBEBİ? New y — Yüz binde 18 nisbetini bulmuş olan geçen seneki intiharlârın 1916 Mali kay- dolunan ak en yi a miktarı, w goğalma kı şuş Di istima- rildi. nl e m IKI HASIM ARASINDA. Berlin, 2: a gaze: 2 (A.A) — i Briand e kim tefsi- da Tatı sırası ——— « BİNGEN BOŞALTILDI. Berlin, 22 (A.A) — Üçüncü işgal ntakası dahilinde kâin Bingen şehri mn Fransızlar tarafından tahliye olunmuş- inden mütevellit cini de birçok servetleri miş olan müteaddit borsa eN atfolun- netlere ve kısmen iy sebatı için yeni bir devre Selim senlik son- -a bu münasebatin hüsnü suretle cere- m a i e man - Frans — HACI VAPURU BATTI. Marsilya, 22 (ALA) — Cidde'den Ci n takriri Bu meb'usların ve müzakei riyaset edecektir. CEMİYETİ AKVAM Di am g misaktile eni bir şekle mp için kü: ir) zacı Mu; e e Etfal Aşka bi e emine tir. ir e e il Reis: Dr, ii i Vehbi B. vi veki san Sayar B. tip: Dı üçü Yusuf B avini — eznedar: Ziraat Bankasından En. ver k Fırkası merkezi umumt a İskerider, Dr. Ragıp, Ec izale, halli Hüseyin Meni, — or — İz BRENGER'İN FİKRİ. Paris, 22 (A.A.) — Ayandan Berenger Yournal gazetesinde yazdığı bi lede Avrupadaki asıl ve hakiki sebebi L maka- asabiyetin ve huzur. ki -) olan sında hakiki bir tesanüt ve teavün tees- süsünün ilk şartı olduğunu yazmakta- dır. “| SIHHAT MÜCADELESİ (Baş tarafı 1 inci sayıfada) durgun sular izale edilmiştir. Bu AN mevcut alalıkların sonba- e: teklif edecektir. tense onu çözmek her halde evla- Ankara Radiyosu. 23/5/1930 cuma. döni Riyaseticümhur musiki heyeti şef- pri gr musiki t 18,30 — 20,10 Senfonik orkestro nfred Şanson mi 4. — Puçini Fantezi re Buterf- 5. — Ştraus Vals Viyana Kadınları — reyi Marş Fanfar. olacaktır. metre tul ve 1! arzında sivri ek menabiini teşkil eden hendekler ku. rutulmuş ol s ekilmiştir. 8850 metre tulünde bir Kanal açılarak yül undan başka şehir dahilinde 200 -İşür -| tedir. Şarki An: vapu- s1 batmıştır. Hacılar minen a va- Hi aktarma edilmiş: m Günün Hava Vaziyeti. ——- ASKERİ HAVA RASAT MERKE- 'NDEN ALINAN MALÜMATA NAZARAN. he ve değişmesi: Balkan ik tazyik yüksek tazyik şarki Anadolu üzerinde- dir. Ee TEKME? Hava nasıl olacak? Memleketimizde ekseriyetle bulutlu Karadeniz sahilimiz yağmurlu geçecek rüzgâr şarki Anadolu mrntakalarında — 20,30 My Enver Saat fından müteaddit parçali . “ 1,15 Caz. m tara atın İng sokup sok- yi bazı yeni ki o Sir Chamberlain tara- AR dair S m Kamarasında bir sual s0- ici; son ei ekimi aa a in Müdüri be Himayei zi mmm kem. De Yasa Hikmet Beyler. VİLAYETLERİN HUSUSİ sin miyiz ancak teknik bir ma- HENDERSON'UN BEYANATI. Londra, 22 (A. A.) — Parlamentoda! muhtelif suallere cevap veren hariciye| azırı Henderson Britanya bağa dahilindeki kı sı ve büni ti İmpa rator- komünist propaganda- alâkadar mesail ile hüküme- söylemişt — om İNGİLTERE'DE İŞSİZLİK. ondra, 22 (A. A.) — e ve lesini müzakere İçin sizle “ibi iy Ja in ciddi surette meşgul bulunduğunu) Kırşe & yarın eri mahsusada sü içtima ie sin e TETKİKİ. Alâ! vini Vekâletler mütmesetilerin- Vekile- de çalışmakta olan vilayet hususi büt- sl tetkik komi misyonu faaliyetine de- m etmektedir. Şimdiye kadar Adana, wi ntalya, Erzincan, İzmir, Eskişehir, | İçel, Bayazıt, » Bordur mim aa libereket, a, Kırşehir, Gireson, Mardin, bütçeleri ki eman 24 bütçe tasdiki âliye iktiran iş ve mahallerine iade olunmuştur. , Ordu, Aksaray, Amasya, Ba- sir, Urfa, Elaziz, Bolu, Muş, Bile- cik, Tokat, Çânkırı, Diyarbekir, Çanak- 1! kale, Siirt, Kars, Malatya, Muğla, i iye arzedilmi: icabeden projelerin yapılması için i mühendisi çalışmaktadır. iki) nun cenup ti, grata Kadar semi ından itibaren kiraya verilecektir. kuru lke em pek yakında decekler p tasdik edilmesini müteakıp derhal eh mahallerine tebliğ olunacaktır. > kuvvette esecektir. eğimi ü i Adana mıntakasında: Geçen sene 15- AVRUPA FEDERASYONU. > > iha si ele va a 5 astamonu, Kırklare) va lahına mübaşeret edilen ve 4000 dönü Bip Liyon, 22 (A.Â.) — Herriot bir Av-| bütçeleri komisyonc. ai © ü kurutulan SilifKe civarındaki Sema: Orta eee ER kısım- ei arya lüzum ve ge dilmiştir. Yakında tasdiki âliye aezedi- e kısmının kurutma ame-| larında yağmurlu diğer kı a bu- mai ieieltir. yatı mübayr eğilmiş olup, teabe.| İutlu geçmiş rüzgâr şimali e ve 5 rain Sikmek sardım Diğerleri derdesti tetkik bulunmak ei anal plent Geren öllrSi;| dek bakir veye mutedil olarak eamiştr e Büke iklmlğ söylemiştir. tadır. Komisyon gelecek hafta içerisin. edir. şar! : - ö 5 N Diğer mıntakalarda eskiden açıl di dol em e | iy caddesi bostanınm karşı. kanalların tathirine (devam edilmekte) nun m iş 25 Adalardeni EA ii yinede Al edu Kon B EKMEK FİATI. e mevcut bataklıkların kurutulması, sahilimi Trakya ile ort melez yin hanesi 4 oda, bir mutfak, ham; 23 mayıs 930 dan itibaren ekmeğe on <p Kısrmlarında 20 san-| mobilesile beraber. bir haziran iptidar üç buçuk kuruş azami fiat vazolunmuğ- tur. in har m i in > ei Nakit işleri müdür ma

Bu sayıdan diğer sayfalar: