3 Haziran 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

3 Haziran 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 HAZİRAN SA NAYİS SAT ŞUBE SİNDEN: satanın yi «yerli patiskasp ve yatak çarşafı ve yüzü olacak bezler gelmiştir. cw dürk peçete ve sof- r ata kı m | O Nİsayanı tavsiyedir. : Tentelik bezler hem ŞI k ve hem sağlamd pişirip Çünkü mon ubul, ük E Hv ve İstanbul, Galata See meni J melerinde satılır. Acentaları: KAPPS ve LİVADARİ, İstanbul, No. 20 - 22, İstanbul posta kutusu 107 dır. Neye bakıyorsun? Çorbayı © — 0278 DEMON GAZ OCAĞINDA Ne için? pişirmediğine. öyle değilse yemem. Demon ve İyi üduz nil Sultanhamam, DAVİ EAN DULFİS ticareta- 29150 Mesadet hân HAKİMİYETİ MİLLİYE — ——————-— MAHKEME VE İCRA İLANLARI Emlâk ve Bytam bankasına Olup satışı takarftir eden Ani 1£ bulundu; kara'nın Yenişe kara Şehre Manetinin mütasarr. ağu. —“An hir mahalle metre murabbanda an cephesi yol, yesari ve arkası emini yesari ve arkası şehremaneti haneleri ak ŞE - ERENER ca arıyorsanız. ANKARA ÜÇÜNCÜ İCRA ME- ka 400002 0 MURLUĞUNDAN Yeni heşrolütan Üç eserini mutlaka alniz: ipotek sinde 57 inci ada beşinci sokakta 405,90 nda câmibi ini ve ii emane. | Her biri (25) iruraştar. ti hânelerile mahdut 38 deri numaralı ti i utfak 1 ba ÜÇ YENİ ESER. çocük babalatina, millet mekteplerile halk dersanele- tavsiye ederiz. Vatan, Millet his terbiyesi İçin okuna- Maarif Vekâletin rine, ri liebe DMİREL MEÇHUL ASKER. GAZİ'NİN GİZLİ ORDUSU. da Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi tarafından İstanbul'da KULÜP SİNEMASINDA | Meşhur Alman Mugannisi. Rişar Tauber'in Kadınlara inanmam Tamamile Sesli, Sözlü, Şar kılı şaheserin iraesine caktır. numaralı sinema âleminden takip bilirsini; MÜHİM Kii rai Bugünden itibaren pa Sine masında yaz Dümer berveçhi tenzilat tatbik olunacaktır. a iki semi er Birinci Katta 2 oda ti muhammeneli bir bap kâr- Balkon Mevkii Mahsus Duhuliye — Ankara'nın Yenişehi sinde 57 inci ada $ inci dl murabbamda Dye ye ve ves Tk ve e tam bankası kanununa tevfikan, dır. Hazır kat'iyen ihalesi iera kılınmak üz müşterilerden re açık| son müşteriden üsterikif ad ve tr arasında bir odayı KİRALIK SİNEMA. — Ankara'da Taşhan otelinin palâs arkasında ve Maliye Vel gün karşısında yeniden inşa edilen kârgir sinema bina-| “İNS dele sı sekiz sene müddetle kiraye verilecek- tir ' ği 4 ran — Sinema binasının dahili vaziyeti ve istiap haddi berveçbi atidir: 1 adet Loca balkon üzerinde. mevki Pe İkinci mevki aşağıdı Mevki B'rinei ncü mevki aşağıda. sigare salonu tuvaletile et mevkie mahsus olmak onu ekli li icar bedelinin ne su- Nİ ve ne kadar taksitte tediye edile: tediyenin ne tarzda temin edile- lidir, ceği vam edilmi DÖRT 5 — Kiralamaktan başka bir tarzda YAHLAŞIR. sinemanm AVR PA ışka işletilmesi için dahi teklif dermeyan wi bilir. 6 — Talip olanların tekliflerini ir senesi hizi ayının onuncu günü şamına kadar kapalı zarf ile Türkiye e Bankası Ankara Merkez müdüriyetine tevdi etmeleri rica ve ilan olu! DIR. UMUM LER. TELE riur, 20315 KİRALIK APARTIMAN Yenişehir'de "Vardar,, apartımanın. mire ve tatlı su (4) odalı, banyolu ve Jektrik ter- ühtevi iki tibatını haiz bir daire kiralıktır. Şeras | den satip olan iti öğretmek üzere her gün öğleden ra (1062) ye ii edilebilir. mba lık su: > sereiiiiiğinden metre TAPU VE e UMUM | MÜDÜRLÜĞÜNDE! abi münakası sinde 57 inci ada 5 inei abba: emini v. lin cani arkası Ermis ve tarik ile ze 37 harita Mur, yesari ve ği ir. Hira ii kiymeti muhammeneli bir bap kârgir $ — Ankara'nın Yenişehir mahalle- meb sokakta 237.50” martesi ie zaar vü n- maa arttırma ile satışa çıkarılmıştır. - | son müşterisi üzerine kat'i ihalesi yapıa yri menkullerin kıymeti - | Tacaktır. hâammeneleri her birinin hizasında gös- ey kıymeti muhammenenin verecek- tdir. 3 — Sâtış peşin para iledir. ,— EE 930 müsadif ci 6 ile 17 arasında id üçüncü icra me- Defter e umumiye için £ dm lif nümünesi veç- ile tabı münaka- iplerin 5 hazi- din dürlüğü Mü ikinin müracaatleri, 2 — 9320 SABİT YERLİ MÜRE P ÜREKKEPLE M “RİNE HER HUSUSTA FA: KTİR. HER RENGİ VAR: Mİ DEPOSU. on. “ darma —— vü ANKARA TAŞHAN SEY FULLAH NECİP BİRADER Kiralık ra Vw KAALE eeroben örsürül Beğse heefi VERENLİLERE, SIRAĞALİLARA ,U VE KERUK ZAYISLIRLARIMA, HAMİLE - SÜT VIREN R. NN BÜYÜMESİNE, KERR KİRIKLIRLA sini, HASTALINDAN KALRANLARA. oda 1 halâ 1 banyo 1 mutfak ve fev- kinde sağ arasında bir odayı muhtevi ki 500 iymeti muhammeneli iii hane. “ © — Ankata'nm Yenişehir mahalle- sinde 57 ada 5 inci sokakta 237,50 tre murabbamda canibi yemini ve i ve arkası Şehramenati haneleri ve cephesi yol ile mahdut 38 harita numa- ralı iki kattan ibaret ve birinci inip 2 â muş ve Tüzumlu malâmeatı almış ve bun- a ii ye- ara urluğu ren yapılacaktır. en arttı g— günde pray ik edi ak edenler lari tamamen eyi etmiş ad ve itibar olünür. v. si ei üstünde pr Münakasa şartnamesi levazım müdi- i i Bi bir arttırma > satılır. il ayrıca hüküm istihsaline hacet olmaks- matbua Ve > ve her gün alınabilir. # ZAYİ T. m arasında İ odayi mukhtevi 3500 Tica ymeti muhameneli bir bap kârgir Ankara'nın Yenişehir mshalle- ti zer üzerindeki se r ve ızın memurluğumuzça alıcıdan tahsil 0- Tunur. 7 — İşbi Şartnamesi ti sai 336 — 337 senesi İstanbul Ticaret Mektebi Âlisinden almış olduğum şe- i ettim. Yenisini çıka- TAİ tacağımdan eskisinin Bükmü olmadığı. Mi ilan ederim. Nevber Safi gayri menkulün arttırma ğun için açıktır. Fazla malümat almak ——— — eler müracaat edebilirler. İSTANBUL VİLAYETİ DEFTER- iâkadar olanlar işbu gayri men- DARLIĞINDAN: z ddisi Fibi ilandan itibaren yirmi gün ., i dai Aksi hal- â 8 — Ankâre'nm Yeni; Hle- sinde 57 inci ada 5 inci sokakta 346,50 metre yemini ve arkası yesari ve Berveçhi bâla evsaf ve müştemilatı muhar işehi v ret müra. | dinci ada beşinci sokakta kâin sekiz a- de t kârgir hane bir ay müddetle ve em- TRIKALSINI MUKZAUYI v pi gene ihtar olunur. yo üddeti müzayede Emlâk ve iye sml hakkındaki kanun muci- ş kalacakları hususi ipotekli alacaklılarla | mal imi zi iki süre üzerine ceman oda 3 sal 1ü 3 söfa 2 kiler 6 ko- iri Deliye naz) — yi ve fel re iki kısımdan ibaret ii — Arttırmanm son gününde müş-| teriler dairei icrada hazır bulunacaklar- işi —— a menokİME, RAŞE.TOZ VE GRANÜLE b eşi » Günde ti kdgik

Bu sayıdan diğer sayfalar: