8 Haziran 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

8 Haziran 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAZİRAN HAKİMİYETİ MİLLİYE ÜYE ESER. Maarif Vekâletine, çocük babaların mili: mekteplerile balk deli ki sine, kışlâ derelerine. tavsiye ederiz. mn Millet bis terbiyesi . için okuna- cak eserler arıyorsanız. muhammieneli bir bap kâr- 12 — Yenişehir mahallesinde 62 tre murabbaında ulüp Sinemas ında BUGÜN 2, e ei AKA GÜNDUZ'UN arsasr'sol tarafı ve Gephesi yol iğ Yeri teşroldnan Üç eserini fmutldka' alıfızt 60 harit maral bi Kadınlara inanmam “RİŞAR TA DMIREL, BU AKŞAM 930 DAN İTİBAREN. » 2 i LE MEÇHUL ASKER. GAZİ'NİN GİZLİ ORDUSU; İstanbul'da Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi tarafından neşredilmiştir. Her biri (25) kuruştur. bir bap kârgir hane, Yönişehir kâin on N adet ia hane bir mda E tevfikan “Târafrndan MOSKOVALI KADIN. tenzilat vardır. — İlave ten: Müni artistler tarafından VARİYETE NUMARALARI, Er kadi 3500 lira krymeti muhammeneli han satılığa ci 1 — Gayri menkullerin kıymeti r birinin hizasında İLANLARI yE Yenişehir mahallesinde 62 378 metre murabbamda sağ Şehremaneti evleri Ya MAHKEMESİNDEN: VE İHRACAT birinci katta iki oda 1 mutfak 1 halâ ve fevkinde çatı odayı muhtevi 3500 akçası «lal Hanımın müddeialeyh 5 a gi 3 — Satış peşin para iledir. Satış 14 temmi ve hissedaran heyeti ii haziranın 22 inci pazar ir han çiz lir. ksk 6 binasında Pazartesi günü saat 16 ile arsa sol tarafr a taksim ise taksimini değil ise hi remaneti hanesi ile mahdut 52 harita numaralı me eylediği davanın e va Gösterilen günde ie Sirkafle" evel ÇiNE şartnamesini > ederek duhuliye varakası tamamen kabul etmiş ad ve da giyap kararı ittihaz olunarak icra * — Iman muhakemede mezkür hanenin bili taksim olmadığı mahallen icra Ruznamei müzakerat: 1 — Meclisi İdare raporunun bir bap hane, 5 — Yenişehir mahallesinde 62 Z — Bilânçonun tasdiki ve vermezse gayri menkul artırma ile satılır ve bedel farkı liğine ve muhakemenin 19 Haziran perşembe Saat ona talikine karar miş olduğundan mamaileyhin ilandan itibaren beş gün zarfında Efendi arsası sol tarafı remaneti hüküm istihsaline hacet alıcı Yunmadığı takdirde muhakemenin lira kıymeti muhammeneli nur, 6 — Ankara'nın meçhuliyetine mebgi ilanen tliğ 2— SİVAS CÜMHURİYET UMUMİLİĞİNDEN: Pa ei cephesi yol 54 harita numaralı iki birinci katta iki oda 1 mutfak halâ ve e Mesai Limanında Devlet idaresine ait dizel motorunu 8 — Alâkadar olanlar işbu haklarını ve faiz ve masrafa dair olan m 930 tarihinden 31 mayıs 931 | sine kadar bir senelik ihtiyac b (136,000) kilo azami ve (127000) ğ asgari yekdüziye ekmeğin bedeli li; Talipler arasında bilimtihan İcra dairesine bir a gir hane, 7— Pearl lem 6 rabbamda ş bedelinin hariç öğ hususi diğer alâkadarlara ihtar 387, 930 tarihinden itibaren yirmi detle münakasaya konulmuştur. .— lâyık görüldüğü surette yol ile mahdut kattan ibaret birinci katta iki oda banyo 9 — Müddeti müzayede Emlak 1 odayı muhtevi - 10 — Dellaliye resmi, E e olanlar cumadan maa: rait ve mukavele ahkâmını ve Ke rmek daha fazla malümat 8 — Yenişehir mahallesinde 62 a arkası Şehremaneti < re hapisane müdiriyetine Evkafa sit arsa cephesi yol e çi ml müddei umumilik Katta iki oda 1 mutfak ai m e e > dinde 2—9394 sonra ehliyeti fenniye ibraz etmek şartiyle Maarif tile birlikte müracaatleri ilan olunur. odayı muhtevi 3500 Hira kıymeti AYAŞ ASLİYE 2—9396 R ANKARA ÜÇÜNCÜ İCRA 9 — Yenişehir mahallesinde 62 ia ind RLUĞUNDAN: sol i Emlâk ve Eytam arkası Şehremaneti haneleri sağ cephesi yol ile mahdut numaralı bir kattan ibâret ve eden Ankara etinin mutasarrıf bulunduğu: 1 — Ankara'nın Yenişehir kıymeti muhammeneli bir bap bada sağ tarafı ve arkası 10 — ai ei 62 merkum tre e Şehremaneti pu ehremaneti ai arsası e yol tarihi ilandan itibaren malı Cehennemler Hakimi ra kıymeti muhammeneli bir bap mutfak 1 vere ki hane, 4000 Tira kârgir ha 11 — Yenişehir mahallesinde 62 davası ikame olunacağı 2 — Yenişehir mahallesinde 62 adada 341 metre murabbaruda sağı, emaneti haneleri yol ile mahdut 50 harita Ankara Memurin Kooperatif hisse 3 oda 1 banyo 1 halâyı muhtevi 29407 deposunda sında bir odayı muhtevi Alay Ustası Zeki

Bu sayıdan diğer sayfalar: