18 Temmuz 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

18 Temmuz 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

18 MUZ HAKİMİYETİ MİLLİYE 1 — Beş kişilik bir > > Dört tepsi Takriben ( 4 — Yedi saat bilâ inkit 5 — On dakika devam —— âvaşazi Fabrikasına lütfen ln ediniz.! Yalnız havagazıyle pişiriniz!.. Bir metre mükâbı Havagazı ile neler yapıldığını biliyormusunuz ? ne et > ve kompostodan mürekkep olan üç defaya mahsus «3 5) ime su ae kale Çay ihzarı, çamaşır yıkamak ve saire için). iki duş temin eder. İAVAĞAZİ AKA GÜNDÜZ'ÜN Deiirel Hikâyeler — 25 buruş MEÇHUL ASKER. GAZİ'NİN DA a ORDUSU. eler — 25 kuruş İstanbulda Muallim Ahmet Ha- Vit kitaphanesi tarafından neşredik miştir. Amman HAVACILIK | VELİ e iy 4 LÜKS MECMUR 27 nci sayı çıktı. Havada biribirinin yol Üzerine düşen tayyareciler. Denizlerin erbestisi — inin evi İçindeki yazılar: ve ye nasıl öldü? MEFSUH ANKARA MİLLİ MENSU- CAT ŞİRKETİ HİSSEDARANINA. Şirketin tasfiye sancak intaç edil- safiden hissedarana yüzde yedi kuruş santim yani (tediye edilmiş beher barak hisseye otuz sisi kuruş) il bet etmiş almakla tasfiye memurluğunca atideki şekilde tevziat icrası kararlaş- tarılmıştır. ; 1— m Yersias şirket kaydına göre ha- Caddesinde Zafer otelinin (2) numara- sma müracaatleri. 2—Bu müracaat edemi. şen şürekânın Kii yl nis bet dairesinde isabet eden meblağ Zira- ın pr merkezine tevdi in Son- müracaatle hisselerini âlmalârı ilan olu- nur. 2—9747 NAFIA FEN MEKTEBİNDEN: Ankara; Nafıa Fen Mektebinin teşri” tine kadar ü lerin yevmi ihale olan 21 temmuz pazar- tesi günü saat on altıya x Hamarı-| önünde Ea vo Pen nl müba- yaat Komisyonuna müracaatleri. - EAbone Hediyeleri 13- Maden meslek şubesi. tefrika) 50,000 seyircinin bulunduğu üi: tayyare nümavisi rai nasıl geçildi? Galatasarayın turnesinden al:nak deler Kadın ve güzellik, pedi modaları Ni Alice Adair, Jean Lorraine Tahasstir (Şiir) ” ' Meraklı saytfa (on beş günlük dünya vukuatı) e tletizm birincilikleri ve Beykoz deniz yarışları İzmir maçları Paraşüt ve tayyareci aman ik? tarihi Türlü (Vi — Nü, Aka nr Lale ze Nazım Hikmet) Çocuk sayıfasr, şiir, resim, modâsı * zanacaksınız. , | Büyük Galatasaraylı çıiçaye Yuksek Maadin ve Sanayi Mühendisi Mektebi. mekt ep atideki şubeleri havidi 1. Yüksek Maden Mühendisliği. 2- , Yüksek ek Sanayi Mühendisliği. üüddeti 4 senedir. içer a için Avrır va” — ya mn lise 'mezimları kabul olunur. Bu şube madenlere jeometr ve başçavuş er ii Tahsil müddeti senedir. Orta imtihansız, ilk mektep mezun! ji imtihanla kabul oli ir ye 18 dir. Orta mektep ztn rai i müracaatleri 25 temmuz 930 tari hine kadar eN erilmiştir. Douhul imtil eya Bi görüldüğü takdirde mahal ve ANKARA VALİLİĞİNDEN: 14 temmiuz 930 tarihine müsadif pa günü İcra kıhnacağı mukaddema ilan edilen Beypazar, Keski ka- sebei hususiye memurlukları| hanının görülen üz 28 temmuz 930 tarihine müsadif pazart: günü saat 14 de icra edilmek üzere mi edildiği cihetle talip olanların. şeraiti s3 bıka dairesinde evrakı müsbitelerile ma ! kamı vilayete mürâcaatleri ilan olunur. | 29999 | edrisat ri gemrlan erguril anacaktır. Şimdiden kayıt muame lesi başlamıştır. İstidaya melfuf 6 foto ie vesaik ve Ki nun Zonguldakta mektep müdiriyetine irsali. e .— SEE Diş Doktoru Hsametin ikret. & MUAYENEHANE Sİ: ÇIK AR YO eli NDA İLYAS 7ZADE APARTMANI 2iN Cİ KATTANI» TF'LEFON: 2091 > Mecniüüya abone olmakla ne ha Mehmet Ali Cen. Tunn. Server r Haftada üç defa gidip pi yazm e otomobil kışın İalma gör e | itle nakliyat yapmak ve her sef. ki eti İmiş- tur. Bedeli haddi ğyik göğülürse tem, muzun otuzuncu çarşamba günü sözron. Eİ beş te ihalesi içra, kılmacaktır. 29881, PiX NANE OS | (9) uncu tertip Ti inci keside.:. > 11 Ağustos 1930 di Keşideler; Vilâyet, Sihreme; | neti, Detterdarlik, iş, Ziraat ve “Osmanlı Bankaları mürakıpla- rı ve halk huzurunda: yapılar; i 3 “ BÜYUK KN E Server Ziya BUYUK TAYYAR

Bu sayıdan diğer sayfalar: