21 Temmuz 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

21 Temmuz 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

21 HİNDİSTAN. Muhtelit konferanslar. indistan istatüsünü tesbit - edece olan muhtelit konferans yirmi teşrinie- velde Londra'da toplanacaktır. Liberal- ı afazakârlar mi iğ mesaisine iştiraki amele hüküm: nden istiyeceklerdir. Muhafazakâr — k yonu. si siyasi bir program takip etmek niye- tindedir. Bu:programın başlıca gayeleri şunlardır! — Rusya'nın seri : indüstriyalizas- dol bir ie vesselam. . 2 — Çiftliklerin tam kolekti Hususi teşebbüslerin icabında te edilmesi. Kon; e bu programın tatbiki için 13 milyon dolar, e - y— 300 mil- yon dolar tetzi olun Beş ağustosta miğieğilecek olan bey- nelmilel bankanın bilançosu artık bunu ihti iyecektir. * Bilanço bankanm Jamento el muhtelit konferan- ak Simon ko- yi a tarafından Aaaa raporun ve tavsiye etmektedir. İNGİLTERE. etmiyecektir. ç faaliyetinin tevsii neticesi olarak hafif tatilata maruz kalacaktır. İdare meclisinin bu içtimamda bey- Betbin Efendi il aset kadı: biri birini. belediye peer üğünde götdüler ve hemen biribirine - candan gönülden aşık oldular. ımsız muhtarsız ce gül gibi gerine fakat sabaha kar- Şı saç saça şa kavga ettiler ve se- her vakti kendi kendi lerine boşandı! Fakat 9 ay 10 gi onta Haset ka- ğ id. zi mehe, ETİ çocuğu ol iu k şaşa kaldılar: Kız desem değil, evlendiler: O ge-| oğ Şen sütun. , ” — ve meşhur ediplerden biri f« a pa diyordu ki MÜNEKKİT. — Be ye ayyaştı, karısını tam yir- mi beş sene geceli gündüzlü döve, döv: Betbin efendi adında yamrı yumru Bird, Ç tek çocuğunu dayaktan kö- maymuna benzer bir adam vardı; g ef| türüm mi gi pa mu 2 sulu, Ka inen gün Gülhane hastahanesi bir müzevvir! ki orun Gill insahiyet namına için birçok talepler < gelmiştir. İdare|tığr vi er vesselâm... ire şu idi: Merhum öm meclisi bu içtimada on temmuzda tevzi kadın adında yecuç mecuç şe- ünde bir barda bira"bile içmemiş, son edilen k suratlı bir kadın lığ biraz alkollü bi ziini Hi ittila hasıl eylemiştir. in ek zarureti hasıl olda, İç | 152 ye olar, ey 01 miyon bozuntusu! Havvanın doğurmaktan is- iş var var ilacı içmediğinden ve ir inden ölmü Daha ertesi gün nüfus müdürü e saniyet namına şu tük kaydımı retti im meş- edibimizin refikası yegine ğunu doğurü ktan üç güm sonra rahim ihtinakından ölmüştür, bu kayda na: atları 25 sene değil, 9 ran izdivaç hay: gün ol G uğu resmen sabiti igin boks federas- şretti ,, insan desem değil, değil desem de- Annesi olacak. Haset kadın. hen çocuğuna baktı, bak kabul edilmesin temennisini izhar etmiştir. az İngiltere'de işsizlik. Zi ekziklar pak da İaziri misyon ayni zama: EE vi Kiş misyonunda olduğu gibi üç e maktadır, Hükme çizi Fa ün meli e . muhtelit konferans mesaisine iştirak a kğ — e ANE ğ ME gi 1 1.İ5 etmelerini talep eylemiştir. pi çiğ Ki İşsizliğe kar: e Kn yi öpme Ee alay yardır. Se plân büyük| nuniyetlerini beyan e eerige > z. ğ S Ki z eki rin inkişafı için, bir istikraz) ( İçtimam nihayetine doğrub Hiçmi lensi Kriizeyilnii di milel bankanın siyaseti hakk t.di edi ne hücum için yeni bir vesile (Obulmuş Amele Hi nald teprinlevelde ön te ME na “İni > na teklif etmektedir. er taraftan müstakil e parti- v kaların ve ya liye va: 1 in milileştirilmesini istemektedi Hi le işsizli meri tevlit agi. vazi- — pek oz ir. Amele Hükümetinin büyük endişesi asm önüne geç- Rusya borçları. kere cereyan etmiştir Bankanın gelecek idi ai ace ie iie ALMANYA. Siyasi vaziyet. Berlin'den Temps gazetesine verilen zı kaydı ihtiyatiler altında Maliye Na- e DU a öp bu da ne? sumak iie — Ne sandın? bana atla sanla “Münekkit,, derleribeğenemedin mi dü- irin a kadının korkusundan pattadak ödü ni öldi Ve Münekkit böylece dari dünyada tek başına kaldı. Varın ne olduğunu siz tahmin edin. Times gazetesinin verdiği a) A “Kamarasında mel Nazirt M. ine mr İn; ii İngiltere Ri bule karar vermişlerdir. g Demokratlar a4 Rusya borçlarımı b Belle yi esin; vaziyeti libe: George'u takip edip etmiyeceklerine mu- allaktır. Tahrikât bie EM Bineği led Simla'da Simon komisyonu tara- findan neşrolunan rapor ile Londra'da teşrinievelde ti nacak olan muhtelit onferans hakkın. tı ayrı müzake- izi rti it engale'de müslü- manlarla bidulara anda ihtilaflar de- vam etmektedi: mönsingh : mıntaka- sında din iletimde akay vuku bu- ikâtı rları teskine ingh o karışık- işi ölmüştür. vahamet z günden güne kespetmekti RUSYA. re kongresinin hitamı. cek olan ingilizmurahhas heyetinin a- zasını Ören ettiğini ve heyeti murah- asanın Lord Gi sem M. John Ta- Max er, M. Lett Ross ve Gramp'tan lili olacağını be- ın etmiştir. “o nferans mesaisine iştirak edecek eyetini teşkil e M. Dolgof, M. Âr- M. Coüi Teşkil edilecek dört rewitch. anneti n tedir ve bundan dolayı da memnuniyet hissetmektedir. kat kalana doğ; par in mali li aleyhinde yea mini etmi iştir. Alman milli u Alman milli ç meselelerle meşgul olacaktır: eşinle lr müteallik talepler. t hamillerinin talepleri. de ki cmval borçlara ait talep- s. n 4 — Devlet börçlari. işte İngiltere — Rusya borçlar kon- feransının iştigal (edeceği meseleler bunlardan ibarettir. ——— LA HAYE KONFERANSINDAN SONRA. z Beynelmilel tediyat bankası idare meclisi Bâ 2 Komünist fırkasının on altıncı kon- iş < gissi ei zadan ve altmış yedi | Bu istimada müzakerat o cereyan etmiş vii kkep olan yeni komite.) ve gelecek idare meclisi içtimamın on yi sami . sonra mesaisine ni-| üğ tesrinievelde yapılmasma karar ve- hayet rilmiştir. lily ii azalar meyanında M,) ( İdare meclisi beynelmilel bankanın £, M. Tomski, M. Bo Çe RE ve| müdürlüğü tarafından alımacak memur- ME Gali İilanmaktadır. ların kabulü hakkında bir takım tedbir- ler almıştır. Bu tedabir idare mecli Kontrol merkez beminyonu nir el seksen yedi aza in! ili Bunlar arasında bilhassa ze, w a lm biye Mi tadırlar. tmiştir: rafından intihap olunan memurlara eğildir. dare meclisi bundan başka beynel- milel bankanın resmi lisanrı ça, Almanca, İngilizçe ve eaiş anca ei duğuna karar vermiştir. Demek oluyor Wastrap Ziraat Nazırı M. Scie -İ yaptığı bir mülakatta bunu teyit pa miştir. Eğer n dakikada bir mpi 1 ol- mazsa kabini reisi mM Brüning'in ma- yaşına rin meşhur bir şair bir iü) deriyi “bilmeden neden ki bir ali okudu. Meğer üstat da orada imiş! Münekkitin yanma sokülür? — Beni tanıdınız mr? iri meğer o konferansını verdiğiniz o şair ki fakat sizin tah- Bil ek siniz ben deği İlk ö EA n e a ei eme kanunu esasinin 48 inci maddesine mü ik iz t oruç tutmadım, gi alım ta- sikii yok, o gazele gelince ben etmiş sekiz yaşında iken komşunun ning mali projeleri kabul ettir- medi Smmm kanunun esasiniı 8- inci ine müracaata ve ieirime, meclisini bae kiraz. vermiştir. Germ: Mi Brüni g in Reichstag meclisini arzusuna muha- Hi olarak feshedeceğini yazmaktadır € , hereti kabul et tir. M. pa tarafla ei idare di arzu- undadır. Hükümi esasinin 48 il dişeti şeş işini reddi et mektedir. Fakat etmeden meclisinin müzake: nacak ve mali rlrin kabulünü te- mine çalışacal Sarre hakkında itilaf. üçüncü kıraatte € arazisi arasında teati erse meclisi Alma: ile Sarrı M. M. Morykof, M. Kossio, M. Roudzout Namzet ol ark da M. Rykof, M. vi sio. Siyasi komiteye dı Petrovski, M. et intihap snmaz lardır. M. Staline, M. Molotof, M. Baumann, same kâtip olarak intihap olun- muşlardır. Umumi kâtipliğe M. Staline intihap edilmi tir. Kongre kontrol merkez - komisyonu- nun faaliyeti hakkında M. Ordjonikid- ze'in ları hakkında el bir karar ittihaz etmiştir. Kongte diğer bir iki karar daha vermiştir. mele yapılabilecektir. İdare meclisi badehu bayisğmilel banka: tarafından ihraç olunacak aksi nların metnini kat'i surette tesbit e mir İdare meclisi ayni zamanda memleket ari beynelmilel kanı izan nen mi sille n iki re er. iel dare ig yeni aksiyonların tev- in muvakkaten tehirine reıttıla hi imi etmiştir. er bir içtimamda yeniden tetkik olu- Şi Bu kararlara nazaran bolşevik parti- nacaktır. Yeniden aksiyonlara AL manya itilafına ait notaları tasvip eyle- miştir. oluna: m müteallik Fransa — MEKSİKA. Reis Ortiz Rubio'ya sui kast, Times gazetesinin verdiği malümata aşık oldum, sonra yaşındaki kızıma be vaziyetimden utandım da o gazeli, e bel ös İl üm me öyle dursun, İİ hi Ma min ri orta ei e piyonudur! ha, e daha ertesi gün gâzı teciler, SL ei sarılı, kolu çi Mü pie şunu sordular: Merhum edibin eğ Biçin sizi. bu dar döğdü, hırpala: Münekkit Sn bozmadan. cevap verdi: kad. — Bekle pözleiie için! Ve hemen ilave etti: ikimizin de gilesi mâlüm. Bu bâ- alani EE Ee verir, çapkını dava edeceği mekkidi bir gün bir adam 5 nasıl? kollarını. * Bacakların disleri ayırdı, Kafasını dama attı, 5 RE oldu ir misi- gene tai ve hemen san”- le yessamlar; ediplet, mekkidi sahiden ve bir de- n dimi surette lemek için yapalım Çok genç bir murahhas kür kıp şuz cevabr vi üküt yer amelin kendi en dine Per yıp gebersin! Bu teklif ittifakla kabul olurdu . üye çı- karar ver-| y iş bulunmuştur. Daniels Flore şebbüsünü müteakip tevi tur Daniels Flores şeriki cürümleri hal kında mühim i iştirak 5 kif olunmuş- k ifşaatta bulunmuştur, zn — Efendim! şu olsun, bu olsu i alâkadar etmez, ben Münekkiin, nasıl takdir edersem öylece söyleyive m! 2, # “ gi . " a gi Münekkit ilmi ve edebi bir makale Aka Gündüz. Muhteremhalkınvemahalleihti- yar heyetlerinin nazarıdikkatine ŞEHREMANETİNDEN: Şehrin muhtelif mahalle tamirat yavılmakta 'Aw atve tamirat yapmak mar Müdürlüğünden mit Ruhsat alınmadan yanı! İmar. ebniye ve umuru kâmrcezaiye kanunları tır. İhtiyar heyetleri ken ki inşaat ve tamiratın TU ep eek ver” e rinde ruhsatsız inşaat ve ğu görülmektedir. İnsa için sehremanetinden ve saade almak icap eder an inşaat ve tamirat. belediveye müteallik ahi na tevfikan ike 3d di mahalleleri dahilinde” hsatsız olup olmadığını SIZ gördsü ihti yar mini hakkında yapılacaktır. . Muhterem ahalimizden inşaat ve ta: mirat yapmak istiyenleri iilan müracaat eli kanuni takibat, ». nevel emirde e . olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: