31 Temmuz 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

31 Temmuz 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE ALMANYA. Partiler arasında müzakereler. Yenidöni birçok mebuslar alman milli partisinden ayrılmışlardır. Bilhassa de- mir ve çelik sanayii seridikası reisi M ee ve M. Reichert alman milli fır. kası reisi a Hugenbe: si önderdikleri bir ei a bu par eti lk Sabak mi ak edemiyeceklerini bildirmişlerdir iyasi bahisler. Londra Deniz İtilafları e Amerika, Bea birleşeiş a e 3i TEMMUZ EDİRNE'DE 0 Tarih ve vr 20 de Us e zuhur Eden Fı ven Hasa olan zarar, a köprü: — sanca telefat yoktur, en d | kalin raporun neşri lâ- nan zım gelip ai hakkında bir karar verecektir. Berlin gazeteleri bu münasebetle Al- m m İb y dan bâhsetmektedirler. MISIR. Son vaziyet. fırkası en tanınmış şahsiyetlerden hk kadar him unsurlarını teşkil 6- tum kalm e ie şimdiye partinin en mül diyorladı. Badema yanlız M. Hugenberg'in « üni > gi bir içtima aktetmişler: dir. B mada Kıralın parlamentoyu içtimaa davet etmek istememesine rağmen par- lamento bin: anda ix içtima yapmağa met milli gün evel tasdik ettiler, Yaponyanın da li İ Tok i ii i sekiz reyle a deniz ime e m ve bu tahdit ve zener konler sında im- İ bildirmesini ir, R etmiştir. e M. vi Washington'da i ii tarafından tat . Kuratomi ile u-| dik edilen e altına imzasını zunbir Gi ta amir Bu mü-| koymuştur. İmza esnasında Amerika Tâkat esnasmda Londra deniz muâhede-| Hariciye Me ve Londra deniz konfe- sinin tasdiki mevzu bahs olmüştur. ransına giden murahhas heyeti reisi M. Deniz muahedesinin Japonya taratın- | Stimson ile âyan azasından M. , MM: dan Gi evel tasdik edilmesine ih- rah hazır bulunmuşlardı timal e edir. Londra deniz itilaflarının Amerika lie te o e âyan meclisi tarafından tası EE a iç ve palamenm lı deniz muahedesini tas-| cümhur M. Hoover'in takip is dik etmi redir. aka Birleşik; setin bir muvaffakıyetidir. Londra kon dövletleride İzne eyi bundan birçok) feransından sonr: meri efkâr ir imzâ edilen itilaflar ein emleri kâmilen yıkılmış» Uzu; Mirc al tır. Büt 1 atı 2 — 12 koyun, 2 beygir telef olmuş- tur. — 4 hane kısmen 2 dükân ve kahır kısmen sanatlar m atelye ve yemekhanesi kısmen 1 eğildi. Deniz #wükeğesinin 'n yarım metro ve şerefeleri e m sez herhalde Amerik isini Amerika'nın müdafaasını tehlikeye Be kenardan! ei vi Mi ALE pi : ğa karar vermiştir. ki dünde söylediğimiz gibi i z BER amii minârele- — ab reis İri a '€ ter. ii i 5 ili 1 k in üst aim birisi kopup kup, a miyet ve selameti nokai na-| ye düşerek kapbeyi delmiş ve diğeri ; tesrir edecektir. Ki ADE ii izm e e : z ka ayni ra laş ayrılan mp â-| mata nazaran Sıdkı Paşa hükümeti ii SAN Tk diği salâhiyettar amil siyasi a- ” eiskieğr — si im Ağ nı ekibi em tir, Bunlar fırki bir biler €sasiye -programı -haztrla: g5 GİNGİLTERE. damlar tarafından fddi olmuş is pi riyetinin a m ilat nb sie İn İngil şerek harap etmiştir. Taş - kısmından sz Bundan başka İngiltere ve Japonya i erimi ida smmm i — cereyan eden müzakerelerde Ne vi k b e etmemişlerdir. velin b igtimaa daveti ği “malümata | çönbit ettiği hudut haricinde alâkadar |vorndan bir kısmm harap MENA. Demek meni di aripem Magiieezeli E— e ettirecek gizli bir muahe mevcut biz. Aya vi pain Weser ile maliye nazırı M. Dietrich Bet-İx, ami İntihabat kahumu para senevi yüz mi lip” olamadığı: SU efka, birer kğ Yıldırım Bayazıt ve Jin'de tertip olunan bir içtimada fırka Pre öl yapacak e reyiam sl ingil ma vali olmaktadır. £ın sülkünetini ihlal etmiştir. ittihatun üle, iye, Taşlık, Alâca i ilga ed ü intik Hartshern Liverpool yan meelisinde Londra deniz itilaf. |99 Bâdemlik camileri minarelerinin üst M. Köch « Weser bilhassa demiştir ki: taylan Dama nema Miyuk veyanatta ei narak Myra ve Si larının dini Zağiiii) müs sâkere. | ve ahsap kısımlı parçalanıp düşmüş -— Hükümet kanunu esesiye v8 bul bir ekseriyet temin etmektedir. Bu yapmak süretile işsizliğin önüne geçil- e eni sürasüş' vi retli oz. | ve bunlardan yalnız Bademlik ve Alâca lek il isteriz ki bi e ledi Hattâ bir aralık elemeli Kieri b Kili m Bine müzaharet mii M. Sch e hükümeti Sıdkı Paşa kabinesine | 19 se hazırladığı yeni plânı yakında sirasi, tür. Bu camilerle Muradiye, Gazi Mi- eder etmez hü ramı hakkında izahat vere- larm azaltıl-| Dietrich bilhassa masraf ması lüzumundan bahsederek demiştir ki: ri Başlayan intihap müceddeleri cümhu- ee muhafaz: Hil işaf etmiyacaktir. âli teri sının hali tefessühte bulunması eke ının artmakta olduğunu! pı meselesi Mücadele imis ihtiyaçlarını na zarı itibara alanlarla almayanlar arasın- dadır. Yeni teşekkül bire, üzere olan mu- afazakâr ehali fırkası li e ve ME saran bir “ai me) uhafaz: hafazaki itilafı niş Fair kame pulistlerin tamamen bir sağ man par- tisi teşkil edeci ceğini sölemiştir. ettiği intihap kanununda tadilat yapıl- üsaade etmiyeceğini bildir miştir. Times gazetesinin yazdiklari. drada intişar eden Times gazete- si Ne ve Veft serlavhasile bir salli ışretmiştir. bim bu makalesinde şun- söylemektedi: Avrupa devlerle Be 2 cevaben hükümetin namirin) me tebliğde kanunu esasinin tesbit) "© cektir, kamarasında sorulir bir suale u bildirmiştir. İlk Yar > intizam ve asâyişi emin etme teleri Mısır- düşürmi nnettiği gibi milli. ilede fırkası demokratik bir fır. değildir. ürer verilen paranın miktarı 220.500 ingiliz lirası benii söylemiştir üly telgri etesine hazaran kei a azakâr ve İaberla ür E siye işsizlik hakkında alına- cak t hakkında görüşmüştür. M. za ii Bal sari yd e ile günden güne ———.. o wâvenet paraları hakkında göri een bu meselede mu- ener lerin temin edildiğini ve muhai fan ârların lari katları AN ettiklerini amal. |tinde kaldığın den dolayı in kapatmak mecburiye- e bildirmiştir. Bunun neti- siz dürmektedir. Hüküme ii e ve işsiz olaca Görüliyorki bire işsizlik mes- elesi amele hükümetini cidden düşün- Faala- ne bir surette meşgul olmaktadır. Fakat ili sesiyalistlerin art-| t <a M. Schiele mii ması ai karşısında muhafazakâr teşkili lazım geldiğini beyan M. Trevir anus Alman milli imermak & i nit t Bigi teşkili mükül olmakla ener lazım olduğunu ilave eylemiş- a imes meri makalesini şu suret- is we ktedir: Ne olursa olsun milti- vet “edileceklerdir. (Buna inti milliyetperverler fırkı kası her türlü e: hr içtinap ederek sabır gözleme | izaren LONDRA İTİLAFLARI. Deniz itilaflarının tasdıkı Times gazetesinin verdiği gisi Misir avam kamarası ie ergeç hükümeti ele almağa | L adedi — len güne artmaktadır. ini anlayan taya çıkarmıştır. Fakat gerek âyan mec Hisinde ve gerek parlamento haricinde yapılan sean itirazlara rağmen deniz tasdiki imkânı hasıl ol vom desinin Bu isicümhur M. 0 ver'i de niz meselelerinde takip ettiği siyasetin muvaffakıyetini teşkil etmek- tedir. 3 SE sine müracaat edeceği şayrasını da or- li i pl eid kopmuş ve harap 7 eğme Bilumum binaların garp ve garbi şimaliye nazır olan pencere camları kı- rılmıştır. z hir civarında bulunan ve he“ üz irak pi olan yazlık ax ile bağlar ilen denecek derece He “Reisicüml urü nasebetile Amerika vi iltihak ettiğimizi dünyaya a- rey İmre Mir Şilede Teki ra, Pari Roma ve Tokio elesin deniz imis Amerika âyanı fından tasdik edildiğinin bei b imiş devletlere tebliğine memur etmişti: Am âyan meclisinde deniz mu- rinden tasdiki hususunda cereyan ede: akerelerin merika'nın Avi e Yedi şeki mesai siyaseti VA Malâm old — üzere A vi denberi Avrupa işlerinde ni bir rol bulunan hububatla demetler kısmen za rar görmüşt mül ikarrür etmiş: tir. ml ga Milağlarının 8 meri a ından edilmemesi ve reti izl bir ii teşkil edecekti. dikkate alan M. HN inizi itilaflarının in hususun. miş ve en nihayet muvaffak is da imza olunan deniz itilaf» devletlerine ile Amerika ile İngiltere ve — ara- nda Donali ım muhafa- bütün akkent tini alik sa rasat “meselesini sını gizli enin mevcut olup olmadığı da ve almışlardır. Reisicü in deniz iti m $ m aflarna mütcallk. der Yal âyan mecli £ etmesi bu endişeyi i artmış. Niba bir vebal endişesinin husule veli tesir altın-| ai yet M. - yi r. İşsizlerin adedi azal- e taraftan hüküümet yn emir- Tam e yle dişi bilakis günden güne i imi ağa i il tır. lamıştır. Bunlar ük kabul etmiştir. Müza-| « gegizyi e Donald kabi- > esnasında vwhafarakir ii sekknin “müviliği ini sarsmıştır. fından kabul sölimeyesi enienamelrin yerine kı ar, vresi sema ehalinin silah taşımasını men edecekti Almanya - Sovyet münasubarı. Berlin ve i Kownodan aldı eşre! rı malâmatı nı ımektedirler, Bu ma- ta nazaran hüki Ber lin sefaretine ehali rleri meclisi isi M. Ryi tayini için Aİ metini a kama kof Ryi yeri Berlin sefiri olacaktır 2 M. kafan er ven terkedilmesini tenkit eylemiş p letere bahriye birinci lordu M. edetektir. M. Krenstinsky ktübunuhükü öğ denin refi hakkıfiğa men takrir eli v bir mim sümlkenk ms anı, > g li pen ihtiva etmediğine dair verdiği kati teminat üzerine deniz itilaflarının adimi kl kün olmuştur. Ayan sini seriyeti gizli bir muahe mevcut ei ea kanaat isyeri yanaşmıştır. Hattâ deni: e hükümeti va bir bühtan da Mısır meseli k eyi er Görülüyor ki âyan edi tedi irlerini a Alexandre bütün devletlerin Washing Şia < BN a e kak amele hükümetinin karşı dördüncü maddesini tasdik ettiğini söy- duğu müşkülatr bir kat dâha lemiştir. at beş deniz devletinin & döl yi Bakalım amele hükümeti telbahir harbine müteallık Londra deniz bi ül: kül tten nasıl çıkacaktır. wuahedesinin ikinci maddesini tasdıka| © ESSU vaziye mü duğunu ilave eylemiştir. 1 Mehalame mebenlardan M. Besik- by tarafından hi E yarada midir Ev aranıyor. İKİ ODO, MUTFAK, BANYO, tahakkuk Berline döierek veda mete tevdi edeckti: azette 7 öniteal d d'Allemangne gaze: iği Mmaln mızaran Ni ger nya ri günlerde mat gelecek le reddedilmişi Bu mü: e sonra kanun lâyı Lordlar kamarasına gönderilmiştir. Diğer taraftan Tokio" i ve — ee İşi TEMİZ Taş hanı ii tütüncü Ali Ekberi Beyemüracaat 2-10259 niz klar rika âyan meclisinde müzakeresinin uzun sürmesi e Reisiciimhu; ov: Mac Donald arasında cereyan eden iğ ilamı ve giz se — manhedesin ni niz EA sl nd m en bütün Biyer Lond ve azalması konferansının | tı i başlıca amil Ja içtimaa daveti| tasdik edilmesi M. Höover ile ley 'k Londra parlamentosunda ve gerek mecli- Tokio parlamentosunda deniz itilafları- denin | nın tasdiki için a; i ik mua hedesinin İngiltere'ni e. ingiliz n da tasdik edileceğine şüphe yı g ” ponya parlamentosunda deniz iti lafları hakkında cereyan eden müzake reler de şiddetli olmuştur. Müzakerele- rin daha ne kadar zaman devam edeceği walüm değildir. Fakat deniz itilafları- nın Amerika âyan meçlisi tarafından. si muahedenin b ve Japonya tarafından tasdik det mesi mümkündür. 7

Bu sayıdan diğer sayfalar: