18 Ağustos 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

18 Ağustos 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1g AĞUSTOS 3 Amerikan gümrük tarifesi. M.Nermi Bey tütüncü lüğümüz hakkında ne | Milli Sanayiimizde ser- düşün üyor? maye ve kredi meselesi. e ea “Mili İknsat ve Tasarruf Cemi- i —ıuı— ve 5 içi “> sali ekle Cümhuriyet fırkası, yeni ti ni ren — rekabetine karşı bir si > ç — : le : & A iyet fırkas 5 a yi Nermi Bey, mekinpla yazdı ğumız suallerin cevabını vermiş- m — ul de in süişein ips e 8 di çi esminin artması, garp eya” Nermi Bey, gayet mühim bi r noktaya — ediyor: rine Reş melekle e mia li ri mi cılar alkali Türkiye, Bulgaristan; Yunanistan i le izli ii orta; rinde koyun - yetişti — md bir tesisi zarureti. Bu vaki br ie sanay edi bankasının eği sek ve beda Ee e iy fermelerin ari yarıyacsk- fikir ciddiyetle dikkate olunması ii den bir fikirdir. Alâka- ye il 5 ii eb Sini ü hit olmak iste- pi hi ea gerek bugünkü yaelmilel y br, hük t Yeni tarifeden madenler de is- Yine — be ederek tarifeden kendilerinin de| tifade etmiştir. Ma ARGAN, Vol istifadı iri Pp ie esim; Galin mü il inim (çük sermayeler banka ee disi, hipotek ve sanayi tesisi mii lerdi. Bu tâlebi nazarı itibara al-| lerin Tüsumu oldukça tezyit edil il Jeniyeceğine, istihsalin amoğasi kil bir bank; mak mecburiyetinde olan hükü- Gizl Buna mukabil, ham 2 $ k doğru değildir. Çünkü petrol mahsulatına resim vaz! 4 ü ü ine karmım do-| £ Müstakillen sanayi hipotek ve tesis) DE Sanayi emtiasınm Tüsumunu, içir yapta tebdil ref ei yazacak seyler. ekmiş & biçmiş 0 işlerile gi ak bir banka demek ser- yükseltti, bu suretle yeni tarife > mayesini münl Ki ii hem zirai memleketlerin, — e vaziyeti? hem del © 2 cak Zir, e? derin düşünülmek)| 5. Halbuki Söyle alli dean ve Ni memlel Ker Til © ; bukayağı resmi ton e ıp eder. Böyle bir Sü ya tahvilat ftlarını İn; ma ufak bir| Tan ithalatına büyük darbeler vur- A a ssp A iyelilerde ve :: e pe e ei si e e. Avrupa emtia” imei — bankaları özün kregi | Rüsumu tezyit edilen sınai mad-| nn zaltılmak istenmiştir. veren, kısmân - immobjize | delerin başında bilhassa kundura, ei resmi İbre başma 5 ppiizi bir ak olmak e ie mike. deri, çimento gelir ki, bunlar yalnız! sentten 3'/, sente indirilmiştir. Kü- vil sermayeleri azdır, ve böyle bir ban-| Ee isis im ka sermayenin sürat lacaksa keli biz şey olduğunu mutlaka bik rupa e çok büyük bir iğ . Pa istikbali vardır. e e m a üsuma tâbi tetulmus! ogi ihracat eşyası Sali gelmeli ve ie ke ei i ketimiz gibi ö maddelerin kentalin- spekülas on e ortadan kalkma rinin gok değişmiş! | buriyei Bu gün Almanyayı müteessir edeceği ge 6 Ag yep kıymet vie söyleniyor. si ika Be pe “İtımlanlar şunlardır? Pamuktan ma- kdöal ır. Her a if we hakkındaki ikrinle?. : ie rana bl er mobilye kam alar, 7 Tütünlerimiz için teşkilat ya-| sıran sınai kredi ve hipotek işlerile uğ-|ven-yün resmi libre başma 31 ve e si inte yünlü — Kümaş: : Je müstakil banka misallerine tesa- ipekli kumaşlar, bilhassa suni ğ ten 34 sente Ki Kundu- a, deri uda aşan ci ketimizde yapılmalıdır. Türkiyede | düt etmedik. Almanyada bugün de sınat küme e ia. -| kuvvetli bir tütün tüccarı sınıfı ol a icaret — bankalarından gelir. Ve E mal malıdır. Bu olmazsa, günün birim : ip Hicret imei ie sat, son senelerde ievkalkde artanİrük tarifesinin cihan iktısadiyatm- 3 sermayenin ©, 2 G dâ ğ i güm- tahsis e de Türk köylüsü doğrudan doğru" Se ime vi tr rmak-| da yapacağı tesirlerden bahsedece- j #- “İya ecnebi teşkilatı karşısında kala-| Bu ir rana e biz memleketi. tır. Çimento resmi ise, New York) £iz; ii sakar; Büyük sermayeler ve kar-| miz san: in banka teş. Pİ ini şidetle hisenei İsmail HUSREV KE teller köylü-| Kilatına gene amel iyii mü- nün vaziyeti herhalde imrenilecek özi tik icar? operationlarla uğraşan, : . > ui VaktİR-İ çamikaların yalnız akif bin tee) Ç Dünya piyasasında fiat hareketleri. mukabilinde kredit bi bir ei : Cenubi A- merika'da e EE ge ii hasıl| olmasının muvafık olacağımı di TER EE EEE ETE a a R 38 xi m ğa ga ak B 5 eN Ğ Gelem? , Bü tip aşağı yukarı Panik 5 . ik - (8 Dünya ham madde piyasaların- Son günlerde maden piyasala- e stühsalin böyle bir vaziyete düş e Se böyle bir bankanın teşkili ya-| da fiat buhranı bütün şiddetile de-|rmda büyük tahavvüller olmamış- z mesi Cenubi Amerika için felaket > > vam ediyor. Son günlerde fiat su:| tır. Mensucat sanayii bilhassa İn- uştur. Şimdilik bundan bahset idare e ba ük kutu ham ipek, ham şe-| giltere mensucatçılatı şarktaki son memleketin — İsatlerine birinci! yesin m. in ü: çok uzun sü Ki eee b ker, kahve, kauçuk, pamuk piyasa-| hâdisattan dolayı satış buhranı ge- > derecede uygundu: ş s z N : < 3 muhtaç değildir. vu Mi ye si al larla zen sölmeliecir. Hububat | çirmektedir. Bu m mensu 3 Rani, Bulgarlarla bir dünü, a > başl başına bir. propa- B — Aynı zamanda İş Bankasınm| piyasalarmda da istikrar yoktur.) cat ham madde piyasalarmdada tütün itilaf ii Ez ti. selâ i il &-İ tesirini emeniz ve beklenmekte > dür? > va bir itilaf faydalı olabi-| t varsa, Dn 2. Şak beş) Gi ii srsiya ve ayi e Seyi “day fiatları düştüğü halde mısır fi- | dir. g dir mi a yerlerde aramak ica) İ yesi arasndaki büyük tefavütün telifi) atları yükselmiştir. Sikazo borsa-İ © Aşağıdaki cetvel son üç ay za g ei < ın da sebepli ile N > pi S5 yete ai vr rim. ve İizae id e ele Bid ği 27 çök ihtiyacı temin edebi-| anda buğda- finda Minya n— Hadde sine Mitiider ali 5 ç ie "I-İ şeydir. Yapma tedbirlere taham- anayiimizin istifade ettiği ti- buşeli 84 sent ik: i göstermesi sö ime > çelik kartelinel mülü yoktur. Burada en büyük > Eş işlerinde ittirat yoktur. Bu) şeli 87 sente çıkmıştı. İitibariyle şayanı dikkattir. etmemek icap eder. Çünkü “İ prensip, yalnız şu olabilir: ALICI) krediler d: “tütün çelik gibi değildir. Yılına gö-| YI MEMNUN ETMEK. Her ted-| ruzdur. Halki tereğini Emtianın cinsi Borsası Mayıs Haziran temmuz ze eyi rai yılına göre de fena. O-| birin başında bu prensip bi ii mma) meti istikrarındadır. Sanayi ancak isti- ği iel eş DELİM mez Mk edebileceği miri istikrermma| > UZAY Şia vi ia — a : “uymaz. Şimdi d. Sl iye Diz ği emi Kah e ii a “Ya 1 le itilai zumunun i ve New York m 9,12 8,75 7,50 ; Da sk , , , sebeplerini anlı; : Almanya'da| > eke, 1 1 1 tütün sanayii hemen hemen büsbü- atan aş! o 5 ar ei agi ei po ae gi “9 Mai üs — kartelleşmiştir. Böyle kuvvetli mayelerimizin terakürsüne bağlıdır. Bul o Yün Brad Ford 29,50 28 27,50 ir teşekküle karşı iptidai vasıta- inkişaf Kenevir Londra ton 24,50 22,50 19,25 larla çıkılmaz. Bulgarya'da bol Memlekette sefaletin a- sk grek milli, vi iyimi RR kol — Bakır New York libre (— 13 12 u iğ z eyl ve şartları ün. lundur- pere lam işler) - zalmasıfı istiyorsan — | ularak, yani tesbit edilmiş milli bir ik- mm enin Maili — Mp ği 1s0E apıla- ; ur. Mili bir ie » 4 caktır. Yunanistan'da da bol mah- yerli malı kulları, iktısadi, ziraati, sanayii, nakliyatı ve ti- Bu depresyonun neticesi gayet çılmakta devam ediyor. Hâdisat 3 O sul olduğu vakit ıcak- Çünkü: Garetiyle tam bir kül halinde gören Sa-| açi < Ham madde istahsil ep söküğü gi gn biribirini takip 2 ur. Bu karşılıklı zekabiğ yüzünden| YERLİ MALLA spa ilm demeleri lek l ni hâdisi eler doğur- i bedecek memleketler, d. RTAR, İŞSİZLİK AZALIR. gtı temin edecek ve, dolyasile mi. di in dal A ZLİK MİLLİ İKTISAT VE TASARRUF CEMİYETİ. kiz alım ım kabiliyetini seirizak Soğbirİ sanayi memleketleri emtiası Satış gaları arasında kann sh cihan ik ilen Cihân #i-jt

Bu sayıdan diğer sayfalar: