25 Ağustos 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

25 Ağustos 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

25 AĞUSTOŞ HAKİMİYETİ MİLLİYE. ANKAR Taş Han. Müptedi ve müterakk! ta- BERLİT İSTANBUL 356 İstiklal cad- desi. susi ders- ler hanenizde veya mektepte. Tecrübe lebe için yeni e HER LİSANI ÖĞRETİR MECCANEN- kurslar açılıyor. 2—10174 dir. $ MİLL MUDAFAA K'Ş - HavacılıkveSpor. U. Md. 3 EYUN GAMA mYONU $ » Mecmuasının “Tayyare Ba j, e ; SATIN ALMA m zabitan siya bazi ısla- mek istiyenler bei gün ve işi yapmak is- çarşamba gü- on da komisyona gelmeleri. 2—10622 ityenler de 28-8-930 uncu nü saat Fiati gali görüldüğünden dolayı e dine karar verilen 75 bin geyi ter arlıkla rin Pazarlığı 31 ağustos 930 müsa- üzere her gün ve pazarlığa iştirak ede- <eklerin o gün ve saati: teminatlerile merkez satın alma komisyonuna müra- caatleri, 210441 hhüdünü ifa peşe ye 1660) adi cekleri yüz izl makbuz mukabili. ve merbu tatı verilir. Fenni malümat hususunda müracaat mecburiyetinde kalacak talip- ler ağustosun 27 inci kasa gününe kadar haftanın pazar per- ve günleri komisyon iyasetine müracaatle müşkllerini hal e irler. gününden müna- saat on beşte KOMİSYONU İLANLARI. Mütcahhit nam ve hesabına 55 ton nikel ünü ğe nede m günü saat zmacak- tar. Tep sa im ai İzmirde Halkapınarda SI. Tam. si Md. İstanbulda Askeri Sanatlar Mp. M MALİYE MELE ERME Ankarada d. Ankarada Askeri fabrikalar Sa. Al. kârgir bir depo ve ki inşası v: e ke- Şif ve resmi veçhile kapalı zarfla ihale- si a vak t Ee Ko. na müracaatleri ve münakasaya vahşi hayvanattan dana Büyük maraza Z Ğ parlar. Her “ yerde ısıtma Meürünü hastal, iz ei larını Saçar 1 Onları Küçük sivrisinekler yalnız başlarına esim vi tekliflerini Ankarada Askeri Fabrikalar Satın Ak ii mukabilinde ihale günü it dörtte Maliye Vak mi ez ei müracaatleri, İ teslim eylemelefi. tarihine roüsadi$ salı günü saat on dört- tedir. Taliplerin şartnamesini görmek üze- re her » ve münakasaya iştirak edi ceklerin o gün ve saatinde tenini merkez sa satın alma komisyonuna müra- 1 2 iin 1 — Seliğtiye (o kışlasının elektrik IKARA VİLAYETİNDEN: Mekteplere kok kömürü: kapalı zarf. arr sıra tahtası: > Tart. Mekteplere odun: aleni müzayed. 3 4 7200 iünakasa ile Ter 4 münakasanın 28 ağustos ' 930 p: mbe günü saat 15e kadar temdit e diği ilan vie her gün ve münakasaya girmek için de öt inme im amini g ( 2—10545 kışlada mevcut eski tesi sökülerek yeniden icadı isatm kâmi fennisi dahi- z h EVKAF MÜDÜRLÜĞÜNDEN: İstiklal İmer em oğlu ma- Hesinde 2,000 metre dikenli tel. nâka konulmuştur. Münakasaya iş- tirak edecek talipler — Şartnameyi kolordu inşaat he- yetinde göreceklerdir. B — Bu şartnameye göre inşaat he- lm ar erim bir memurla apartımanmın Sıri İtalya sefareti- me 474 numaral: 14 odayi müştemil ve elektrik, su tesi satr mevcut bir bap hane 8 932 gayesine kadar (müddetle verilmek üzere 10 ağustos tarihin. | mayıs kira- kalem resim alâtı. 1415 kilo saf kalay. 7 ten antimon. 216 metre balmumlu bez. 00 kilo vi: 7 adet resim tahtası. cekleri fenni şartlarla perine ve teklif edecekleri fiatı müşir tel mektup! rını vereceklerdir : 'eklif mektupları inşaat heye- tince 25/87930 öâzartesi günü sğat e lecek teklifatlar mi görüldüğü ml — tesisat 777/030 perşembe günü saat 15 te hitame se bedel istizan ihalesi icra edilece! 1,000 metre yol se nız ve bunun için Fiiti istimal edini rın klein sivri sinek, pire, güve, ei . tahta kuruları öldü. ai imha eder. T. Kati e lek, ağ Fiiti haşarat öldürü: CÜ diğer mayer b mize Sarı te. nekeye siyah kuşağa dikkat ediniz Diş Doktoru Hüsamettin Fikret. - MUAYENEHANE Sİ: ÇIKRIKÇILAR YO- KUŞUNDA İLYAS 7 ADE APARTIMANI 2İN. Cİ KATTADIR. Telefon : 2091 o 2-9021 BMÜZAYEDE VE MÜNAKASA: ANKAR. NKARA sı Umum Müdür Zafer bayramına müsadif i# 31 ağustos) ; ye konulmuştur. 31 ağustem 930 pazar) — asi, domuz ki Mahallesi Sokağı Ra (o Hacıdoğan İbadullah caddesi saat 15 de ihale edileceğinden ta-| — Accaçeşme > ğa Cinsi Oo Umumi No. iplerin o. gün ve o saatte Ankara evkaf Yukarıdaki malzeme aleni münakasa . Dükün 762 Dükân müdürlüğüne müracaatleri, ile kp da saat on dörtte almacak- EE yazılı olan dükân bir yeme zi icara Mz talip o- Sed” İter çi gün ve| lanlar Defterdarlıkta müteşekkil komisyona sün temi.) müracaatleri. Emlak Ve Eytam Banka--|”** (eti) e miraca. VE EYTAM BANKASINDAN. ayi Mevkii Ve sömtü Nevi “—- - Müktarrmüştemileti Pey akçesi Yüğünden 19,000 küsur lira bedeli muhammen) (Etlik bağlarında piyango Zemin kat üzerinde 2 oda bir Kırıkkalede mermi fabrikası ikmali m Bağhane sofa bir balâ bir mutfak üç 360 — Tüp me lee e b m aşan i ini verme e li e m Yukarıdaki inşaat kapalı zarf ile| ( Dikmende müteahhit Mus- Z. kat bir mutfak Zoda1 »k üzere K. 3. inşaat heyetine mü- 15-9-930 da saat on dörtte alınacaktır.) tâfa Fehmi Beyden mün- O Bağbane methali halâ koridor birinci Sidi ik ciliği 210313 | Ankara Merkez Mektep-| Taliplerin şartname için her gün ve) takil kat2 ia m “. 430 Ankarada inşa edilecek m mek-| 2 Satın Alma Komisyo- Ye önüm bir evlektir. eb mi a ER Pi mm Aaaa) , Sesin evsahı kele yazılı emlak açık arttırma ile sşrarei mesine ıt şeraiti er ie PEY > a “a vi e e Sanli an kapalı. zarf usulize | Merkez mekteplerinin 951 senesinin) © ooo küsur lira bedeli muhammen ile | vetile ikraz edilebilir. İhale günü . — salı günü saat 16 dadır. Talip h 5 ki > > olanlar iştirak etmek üzere n mik- münakasaya konmuştur. İhalesi 25 ey- ee e a Kırıkkalede bir kanalizasyon yaptırıla- | tarda pey akçelerini bankamıza yatır maları ve fazla malümat için ve ihale 1âl 930 tarihine müsadif perşembe günü| “ahruka vessir ihtiyacı ile ot, Saman| çakı. merkez e dalin ; i saat onda yapılacaktır. Talipler birin-| Ye “774 #ktiyacı kapalı zarf usulile ve deni 11 eylül i maddi: i ilinde mev- z ih ki cut esasları görmek ve almak üzere a-| 9 /£ syria > le Sizle ii D.D. veL. Umumi İda. | Münakasaya iştirak edeceklerin teklif Zustastın 27 inci gününden itibaren An- : > < P m 3: & ları ve muvakkat teminatlarını karada merkez satın alma komis amp . resinden: ğe 210613 Tifat) ile müracaati. aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa üracaatleri ve teklif ve teminat mek- e 210546 komisyonu kâtipliğine vermeleri lâzım- Sp yevmi ve saati mayyeninden ZAYİ TASDİKNAME. pi 4—9—930 tarihinde münakasasınınİ dır. ; evel maki tm isesi ikinci 204 htelif eyeler icrası mukarrer Filyos beşinci kısmı- pr iştirak etmeleri ilan olunur. 1—şŞ buna merbut Madi artname ve proji evrakı fenniye talebinde bul nacak taliplerin sahibi iyet ol tasdiknamemi eyledim. Yenisini Enli €s- | kisinin hükmü yoktur. Kız Tisesi ikinci sınıf 254 Şükrüye 2—10651 2 Kalem mai Yukarda li 2 kalem malzeme ayrı 930 tarihinde cumartı ik ibraz edecek taliplere komis- yonca veznei umumiye yatırılmak üze- ir 5 yazılacak tezkereye mukabil getire- şa k ME numaralı KİRALIK HANI 'enişehirde havuz başında Necati B. zil, su ve b vardır, Emlâk hanenin alt katıleti Elektrik, hava gazı, telefon) ka- nın mukavele projesinde gösterilmiş ©- Talipler münakasa m 40 lan yirmi aylık geçit müddetinin on amm kilometreleri arasındaki ada |inşaatı kapalı zarfla münakasaya kon-| da ok il edilmi: y iy Gileiş olduğ, taliplerce malüm olmak üzere ilan 2—10620 nur. Irmak - Filyos hattının 106,3 - 132,0 i altmcı kısmın| sini MUrU e Hakkı acaat, ei 276: önül > Münakasa 11—9—939 perşembe günü laiyi

Bu sayıdan diğer sayfalar: