4 Eylül 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

4 Eylül 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

O, asırlardır «yol hasretivni, babalardan miras bir hastalık gibi, içinde ta Muhterem muallimlerin dü Sıhhatli bir G çi değirmi istiyoruz! € Hiizı Tevfik B. ne diyor? Müsaade ederseniz cevapla| Şu kadar ki , eseriniz cidden bir elerini neşre devam ediyoruz: mıyacak herzeler, hezyanlarla!, Kimset.. Gazetelere, mecmualara ne çok kızıyordum, ne çok kızıyorduk, Zavallı erin istidatlarmı te- İnmiye için okudukları yazılar, hep 1 1 zet Fİ yolsuzluğun tarihi,bir papirüs gibi tablanlarnda yazılı köylüyü, i pon fe vel “len Beşvekili dinlerken şördüm. ördüm: a e) e a NEN O Sİ3 Biaiğinn: dı O, dı li Jev, alev aktığını yan köylüyü ©, yana sirk kolların ucundaki nasılı kocaman ellerin ne yaman alluşla dağını! Ve, toprağa eğile, eğile bir yay gibi içine bükülü göğüslerin nasıl gerilipte: “Yaşa! Var ol» lıyacağım. De sualini si si harlayer. sanat ii zaklir>i diye sorsa t için midir? ardı. Siz bu z suali| in | EE sanatkâra hürmet et. Tandır. İşte muallimin talebesine €-İ| yapacağı telkin bundan er akik? sanatı ara, bul vı kiki on sualininze geli orkarım ki beni iy sualini- zil cevabına Bir az Bedbin yahut nüve lerini, bi hüviyeti tlar in aksini yapan bir ha- gen, reket uyandırıyor. Ne güzel, ne emer 3 yerinde bir tedbir. bir ik aha ettiniz. cemiyet ei ve İstiyor bir an evel hayata ge lin gitmek; Diploma isimli bir üznnam e alarak; Kiminiz menbaları beyenmı iyen bir çorak; Kiminiz hülyaların uyuyor beşiğinde; Önünü kavuşturup hayatın eşiğinde; Makama girer gibi toparla umuış kiminiz; Kiminize sefahat hiç sahil siz bir deniz! Hiç var mı bir ateşe yaklaş ıp yananınız, Kalbiniz vurmuyor mu? Aknuyor mu kanunız?. O ülvi emaneti almanın va kti, gençler! O gözlerden sizin için bir gün yaş akti, gençler! O zemzem hangi çorak ku mluklara gizlendi? O nisan yağınurile kak eme | filizlendi, Gösterin, kalbinizin nadid e bağlarında? Mevsimlik güldür açan ka dın sevdelerında! İpek saçlı başlara tüy yast ık olsun diye Kanadınızı tüy tüy yoldun uz bir diziye Şimdi de kartal gibi açılın bulutlara, Size sağır göklerin göğsün ü yara yara Enin kanadınızı volkanda yakmak için Eriyin yepyeni bir kalıba akmak için! ş Size akıl öğretmek, haddim değil, boş emek; Dudak bükeceksiniz bu da kimmiş diyerek. Lâkin ben 'de sizdenim, ay ni dertle yananım; Kimsesizlik yarile çevrilird ir dör yanım; Bunlar hep “imdat!..,. sesi , yok mu bir el uzatan? Kimsesizlik yarile kaplı m bütün vatan? Burda sizi bekliyor bir eşi niz... Gençler, sevgili gençler, o can gençler... Birleşiniz! BehçetK. ço! Meseleyi esasın-| sr dan Htieteiş oldunuz. Her şey Hye her şey & v jriz | mevzu üzerine yazmak elinizdedir.| medi. Hakkı Süha | B.ne “diyort! 1Z. Size açıkça ve kaca , söy“ ilece, A vei Yazık, Tak Dikeni haki ikat. kalmış olmaki , Evet, — mem tırtıllar gi- parça ber... sap hesap yapmak içindir, fakatlcek za eçmeden aya- erindeki diye haykırdığını.. cemiyete faydası vardır. Tıpkıltından bile çekiliyorlar. Size mekiği iş Dec ni iğ Gördüm ve iman getirdim ki: nlar gibi sanat ta sanat içindir) küçük bir misal vereyim: — Fik- birer kurt yeniği verem yapra Köylü tekingin kudretini, ——— zaruretini ve bu yurdu derdini şehir.| /2kaf cemiyete hizmet eder. Gü-|ret öleceği ai şiir yazdı. ğa benziyor... Dalından kopmuş Hi homisyonculordan daha eyi a zel Paça kuvvetli| Hamit hala şiire sadıktır. Namık) ç. serseri rüzgârlar önünde bize bir i eseri, muhteşem bir a-| Kema) ve Zi; ayatlarının| kadar sürüklenmiş, zavallı, sart .. bide ii la temsil ederse ve| sonuna kadar sanata hürmet sikii yapra! si Ba yapra darm dü- nasıl sanatın gayesini ifade eder-| tiler. Şeyh Galip ölümü eği yer anı durğun ve mü- Başvekili dinliyen köylünün gözlerinde inkilâbı gördüm! öylece cemiyetin de alâkâvel kadar sanatı ve sanatkığım eza . bataklıklar olabilirdi... V.N. | tesirini celbeder. İş o kuvvetlilmuhafaza etti; Nedim, Füzuli o; Gini mi tahassüsleri- sanat eserini vücude getirmekte-|lar da böyle idiler, i Haşimin piyalesinden, Yabya dir. Size dal sa söyliyeyim, cı bir itiraf; fakat ne çare ki Kemalin fağfur kâsesinden, Fa sanat, sanat içindir. Fakat binne-|böyle,“Edebiyatı cedi. eki SOnEâ| ruk Nafizin ıstırap hamurile "yoğ- m, tice sanat cemiyete heyecan, haz| maitre kabiliyetini gösteren bir sa rulmuş hi bize. snmali ANADOLUNUN . GENÇLERİNE. ve hayat verir. natkâr yetiştiremedik. Devrinin istiyari ee y “Vatanı size emanet ediyorum, gençler! — Gazi — Nutuk BİR birinci sualinize cevap eni iğde vi ii öö Zarfa aldanıyoruz; okuyoruz; “Gençlik, derdemez bütü n alınlar açılmalı; öğüdü i gençlerin yazıla- kabiliyederi se Ze mke iple ekiyoruz e p e | gös tından| turan, miyde ; bul tina “Genglik,, dendimi bin bir kuvvet secde kılmalı! tiyaklar Przereiir? Bu (niçin) in Tekildiler V Ve yerlerin daha genç- y kapatan ekşi, Setemsi Mi “Gençlik., diye düşünen © utanıyor ansızın: cevabı olamaz. Sanatkârları nasıl| lere İn iler. yrek asır me Tiskiniği e. K ört nesil eğişindik. Bu Li iminiz çehizini hazırlıyan o genç kızın a met Haşim değil n mamaları, “bö; - Üni Bö ğ 2 z Sanatkâr nasıl isterse ve) Seyfi değil, hatta Faruk Nafiz a EŞ ği Gta züntüsi, emeği, nazile didinerek zar, yalnız bek-|bile maziye daha yakındır. Ve is sı gördüm; Cevdet deki bir genç, bu Eyubun cahil * ve tecrübesiz çocuğu, Kalanı batan e ubun 1 — Gen hvet hissinden e arzusu gir bir temen- şın bir bul: Ki aempi aşmak, muasırlaşmak fikri- nin Sa anlış inme Gimasirn e erdir. sie gösterilmelidir. saymam, bir az da muhit ek noktaları ei di Elbette genci düşkün ihtiras lara karşı ak lâzımdır. Bu- temiz eserler izahı yapılırsa, gençlik kurtulur sanıyorum. 3 — Şirin (Muse,ün sazı nağmeler sesi, daha doğrusu, Ss akortsuz W ,6 'E EB g R umune tu en ikinci sualinizin cevabmı ermeğe hazırlanmış oluyorum, Evet, böyle hiç gri ize lisanlı bu gayeden uzal netmiyorum. akarya yakan, ondan evelki ka z g şma vi cazibedir. Yeni ar uzaklaştığını — ml Teşhisin isabetli > — Sana iz kendisine mi, ce Ya. diyebili- eli iğmileket şairi olmm ya özi eni şairlerimizin hiç biri bunda muvaffak ola: amadı! nuz. ii mi kendisinin;| kandı üldür... değil bir ıstırardır. Bu, olsa olsa, Ali Âli A, ne diyor?/ğ mak kolay; vü vermel Pi müş-| hep ken: İ bir ta Bununla beraber cevap vere-; şündüren İ Cevaplarını ben se et- hum. bir Zye iyor! ceğim; çünkü bunlar beni çok dü-;y. kim e ikan ai öyle sualler ki: kendi rep e a yedirmek izm iye bul- münasebetsiz yorum. şiire Satir di-.. b fayı etindir. Bunları bi ibirind ayırmamalı. içinde yaşıyor. Her adımda milli- Sade cemiyete hasr fikri, (sol) | UZa' liğe doğru yürümek bizimiçin süs|ların nir ır. Ben, ona inanmı en de edebiyat hocasıyı Evet, teessüf edilecek bir ha- ücüncü ben de şiirle varki öğe bel kikat eli ka: ii o oldi: na da birçok sualler soruyorsunuz. j tertâmy, kulağı ahenkten an- Bu ak an ei çıkmalı.) yan yu e mi m üstad ln Fa: Ne e yanmEz ne en ei bun-! üstündeki 3 VE yi l afizdir. i en üs“ lar. Fakat sorj kuş gibi hep ie erine tattır sim zikret ğe bile sekse r$ gibi kiri ni leri n İçe mev| 2" 'dakârlığı imi edi- Genclere üstad olacak ? Ve yenilemiyecek, - yutular “nin yalnız mahareti ve”

Bu sayıdan diğer sayfalar: