5 Eylül 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

5 Eylül 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5 Eyiti HAKİMİYETİ MİLLİYE MİLLİ MUDAFAA VEKALET SATIN ALMA KOMİSYONU #LANAT SUTUNU. —eor— K UÇÜNCÜ KOLORDU SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN: ihtiyacı rveçhil Ba e bir kalem sabun kapalı zarf su rek münakasaya konulmuştur. ihale- leri hizalarında m Yezie icra olu | as Fb u | SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI. 44530 e m çelikler. 21619 kilo muhtelif çelikler 2330 ve çelik borular. ukarda yazılı üç kalem malzeme- nin ayrı ayrı kapalı zarf usulile 1 teşri- Amerika Tıp Fakültesinden Mezun Doğum ve kadın hastalıkları talarını kabul ve te muayene| Himayci Etfal apartımanında — lcden sonra hast DE, ABDULLAH ARİF al apartımanında a teminat akçesi mukabili banka kn ve ya- hut —— ir muhasebei hususiye imayei m5 na 4 kabul ve 14 de ihalesi yim e zirant banka» sına sima ei ettiği dipoziti Gi tarihine müsadif Jiple: sekiz Find üçüncü kolordu) ima nu görebi" > yon riyasetine vermeleri. Yerli fabrikalar ei (49000) kırk bin iselik kumaş (kapalı) İhalesi) İ 10/eyl&1/930 tarihine saat on dört buçuktur.Taliplerin garına: ve nümunesini o görmek üz 4 & gün ve 'deceklerir MAHKEME VE İCRA | teşek inle adil Gil müracaat edilmesi rica olunur. ANKARA ZİRAAT MEKTEBİ MU- ş BAYAA KOMİSYONU RİYASETİN- N: kara ve laburatu- oi ihtiyacı gün ve saatinden evel teklif ve temi- “ pul nat mektuplarının > mukabilinde merkez satın alma komisyonu riyasctine tevdi eylemeleri. 2 —1049: ÜÇÜNCÜ KOLORDU SATIN AL- MA KOMİSYONUNDAN: Kolordu ihtiyacı için (1564185) kilo e yep zarf suretile münkasaya r. İhalesi »eylâl-930 tarihine k etmek suretile ml akti muayyende larını komisyona tevdi eylemeleri. 3—38 A. B. Landesverk fabrikası mammıla- tmdan maa tefer; dört takım ateş) tuğlası. Yukarıdaki malzemeyi pazarlekla | 99304 5 caa! ispatı müddea hı müddet zarfında müracaat etmiyenlerin! kanunu mezkürun (569) uncu maddesi shinök ül ğ sildik lemöleri işbul 72. rı ilan olunur. 3—19 ileak etmek itile İetinbeğii öp il encümeni daimiy: Se mektebine İ. i ANLARI 2 — Şartnamesin ei istiyenler varların — (9) aylık A esğglske her gün iye m” *“ri| vad kkk BALA HUKUK HAKİMLİĞİNDEN: yetine müracaatları . olunur. kabilinde zarflarının komisyona tevdi) O Palânım Mahmatlı bahçe kariyesim| o gxrisar VEKÂLETİNDEN: de vefat cden acem İsmailin eylemeleri. —-3 ii ae sa Ankarada ziraat ve e baytar enstitü- mahkemece tahrir edildiğin-| v — EE e 6,000 küsur lira bedeli keşifle Ma-)den kanunu medeninin (561) inci mağ.) <'i Jtisakımdaki arazide inşa edilecek makta bir anbarın inşası kapalı zarf)deşi e a ANE en usulile 24 eylül tarihinde çarşamba gü-| ;dğfasında olanların tarihi ilandan İ talihe Bü. de ihalesi Talip- | baren bir ay â : sulile | İLAVE YAPI MÜNAKAS” MEKTEPLE- RI MÜBAYAA KOMİSYONU REİS- İ LİĞİNDEN: Ankara Gazi Muallim Mektebinde yaptırılacak olan bölmelerle ilave iç zarlaçm 25 eylâl Saat 5 de İktisat mile —— komisyon fından küşat olunacağı ilan olunur. 3—54 930 pe: ısat Vekâleti ziraat) “* ida Fındıktıda üçüncü kolordu ve lavabolar kapalı zarf usulile ve 20 satm alma komisy: öret mler. ie ec tar, Talipi için her gün:ve | gön Emi Mü yalla afk ii e e “ ipi e 2 her gün iü ti teklif mek- YeNi amelin ele elite Ane e aimey ie maca Keşitneme ve eğ ami tuplarını makbuz mukabilinde mezkür istiyenler her gün Gazi Maallim Mekte| satın agi komisyonu riyasetine ver- 80 ton döküm kok kömürü üğüne müracaat etmelidirler, ağlariz 7—10744 İ: Yukarıdaki malzeme pazarlıkla 8-9-|| ya iştirak edecekler 257,5 Sü 0 de int on dü — Tatip- | | i etre rae yeti elbiselik bez di lerin şartname için her gün ünak dairesinde h ig münakesaya konmuştur. irmek için de o gü i h see lesi 22 eylül 930 tarihine müsadif pazar- uç tesi günü 14 buçuktur. Taliplerin — kü name ve nümunesini görmek üzere g ve münakasaya & nee ve saatinden evel teklif ve temi- nat e mektuplarının a Bae lifat) ile müracaatleri. hmm mem mlm D.D. ve L. Umumi İda resinden: ETLE AA | saat 16 da yin evrakı müspitelerini ihz m liye b lk müz — le günü ISTANBUL DENİZ LEVAZIM SATIN LMA KOMİSYONUNDAN: 35 ton Benzin. “25 ton Gaz. Kapalı zarf usulile ihalesi: saat 14 te, 25 ton maden yağı. Kapalı zarf usulile ihalesi: 159.930) saat 15 te. | 25, 26 ağustos 930 tari'inde ihalesi edileceği ilan edilen yukarıda 15-9-930| vE mesinde vaki tebeddtilden dolayı hiza. gün ve saatte ihalesi! tevdi etmeleri. 2—10726 çö 1 evrak çantası 6 eylül 930 cumartesi vii nm e ge la alınacaktır. Pazarlığı 8-9-030 tari ea Ri na Taliplerin şartname ve ni o gün ve k kez satın alma komisyonuna miiracaat- leri, 3 Zirde iki bina yaptırılacaktır. Keş- fini görmel yapmak istiyen rşembe istiyenler sai dell e; — ve işi 930 inci Taliplerin mezkür mağazaya müra- caatleri, 40 adet mühendis ve 100 adet amele “İ çadırı kapalı zarfla münakasaya konul muştur. Münakasa 13/10/930 pazartesi gü nü saat 16,30 da Ankarada Devlet De iş- | larını ayni günde Talipler mümakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankara ve Box ydi: şada idare veznelerinden Yirler. 400 ton rezidü yağı kapalı zarfla mü“ nakasaya > Münakasa 17 eylül 930 çarşamba gü- mü saat 16 da Ankarada Devlet Demir yolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin tek- lif mektuplarını ve muvakkat teminat. 2—10625i " Bedel 5711 Anka- rada Hâl civarında inşası mukarrer ilk mektebin 19-930 pazar gü saat 15 de Vilâyet daimi Encümeni ta- n ihale edilmek re kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazedil- mlgtir. Talipler bedeli i keşfin 1s uğu niş ni ka mektubunu e ayni şant mi za ag” fiyat di muharreresi istikrazı ii M tahvilini ve ti iza makbuzunu esas veli > ikiş P.T.T.U. M. LEVAZIM MÜDÜR. | LÜĞÜNDEN: 1—755,000, adet 1,2, siz ve “15.000, adet 2 ve mirli porselen izalâtörle çi adet ü kür malzemenin “16,, teşri nievel 930 tarihinde ihalesi icra kılına- tarifat da- teklifnime öhürlü zarf eden zarfa rapt ve he: er bir ğarf derununa tevdi »klerdir. gün bulda Yeni P: müracaatleri. 2—104 nüsha larak CE tanzim a tarihinden itibaren 91 gün Me ikmal edilecektir. Talip- lerin şartnameyi görmek üzefe her gün idaremize ve yevmi ihalede Encümeni vilâyete müracaatleri.. 3—80 | nakasa kâtipliğine vermeleri lâzımdır. i 3, da mer | İr8 mukabilinde Ankara ve Haydar» | kamız ANKARA OSMANLI Kası berip pm mi evr; keli eksik siniz vb Da ey a ANKARA MERKEZ MEKTEPLERİ a KOMİSYONU RİYASE. içi eni TİNDE! kok mübayaat ko- eği LER İlimde miele mubayaa komisyonu! retile İ günleri saat eğ on iie kadar ban- kamız veznesince talimdtna- bilirler. 2—10720 di “mekte olduğu ilan olunur. 3 —93 k ktuplari misyona müracaatleri,

Bu sayıdan diğer sayfalar: