19 Eylül 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

19 Eylül 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Myakimiyefi Devlet eline geçen şimendiferlerin hiç bir menfaat ve şart pahasına dev- let elinden çıkarılmasına aslâ muva- Jakat etmiyeceğim. İSMET Pş. CUMA 19 EYLÜL 1930 || mama al Her yerde 5 kuruş < Belediye İntihabının İlk Neticeleri. HAYMANA, MECİDİYE ve ORHANELİ'NDE FIRKAMIZIN NAMZETLERİ İTTİFAKLA SEÇİLDİLER. Belediye intihabmın ilk Gündelik. ŞİMENDİFER POLİTİKASI. neticeleri. Her tarafta m ie bitmek üzeredir. Ası ve Orhanelinde TRAK KIRALIN DOSTÇA BEY Türkiye tehir değildi. istikraz ile Biz ri ardi milletiz. fevkalade samimi ve alli daha ve tözelzüle uğramaz bir hale bizrat bu vaziyete nazarını sunum, Hiesiyatı t bir yekvücut muarız bu menafii müdafaa Türk ve Irak bir hisleri Ayrılmamız karşı Hususi, Yarın Geliyor. Büyük Gazi Bu- İstanbul'dan Edecektir. tanbul, i İd sicimhur Fi dairemi, şehrimizden farakat buyuracaklardır. Kâzım Paşa BAŞVEKİLİMİZİN YANINDA BİR TOPLANMA Fırkamızın pe Reis İsmet Pş. Dün En Paşa Bile ve e mi “a -arada bulunan ederek Büyük Millet münasebetile fırka Halk . Fırkası Saffet Mahmut Esat Beyin Politika. e — Muhalif lideri Fethi Fransanın iz sene bütçes YENİ BÜTÇE ie ERİLİYOR. : Paris, 18 (A.A) — 5 Barcelonada grev : . . : vaziyeti vahim. GREYCİLERE KARŞI ASKER KITALARI KULLANILIYOR. Barcelona, 18 (A.A.) — vaziyeti n Grevcileri tesviye 1931, 1932 senesi e tesi azasının hali Grevciler bütçe fazlası ve namile mühim

Bu sayıdan diğer sayfalar: