2 Ekim 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

2 Ekim 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PERŞEMBE 2 TEŞRİNİEVEL 1930 Her yerde 5 kuruş. Bugün Mecliste Kabine Programını Okuyacaktır. İSMET Pş. BUGÜN MECLİSTE PROGRAMINI OKUYACAK, PROGRAM ÜZERİNDE MÜZAKERE Baş e Meclisi: >EE m Si e cumartesi 5 yünü derik ede müzakera! bakikak nazarile bakılmekt Belediye intihapları. İNTİHAPLAR HALKIN BİZİM R ZA CAN! SEVGİSİNİ GÖSTERİYOR. vekil Se Ps, iz Büyük in beyanna- cereyan edecek- müzakerenin bu- gün Kesimal. Müzakere bugün lecek- o gün biteceğine. mu- maktadır. Çorum, 1 (ELM.) —Cümhuriyet Halk Türkiye İş Bankasının tasarruf mükâfatı. İKİNCİ KURA DÜN JANKADA ÇEKİLDİ. saat li de Türkiye İş il kanım “tasarruf kişiye Ge al ira EE 3 Eye 6 ele ars ikramiyeler edilec için İş Bankası küçük maksadik a e biri 1 nisan ve diğeri Mamhut Celal B. in de e e he e tihap olundu! AFYONDA, Gündelik. MECLİSTE. Paşa hükümeti Şi 8 nünasebetle iştik. Mi € gö ; yeni in r ile İsmet aşı ti si Bu tal mil isabet üzeri, liz. Türk milletinin gösterir. Bu e kadar içel mi- sallerini gördi Acaba yeni erine Paşa hükü- meti umumi Eee nası! ede mi pol Like) e same kar şimdiden tesbit al Bir defa hükümetin dahili harici siyasetinde herhangi bir Pi beddül asla mevzuubahs değildir Bazı vergiler di hükümetin tadilât yapm. DO ir. Her halde bu e alif sazetel. Reçen sene hükümetçe ha- zırlanan iktısadi program proje- |, bağlı oldukl e a in sinde bu esas şöyle tesbit edilmiş- ğa ME pe Heli isis : e i. oldu. zetleri kahir bi: (İstihsal ve iktısat noktai na- ii > ir e r en menfi tesiratı olan vergi- meclisi azalığna intihap olundular. lerin tadil ve hattâ ilgası lâzım- r, ani nunlarımızın ruhları ri uniyetle karşıladı. umumiye gerek 7 Fİ kşilmliryi memi SARIKAMIŞTA. Sarıkamış, 1 lisine aza int e e EN cn SA! ini Saim Beyli, 1 (H- tihabatr neticesinde >İ Fırkası namı dular, FENİKEDE, t nd: ve mad işlerin mü- amli ul his ve tema- bare zi emeniler deği hesap, rakam ve tecrül mi tenit tetkikler Jâzımdı. Mi ssa mal Fenike, 1 (H.M) — bildirmiştim. ir, besi geceli gündüzlü Salıştıkları halde daki hesaba iti dilmişi müstenit olm rg A mi azaları adedine, aile- ie hesaplarından çekebilecekler. leri dahilin widir. dir. meğ r. Orada yalnız DIRADA,, hakikat yürür. Hariciye Vekilimi- Siirt mebusu Kandıra, 30 Si M.) — Cümhuriyet| zin Moskova'dan ha- MAHMUT (Halk Fi eksi Mall belediye aza-| reketine dair bir ha- lığına imi 5 ra RUS FİLOSUNUN İSTANBULU ZİYARETİ, Bir tekizp. ğ 7 İstanbul, 1 (Telefo 2 — Şehrimizde: |, WE Gidin. arman Ki Z v ni fırkaya intisap ettiğini İstanbul, e Sy etmekte: edir tan sonra re meclisi lm 2 in- rette devam eden bu intihabın neticesi, İYON... il lari vE iş sı nam- Ee belediye — Cümhuriyet Halk meclisi aza nam- erle beraber i fırka bir de beyenname neşretti. Efkârı ve gerekse peer M.) — Belediye in- Cümhuriyet Halk zetleri azalığa intihap olun- Belediye inti- habında namzetlerimizin kazandıklarını eneimeni azalarından ikisi sup katiyetle | o ğ İş Bankası Merkez Binası. Mükâfat lerini ve kazandıkları mükâfatları ya- zıyoruz: yet önünde kâtibi adlin huzuruna çe- 570 kuml kilmiştir. kazananların isim- numarası 21. ü- BALKAN İTTİHADININ GÜDECEĞİ | ESASLAR. M. PAPANASTASİO KONFE RANSA VERECEĞİ YI NEŞRETTİ. tina, 1 (A.A) — M.P. sio, Atina Balkan konferansma tevdi tirada Balkan ittihadının hakimi; lumum tasarruf sandığı müşterileri |kati olarak kalı miri usulile alir kumbara) ge. ektir. İttihat cemiyeti a sahiplerine ikramiye tevzi etmektedir. y rosu ve efkârı dahilinde işliyecek, bey- Bu defaki kurada da bankanın bilu- ği i nelmilel muahedeler; rmet edecek, m “Şubelerinde 1 haziran. tarihinde e : : muşterek bir iktısat e ihda- en hesapları mevcut müşterileri- in e sna İmer ve ye da ye eden Kura Bankanın Umumi ez el pi enet arıyacaktır. BEYNELMİLEL ZİRAA' TEKNİK siagiir MİLLİ İKTISAT ve TASARRUF CEMİYETİNİN AÇACAĞI SERGİYE ENLER. ikinci un 93: toplanacak olan ziraat kongresi ediz açılan “Beynel milel ziraat teknik e v et mek için birçok ecnebi firmalar cemi- yetin Ankara Dm Mersin müra- caat etmeğe başlamış! Bir karar. REMZİ Pş. ZADE ŞEVKETB. AĞIR CE Ki dene 1 (Telefon) — Bundan bir y evel Ankara caddesinde Valâ marası 27.0 da Hicran Hüsnü EH 7 Hesap nu: kumba: numarası 28.813 ani iz lira tak bulda Ayşe T. H. Hesap numarası. 3.206 k ei nu- Nurettin Beyi vurmak isterken gazete idare memuru Şevket ye Si layan Remzi Paşa zade am. muhal bugün de şehrimiz bi- rini ceza mahkemesinde. örün ear He: esap numara: muhakeme! r ceza e sir r 5.981 mükâfat 75 lira Bergamada Ha- san B. sap numarası. 12.022 kumbara nu- He: marası e mükâfat 75 lira İstanbul- da Mehi T. Bey. Hesap eN 163 kumbara numa- rası 6.257 mükâfat 50 lira Milasta Hay- iB. alk Emin B. z Bu ikramiyeler h ban! sap ee rüyeti a e ii olduğu rr a evra vanın ağır ceza mahkemesin: ik FE ikişer Birkaç ör evrak aj mahkemesine verilecek ye Şevi ei k Bazli muhakemesine Şhri- miz birinci ağır ceza mahkemesinde de vam olunacaktır. — << ——>— ATLETLİ GİDİYOR. Olmpiyat oyunlarına e için af letizm ve teniscilerimiz yarın Atineye hareket edeceklerdir. ve YA eki mani a, zi cedi; iŞ ruz. Hariciye Vekili B. diyor ki: “Bizim eyi Büyük Re- Gazi'nin ve a ee — ve Nksamojnik torpidolarından mü İzmir de yeni Satışlar. P bir Sovyet filosu 3 teşrinievel de buraya gelecektir. Ne kadar kalaca- 1(AA.) —Dünon ari x ile ve sönra nereye gideceği malüm de | kırk mi mpi kadar 1536 ğildir. 4 töşrinie: tahtelbahi- kuruştan kırk çöl ka-| ve on buçuk dar rin de gelmesi bekleniyor, 1644 çuval incir satılmıştır. ini getirdim. epdm ve dostu; Sovyetler ittihadı milletlerine samimi sölam ve muhabbets

Bu sayıdan diğer sayfalar: