23 Ekim 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

23 Ekim 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

M HAKİMİYETİ MİLLİYE No. 3334: On birinci sene. PERŞEMBE 23 TEŞRİNİEVEL 1390 | 12 e e MINA bim TESBİT LEN İSABETLE yerde 5 kuruş, MİLLİ MUDAFAA VEKALETİ | SATIN ALMA KOMİSYONU | MAHKEME VE İCRA Satılık ve kiralık somiiebos 40.000 Bin lira ve —— caddesinde “38” eği Madam Roz ITANLARI. İLANAT SÜTUNU. i Ev Levi. GEZME LAN a e m 40.000 Bin liraBostancıda Şevki kaptanın zevcesi Madam Katina. SİNDE a HUKUK MAH- Tekaüt Şubesi için iki daktilo alma- Yenişehirde su bendi civarda! ni li odan pi eee e eyi Dimitsi Etenâiye, © rl ke ia ner aha caktır. isi tahsilini görmüş, yaşları | İnkılap caddesinde heniz ize gi in lira Kantarcılarda Mus tafa Efendi. z Gerede ein a er mahal ai De'şen küçük 5 ten yukarı olmıy: rilmemiş ve her türli Se cas Gençliği D.D. ve E.Umumi İda resinden. e RİZE MM RR 50 ton e kapalı zarfla imünaka- saya konmı za üünakasa 17—11—930 pazartesi günü saat 16 da An kanda Devlet Demiryolla- ak elesin tek- mektup! mi we muvakkat inat- md ayni günde saat 15 50 a mü- makasa ieenleyee ai yiğne Yenme âzımdır. Talipli er münakasa Leliemm beş lira mukabilinde Ankara ve Haydarpa- idare Mimik tedarik edebi- Ha vey garı dahilinde bulunan ilatınım bir sene müd- icarı ie müzayedeye konulmuş Müzayede 1. iye z. a müsa- n beşte Anka ai DAİMİİ VİLAYET- TEN: Ankara Sanat Mektebi için muktazi este kurutma fırını aleni münakas. tur. Talipler o bedeli muham di teminat tr meçhuliyette ni olduğı in tebliğe ifası arar verilmiş ihi il ektep mi modern tarz! pm arş alen e m yim iyor güm Sadık bei ei e be Müdürü Talat > müraca- ya- | boşanma davasından dolayı cari mul k irak leri il lı e müddeaaleyh — ahiri an İki sihiye deposuna if yi ir, K MALİY EVEKÂLETİNDEN: Hü ükümet devairi ihtiyacı için bin iptidaiyeyi muha: ie ne teslim ile alacakları makbuz ilmüha- rda banka (teminat edeceklerdir. 34 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 e — Şeraiti anlamak istiyenlerin her gün Ak Sanat Mektebine Si ie dif pazar günü saat 9 a muallak bulun- e olağandı an tebliğ sim kai zere ilanen tebliğ a GR ASLİYE MAHKEME- eşfi yapmak ira sin sü eleri. Ordu ihtiyacı için elbise ve şapka- SİN! Geredenin Orta mahalleden | Mchmi kerii -arafı da encümeni vilayete müracaatleri ilan olunur. 3—920 ZAYİ BİSİKLET NUMARASI. 116, > e 120, EN 125, 127, 128, 129, 224, 221 isikli t Boya- 1. ee maileyh ikamı ahiri ib olup in eli üzerine icabet etmedi- ve hakem, da rı zayidi. menin ni aş Makam 1 03Ul al nin hükmü yoktur. 3—927 Bisikletçi Halil mahk: yaşi İlmi ve —mes- ba k tur. İhalesi 27 teşrinievel 930 pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. N Lv. İstanbul S. A. heyetinde yapıla- ıktır. Tal il rtname suretini caktır. imal ettikleri kalem uçlarının birer nümunesini ve dahilde e dair vesaiki resmiyele- 0. 11. 930 lin müsadif Le sim saat on beşe kadar eni ye Vekâlet buz mukabilinde teslim ml 3—859 eden müesseseler ti levazım müdürlüğüne şartnamesini örmek ve ihale vi saatinden evel teminatlarile tekliflerini gli As. SATIN ALMA KOMİSYONU Fb, U. Md. ürda ii Me gön i ANKARA ŞEH” YANETİ İ TLANAT SÜTUNU. s2 eni; ii de yedesi bir hafta temdit in apre 21 öl 930 t 15 te Belediye Encüm: 3—ssı nine Gediği ni belediye mali | MESİNİ M 401 inci em Eline ilon olunur. 926 mür---aeleri, 3—645 Alay 36 ihtiyacı için 38000 kilo sr- ğır eti ile i i kapalı zarf İha- ri GÜMRÜKLER UMUM MÜDÜRLÜ- GÜNDEN: ürk ve gümrük bayrakları yaptı- e — Gümrükler ihtiyacı için 600 tane ya we Gümrük bay yeni | — kırdırmaya kı yar tırılması tn arada, Güş ie. mum e levazım ambarından alınacak! İLANLARI. ebatta yuvarlak GEREDE SULH HUKUK MAHKE:İ süretile münakasaya konulmuştur. destere, DEN: Tesi 30 teşrinievel 980 tarihine müsadif| © Yukardaki malzeme kapalı zaf ie 16 ri e SE me perşembe gü, de icra olunacak- | teşrinisani 930 da saat on dörtte ral "İ ter. Talipler i Zarada alay) caktır. e vin için her gün idede, Şeyhler (o kariyesinden * hoca s8. Ai da bili der mü oğlu Ali Osman beyinlerinde mütekev- e e ve münakasaya re n de o gün te“ vin 32 ii Eğ davasından dol e e Yö-)minat (teklif) ile mi - edi Ç” üddenali ni yi gâhr ii abi olup un ağ-) i ii i Dn men icabet etmediğinden gıyabe: b ik id MA pe > icrasına karar Vi Yevİ süt öemiderği 3751 Yukarıda yazılı malzeme ayrı ayrı muhakeme olan 2. 119: —— alı zarf usulle inisani mü: dit pazar günü Saat ke- K.3 5. A. Komisyonundan: tarihinde saat 14 de ihalesi yapılacaktır, İ meye icabet etmediği surette elan ihti içil ii lipleri i rüyeti mii Kb ei akamına | kapal zarf suretile münakasaya konul-| zuşluk pul ilsak etmek suretile İstanbuk e A e e İsem 2) 930 tari-| da Tophanede askeri sanatlar mektebine, -İ ANKARA 3 ÜNCÜ İCRA MEMUR: hine müsadif pazartesi günü saat 16 da| İzmirde Halkapınar silah tamirhanesi- LUĞUNDAN: icra olunacaktır. Sini şartnamesi: | ne A a 5, A, komisyonuna müra- temi Sağ ga ni İstanbulda Fındıklıda K. 3. S.A. o mo ve müayyenden evel zarf < — Kirdrma sr e gümrük el imi “iin 500 lira teminat akçesile veya bu mik- tarda milli bankalardan Gi mi mektuplarile Ankarada İzeme kurulacak $. e komisyonu tarafından yaptırılacak» “4 inim 16 teşrinisani 930 ta- mukarrer bulunan si müteallik muhtelif cins kumaş ve şapka şamma müteaddit bülüz ve yün hırk y de yazılı temi- mektuplarını | i le şartname: nati Ek bez teklif isyona tevdi eylemele 77 adet muhtelif ebatta fireze. Yukardaki i şehrihalin yirmi altıncı mumlar. günü kabilinde mezkür S. A. komisyonuna ine —yaaşi a Elan 922 A iyon deposuna bir sene zarfında| 7” ömürün tahmil vü ve tahli- ei ai zarfla münakasaya konmuş- dir. 5— 5 istekli, biçilmiş a mahallinde aleni ve arttırma usulü ile e taliplerin yevmi me; zkür- vermeleri. Merkez ihtiyacı için (500) ton kok 'kömü! Yenme “temonat,, lerile belli saatten e- vel eri na gelmeleri. ydarpaşa, vagon i malzeme al ile 10 teşrini sani 930 dı on dörtte imacaktır. nl şartname için her münakasa; ek içinde o gün gün ve teminat Eyi e müracaati, li ii İstanbulda Gümrükler 1630 da ii ei e IK, inde-saat on altıya kadar münakasa komisyonu kâtipliğine ver- söyl e ipler münakasa şartnamelerini bir hş mukabilinde ekle ve Hay- 'darpaşadaki idare vezneleri ile Afyo istasiyonundan tedari yi e ler. ZAYİ ASKERİ TEZKERE. ee. tezkeremi zayi ettim yenisini aleni ermesi hükmü yoktur. e Hüseyin 9ğlu Süleyman yemis > Şirketi 1 İstekliler orada görebilirler. 3—840 “İLAN” 57o faizli 1334/1918 seneleri istik- razı dahili tahvilatı hamillerine* OSMANLI BANKASIN-| Vi V b e 1925 m mevkii iyeye konulan 1 teşrinisani 1920 1 teşrinisani is iz “. ve Gi No. kopunlar ibraz € emiş bu- lunanların İ teşrinisani 1930 tarihinde Türkiye ie lehine müruru za- mana uğrıyacakları ilan olunur. 3 rücketlöri ilan ölünür. 3 — 929 ipe üzerinden teslim edilmek şar kapalı Si suretile minel aya 'konmuştur. İhal KÖPRU MUNAKASASI. 930 tarihine müsadif Pazartesi günü sa- NAFIA VEKALETİNDEN: < o taşın icra alacaktı. Talipler Met lay Do — Adanali Görmek üzere İçe gön mi: İmdi 23850) lira (25) 1600 küsur lira 5 li keşifli İstan. bul ei sanatlar sur bul mek ait efrat yatakhanesi kuruş bedeli keşifli Keloğlu köprüsü in- Kii: ke t lr teminatlarile birlikte teklif mek- taplarmız yevm ve saati ihaleden — 1000 küsur ve bedeli keşifli Kırık- ilmi » Talipler münakasa evrakını görmek komisyonu riyasetine vermeleri. 3—5 kalede tip II binasına ilavei in; Yukarda yazılı inşaat pazarlıkla ay tr ayrı 4. 11. 930. da almacaktır. Talip. lerin müracaati. 3—0917 kabilind. ünakasa evrakı beş lira bedel mu- Kİ ai ihal üzere e Vekâleti yollar umum mü-| ANKARA MAARİF MÜDÜRLU- öl üğüne, İstanb bul ve e Ve GÜNDEN: basiti Etimesut e ea için muktazi Deni 30) ton kok mübayaası Mi 30-10-930 per; m. li saat on beşte yollar alınabilir. rin ei Münakasaya iştirak sek mey it Daire e a 920 çift 2 takım don gömlek 400 çift fotin g3 kalem Ee zımpara kâğıt ve tozları. Ni Yuka sa ile rdaki pi aleni münaka- ayrı 0. 11. 930 da saat on dörtte men a yarimi her n ve mi 3—849 etiksiz bi Gö hili için e ta erer bugünden itibaren 3 iümn 45 ii arabi RABA PLAKASI. kara Şehremanetinden iğ ita a vesikamı zayi etti- ikincit, cumartesi evel Nafra Vekâleti Müsteşa: an teklif mektuplarını i güni 3—916 Arabacı Süleyman mına tevdi eylemelri ilan olunur, 3—720 İNİRENLAR ” KATRANHAKKI EKREM lm st sahibi el için de gin teminat Gi) e Makras. tanbul — Beyoğlu iğ merkezi ittisalinde kundura açgün için Ankaray: müracaati. a gelmiştir. Sina mn ii Oteli Mesul Müdür: yaşi m

Bu sayıdan diğer sayfalar: