9 Kasım 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

9 Kasım 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

NEDEN BEĞENMEZ! “OCAKLILARA,, Bir adam bir yazı yazdı, ocaklar de- — Ocaklılığı istismar emi insanlar- Ja doldu, orada pörü e ği İryorlar, bina v: r aç, Istırap şkeni nana dolu, ocak prtik iyi acıyi müesse: ANKARA HİLALİAHMERİ KIŞLIK BÜYÜK ina MÜSAMERE 11 KÂNUNUEVELDE VERİLECEKTİR. B.M. M. Reisi Kâzım Paşanın hi ima yesinde Hilaliahm ii ARSAL | Me kes kışlık bi Mah- dar e iii “sağıtılmak ü İÇTİMAA DAVET. vs t encümeni 9—XI— t 15 1930 paz: Mya encümen rn el rica olun r, HAKİMİYETİ MİLLİYE Politika. yırtıcı dee insanları bıra- Agır Yağ ve Mazotla Müteharrik Traktörler. JÜRİ HEYETİ DÜN RAHMİ BEYİN RİYASETİNDE TOPLANDI. 9 TEŞRİNİSANİ Fıkra. VATAN SİLİSTİRE, YAHUT AKİFB. Eğer ikinci fırka ile hakikaten zula el? hepsi. çi in kendi cinsine saldığı ve ik metten nura ıksa bu ışık en ziyade e görül müş mü dür? e yağ ve mazotla müteharrik), . ... ... eleyhine oldu. Köne ıl terazinizi masanızın ÜS: a : z p rini, gözleri ısarak karanlıkta tü- me, ve terazinin bir kefesine men-) lerini tesbit ede EE olan üni heyeti cn Mİ i faati, öbür kefesine vatanı koyu-| aksa reisi sabık İktisat Vekili Rahmi| ©”. Veet vi SAM ME rr nuz, Hangisi e çekiyor bakınız. | in riyasetind ke iie çırpınmağa — başladı. Sarhoş, kör v. Bu vatanı: için battığını ve a ii 5 serseri gece kuşları, şimdi, hiç bir tara“ im ne e görmedi- SENİ e tecrübe heyetinin) ,, yakmadan, hiç bir tarafı “görmeden e dari Hele ie gelen ie e yüzüne çarpıyor, ve hay- İMSEELİNE OGRD sinde ! uş ve bundan sonra jüri he- İniyor: üsün?, . yeti ia arınca raporun ayrı e tetki- Bike ui m. gözleri ki takarrür etmiştir. Jüri heyetibu| .,.. çe kendi perişanlıklarını ilim Şİ Disiplin esirlik demek değildir. Di. ei fikirde olanların o fik- Hak tmiştir. eya tenkit değil met E.İ beri her saha Asıl rejim başka bir toprakta, Azer- baycandadır. Azerbaycana bakınız der ve metheder, — Orası istiklal yaptığı on seneden: hada dev adımlarile ere Orası peri memleketleri gibidir. aydınlık! Ja Türkiye, intsdn bik halis inle se sini dinlemek kılmak için saf kur- e ektir ve onların hakkını her iken üstün, o fikrin hürriye- ini her a pe hayatı in, hakikat: re zariye- -İden üstün aki mi de- ir. Fırka disiplinine gülerek baş akşam tekrar aya ayrı tetkik mi nokta- şa e ME heyeti i zer runu hazırlıyaca- ğı zannolunmakta e ve azaların ve Bunlar ne kai etli imiş- ii Düze öğ hiç bu geylerlerei gös“ ESKİ TAPU KAYİTLERİ ESKİ KAYİTLARDAN BİR KISMI BURAYA GETİRİLDİ. Geçenlerde İstanbuldan Ankaraya il ika def eden sanki İısmiet P5. değil, biridir! Adliyeyi Mahmut E: bunlardan £ batırdı, kurtaracak adam da ei yatıyor? Ve bütün bü gürültünün arkasından; “Yaşasın hürriyet! Yaşasın Va terlerinden dünde iki Ankaray: getirilmiştir. Diğer kemlarının da ba tekerrür olduğu ma salını ispat etmek . için yiri evelini bugüne getirmek istiyenler Zira bu ses, hiç ahengini değiştirme- Je" veya tenkitle Hörst'ün yaptığını yap- istiyen bir kesafet var-| fadığımız oyunun nelere ağlama) di Dala binler şile balde tsi 1 bileceği töhmit ilemi Mecouasını ım son nüshasını şöyle neş- es ürlü içi e S 1 kri > izl edil b Ge tti, Kap'ta esirlerin taşıdığı bir taht Afyonlu lele — ğ 0, ei gale Ni ma. için ve tahtta kendini esirlere taşıtan mağ-| ak ir üstünde kat kat taş emi Jitalya geniş yur bir hükümder vardır. Bu kimdir?) gr. Zindi fazlı Hak ol. Bir tarih resmi mi? Fakat mecmuada hi: muada nihayet bacağı kesilen |duğunu J/iberallerin lideri ”Llo; tarih yazısı yok! ir köylü ölür. George,, ağzından dinleyiniz. e ei Ta on dokuz ya- e Büyük bir inkılâpçı, bir ideal et yerine bakla yedirdiği için gemi tay-| ikti inde birleşe! işi, i yg | bugün mahzeni lerdir. Bu defte 'na çalışılıyor. Di ü evraka nakil edilecek- rler umumiyetle bu ie kü ai Ee iie olan memle günkü ttir, b isyan ettirir eti alır. ve tayfaya öğreti sat, si tekâmülünü ya; ak istiyen e a Imıyan eder, vki eni on kişinin vazifesi Gİ bie ant şimdilik iie den, aynı hızda çıkıyor: vatan, yaşasın sürümü! et, yaşasın millet, ve gelsin gazete 'atan gene o vatan, Silistirenin is- mi gazete oldu, ve Akif Beyler ise ve devirde bir kere değişiyor. camia içindeki perestijini kırmak ii i De e e a ci era ie Her» zaman et alabilirsiniz. Sadece) yen b di veriye e amda e i A e lin ii el ann der İn vermem dior nlp nr | A METER e z iğinal- bir ryafet yapınız da onda yedi sene sonra i KAÜT MAAŞLARI, Dünya pe riyal arkasında b İl ap emil Çok iptidai 4 mesi muhtemeldir. iki biz ismi âlimler arasında bi-| konuşur. Fikirleri para cttikleri için) o HÜSNÜ m iz nin PROJE linmiyen ilmi arkasından neden gi| alır ve | düşmanınız varsa, birleşmelerine ÇANKIRI JANDARMA delim? Ri m e KUMAN DANI. Sabık Danian — Fakültesi res le yapmak lâzım? Ayrılmak! İsmi indi. Sattığı maldan ziyade kendisi Falih RIFKI ie Hüsnü Hamit Bey iki gündenberi flimler arasında bilinmiyen güveni karada bu! ia idi. Dün Akşam- ından gitmemek! Âlim kim? Gidile-| © Neşriyat hayatında muayyen bir ide| MİLLİ MÜDAFAA MÜSTEŞARI di öy i tek yol ne? ali olamayışı, siyasi teşekküllerden her DERVİŞ Ps. rma danlığına tayin edilmiştir. b en vi et 5 ” İddia eder, be: angi birini tercih edemeyişi, siyasi ka Kemal Bey on güne kadar e A eği Mari Vekiletz eek ni ii deşlerimiz | aatleriin, bunlarmınden başka bir Mili Müdafaa Kiya Ahmet | riyetine ei in daveti üzerine Ankaraya gel Bldürmiyelim dedim, onun için bu gece| şey oluşundan değil, Hörst gibi her DE pit Pi; mezuniyetini mektep mnallmlrinin 1 v. 7. kodese gireceğim! hangi bir kanaate kanaatsizlikle muka- raya avdet b, ve dün yeni vazi- | İZMİR —— İNHİSAR MÜDÜR. | kaüt maaşları ve tahsisatları için görüş- şehir, Ke kardeşini öldürü- be etmenin kâr temin edecek bir usul tee Yaşinisşi LÜĞÜNDE Ri yorar e nered. Yeni sea imei dır. e ee ei için elli bin yüzer ki- e tarafından . üzerinde Çalışa- Me Min meet ar, ÇAKAL KÖYÜNDE TÜRK ioluk kalküte malı yeni çuval kapalı Klee için Hüsnü Hamit Beye bazı > adam kayaların üzerine yalın üçin var ye rf teessüs OCAĞI. zarf usulile alı tar. not ve vesaik verilmiştir. Bu mesele üze- ayak, başr a bir adam çıkarır, 2 > 15 teşrinisani 930 da saat 14,30 da ve-İ ing n k İs iile) o. eti dakfle sünek, isti ei Çakal) 1 MD, rinde yapılacak tetkikat neticesinde bir — Kadın müstesna her şey müpereki İmaret ker adaki zaferini yapan #tma| mir üzerine ihale edilmek üzere 27 teç-|19P9t hazırlanacak ve Vekâlete verile- islam, höreiyan an herkes bu ni a bu adam kafa ta- | merasimi reisi DE. Ta-| rinievel 930 dan itibaren münakasaya |cektir. Vekâlet tarafından bu muallimle- sia eğen İradenin paö iii sanda bir zere bile yoktur. Onun işin 18, Hâmit Zübeyr Beylere ME. Vekâ-| konuldu. Taliplerin kii söncekler ME SEREN SİYER AMR asaşlarının an ikamet rma. lüşmanlığını Elörst gibi saki vel leti mimarı hazır bulunduğu halde, icra| latin yüzde yedi buçuk e İz. |idarei hususiyeden mi, yoksa Maliye- e özi 2. On Üre ette ll aleyarlarnı ço edilmiştir Bu güzel teşebbüsten köylü miz Tuz İnhisar başmü: lal ve almalarının lâzımgelceği tesbit göre şebiryiği pm ei ihti. | Zaltsa bile zafer yapama evkalâde memnun olmuş ve i gö : ji. | olunacağı gibi kendilerinden vazife gö- yarların açlıktan öldüğü, şehir meydan- ui adam ocaklarla ve ocaklrlarla| bulunmuştur. Ayni zamanda kik kö-| mak ile Ankare Tuz İnhisar U | recekleri müddet zarfında da tekaüt ında kardeşlerin boğazlandığı, pat-| onun için ei e Ocaklıları - e Ocağı Dispanserine yüz ellil mum ine ve İzmir ve ve aidatı kesilip kesilmemesi meselesi için Tonların ameleyi, derebeylerinin köylü-| onun için beğe: iracaat eri muayene edilmiş) bul büşmüdürlüklerine müracaatleri hazırlanacak lâyihaya madde konacak- Yü soydukları rejimdir. Neşet HALİL İve eni almışt 3—: ve tır. Romanımı: ——— 18 ledi ve köğüm hışırtısını dışarıya e e pazar günü, sizi kitapgıdan |Beti'ye ize e istedi, Fakat Gözü, sormuyor muyuz? Ay baba gökte Z amağı ederek bir| (bir roman alırken görünce gözle-| meçhul bir his edi, zü, | yürü .m a daha v rinizdeki mana, dudakları rini karşıda bir şey kayin Dürer'e ei le pe e mi? ike. ki (Fi Hann Di, (şefkat “beni ze şırttı. Siz ni Jilişti. Onu incitmişti, fakat huyu lata olmasaydı ne arda? O hep- Çç Izın mi 0 Fakat sizi dal nun yumuşaklığını, samimiliğini| sine ce ii . ren Slşümcökikien | sonra bu mek- Bp in İçin de en » uivisinden bilirdi. Sözü dolaştırarak mese- ağ Diy e Dürer B İdtubuyazmağa karar verdim. Bel e gm geri ya leyi açacak ve fikrini soracaktr.| sözüne ne devam en - 2 ği yesi ki diye ram elki b ezzü! zl ettim. Va-| Bu "fikrini almak,, e ağ belki mektubumu beni, tahkir ilemi 8 Eri eli ek geçebilece-| gecenki çirkin hi en müte-| gir; Kiki gi, eg AZANLAR. ecekı öldüre, g5 öiniz yer! erde bekledim. Her) vellit kırgınlığı ER de akbil iş ? Evlenmenin faydası - yazim? Nonsid 2 — Aka Gündüz! imi ie i kadar büyülü e "hiç yerde sizi snr kendimi ala-| Hemen yanma Gil a şeyleri de sormak biz yaştaki- ÜCÜNCÜ EVİN KÖŞESİ. bir Ni yazı k ki hislerimi an- eye Gay ai Dürer? lerin hakkıdır. Anneme sormıya- ç i men “Size ii olan| (latmağa zemin ve zaman bulama” e ne Semer cağım da komşun Fili bi kenara çeki ktu 1 derin yi manası ne idi? dım. Ni > et size e bul» — n bir hikâye, bir roman racağım? Hayatı onlar bize anlatıp yı okum: kil klaşırk diyecek. P: um. Bunun kud ar mı ki. öğretmezse kimlerden öğreneci Vm Bu ne küstahlıktı! Bu! (ben bunu aşktan daha e fena bir hareket olup o olmadığın — Anneme, babama ğiz? Sen beni nişanlımla konuşur. nektubu mı kak ki bir erkek deha ai görüyorum. Beni iradesiz, Filik hayretn zapiederedi: Ea görsen.. Nişanlımla neler ko göndermişti. Bu meçhul adam onu; (nınız, siz benim için oi şeysiniz. | (mantık: e bir al a ahlaksız) — > Onlar sana roman oküt: . Z MI zannetmiş zli Ki velâ ben kimim? Bun u an-| (yapan hisl, Mein coşkunluğudur. | lar mı Ao! ir ekti mektubu okudu.. Bu 1 Sa e bu yaptığım vk delilikse| o — Elbet & am da ie rengi, tarzı ve ifadesi kini için dl gördüm. Ben adama dağa görürler! Bilirler ii asik ve bayağı aşk p n babi , İniyii e ma-|de e se gkarmazlar mı!? — Adı — büyük fi ile farklı idi. Ve en (öemeden a annesini k üye uzun üzerinden çekilir unacak er onlar ken- ı mı? Ne lâzım. Seviştiği- siz arkıda ondan, h ugün yirmi dört ya” ilm tu benim için bir ölüm dileği ie getirir! miz yeter. Ben eyi bir şey de yap- gözlü gölgesinden gelmesi idi. ie e ederim ki size | (olacak, ne zarar. Şayet sizi müte- Filik e eli Acaba be-| sam fena bir şey de doğruca ona e bir < elli i etmiyeceks ve samimili- | nimle alay mı ediyor diye Dürere| 44 mecbur B > İN aklı; Olbakn söyl 0 da işine göre bana fikir > km a şüphe etmiy “bir ME iyor 5 G G verir, sonra öpü: iz, Olur biter. ayan aoi denteği kay” nr: yor musun? Gel ya| Fili şaşkın ve sinirli idi. Tekrât ti: tmek| (rin N değil mi? Görünen dereceye > ay zn O zamana yemedi. He- mel Cem şelkatten v mek âlemin de- Gö kadin örkek “diye (bir şey yoktu. milla dl w | ii ölüv zannederdi piri medi sürme (Bu fikrim, Wet ni (Güm güne kadar « — Rom babam r diyor- Mektubu Emel vie ina i e koy- sun. Halbuki çe aşk, izdi- — de ne adı? nüna sakladı. garip| vaç, ek bahisleri, her şey : her ve yenilmez bir iy ihtiyacı > sez — Sini baban? Bunu birisine samimi bir — Benim yaşımda bir) | — Evet. Babamla böyle şakala- ızın ya eş değildir. ime şırız. ken annelerimize her Sonrası var

Bu sayıdan diğer sayfalar: