15 Kasım 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

15 Kasım 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Meşhur Adamlar HAKİMİYETİ MİLLİYE 15 TEŞRİNİSANI unun Almanya'yı ye Hitler. Bugün bütün Büğyaye kendisile bel-| Hitlerin ateşli dili çözülür çözülmez Alı k ği 1924 Jelcilik arasında Ki birçok kişi- Serdi: 'ugün milyon'arca ekiz ba- Bırılan, ram kalbi heyecana dü- şür yol ca insan; dişe ve- re im bundan birkaç ay evel pek az adam târafından bilinmiyordu. Afolf ”Biz parlamento usulünü a sulkperverliği kovacağız.,, ü şöhreti Almanyanın "Biz yeni bir inklâp yapacağız, bir ruh inkılâbı, in garip cil iheti şudur ki fırkasını en naçiz bir alman vatandaşının hak larına bile malik değildir. Çünkü Hit- n gildi: vatandaşı değildir, memleketin vatandaşı de; Hitler vakıa Avusturyada ve vus — olarak Di gelmiştir. > a harbinde Alman ordusunda sabık ceneral Ludej eken a Berline yü rüyüş ÖN lebenilk ilk büyük şöhretini kazanmı Fakat Münich'de başlıyan t bapse mahküm edildi. vi ler muay o kadar fe muştu ki bütün Almanya, hatta dünya ikinci hatayı da dilini çözmekle yaptı, sene zarfında verdiği binlerce | Ja 1930 ii Mirai nda Reichstağ'a 107 Hitlerci hediye te kendisinden korkulmıyan Hitler altı Hitk azzam muvaffakıye- tinde dört büyük amil vardır: Hitlerin ii programı, lı ve al- amli bezginli; nutuklar > mı ektedir. Program Al ikilinin vini ikâyetlerine hitap et- kazancı lağvetmek irmek, bü- k sâysiz biz ticari işleri letleşi Almanyaya diğer Avrupa devletlerile isavi i il k, Prog » Hitl kadınlar rer, gözler yaşarır. tıkası bilhassa gençler ve Mi N Üze- ”Almanya harbi kaybettiyse ne zara: Çok milletler bu akibete uğramış fakr hiç ından ölmemişt: Ee 5 rine sihirli bir Kik haizdir. gençliğinin büyük raberdr. Hitler are iği hal | de kadınlar onu çok miğmmi ve “Güzel | Adolf, diye anar, otom: önüne | Ke atarlar. Diy da daima birgok kadın bulunu! Kesik başlar yuvarlanacak.,, Bİ kapital kekili beyn 1 fırkasının isminin “Milli- ei amala olmasından da anlaşıla | 7€ alara e ee ir şeye karar cağı veçhi ve hem, sosyalist, hem milli- verdi Si onu azminden döndürecek yetperverdir. Bu itibarla komünizm 2 e) bi bir endişe yok her sınıf halka hitap eden mad- Bilhassa in ğe — ei etmek- tedir! Hitlerin e en büyük biri ilatçılığıdır. zam ve di- tına utları,, ismi verilmektedir. “Fırtına Bulutları, askeri talim gör ençlerden terekki etmekte ve | sâbrk alman ordusu zabitleriniri idaresi tinde amil olan diğer bir şey de alman halkının bezginliğidir. Almanlar Versa- illes muahedesinin üzerlerine yükletti ği yüklerden ve hacaletlerden tamamile bezmiş bulunuyorlar. ii azmi zeki muvafakıye- h ir şey de alman mukavelede birahanede yeli içti- kırılması melhuz olan bardak, is- lanacak beher şe ücre- tinden başka şu kadar tazminat verilece ği mezkür ale maktadır. Hitler her işi büyük bir soğuk kan- Ilıkla ve bütün ani ri gö halkının izmir” Alma, lü gevş sailles muahedesinin nlar Ver- üzerlerine yüklet- ii eemedi. Markın sukutu bütün al- Hitlerin azmi ir pire dü. Hükümetin galiplere karşı girişti- Hitler fırkasının elebaşıları bir içti ma halinde. Önde. sivil kiyafetinde Hitler görülmektedir. gi taahhütleri ve getirmek için koy duğu vergiler halkı eziyor. Almanlar bu çıkmaz yol ini bucalarken Hitler i ve sözleri bir eksir gibi Hitler halktandı. Halkın ihtiyaçları ği kadai telifti ki di. On üç yaşında süz kaldı ve hayatını kazanmağa mecb Viyi endi ya ek iştirak ölümden korkmi vasızlık bugünkü mamaya bü yük bi ikta Hitler tahsilsiz bir adamdır. Ve çok Buna ir rol oynamaktı tahsilleri sevmez. rağmen arka- sında, doktorluk ünvanının oek bol ol luğu Almanyada her meslekten yüz binlerce doktor vardır. Hitlerin her meşhur adam gibi, bir- gok aleyhtarları da vardır. Bunlar onun bir demagog (halkı palavralarla hükü- met aleyhine tahrik eden adaiı, demek- tir.) olduğunu iddia ederler söylediğine göre Hitler üç lüks otomo- Ve çok şatafatlı bir hayat Cahildir, bile maliktir. kabadır, müte- Almanyayı bütün dünya ile düşman lığa, asayişsizliğe, felakete sürüklediği- ni iddia cerler

Bu sayıdan diğer sayfalar: