20 Kasım 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

20 Kasım 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

RESİ “No. 3360: On-birinci sene. pi a bl “> Govyet filosu Baltık denizinde ma nevra yapıyorlar. | vi A ri $ R Ez vi Çalar ez korsan kiyalerine ask hususi bir Salli de era sene si korsan gezmesi yap- Mmaktadırl: e ı HAKİMİYETİ PERŞEMBE 20 TEŞRİNİSANİ 1950 | Vesuve yanardağı yeniden indifa Tara başlamıştır. SERE ve Sr NKARA e İFLAS MEMUR. m Müflis Abinin Efendiye ait vi Ö ENCÜMENİ DAİMİİ VİLAYETİ! EN İnk ii ye banka teminat mektubu ibraz edeçek- lerdir. 2 — Yevmi ihale 4. 12. 930 tarihine mü ayna ve saire — halin 20, 11.930 zil günü saat on ikide hallinde biiüz pi salla Ma tas) lan iplerin yevmi mezkürda satış mahallin. bazı tadil ğe öğün — Talipleri 1400 liranın yüzde yedi” buçuğu sitbetinde olan 105 rin Eğ muhammen Lisayı muhasebeci deki memurumuza Me ilan olu r. 1369 sakiz ilmü haberleri veya o miktardal sadif perşembe günü saat on beştedir. Münakasaya iştirak edeceklerin yev “İmi muayyeninde encümeni daimi vila- yete ve şeraiti anlamak istiyenlerin her gün sanat mektebine mürâcaatleri ilan olunur. MİLLİYE İLAN Her yerde 5 kuruş. Teşrinievel ihtilalinin on üçüncü yıl ai münasebetile Moskova- da yapılan tezahüratı Voroşilov Stalin, Kolivin ve sair yoldaşlar Lenin'in mezarından seyrediyor. * nizi ilk Türk e e > ve ii imleri, rüşdüye mek tebi müdürü ve mekte; vukat Besim Hilmi B, mekt. kazana bayramında Yeni Cami önünde. Bulgaristan'da Yunah teşkilatına mensup türka gençleri: Ortada milli kongre reisiBekir Sıtkı B. p vE Budapeşte sergisinde Yunan pavyonu. YENİŞEHİRDE an NÜFUS TEZKERESİ, i Şahsa ait nüfus tezkeremi zayi ettim, KİRALIK EV Yenisini amığulığal eskisinin hükmü Akaretler sokağında 51 aa yoktur. a clk ilen — bir Danyı anın İsmet Pş. mahallesinden azan Milim süreler 326 doğ |lu Yaş 3— 130 NASİT HAKKI mutfak ve halâlr Hele su ye gn tertibatlı müceddet birev kiralıktıı İcindekilere müracaat 1— şi

Bu sayıdan diğer sayfalar: