21 Ekim 1933 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

21 Ekim 1933 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

j z # BİRİNCİ TEŞRİN CUMARTES 1933 No. 4403 14 ÜNCÜ SENE. Her yerde (5) kuruş > Adres değiştirmek 50 50 kuruş Dün Akşamki Macar-Türk Dostluğu Tezahürü. Dün Akşam, Macar Başvekili Macarca ve Türkçe Başvekilimiz Türkçe ve ve Macarca Nutuk Söylediler Bizim Siyasetimiz! Sulh ve ilime zzei Arzusu, Sükü sayretler, V: met Pş. asri Nutku. | “Başvekil Hazi Dört s e yor kiye ileM Macaristan, aralarındaki i müna- Sebetlere, Süreli mütek: rdı dostluk rine en uygun n düş &n mahiyeti ver- erdir. devre mesi mü emi Bu hin ey üküm! a ai sıkı te: mes yiz e | teşri vekil Hazretleri, â af a ü çin ayağa kalkar- beni bugün de aynı hissi duymak - zn la geldiniz Başvekil Hi leri. Bize, bura ya delilini getirmiş olduğ a bt ey ki dm fik: sahada ve safahatında ii kri doları riyasetini ahi pa a inkişi dünya yl ürki- etmiş oldi luğum e bu saadete, le & olsa, hizmet. etmeki a mezi bu ki mezi: ley letin dolu selaz ie Başı lr TI rasında, e vekil azrerleri, öimakla a duyduğumuz - iki arzı emele gin müşabehet Dy vE siyer d tled kanaat izim. mehsu; şılıklı manevi im ızda da ayı ie veçhile takdire Şeye va “ Mace mall e T inu Tesis ve Ger ginliği ze ve Mücsses Dostluğa Halisane Sadakat Suretiyle Halian Edilebilir... ii möltosagod az inönt megemlâke- id ettirmez kördösekben:. pol ug eksik olan iytamadı dün köy etünk, Ezen & & İk İzale Yolunda Mütemadi zett, kiindulo port v volt, de nem a nemzeteink ki tardzasnak, kölç; iie ördek legyeztetjük &s eği öS iri 1 Tr pillanat: 1 tudtak'allani egy egösz ellensög. vilagn. &s csodalatos — örâliyel, paratlan hösiessöggel, tisztan sa- si töz osak ös n: ii Tale ii Belezedik a kormanyak vallara, anna! 'kabb, mı aratla e Dririye Hn Misafirlerimiz Sehrimizde. Macar Başvekili M, Eni ve Hariciye Nazırı M. De Kanya Ce- sinemi erek de et- mekte olan Peşte Elçimiz Behiç ve Ma e ım Ankara Sefiri M. 'Tahi ve Ml Se sabah 9.50. di rimiz erdir. İki'dost,Büşvekil işsliyonda' elele, Kardeş Millet Başvekil ve Hariciye Nazırı Dün Şehr.mıze Geldiler, Misafirlerimiz İstasyonda Samimi ve Cok Candan vom ii . dam”büketler yefilmiştir, M. Gömböş Başvekil, “4 Pş. ii M. de Ki Hari- e Vekili Tevfik Rüştü Beyin re- tk eriyle Ankarapalasa gelmiş« erimizin diledi e deler geçecekleri Macar bayraklariyi ordu.” Türk ve süslenmiş tol, el oan gyeors madan, ve onları birleştiren DİN Vaibi Hi gi Sims emer köne e egymast. bere. Ki muhabbetten de ileri gelmekte İarahatine, Püyük. kardeş - mille im köpes - volt “biztos miz dn söhdet h > Der inal Oi “mehszebb ürk e için bu Jale Mi Ni Elö - tanubizoh - 205 nçli günde Yerime hatme Pir ii seal ysaga -ennek a (feltamâdt' Tö- Mac bist in bulmaz k — Macar dostluğun SZ: Z Exellenciad altal a de . bizimle beraber); 5 it ylap çarp ta olduğunu > eki arra, högy'a ve dostlarımızın i “Elie ı Magyarorszağ! ÖZS öğe is erer Nİ 7 2” Macar Başvekilinin Nutku: nyreni. va ettiğ mapa szavait isme < b fama oOotama- kil Haz midön tem, hogy eB- “şi etmekte i türkçe selamıladımız Hap yülümüködesüni iranyelve a bö - mo Arın: biliyg- a cevap in bum 6 Ba an cesaret ii rum. Böyleci Ce Ma) Se viha; se bdnyodal ar Main Geden meri Gy rap ie ka R sebepl e davetimizi. lütfen “Tü rk ka eşli ğini mi al |fognak imei. benniinket meg - e Zn olduğunuzdan dolayı adımı göster niş oluyor. kezdett munkank yâzcâljatol. ici imei Merkez Kuman -| ye Vekâletinde Tevfik Rüştü Be- mi e vie li ve gerek szterelnök Ur! Meme baratsaban összeforr| danı, Emniyet Müdürü Beyler ve| yi, 11 buçukta san iyii Ku ei selamladığım M. de e halaya €s mölyen me- | tessici nöpeink &rzelmei, egyesitve Macar. ölürcii erkânı tarafından Hasretlik ini ve saat 12 ride id ya Hazretlerine teşekkür ede - K ö min- | karşılanmişlar ve bir askeri ve po-| Millet e Ra Kâzim P. z e ri mil liz üfrezesi Gt vi — lan -| Hazetlerin! amlarmda ziy, huzun, 5, senedenberi dünyanın mışlardır. Mızıka Macar milli mar-| etmişler ve (mü: milşarüni nileyhim Ha- de için müşkül ve ei bir şın çalmıştır. Misafirlerimiz çile zeratı- iadeli ziyarette bulunmuş! füekig X la oruz. Beş in - â | Macar bayraklariyle süslen - İ dar. da sükünet aba iz ie yam siyon binasi m iç ve di 2 topla n Hariciye Vekilimizin Ziyafeti. ükü e nan vini bir halk ve Macar kolo - EE ai. Göm - t 5 derul nisi tarafnıdan hararetle alkışlan si Macar ape i a. Kan. meBgij i iy o 1 d uklarr a böles &s rej Rüş: | mış ve ve milli Macar elbiselerini iş böş ve Te pek ae daha e yüzd vöri örzelmektöl ame sz tü Beyefendi i nimefendinin | sıyan küçük Macar kızları tarafın ziyade ağırlaş. it srhh tevdi ol n muş pere ketlerin mukadder Rasteallük eğ bü t icraaât ve ketlerinde bu mesali: 1 z eti ciddi suret Cüm haşa mecbu dez “müm ie Sie İyakışır surette kut içindir ki, Cümhuriyet siman isabetli t, Ekime kb kediniz çizmiş olduğu bu bayramda her ni va ni veçhelerini takibe na karar ve: rilen buzu EKR set: mezi ve yurttaş ardan iyenlrin Türki iye “Bi izale yolunda er ii di feyiz ve eserle: Ümmi verilen sö. Üesses Teni bildik! İha alisane Salkim suretiy- halka anlatı asa edilebilir İruluyor, Şehirlerde, : Az 1929 “iki &v, ie ke Nagy- atlerine iciyori e (Nutkun tercümesi $ inci sayfada) Cümhuriyet Halk Fırkası Halk Kürsüleri, Halkla ege İçin, Hal kın Könuşması e En Eyi V üyük İm kân Hazı yetin onuncu yıl d nin iaşe ak tedbirler arasmda ru rlanmıştır, köylerd Yeni Mebuslar. İttifak İle Seçilmiştir. efat eden Müstafa Fevzi. Bey- klibin sayısız geerlerni “ ayda larını .— ak iç zmakt: yade söylemek arıyan sa- ii ülkdilğ yurttaşlar iii Yeni bir coşkunluğaâ, yeni a a bi- le görmeden i dökm zi n zi- kasabalarda ri hakknda ğini larmı d tmaları maksadiyle ku- havası gibi coşturucu Bir ii a; halk kürsüsü gibi çok ali bir vesile em oluo em (Sonu 5 inci eyifadağ > de müttefikan Cümhuriyet Halk| Fırkası AM olan ir mrei bez cüm Umi âtibi yar” Muhase bat Reisi Uçün «| Millet Mini içi Tıp Kongresi. Ni Açılacak, Üç Gün Sürecek tıp kongresi, ei Bü etüt ve serbest teblig müzakere lk üzere hazırlanmıştır. Kongreyi Ismet Paşa Hazretleri e z ve Sıhhiye Vekili Doktor Refik Bey ilk - ) sözü alacaktır . Yeni pe Fuat at, rumızı della arız. nm

Bu sayıdan diğer sayfalar: