22 Aralık 1933 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

22 Aralık 1933 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

p IÇERDE Yeni Yüksek Tedr.sat Müdürü. Hamit aliş İstanbul inde Ziyafet. Roma; 21 (A:A.) — Avusturya Sefirini kabul etmiş Suvıch'ın Kânunusaninin ikinci ge . Dollfuss'ü ziyaret için ideceğini bildirmiştir. İTALYA Mussolini Avusturya Kabul Etti. el 21 güne tayin edilmesi Halkevi reisi Beyin şerefine Roma, 21 (A.A.) Bey, diğer birçok zevat bulundu, Cevdet Kerim Kizil Hâmit Bey mit Bey yarm a; M. Moussolini, “sefirden M. ei mein ai EKMEK VERGİSİ VE İSTANBUL VAZİYETİ. İstanbul, mek -Bir İhtilâs. Roma, 21 Birdenbire müthiş mide papazın beyaz tozlar İtalya'da İzdivaç Fazlalığı. Memlekette Hava Vaziyeti. Her Tarafta ALMANYA. Almanya'nın Temasları. Berlin, 21 hafta Berlin'de da1 Berlin, 21 (A.A.) — yon'da 2, Ankara'da 1 e 3 Zeitung, bu yapılan neşriyattan Sinop'ta Havalar. dolayı başlamıştır. limana iltica manasını hulasa Fransa'nın Almanya, silahlanma için Cen Hududarımızda . Birinci kânunun üçün. silahlara “HAKİMİYETİ: MILLIYE — —ğ——n 53 “BİRİNCİ KANUN HABERLERİ İNGİLTERE. Avam Kamarasında. Londra, 21 sorulan bir suale cevap Elliot, hükümetin — bacon — bacon sarfiyatı çok fazla M. Mac Donald'ım Beyanatı. Londra, 21 (A.A) — M. bırakma meselesine ait iştirâk etmek üzere Avrupa Yortusu ve Avam Kama rasımın Tatil Meselesi. Londra, 21 (A.A.) — dolayı a ilini) elin harici mesele! ml karşısındaki hattı hareketi il vai hususundaki mütaleası sarih surette makineli Mumaileyh demiştir ”— Amele fırkası, daima türlü harekete müteallik ek bir olup olmadığını da sormuş n bu kabil teklifleri lü ei ea sı demokrat e ellerin Ra lidi. en yi se si endişeler Vaziyeti keza endişe ”— a) resime evel hususi malümat verecek gün bir hal sureti ROMANYA, Umumi İntihabat. Bükreş, 21 memlekette tam bir Dahiliye nezaretine gelmekte iştirak Hükümet listeleri M. BL Bin nik teşkil il Türlü Haberler. işçi Kullananların Yetmişi Bu Sene İş Ka nunlarına Bağlanan ür, Vaşington, A.) — M. Roose- işçi kullananla indirmeden azaltacaklar- FRANSA, Yangında Üç Çocuk Yanmış. > m“sur - rhin, 21 (A.A.) Mebusun Meclisinde. i ddrribiriz arasında kendileri yokken yangın dumanlar arasında Bir Talebe Nümayişi. Brüksel, 21 (A.A) — Polis, Alman önünde nümayi; aile ve Toergler'in ven Bırak bir istida vermek ii uğ dağıtmıştır." vii ed Milletler İmesi lazım gelen İspanya'nın İstiyor. Havane, 21 pls ) — Kuba İspan- umunu bildirerek, Mölaekletine; mitücoii bdetei canlarını * korü- - istemişler- Fransız Meclisinde İtimat Meselesi. halkın çıkarmış ka esnasında birçok meclis arasında bazı ihtilaflı ilinden başka bir Priet h bir darbei hükümet imkânını derpiş etmekle itham ve böyle bir hal vu- Başlıca ihtilâfları tekaüdiyelerden iler, benzin resmi ve ancak hararetli olacağı verilmemektedir. Sovyet 7 : ibiği in Temasları. Paris; 21 (A. AZ Başvekâlet Müsteşarı M. Patenotr kabul ederek kendisi ile Koreli Komünistlerin x Bitti. müzakereler Vuillemin Hava Filosu. (A.A.) — Hava işleri hava filosunı bir tebliğ Hava nazırı dönmelerine Amerika'da Kaybolan Bir Borsacı. Casusluk İşi . Revyork, 31 Paris, 21 (A. A.) — Havas olan Dün haber verilen casusluk işi olan tahkikat hâkimi Yılbaşı Balosu Biletleri , Ankara Palas'ta, ahmer Ankara Merkezinde Satılmaktadır: Bir Kişi İçin Yemekli Bilet: 8, İki Kişi İçin Liradır. N iie

Bu sayıdan diğer sayfalar: