24 Mart 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

24 Mart 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

24 MART 1934 CUMARTESİ. si, Türkiye'de, azetesi. kadar gazetesi. an ANKARA si yabanci bir dille çıkan ilk yeni Böyle bir gazeteye, ihtiyacımız vardı. On yıl ci yıl kurtuluş ii şimdiye ka ön iie iz organda! rumdu. Yabanci ŞEHİR Yeşil Hilâl, Yeşil Hilâl Gençlik Teşkilâtını! Senelik Kongresi Yapıldı. İstanbul, Telefon — Yeşil Hilâl'in genç- | evi salonl: gi e iL ve z lik faaliy HAKİMİYETİ YETİ MİLLİYE, ve/T Fırka Balosu Çok « | Güzel Oldu. .Cümhuriyet Halk Fırkası Ankara vila- AŞRA. 7 Eylül Panayırı İzmir, 2 — Beynelmilel 9 ey mektedir. Birçok ez e 3 ik bir alâka ile ka: ahat ve ik başlamıştır. Bu em ipa yin mümessiliği d de ji mi hakkımızda, hattâ en sade ve en objekti li pa Ne yanlış malumat edinmele- ind iştir. Kapıda dağıl: İdi rini by - is ani Fahrettin Kerim Bey ile tebrik etti | göğüsleri zarif bir şekilde a Rize'de » Fandikçilık, 3 (ALA. lül panayırı komitesi faaliyetine devam et /<Ü SAYIFA 3 larada) Mektubu. Vakitsiz Kâhtane ii . Haliç. edebiyatına Altın boynuz emi ma körfez... Acaba bu şöh- ketti al'un & tarafında oturanların çoğuna öteki taraf meçhuldür. Maçka'da si — bi için kocamastaapaşa kaotik köy, Pendik, yahut Sariyer örer. Bur köy, Pendik, yahut Sarıyı . Burgaz alaşın W ir ir ayara hali hir > di ve Mi ni idi. Emi ne oldu- Lü Sinter diledi. elem Si akşam e vkalâde terti - A) > ii ime ? a kli projöktörl ve 1 ik ei bn sene Si bin 400 fidan a LR ri ai si, beren ev renl leme törler konulmuş ve çiftlerin Vaiz isti ri zami muharri, ei İstanbul Yunan lele . miştir. İİ çeri Ger e bir nan > ln eanble nesinde Mer kara? 5050 si sip 650 si limon, 1300 bulabil Şehir, o kadar dağnık, bsr me alınmı m öğreniy: yordu. Niçin nl Tali m Si meleri arasında ei le ve ku- | ağı vanudur. Fidanla ların balk evziine | çası öteki büzük; farikalardan api böyle, b ha iü müdde Kendimize ii ai için bir ziyafet olmı be ağ ö iz | cümhuriy ü iş yarakli, » Başka millet ” alkevinin üst kat a da ho- ve lanmıştır. Şimdiye kadar yetmiş bini |dan biridir. ğ 1 Ea ei Sa ia ari dağılmıştır. Fidanların bir Yemiş iskelesinden bindiğimiz bir san - A ele ie EN te il smnı da başka vilayetlere gönderilmiştir. |dal bizi ağır ağır Halicin iç tarafına götü- ki ir iy riyle — İilere açılmıştı. Bu itibarla pek kalabalık) | ———— yordu. Sağ aşa, eski Bahriye ne- lerini kendilerinin istedikleri. bi si İstanbul Talebe Birliğinin ecem a ele Re 2 SL Ze gm ki hi wdirmek işine çok daha büyür ““ | fatanbul, Telefon — Talebe birliği ta - e) canlılık uyandırıyor, taraf ahşap — > a Mei miri deler e davetlilerin her türlü istirahatleri temin mir 23(A. 2 — Milli türk ta- bir ar sml İnel e erhan; e neşriyat ve Pı ve | tertip edilen büyük ölül günü bugün Dak agir azasndanı elli kişilik bir beyet İrü ken, yukarda, ii kedi l inle k fi y eki ptığı muntazam — v ii gi rinci günü Zonguldak'a gelerek halkevinde biz SE iki ve posta a DOE İrimün ir tarafı ram A me göndermesini İni la — ei çime ys gz W > ağ era e -İlmca, Köprünün içinden, döre spec ii İn İn a zırlıklara başlamıştır. m, si ir a 1 pi Alp'ın hayatlarını ve eserlerini yayan Samsun'da Tütün İşleri, po iri drama ami sk | pi m lir a El ir Mİ rminden isinde “meği ihmal etmez. am Nihal Han hazırladığı bir şir Samsun muhabirimizden: Yeni sene re- GİRİK ri e gi ları ve Li kudu. Talebe tarafından . Aptülhak Hâmit'in e Al - Ankara, şimdilik haftada bir çıkacak: ğ li ii sia Bean br. pile ik sayısında, Baze Paramp $ bili Naliml Kemakarrdğer. LAL bak b ianlips im li Domuzlarla Mücadele: Ankara'daki inkılâp ll Denizli, 23 rar yapn yakn m İki fl teki t de SAR sm ve emk a Vatan şiirleri o e GE Haliç'ten ei rem merasimle sala |, > büyük haci kampa e İk girik. Konrla gre Eğer Ankara ai Vİ asıldı. ndan almmakta tonga bir iki in yalı arkolumuyordu, Hepsi bu ba ri. mez b deki tütünlerin ii bengu; diye işleme ee Ea ba a v kadar, Dersin ta dibinde yaşlı bir ağa Başvekil Paşanm bu nutku da bii di İbrahim Tali Bey İstanbul'da, |vi5 kk ba Köle öğ. il p İni düm gikdarı bir milyon kiloyu geçmişr. Geri Birelik eg aş yer iştir. Geri | e köylülerle birleşerek büyük ei ei — serme. > a eler yapılı, bu eler en d len Mi ra AND Gi yanım alım işleri enüz hararetini kaybet « | 477 yapacaklardır. sında, fidelik yapmışlardı. Tanzimat Em izahlar yapılmış, ne kararlar alınmış ve ne | gelmiştir. memişlir. mimarisinin bü izgilerini taşıyan pembe sözler söylenmiş, yahut yazılmı; Bütün |" Diğer taraftan iahisarlar idaresiyle mer. | ( peğolar Bankası'Toplanitısı.. | ei z iz e — seir li) Frans ME e in eyi kezde tacirler de demet ve denk halinde), Mani, 23 (kA). Mana bağlar | eni Mere ap b şi ağn si le in ayni Fb e 5 lmaktadırlar. Bi kezind. h 1 Ski Li Nedimi çıldırıncıya kadar söyleten #ukara yüzünde Kapa meg tek o planlı işime Frans sefiri ram yeni bir. kumuldamış İt tevi a İdare di eğme bu mu idi? Bir atalar sözü var başıma bıral M. Kamme Oda reisi odanm amıştır. sazla larının bank ada maları dir, yıkılsa da mihrap yerinde derler. ii ık olduğu mev- > > By ayşe de an para al ve baş- ye İl e | m a m hdr cn b may de a BURHAN ASAF dan baheei ve dünyam ber atm Sinop maheellerinin — burada birimce - ii mein ni deride sleei yala Na alde > ir 7 m gi ir yi > alir vü sn ii inci meye kadar a tütünlere Konya İktısat Bankası. da iki tarafı kalabalıkla gene Halkevinin Talebeye Yardımı. | bir halde bulunduğunu söyledi. Içtimada |. Konya, 23 (A.A.) ba yerin ra: il AA) — saye etmekte! ta Habeşi üyeliği tey yesek Halkevi- nin gençliğe devamlı yel m umumi bir memnuniyetle karşlanmaktadı Fındık Bahçelerinin Islahı. RE 23 (AA. > -Eanlik > in a em iindeki tütünlerin fiatı bunun ürk — fransız ticari müna: mem- | tiksal ve maliyet masrafları ç muniyeti mucip bir halde bulun. re tuğuna İşA- | duğu cihetle köylü bu alara m mem ret ederek odaya dilemiştir. Heyeti i il ei bir senelik mesaisini Yakalanan Hırsızlar, İstanbul, Telefon — zi ak içli Gri etmektedir. ri kurak gitmesi kazıma Ve güçleştirmektedir. Şe Kulüplerimizin Bayram Seyahatleri. de eden 5) çok yi hareketleri yapacaklardır. çin mir vi Gençler Birliği | eyi Bayram yapm istifa: rrmız bu vesile il belleme ye m şal riyle Şevl afer e di di iler bni soyarla, mesaisinde muvaffakiyet m Ma- ke mleketin sanayi tesisatı yi tamir edilen gemiler vardı. Suyun üstünde, eskiden Geçtik. İki kıyıda da kızağa çekilmiş, ektedir — piyasaları kilosu 70 ; bla 170 kuruşa kadardır. > nga ha - e İs kası dün âdi ve fevkalâde topl mıştı dilecek inin ti men ilde et Bafra'da bir kısım kö al Ee Bu toplantıda kabul edilen odasında tütüncülerden mürekkep bir nokta şud Tütünleri , dış memleketlerdeki alı- ların istedikleri şekilde hazırlamak. Me - kava sinekler gibi, etrafımızı irili, akı sağlam, ü dilenci al sakat, bir vluda ayağı karş, saç korel üç kız vardı ki ise EN be der sattıkları tütünlerin bet halinde erk İstanbul'da Bir Karikatür Serg; Buna hem acırız, a bl e yi rIZ. hk demet istiy lere demet verebilmek için her iki şekli ila ei bu havadan sıkıldık. Tan ik w ğe dır. On tl e eda ağlayan b Memi aba et küçül rce nü isi, | fusu olan öz ie — in kum - lünü tatbik etmek.. Oda heyeti bu- husu: ve öte- 8 İki kaj İdi çınarlı kahvenin hasır 8 akal lerine, kendimizi güçlükle atmağa muvaffak duk... EN Satan, Teleme Cem Nadir Be - zamanda İiçin şehrimizdeki ecnebi kumpanyaların da yin karikat seri bugün Hlkevinde Hal ili tiyatro k b Jma- |mütalealarmı almıştır. Hazır l li Ri Ser |lârı bizi hayretlere düğü Si ğ 3 Si l Hihezliki B ktü Ankara'da 14 nisanda toplanacak olan | gönderilecektir. Z.0.F. 1 takımı Bursa'ya dece b > beki) sanatkdrlar ile iki maç yapacaktır. li Türkiye birinciliklerinde Bai gil ibi büyük bir! farkla Gençler e - ne mağli olan bem ii bu li bir an yaptı, Ecnebi Ökse ei Memurları yevanş maliyetind ler Bi anh a bi çer Zine muvaffakiyetler dileriz. çalışan Ankara Gücü — Fenerbahçe Dia Geri Kaldı. Anlı he 'n davet eden ka Fesi İn aramam | Esa ea ollayasdn bu vi Yal pl e md nlar bye muna brülilsiair Bilen ye aka : ei uşlardır. Konya'da Bir Cay Ziyafeti. e, e Ci vi — C.H F. vilay beyeti bu; li ne ve rka bedi bir E .g se .B, ir a ziyafeti vermiş- | “X Vi e Medeni Hal Vakaları, ANKARA.

Bu sayıdan diğer sayfalar: