4 Aralık 1940 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

4 Aralık 1940 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

U INCI YIL No. 4157 İSA VE AÇIK i Bulgaristan Bitaraf | Kaldıkça.. oya Har Hariciye Nazırı pofun Balgkrdstaiın! akip “ harici siyaset Makkında yaptığı beyanat Tal ve harekât ilede bir İlet daha ve devamlı olarak İseyyüz ettiği takdirde hu- gatlarına yakın veya uzak © bir memleketten çekine- deği hiç bir şeyi olmadığını n kalmıyacağıni söylemeğe ulgar nazırının, Türkiye- yapılan hazırlıkların te- Mefii olduğunu takdir etme- Ankara ile Sofyaya bir iktisadi, ticari hatta si- ii meselelerde amlaşmak mını hazırlayabilir. ig alniz yeni Türkiye hü- i Türk milleti Mü için yalnız bir nevi ge- * akçe, tek makbul ve Weber bir hediye vardır “oda samimiyetten iba- . SIRRI SANLI İrüksel radyo- “ünun verdiği bir haber |, Londra (A.A ) — Kief » Vyet radyosu Italyan-Yu- i » muharebesinden bahse- y“ bunun en şayanı N et noktasının, Yunanis- 9 gibi küçük bir memle- un askerce ve i NR isine bu derece düşmana karşı muzaffer İç Bası keyfiyeti olduğunu *t etmektedir. Bir çok İrşat noktalarının In- ti askerleri tarafından iş- Yağ, dilmesi Italyanlar ta- "dan gelecek bir muka- aytarruza karşı (o mühim vag sülük verecek bir hâdi- a. Bu sebeple Italyan - hp, m kuvvetleri tarafındanj a, cak mukabil taarruzun 272 TE; a afakıyetsizliğe uğra- tij, büyük bir ibtimal da- Bedir. tag ğer taraftan © Brüksel 1 Yosu da (o Yunanistanla İyenin Italya ve Alman- a tarafından Balkanlar için an programa karşı Ün çıkardıklarını söy- KN >) AM (4 IINCI KÂNUN 1940 ÇARŞAMBA) İagiltereye Vay Nevyork A LA) - — Hazi- me mezaretinde yapılan bir içtimaında bahriye (nazırı, hariciye (müsteşarı (odaha bazı alâkadarlar hazır bu- lanmuştur. İngiltereye on iki bin tayyare hakkında gö.ü- şülmüştür Bu içtimada İngiltereye verilen (malzeme içtima başlica mevzunu tsşkil et- miştir. 2 milyar dolara baliğ olan sipariş gelecek sene 4 milyara baliğ olacaktır. € Bulgar Harici- ye Nözırı dün nutkunu söyledi vip BP Bulgar Kralı ORIS Tokyo (A.A) —D.N.B. ajansı bildiriyor: Bulgar hariciye nazırı B.Popof dün Sobranya (meclisinde nutkunu söylemiştir. Bulgar H. nazırı Bulgaristanın harp dışında kaldığını için mem- Duniyetini izhar ederek de- miştir ki: Hükümet sulhu muhafsza için elinden geleni yapmak- tadır. Cenubi (o Debricenin Bulgaristana iadesi mühim bir hadisedir bu hadisenin yalnız maddi değil manevi çok büyük bir kıymete ha- izdir. Bunun için mihver devletlerine (obe kadar te- şekkür etsek azdır. e Zira Dobrice (meselesi adilâne bir şekilde halledilmiştir. | İ SİYASİ GAZE YUNAN İLERLİYOR . Atina İM) Ak A ) — Yunan orduları, şiddetli muharcbe- lerden sunra yeni tepelir ve bir çok esirler almıştır. Yu- nan kuvvetleri ere » iki kilometre mesafedeki t pe leri kâmilen işgal etmiştir. Düşmandan Sen mik- tarda harp malzemesi iğti- vam eee Roiüauyadaki haik nezdiüde- ki silâhlar toplanıyor Bükreş (A.A) — Hükü- met neşrettiği bir emirna- mede halkın elinde bulunan bilamum silâhların üç gün zarfında hükümete © teslim edilmesi bildirilmiştir. o Bu mel demir mubafızlar- “la bütün Rumenlere şzmil- dir. Yeniden Pe kime ler tevkif edilmi profesörj me katilleri idam edilmiştir. Arjaı jantin ve Uruşvay Hariciye Nazırları Bonesayeres (A.A) —Ar- jantin ve Urugvay hariciye nazırları bir mahalde top- lanarak Amerika tarafından ortaya atılan askerlik me- selesi görüşülecektir. voeüee fair ŞIMALİ AFRIK ADA İngilizler bir Italyan müf- rezesine bas- kın yaptılar Kahire (A.A) — Kassaba mıntakasında yapılan müsa- demenin vuku bulduğu yer- teçbizat, mitralyöz esliha ve mühi mat iğtinam edilmiştir. Gal- ez se bölgesinde top- muz yeniden faaliyete alet Sair cephelerde işara değer bir hareket ol- mamıştır. HALKIN pal MAT Abone: ; Senelik Sahib, Neşriyat Amiiğ'be “Halkın DESİ MEKE UN Çak ARS aş Muharriri | SIRRI SANLI ö ELEFOÖN Ne. 3503 (00) PARA | üğ an BAASINDA BASILMIŞTIR Hava hücum-!Türk Gazetele- nistanda ne kadar sivi! halk öldü Atina (A.A)—Italyan tay- yarelerinin açık (o şehirlere yaptığı hücumlar neticssin- de sivil balktan 604 kişi ölmüş ve 1070 kişi yaralan- mıştır. Noel ss s Münasebetile Londra (A.A)—aşe nazırı Noel bayramı münasebetiyle halka 120 gram tereyağ ve 60 gram çay verilmesi te- karrür etmiştir. Yaş ve kuru meyve ithal edilmiyecek yalnız portakal getirilecektir. o Harpdolağisile | Fransa çok ' .. . zarar gördü işi (A.A) — Harbin de- miryollarına, köprülere ve tünellere yaptığı zarar bir milyar franktır. Tahribatın vüsat ve ve- hametine rağmen imar leri müsait safhada cereyan ediyor. Son malümata göre bombalar ve obüslerle ha- rap olan köprüler ve tünel- miştir. 40 bin metrelik kab- lo tamir edilmiştir. Harap köprüden 18 zi sene niha- yetine kadar © seyrüsefere açılacaktır. Tahrip (edilen 28 tünelden on ikisi yeni- satılan 12 bin KUVVETLERİ larından Yuna-ri ne ediyorlar? Ul ei Tedhirlerimizin hedefi “Kemal Turan, Türkiyenin h..rp dışı kal- mak kararı değişmediği bal- de harp sahalarına olan me- safesi hayli ksialaıştır. Te- ahhütlere, hatta alemin mu- vacehesinde söylenen nutuk- lara rağmen bir gece saat üçte ültimatom verilip erte- si sabah taarruza geçildiği bir devirdeyiz. Harp, bütün sulh arzula- rınıza ve mevcut mücadele- lere karışmamak kararımızn rağmen bir gece gelip sizi de bulabilir. Tekçare herhangi taarruz eme Hiode olanlara karşı yenil- mez vir kuvvet olduğunuzu anlatmaktır. Alınan tedbirler, ağır bir tecrübeye mahal kelmadan çok şeylerin anlaşılmasına imkân verir. Karşıdakiler anlamak kabiliyetinde olma- salar bile sizi gaflet üzere bulamazlar. Tedbirlerin ciddiyetini va- tandaşlar kavramıştır. Dün Ankaranın kesif karanlığına hiç bir ışığın sızmaması, ha- dudu bekliyen bir askerin vazife hissi içinde kapıların ve pencerelerin karartıldığı- nı gösteriyordu. Emniyetimiz aha başka tetbirleri- Nefislerimizi için di miz. olacaktır. birçok şeylerden de mabrum edeceğiz. den inşa edilmiştir. — Devamı 4ncü sahifede — Eenebi karikatörlerinden:. Cilve ve işve but. — Ne oldukları belli olmıy an böyle zarif kadınların cilve ve işve bombalarından yangın bombaları atan düşman tay- yareleri kadar sakınmak unutmamalıyız |.. lâzım geldiğini hiç bir zaman

Bu sayıdan diğer sayfalar: