21 Temmuz 1941 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3

21 Temmuz 1941 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

tar n mi kad. İri tosunda yeni ve nakiller uni Umum Müdürlü- Kain fazla zabita me- ta ihtiy terfi ve nakille- k 8 eden yeni bir lis- a etmiş ve tebligata & taaliğ r. ee şehrimi- en kısmını neş- 2 dn : Wavini İ. Zühtü Ak- » Celâl Ortaç, gün, Hüseyin Altaylı kl terfi etmişlerdir. ilenler 5 Kl Mabed Sezgün Ba Muavini Salim Ba- Ka >. muavini Yusuf ni Ö. Lütfi Polat Pek polis memür- Kenanoğlu Si Faik bize Kars, Karahan Hakkâri, Sölpükoğlu ÜL Erzurum, Nuri | ba kkü, m. Ahmet “e NE ilya A i di | Sabaheddin Öle hya, Ahmet Yi- | A Yaşar Ali Nu- | Ka lü Hüseyin sig iile a ”— Kaça Mardin, yeti Sands Ahmed Can- Ji ; İ Halit Esen Is- Ün tayin edil- i e Cerrahlığın şa- Ün terakkiyatını ve da meharetini bir isbat etmiştir. hmasına men- i ez gemisi tor- N ir ada ga yet mü- D.KTORUN KÖŞESİ Ne kilan su 5 e içmeli ? Yaşamak” için suyun en olduğundan şüphesi yoktur, zamanlardan kalmış, çoğu da kurmuş; çeşmelerin üzerindeki yazıları okuyup mânasını anlıyanları gittikçe azalmakta isede, o yazıları okuyamıyanlar da mekteple- rindeki derslerinden suyun vücut içindeki ehemmiyetini daba iyi öğrenirler. Herkes bilir ki, insan su içmek şartiyle açlığa gün- lerce dayanabilir. Fakat su içemeyince açlıka karşı mu- kavemeti pek çabuk kırılır. Sebebi de gayet basit: Ço- cuk yeni doğduğu vakit ağırlığımu yüzde yetmişin- den fazlası sudur. Sonra bu nispet yüzde altmış yedi olur. Ibtiyarlıkta yüzde alt- g - Demek ki vücudumuzdaki suyun miktarı ber vakit ağır- lığının yarısından fazladır. Daha aşağı nisbette su ile yaşamak kabil olmaz. Bu kadar çoksu vücudu- muzun neresinde bulunur, diye merak edraseniz; sa- dece dört kilo su kanın ter- kibinde, 3-4 kilosu vücudu- muzdaki yağların ve uzuvla- ın arasında nesiçlerin terki- binde, 12-16 kilosu adalele- rin, 22-24 kilosu başka uzuv- ların terkibinde... Vücudumuza daima lüzumlu olan bu kadar suyu ber gün içmeğ? mecbur olsaydık, işi- miz haylıca güç olurdu. —Sonu var— - (HALKIN SESİ) Muğlada siyla yağı ve kereste istihlâtı Muğla, (a.a) — Bütün * vi- lâyet dahilinde 156.437 kilo sigla yağı işlenmektedir. Di- ğer taraftan vilâyetimiz için- deki devlet ve hususi eşha- sa ait ormünlarda mıntaka köylülerinin şthsi” ihtiyaçla- rı ile piyasada satmak üze- re 21322 metre mikâbı ke- reste işlenmektedir. Tekirdağ şehir suyu Tekirdağ, (a.a) — Şeh- rimizin büyük bir ihtiyacını karşılasan şehir suyu tesisa- tım muvakkat kabnlü dün yapılmıştır. Bu tesisat 165 bin liraya malolmuştur. — m— Karadağıa hurma ağası! Karadağ gayet çıplak ve havası sert dağlık bir mem- lekst olarak meşhurdur. dağ- ları mütemadiyen yalayan

şiddetli rüzgârlar ne çam ne de möşe ağaçlarının bü- yümesine imkân vermemek- edir. Bu korkunç ve kısır mem- leketi son o ziyaret edenler Karadağın yüksek kayala- rından dökülüp gelen Zeta ve Moraça nehirleri havası son senelerde imar edilerek bir cennet haline getirilmiş olduğunu hayretle görmüş lerdir. Burada incir, dut ve üzüm şöyle dursun, limon ve por- takal ve kattâ hurma ağaç- ları bile geniş mikyasta ye- tiştirilmektedir. istanbul gümeükleri başmüdürlüğünden Satış müdürlüğünde kapalı zarf usulile Miktarı AUNO Değeri eşya satılıyor Teminatı Marka No. Ki. gr.lLi. kr. Li. kr. şya cinsi ANC Si 1057 000 55039 13 4002 00 o/o 50 den fazla 7 5 ten az ipekli pa- mepsucatı muk AHT 3576 2480000 34011 222551 00 o/o 20 den az 90 muk 7-7-1941 Istanbulda Tan Ankarada Ulus sun'i ' ipekli pa mensucatı İzmirde Halkın Sesi gezetelerile ilân edildiği üzere yukarıda evsa- fı yazılı eşya 24-7:941 günü saat 13,30 da Sirkeci Reşadi- ye caddesi Halı Antreposu dahilindeki Satış müdürlüğün- de 1549 sayılı kanun mucibince ve 2490 sayılı kanun bü- kümleri dairesinde kapalı zarf usulu ile satılacaktir. isteklilerin pey akçelerini ihale günü öğleye kadar ver- neye yatırmaları ve teklif mektuplariyle birlikte pey akçs- İerinin makbuzlarını ve 2490 sayılı kanında yazılı vesikala- rını saat 12 ye kadar Satış müdürlüğüne vermeleri Jâzım- Telefon 23219 Şartnameler anılan gümrükten parasiz verilir. 1 (5480) deni azl air 5 # A m li a dk a lk 2i Temmuz 15ğİ , ssmerikada > ilk Türk Pehlivanı “ii DELİ MEMİŞ i Yazan: TEVFİK PARS Gn Salonun içi, sshnenin kenarları kâmilen - Amerikan ve Türk bayraklariyle donan- mış, bir kaç dakika içinde sahneye yüz binlerce çiçek ve büket atılmıştı... Deli Memiş papatya tarlasında dolaşan arslanlar gibi, ortada dolaşıyor, simsiyah gözleri, tatlı çatık kaşları, heybetli omuz- ları, iri pazuları bütün gözleri alıyordu.. Hiç kimse bu kadar mükemmel pr bu kadar düzgün atlet vücutlu bir insa karşılacaklarısı akıllarina bile hiç kimse bir arslanla boğuşacak kadar kadar güzel olacağınını düşünmemişti... Salonu dolduran yüz binlerce insan bil- assa ouun tesiri altında kaliyor, sahnenin etrafını boydan boyan alan büyük bir or- kestra yavaş yavaş birleşik Amerika mar- şın çalmağa hazırlanıyordu... sr Aradan pek kısa bir zaman geçmiş, o tarihte Nevyorkun güreş meydanlarında sırtı yere gelmemiş meşhur (Klark Simson) sahnede arzı endam etmişti. Klark'ın ortaya çıkmasiyle büyük orkes- tranın birdenbire Amerika marşını çaması ve halkın coşkun alkışlarının, çılgın haykı- rışlarinın o birbirine karışması, saatlerden beri büyük kapıları zorliyan binlerce insa- mın sel gibi içeri taşması bir oldu!... Klark, Deli Memişten bir haylı uzuğ, ondan çok daha iri, vücudu da son derece atletik ve mevzundu... Memiş, hasmına henüz şöyle göz ucilye olsun bamıyor, hirstan kızarmış gözlerini başka taraflarda dolaştırıyordu... Ihtimal halkın alkışlarını bile duymıyor, (Klarka) yapılan tezabüratı kulakları işit- mez oluyordu O tarihin meşhur hakemlerinden ve spor münekkitlerinden (V. Vilson) ortaya çıkı- yor, alkışlar, bağırışmalar bir kat daha sızlanıyordu... -Sonu var- EYLUL Bahaat deposu İHer cins baharat, Tuva- boya, Zaçyağı, FILIT ve diğer asitler fiatler normal kalite ekstradır. $Hergün ilk seanslarda Birinci (15) kuruş$ $Bugün matinelerinden itibaren iki nefis filim$ ELHAMRA ŞİNEMASINDAZ İngilizce il Son Beste "Sw $ Don Ameche sie ür! 2 -Akasya Palas sela Hazım, Vasfi Rızi : Son Beste — 230—6--9.30 : ? Akasya Palas —4—7.30 : yırtıcı olan bu Türk pehlivanın vechen bu m lllm döke iin v Sr dail ; “ H e 3 ip si ai İnak, —

Aynı gün çıkan diğer gazeteler