16 Kasım 1942 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2

16 Kasım 1942 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ET SAHIFE ? İNSANLARIN İHTİRAS ATEŞİ NE ZAMAN SÖNECEK?... HAZRETİ MUHAMMEDİN BÜTÜN İNSANLARA VERDİĞİ YÜKSEK AHLAK DERSLERİ —317 — YAZAN : GÖNÜL EMRE M. d Özbey esi Seden biyesi öğretmeni ve el Öz İnönü lisesi AŞ muavini bay M. ey, Iz- mir maarif müdürlüğü beden terbiyesi müşavirliğine tayin e M. Özbey bütün Ege kitini çok yakından ta- nıdığı ve öz gönülden takdir ettiği genç ve değerli bir isportmenidir, Istanbuldaaçı- lan beden terbiyesi tekâ- adlı mül kurslarındaki üstün ! İmuvaffakıyetlerinin ve cum- i Jazreti Muhammedin em- i.salsiz cevherini keşfeden bir rahip b iii satırları değerli ve Eli muharrirle- mizden B. Ziya Şakirin “Hazreti Muhammet, itabından alıyo uz: Böylece seneler geçmiş, artk Hazreti Muhammet za bayramında Anka- n üç yaşma gelmişti. a gösterdiği yüksek ka- Bu sırada Ebu Talip bir kervan tertip ederek Si “biliyetin bir mükâfatı olan ia gitmek için hazırlıklara girişmişti. İbu i Bu hazlrlıklar bitip te kervan hareket edeceği 2a- söyler ve M. * Özbeyi can- ian, Hazreti Muhammet te beraber gitmek istedi. Fa- dan tebrik etmekle büyük at Ebu Talip, bu uzun yolculuğun ml 13” bir memnunluk duyarz. arı dikkate alarak:! | ; — Evlâdım.. Bn sicak haya, bu uzun akli kor- m ki senin sıhhatini ihlâl eder.. Ben tezce gider lirim. Çok kiymetli sporcumu- zun bu yeni muvaffak olmasını dleriz. t dil habbeti Ya edilmez bir muhabbetle İşçilerimiz . Senin bir günlük hasret ve rak . Düşünülüyor a bile tahammül MİAMİ. Senden ayrı yaşamak im için bir azaptır ——o0—— Diye rica edere, Ebu Talipten ayrılmak istemedi. Hazreti Muhammedin en küçük bir arzusunu bile üyük bir şevk ile yerine getirmekten zevk duyan Ebu alip, onun bu aciklı sözleri karşısında bütün mukave- v A e Beraber alıp götürmeze riza gösterdi. muk menaucatı fabrikası, an Mekkeden kalktı. Ağır ağır İzmire maden kömürü gel- erek a aim başladı.' mesi dolayısiyle bugünden Nihayet Şâm şehrine dözt konak mesafede (Busrâ) itibaren otekrar faaliyete enilnn yere vasıl olarak orada konak başlamıştır. © Bu mevkide eski bir kıristiyan manastırı bulunuyor- Fabrikalar kanun muci- a. Bu manastırda da (Buhayra) isminde ihtiyar bir ke- bince önüne geçilemiyen! ikamet ediyordu. sebeplerle | tatili faaliyet Buhayra o devrin en büyük alimlerinden sayılabilir» hi Bütün hayatını mevcvt dinlerin ve eski etkikine hasreimişti. çi i u mevkiden gelip geçen o münevverler daima bu Puriyetindedir. tayrayı ziyaret ederler onun âlemine müsababe ve fi- Haber aldığımıza göre| tirlerinden istifade fırsatını fevzetmezlerdi. amuk mensucatı fabrikası! Sık sık gidip gelen Ebü talip te bu “ziyaretçilerden verdiği yerinde bir kararla deydi. Bu sebeple Buhayra ile aralarında adeta bir işlere 175 ton odun kö- dostluk huşüle gelmiitir ü temin etmiştir. Diğer Buna binaen Ebu Talip kervanı yerlestirdiktens onra ilet malzemeleri de piya Pezil yegeni Hazreti Muhammedi alarak manastıra sanan alınacaktır. Ayni fab-| i. Bütün görenleri kendisine meclüp ve meftun eden harikulâde çocuşu bu ihtiyar âlime de gösterip ta- İnak istedi. Ra Ebu Talibi Kömürsürlük o yüzünden 12 gün faajiyetini tatil mec Furiyetinde kalan İzmir pa- yola devam ; kitapların rika işçilerinin ekmek far-! kını ödeyecektir. © Buhayra, hazreti Muhammedi gördüğü dakikada! aye e ifa ypun yüksek kıymetini takdir etti. Dün gece şid- — SONU VAR (| , zi detli bir çi pi Dali Filim Birden Dön gece saat sekizi bir “a geçe şehrimizde; YENİDE RE AZ Ke — x şiddetli | tir zelzele olmuş, I Şeytan Doktor x bir dakika sonra takriben © .. . s'on saniye odevam eden Korkusuz Süvari x ikinci bir saramtı dabia ray ç #9 x|dediliniştir. Her iki sarsıntı bü Miki kuvvet şırıngası x!de amudi idi. x Sarşıntın şehrin yukarı ve kovboy maymunları Sİ mahallelerinde Ooo korku ve ET Seanslar: her gün 11.30 14.30 — 19'da xİteâlş er gire | di cu pazar sabah 9 da & imtigtir > p” terfie çok sevindiğimizi| vazifesindede| ede se işçilerine 6 gün ya-| rım yevmiye vermek mec-| şehrinenu UCUZ .pazarı Eşref- paşadadır Izmirin beş semtinde pa- zar kurulmaktadır. Bunla-'m i en ucuz pazarı Eşrefz , kaşadadır.Güzelyalida hnttâ Alşancakta * oturan vatan- daşlar bu pazara gelerek| haştalik yiyeceklerin! bura- dan temin etmektedir. Pazar caaleyin yedideiğ başlıyarak akşam geç vaki- te kadar devam etmekte- dir. yalniz bu pazarde bir noksan göze çarpmaktadır. O da patar mahallinn tes- viyesis bulunmasıdır. u mühim noksanın pek dün sayın belediye re- i ; | li k | i tarafından tamamlanacağına eminiz. Eşrefpaşs pazarında dün koyun eti 140, zeytinyağı 120, katateş 35 kuruşa ka- dar satıldığı memnuniyetle görülmüştür. Eşrefpaşa belediye me- murları pazar mahallini geç vakta kadar kontrol altında bulundurarak hiç bir sızıntı ve ihtikâ a meydan verme» dikleri memnuniyetle görül- müştür. Bu çalışkan memur| larımızı takdirle anarız. Dünkü Maçlar Dün lik maçlarına Al sancak stadyomunda devam edilmiştir. İlk karşılaşma! | Altay - Ateş takımları ara- ismda olmuş ve neticede 2-0ile Altay galip gel- miştir. İkinci maç Göztepe-Kaşı yaka arasında cereyau et- İmiş ve Göztepe karşıyaka” (lılar 4-0 yenmiştir. | | ——xXAX Nöbetçi Eezahaneler Şifa Kemeraltinda, Sağ- ık Alsancatka, Alâettin Kemerde, Eczacı Faik Til- kilikte, Karantina Karanti- nada. isimiz Reşa? Leblelbicioğluj Halkapınar. u 1 Halkapınar > bataklığın! ç kurutmak üzere , belediye: vi pe genişlet” i © Belediye reisimiz" Bİ Reşat Leblebici “oğlu be” lediyenin idare mekaniz-. masını eline aldığı günden j beri bu mevzu ile meşgul olmuş, Halkapınar bataklı- ının plânlarını hazırlatmış | bu bataklık: dahilindeki ar* saların istimlâk muamele“ sini kısmen tamamlamıştır. Bu arazi dahilinde yalnız bir zata ait 240 bin metr€ İmurabbalık arsanın istimlâk | işi kalmıştır. 4 ş e m ür e “ : Belediye . . . Reisimizin . 9 Teftişi li Belediye reisi B. Roza Leblebicioğlu dün şehrim. muhtelif semtlerinde f rın ları teftiş ederek lüzumlü tedbirleri | aldırmıştır. Ar ekmek çıkaran veya ekme” | ğini erken bitiren fırınlard hdanberi geçen bir hi içinde İzmir fırınlarında 40. çuval nn tasarruf edilmişti | Bu da fırıncıların yaptıklar! | gizli ekmek satışlarını me)” dana çıkarmıştır: kaladıği için öl- | dürmüş Mini — Eyübde m9 törcü Mehmedi öldüren ci milin dün 2 nci ağırcezâ muhakemesine devam edi miş ve (katil müdafaas yaparak demiştir ki:3 © Pancarın kile su 7kuruş Ankara, — Pancar is- tihsalatını artırmak mak- sadiyle pancar kilosu 7 kuruşa çıkarılmıştır. 9.0 İsveç elçisi Mksika (a.a) — Fransa daki Meksih tebasınıu. hu kukunu a elçisi vikaye decektir j “- Hâdise günü Diyari ( bakira fgidiyordum. T££ kaçırdım ve eve dönm mecbur oldum. Evde har l Gülizarı destu olacak Me” ah gördüm. Bu vaziyet. k sında kendimi kaybede"* / üzerine Jatıldım. Sonrad?! duydum ki karımın dest” 4 nu öldürmüşüm. gi Mahkeme oyak ie | makamınca tetkiki “için © | tik edilmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: