2 Şubat 1920 Tarihli İrade-i Milliye (Sivas) Gazetesi Sayfa 1

2 Şubat 1920 tarihli İrade-i Milliye (Sivas) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Siyasi Bizden Ne Bekliyorlar? Tan gazetesi bir makalesinde bizden bahsederken Türklerin Anadolu'da muntazam bir kuvvet halinde teşekkül edip idemiyeceğini ve Bolşeviklerin muhacemetine karşı bir mevcudiyet gösterib gösteremeyeceklerini soruyorlar.. Bu sual karşısında kendimizi hayretlere müstağrak görür ve buna lazım gelen cevabı vermezden evvel şurasını söylemek isteriz ki bu sualleri soran gazete bizce Fransızların bugünkü siyasetinden gafil görünmekdedir. Fransa hükumetinin Türkler hakkında tatbikine uğraştığı tazyik ve imha politikası acaba Fransa efkar-ı umumiyesinde ne suretle telakki idiliyor, Fransızlar bilmiyorlar mı ki kendi hükumetleri hiçbir hakka müstenid olmayarak Türk'ün vatanında işgal ettiği mevaki'de pek hunhar ve Türk kanına susamış bir milleti teslih ve teşvik iderek her dakika binlerce Müslüman kanı döktürmekdedir. İşgal ettikleri Adana, Ayıntab ve en nihayet Maraş'da yapılan mezalim zannediyoruz ki Fransa efkar-ı umumiyesince malumdur. Tafsilatı gazetemizin istihbarat sütununda münderiç olduğu üzere bir haftadan beri Maraş ve civarında yapılan mezalim Fransız hükumetinin kuvvet ve nüfuzu ile Fransız hükumetinin para ve silahıyla icra edilmekdedir. Şunu i'tiraf etmek mecburiyetindeyiz ki: bugün Fransız işgalinde bulunan menatık İngiliz işgalinde bulunurken biz Müslümanlar bu derece gaddarane ve hunharane mezalime ma'ruz kalmamıştı.. Biz zannederiz ki: medeni milletler, harb ettikleri düşmanlarına bile insaniyetin, adaletin kabul itmediği mezalimi yapmaktan ihtiraz iderler. Artık biz de kemal-i samimiyetle soruyoruz: Ey tarihi ile medeniyeti ile hürriyet-i beşeriye yolundaki mücahedatıyla dünyayı, efkar-ı umumiye ile alemi teshir eden Fransız milleti;.. siz hükumetinizin Türkler hakkında tatbik ettiği zulüm ve i'tisafı gördüğünüz ve bildiğiniz halde neden sükut idiyorsunuz? Senelerden beri içinizde sesi ve gücü yettiği kadar bağıran muhterem bir (Pierre Loti) var. Türkler nazarında Fransız milletinin tecanibine bir timsal-i ulvi gösteren bu zat-ı muhteremeden başka acaba Fransa'da bir Fransız kalmadı mı, artık bundan sonra Türk'ün ruhunda en yüksek mevki tutan Fransa milleti düşecekdir, belki de düşmüştür. Artık bundan sonra Türk'ün kalbinde lisanında taşıdığı muhterem ve medeni Fransa yerine, zalim ve gaddar Fransa deveran idecekdir. Hiç kimse inkar idemez ki hadisat-ı beşeriyeyi adl ü insaniyet dairesinde tedkik ve kaydedecek bir tarih vardır. Şimdi (Nan) muharririnin suallerine cevab verelim: Türkler: Anadolu'da değil alem-i beşeriyetde bir kuvvettir. Büyük bir kuvvettir.. Buna emin olunuz ki büyük ve şanlı bir tarihe asil ve necib bir millete mensub olan Türk milleti ölmez ve ölmemiştir.. Bilinmelidir ki dünyada her şey mahkum-ı zevaldir; fakat kendini bilen, an'anatını bilen kuvvetini takdir eden milletler ölmez. Harb-i Umumi'de Türk hükumeti mağlub olmuştur. Lakin Türk milleti mağlub değildir. Ve mağlubiyeti kabul itmeyecekdir. Tarih gösteriyor ki: dünyada mağlub olmamış bir hükumet yokdur. Galib ve mağlub olmak hükumetler için düşmek ve kalkmak kadar tabi'idir. Nitekim: Fransa tarihi bu tabi'i hadisenin şahididir. Söz: Avrupa'nın, tiril tiril titrediği Bolşevizm harekatına intikal idince: buna evvelki makalemizde de söylediğimiz vech ile bir hareket-i milliyeden başka bir şey diyemeyeceğiz.. Hakkını, menafi'ini namus-ı millisini muhafaza etmek için silaha sarılan bir milleti Avrupa takdir itmelidir. Bu meselede şayan-ı istizah bir iki nokta vardır: Evvela: Bolşevizm harekatının sebeb-i vesaiki. Rusları mağlub bir mevkide bırakan Almanya'nın takip ettiği haris ve istilacı politika. Saniyen bu harekatın devam ve istilasına sebeb ve Almanya'yı mağlub iderek dünyayı taht-ı hakimiyetine almak isteyen zümre-i galibenin asıl ameli istila ve ihtirası değil midir? Binaenaleyh biz zannediyoruz ki Bolşevizm harekatının tevsi' ve istilasına meydan vermemek Avrupa'nın yed-i iktidarındadır. Eğer bugünkü takip idilen imha ve istila politikası yerine milletlerin namus ve hasiyet-i milliyesini okşayacak, dünyaya beşeriyete sulh ve selamet nurlarını saçacak bir yol takip edilmiş olsa idi alemde Bolşevizm harekatını tasvib idecek bir ferd tasavvur idilemezdi. Şu halde kendini, menafi'ini muhafaza etmek için başka milletleri çalıştırmak ve uğraştırmak isteyen Fransızlara deriz ki size kuru kuruya arz-ı hizmet idecek dünyada bir ferd yokdur. Yalnız Rusya'ya inhisar itmeyen ve belki de sizin ve bütün dünyanın ciğerlerini kemiren Bolşevizm harekatının önüne geçmek isterseniz. Milletlerin namus ve izzet-i millisini müdafa'aa ve muhafaza itmeye çalışınız. Bilhassa: Türk vatanında icra ettiğiniz mezalimi nazar-ı dikkate alınız. Sizin için en samimi, en mert bir dost isti'dadında bulunan Türkleri kendi vatanlarında ezerken, öldürürken onlardan düşmanlarınıza karşı mu'avenet beklemek gülünç olmaz mı?.. Binaenaleyh Türklerin kuvvetinden istifade etmek isteyen (Nan) muharririnin evvela kendi hükumetine söz geçirmesi lazımdır. Bizim için bugünkü Fransa siyaseti bir Bolşevizm harekatı kadar müdhiş ve mühliktir.. Tarihlerini zulm ü i'tisaf ile lekeleyen Fransızlar acaba bizden ne bekliyorlar?.. H. L. Ankara'da Heyet-i Temsiliyeye Keşide İdilen Telgrafname Suretidir: İnhiraf-ı mizac-ı hümayun münasebetiyle teessüratı havi keşide buyrulan telgrafnameleri manzur-ı ali olarak mahzuziyet-i seniye Hazret-i Padişahiyi mucib olduğu tebliğ olunur. Sadrazam Ali Rıza ————❖———— Maraş Havadisleri Kahraman Türk Kadını Maraş dahilinde Kayabaşı mahallesinde yapılan müsademede Bitlis Defterdarı beyin haremi hanım önünde ihzar ettiği mazgala yanaşarak akşama kadar kemal-i metanetle harb ve sekiz düşmanı telef ettikden sonra akşam üzeri erkek elbisesini labis olarak sokakdaki mücahidin-i İslamiyeye iltihak etmiştir. İşte bir numune-i şehamet, ma'neviyat-ı İslamiyenin ulviyet ü metanetini bariz bir suretde bütün dünyaya izhar ve ilan idiyor ⁂ Yapılan bir hücum ve müsademede generalin ikametgahı olan kışla tahrib edilmiştir. Şükür Dere Kilisesi esna-yı müsademede muhterik olmuş ve buradan huruc hareketi yapan yüz kadar Ermeni kuvveti iki şehidimize mukabil kamilen imha edilmiştir. Muhterik kilise derununda birkaç Ermeni maktulü altı sandık cebhane, yirmi bomba ve bir otomatik tüfek bulunmuştur. Belediye Çarşısı düşmandan tathir edilmiştir. Maraş cenubunda At İzi mevkinde tahassun eden Fransız efradıyla kanlı bir müsademede bir kısım düşman süvarileri Islahiye istikametine firar etmiştir. Eloğlu ile Şerefoğlu arasında yakalanan düşmandan üç mitralyöz ile üç otomatik tüfek kilitli cebhane iğtinam edilmiştir. Muvaffak olamadığı takdirde ihtiyar General Kerret'in intihara karar verdiği haber alınmıştır. ∼∼∼∼∼∼ Ayıntab Muhabirimizden “Maraş istikametine dört yüzü mütecaviz Ermeni ve Fransız efradıyla 6 mitralyoz 4 topdan ibaret bir kuvvet hareket etmiş ve bilahare tebdil-i istikamet ile Arablar karyesine varmıştır. Köylüler vuku' bulan taarruzdan havfen dağlara çıkarak ateş yakmaya başlamışlardır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: