8 Nisan 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 3

8 Nisan 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

vE il öelmekkenn anil ki m aye | İMLER “Deli, san'at ve inkılâp muş, Za Yarsız delileri birer ikişer salıveri- hazırlık irgeme kurumu İstan - Yorlarmış, yazıcıların yn br'| bul merkezi heyeti dün toplanmış, tiliyor. Gazete sayıfaları deliler- le akıllılar arasında bir “barik at ka ie çalıyor, verdiği işret şu- dar “— Deli var... Deli geliyor... Zararst: deli iyidir. iraz da insanın hoşuna gider. Hele manyaklar ne tatlı, tatlı Ko i cuların zati şeyaları tutulmuştu. nuşurlar, hayatlarının fantezileri bizi gündelik hayatın hadürlek lar insana zaman zaman ferahlık ve hülyanın rahatlığını verirler. Etrafımızı bir kale duvarı, tımızı yıkmak, yıkılamazsa hülya lardır. Bazan bu duvarı bir deli yıka- 4 kurtarı Sanı, m ki Rodenbah'ın gire n sel üstünden! ır. O- daverların sanat hamuru deyi- niZ. Balki di zararsız delileri sanatı ei, zararlı deliler.. En gü- zel kokulu, en güzel renkli bir ze- hire bile tahammülümüz m Hele in zararlı ile başbaşa k mak... Hayat yden tatlıdır. Hülyadan, fanteziden bile... Onun için (o destlar korksalar hakları vardır. ... a ey deliler artıyor. sa, bu sözde büyük nekadar Bir Sür Delilik ârap sani ig ha dar, cemiyetin kıymetleri, ” Celeri arı, hulâsa bazal değerleri ile alâkalı bir iştir. Seylânda birisi, torunun be * nim büyük anamdır dese, kimse sesini çıkarmaz. Bizde biri böyle bir şey söyle” derhal tımar i boylar. Zenci Amerikada size. tavşanın tüyü bis sürü tavşanın ie he etraftakiler bunu tasdik e der, fakat siz böyle bir şey sö, a derhal ellerinizi Dalar $ Orta Afrikada bir kre Gür se: Bak cellâdını çağırdı, maiyetinden on Mai boynunu MERİ i onları rüyasında kendi & leyhinde suikast hazırlarken gör! müştü. | Siz böyle bir sey hayalinizden Bile geçiremezsiniz. | Elli sene önce İstanbulda m “dam, birine ben melekleri 8 düm, Peygamber bana söz söyler Sadri Ertem Sonu 5. ci sayfanın 5. ci sütununda) dan uzaklara götürdükleri için on- etmişler, birçoğu malla bir sün ral — görem ile gürüş - zindan gibi saran gündelik haya-| tük; ded amlar ai getirdikleri zati eşya - bu duvarın çizdiği hudut içinde) dan res kalıp kendini orada mesut Bl verildi. Bundan böyle yoicular - bilir ve kendini rin hayatın işe yolcular resim vermeden be- para mağ iade edilecek. içini a için sevimli bulu seçi Çocuk haftasmda Dağcılık klü - hünde bir balo verilmesine karar | vermiştir. Heyet e günü tekrar toplanarak Çoc: Zati eşyadan gümrük vergisi alınmıyacak gi alınması hakkında Ba - ! Hat - dl sürekli emir verilmiş ve | evvelki gün şehrimize gelen yol - bi resme tal Bü” üzerine m itiraz | ır güm m bırakmışlardı. 1 ökl böyle bir emir veril - emas et - “— pir im alınmamasına (karar an zati eşya için resim almmı * yacaktır; eşyalarını gümrüklere Ki çayalarım geri alabilecekler - dir. Para verenlerin 'de verdikleri nim Üniversite ialebesinin imtihanı meselesi Hukuk talebesinin imtihan ta » inde ocuk Bayramına | | k bayramı | > m mı etrafında görüşülecek - yg t ii “ ça ey N ye | Gezintiler | amme me Bir mezar işi daha! Dün, Mei ağn 3 — KURUN 5 NİSAN 1935 D ünkü Maliyede ye Voleybol maçları | t eşkil ât wee ye em a ni sinde ya rlanan yeni maliye teşki .| nu RE ir ari a Bü na baş- ka bir sanotkâr taşının etrafında dönen yeni bir korkulu iş anlattı. sahalarında devam edildi. ük ve inhisarlar bakanlığı iş- Üsküdar tramvay imecesi, Ka- Kabataş sahasında saat 16 da) üni re e akşam AM Kabataş voleybol takımiyle Şişli a Teraleki voleybol asik arasmda | i e i geiyezdazlk erine eğ dün de Kabataş ve Darüşşafaka lar & için geniş bir ambar yaptıra" kir a a | deki tahakkuk ve tahsil müdürlük- leri Derz 2 X ye mütehassısları a Türk hikây ecilerinin en büyük- lerinden biri olan Ömer Seyfettin, yin yatır. Onun kaynak va taş- 3 Terakki ei iie Lüt fi, Tahir, Reşit, İlhan, Lütfi, Hak- zai, Hikmet, ei Ahmet, Vec. un başını iyi anlıyan bir dostu, > z ilerek hazırlanan proje i di, Vasfiden pti. Oyun, Meke eve bül adamı bir toprak kambu: Şişli Terakki Herni Kabataşı ire A A tında bırakmadı. kia an yenmesiyle bitti. biemiizi e araşan tek taşlı bir mermer bark ; — Ömrü hiç kimseye ben- Ayni sahada ikinci olarak İs -İReyoin fabrikası somağağ tiklâl ve İnkılâp liseleri voleybol tyan ) mahk üm oldul zemiyenin, mezarı da başkaların- Eviye karylayiılar mis sile sesi dan ayrılmalıydı. Ve öyle oldu. Mİ Hı lâhattin, Sabri, Necati, Firini kası kurmaktan sin satmak - n Adnandan; İnkılâp lisesi takrmı | tan min inik Napanor, Kizi el şaş mi il gi nr ecep, uğ Ni çup N a Zülfi, Ragıptan diği ei e mnaağali ihtisas mahkemesinde bi.) e daha talihlidir. Vak'? vakit Çok eee geçen maçı Tikla tirilmiş ve karar verilmiştir. unutmıyanlar çıkar, eyigi topla- 7 lisesi Kk Bu kara göre, Emil Kapanos| 717, adı sevilerek an & rl sahasında karşı -| bir yıl hapse ve 1106 lira para ce) (o Nitekim benim üzülüp; inler Be voleybol ta - y hapse ve 921 — Vah! Vah! zasına, Ziya o li krmları şunlardı; Yenilise — Darüşşafaka, Ve - fa — ra Hayat. ncide Yenilise takımı gel - wodüğindükı Darüşşafaka, ikinci « Diye çırpındığımı gören arka- Za aş: — Dur, dedi, telâş etme. Bu işe candan kosanlar var. Şehir Mec- lisinde Refik Ahmet, bir takrirle ra cezası vermeğe mahküm olmuş- dır. Araba atları muayene de Vefa lisesi takımı gelmediğin- bu noktaların aydınlatılmasını de- den Ameli Hayat hükmen galip ediliyor nedi. atılmışsa, mezarın lân edildiler. ve çift atlı arabalarm e. | brain #lımamışsa, rr bir et günden beri bele 'mağanın önürşkkedeğii ayrı Eski liman şirketinin tatalmasın vi izel baytarları tarafmdan rüam uayenesine tabi tutulmaki | met, bir sanat adamı. j her gün grup grup . tasfiye sisle eri nmıştır. tu top- limatnamesi: Zişmeler yapılmasını istediklerini ve antıda maliye. bakanlığı amına, ye İmei ar muayene olunma tan daha büyük alkış olmaz. e ki er Seyfettin, seyrek doğan- ta Kalamma Ge Talât, İzmir liman şirketini temsi Bu a: ei arabacıların da ehli:| ş dendi ÖR al imei ve leri bir sep a len Bay Ali Rıza, Ökonomi Ba yetnameleri yalniz dir. ü Ele isra yazmıştık. kanlığı e Bay Hüs. ——— va topraklara ” 'ömen,. ecelden Tıb fakültesi talebesi de Ba .| Nü, tasfiye cemiyetinden Bay Talebe. mektep dışında Ki başka bir dert İçimizde hâ- â derin hir sızı gibi taşıdığımız mel şebbüslerde pk Sale ——— Ada ei tirme cemiyeti idare kamalızl bir nel yapmış, bu yaz Adada yapılacak eğlence- lerin programları etrafında Börüş- müştür. E ve bu sene a ma etrafında bir konferans vali Je la gibi şikâyeti mucip ol -| yatla herkesin alay edebildiği yer. yıs ortalarında başlıyaca! cektir. Konferanslar her hafta maması için açılacak satış ii 3 lerde şiir, me kurtula- l SEAL beee per erimi Sall ÜNL bilir mi? Çevrenin aptal alaylarını Şi e ilk oku e) tir, pılmaktadır, Buz s söy, yükseklere tırma- İstanbu! kültür müdür muavi ER akşamları muayyen sİomamlar da acıyla ni Bay Nurullah Şile ve simay Fidan'ıkta maldan ki see tetkikatta üzere, Şileye ie Bay Karluk Şilede bir hafta ka- dar kalacaktır. NM a mam ii irem yapılan Hemde. v3 Bay Faru akt bulunmuş - temsil veremez! ikale ölümden sonra, bir ke. lard ii a > pe v MES e rek re de mezarının ölümiyle mi karşı- j amim — yollıyarak o lap a içleri e i salonla * Mayoektik? d iştir. a verilmesini bildirmiş, tale - Sırası gelir be büyük sanat- benli nin İla il vermesini ya. | Kârların ax inden sızlanır, sak etmişti: gönüllerinde böyle katla bir & Zührevi hastalıklarla 4 şe Buz SRLIŞINR hazırlık z buz satışmın cm se- Bugi a Ha| ze de silicei al koru kıvrana ça, ölüyorlar. Büyükderedeki Fidanlıkta ya. ven U MG ra Mİ pılmakta si bahçevanlar bina :| rada bahçevan yetiştirilece! — le mi ınm inşası bitmiştir. Yakında a - aya ” e > ie lr ği Fidanlık sahasının etrafindaki zarsız bir ölüdür. Hiç olmazsa o i geniş arazi de satın alınmıştır. apartmanların önünden geçen yo* la rahmetlinin adı verilsin.. “ farer,, lere peşkeş çekilen birşey, Şinasiden nasıl esirgenebilir? “Ömer Seyfettin,, yaşadıkça yur- dundan hirşey istememiş, boyuna vermişti. Fakat verdikleri arasın- | da kendi kemikleriyle oynamak İ hakkı yoktur. il S. Gezgin Iran hastânesi binası voleybol maçlarına dün devam olundu. Bu rinci resimdedün era Kabataş — Şişli Te rakki, NN pe Ee amiz görüyorsu: una git yazımızı bu sayıfa ikinci resimde İstikiâl — İn | rada bir fik okul açmayı düşün- mektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: