10 Şubat 1936 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7

10 Şubat 1936 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tr, t ii eğ ir | mah al a YA in i lm (İİ vaj J m j Ba iye te in aller Şereflendirdiler en gösterilerile karşılandı - i ei ürk erk ie il) a tene ME ir a sai Tüy, trenile gene İzmite dönmüş a silya suikasti- 8; Km lâhlar yatağın somyası A Lilaşlerin muhakemesi esna - Mi ii larsilya seyyar zabıta â - vence'da, bir otel od U anla; a teh cüme lk om ia bir luklarını ve sırluların, ia emar ii Bi medik - ilâve etmişt İştyanı 1 incide; geçtiği yollarda halkın hiç bir tören kleri halde d arnda görmekle bahtiyar k hep alkışlarla karşılı » a içli ; muhakemesi a Salpa oulundu ? - Provence, 9 (A.A.) Martin, Aix-En- asında, ası içinde nasıl İlgini iy ve darik ii cihetle, a sticvap esna- çök kimöclerini hazır bü- soru - karşısında ne hayret ne OR A Ni nd İzmir havalisini lâbın daha genişleme-| S ap se cm İzmir, ene nehri Nin kurtarılması © giden ilbay Fazlı ayça Lu Sul Ylerin ac ir maddeleri 5 ei su bastı A.) — Ki ri e Cellat gölünün rine su his? olan köy» 1 için ma- Güleç evleri su ii BE N Almanya tehli kesi styanı 1 incide) Matin gazetesi diyor ki: olarak alacağı miri anlatmış ve ayni Zal sız - Sovyet e ii ,şumu - lünü de tasrih ve izah et tmiştir. ., atin Çekoslovak Başbakanının bu i u- Ma yakın bir âtide Tuna a esaslı bir âmil olacağını söylemekt edir. “Umumi bir andlaşmıya doğru gidiyor gibidir. İngilterenin işti - raki, bu andlaşmıya, Tuna an laşması için düşünülen ei geniş surette artan bir vasıf V ermektedir. Binaenaleyh, dır. lâhiyeti nazarı itibara alınmalı - ır, Exelsior diyor ki “Başbakan Söryal antlaşma » sının müzaker ede mevzuu bahse- ktedi turyanın. istiklâli ve Tuna havza- zimi meseleleri tekrar tetkik Fil ari RANSI e ANL ÜZERİND is, 9 a, az tesi dm “siyaset Süzek P tetkik ederek diyor ki: “FrânsıZ '- li et a ri ne bir r yenilik n: ransız Sİ; setinin yeni bir tikel tevci - hini ifade ediyor. Bu anlaşma, her türlü tenkitten azade olma - yan, şimdiye kadar daş yerine, cid eri yapıcı mahiyette nulmıyan, Fransız öz malı bir sistem tedir. kat'i bir vuzul ö rünmektedir. Bütün sulh sevenler, bunun hiç bir surette bulanıklaş - mamasını temenni etmelidir.,, RENS POL PARİSTEN 9 (A.A.) — Yugoslavya maibi bim Pol Belgrada h hareket etmiş ve İstasyonda Fransa hükü meti. üyeleriyle Balkan ve Küçük ntant elçileri tarafından uğur - anmıştır, 5» -İ| ve Beylerbeyi 3 evleri su baskınma uğ - ütün arazi sular altın. etmi iden on bin dönü, kalmıştır. Kızılay e çalışm teli seylapzedelere çadır keme ktedir. Bugün ha. İzmirde bir facia Dört kişi badanadan zehirlenerek öldü İzmir, 9 (A.A.) — Burnovada yeni yapılan bir fırının badanası kurumadan geceleyin emen ve frmm ağzıyla bacası dahi açıl - amış olduğundan sakal fı rında çalışanlardan dördü ölü ve biri de pek lin bir halde bu- lunmuşlardır. Tunca ve Meriç Nehirleri Wi Şiddetli yağmur! lar ekieesii 7 Tunca, Me- riç ve Arda nehirlerinin suları taş- mıştır. Şimdi en verimli ovaları - mız su altında bulunmaktadır. KANE Pp 1 -— KURUN 10 ŞUBAT 1936 sas Dün yaptığı maçla ikinci kümenin birinci devre birinciliğinikazanan Beylerbeyi takımı Dün yapılan lik maçları- nın neticeleri r stadı yağmur! son- a nsi -İ ra göl haline geldiği için (birinci sahifede resme bakınız) Galata - me$ — Fenerbahçe maçı dün mamış, meraklılarını biç

Il mi bir hafta daha bekletecek bir lay çıkarmıştır. Buna mukabil Taksim ve Şi ref ebede maçlar yapılmış - tır. Bu sahalar da çok çamurlu olmakla beraber maçların hiç ya- pılamamasını icabettirecek bir halde değildi. ŞEREF STADINDA Şeref stadında Sümer spor, Ka- ragümrük takımına karşı hükmen Pe sayılmıştır. İk heyecanlı maçını beyi ii Anadoluhisarı yapmışlar bir penaltı golile maçı kazanmıştır, Beylerbeyi bu kazançla 23 pu- vanla ikinci kümenin birinci dev- re HE kazanmıştır. Tebrik e İkinci kal me Anadolu arasında olmu. Be- ei ağır basmakla arala yapılmıştır. e Kasımpaşa — 2 kazanmıştır. Günün en mühim maçı Hilâl ile İstanbul spor arasında yapıl - Hilâlliler çek iyi bir oyun İstanbul spor gibi kikalar geçirtmişlerdir. Neticeyi ie spor ve bir sayı fark ir. — 3 kazanmı Dünkü bei Dün atletizm e mi tertip ettiği ikincisi bü; ii ir muvaffakiy: yali kor Şu ile Ml heye aletleri sir Yideki sahadan kurtarm Fener stadında — tur ye : lar tramvay caddesinden Fenere kadar gittiler ve a ayni vol - dan sahaya geldilyer. Bir iyii Ligi bitirdiler. Mesafe 6000 m u uzun klüp ie daknla 48 atlet sok - lar, Koşu e sona kadar zevk- li olm yas ineşten Rıza 23,4 ile in ikinci, eşiktaştan ü, Hal- kevinden İbrahim dördüncü ol muşlar'dır. Takımlar arasındaki erralame. da Güneş: 1451811024 pu- van ile birinci, Beşiktaş: 21 BİT *28-40 puvanla ikinci, Halkevi Uşak mıntakasında Fevkalâde bir toplantı yapılarak yeni heyetler seçildi Uşak, (KURUN) — man bölgemizin yıllık normal kongresi evvelce apılmıştı. ve Ergenekon idman yu yeleri seçildikleri kurullardan ay- rılmış, bölgenin merkez ve teknik kurullarının Uşak şt. Aradan yedi aylık bir zaman geçtiği halde batı Anadolunun bir spor merkezi ol şakta canlı ve özlü bir spor varlığı görülemi- yor Bu durum geneliği kucak- lıyan, ona her zaman yardım el- terini 'u uzatan ışıklı yolları göste ren orunların dikkat gözünden re Aradaki hoşmutsuz- luğun ve anlaşmazlığın en iğin iş basında bulu- nan bütün kurullar birlik olarak çekildiklerini parti . başkanlığına bildirmişlerdi. Halkevi kurağında bölge kon- gremiz üsnomal olarak toplandı. Kongrede bölgeye bağlı beş sos. e dördü hazır bulunuyor nm » 3 Ssdnğii başkanlık kurunun seçimi yapıldı. Oybirliği ile baş- lığa Ergenekon delegesi ve P. ilçeyönkurul başkanı Ur- ı Candoğan, sekre terliklere de Fehmi Tarakçı (Er- enekon), Süleyman Atay (Ge - çe seçildiler aşkan, eri *oplanış se- yeme ik olarak delegelere bildirdi. Ulusal sporun, bölge sporunun ancak birlik olarak ça- lışmalarla yükseleceğini, kardeş tiğini belirtti. ün delegeler saygı ile katıldılar. Bölgeye bağlı Uşak, Gediz ve hakkında Simav gençler birliği delegesi olarak bluunan Halkevi başkanımız Yusuf Aysal uzun ve etraflı izahlarda bulunarak bu ö eki dü - şüncelere birlik olarak katıldı. e 45 puvanla i üçün - Beyoğlusnor: 619-18-30 > ile dördüncü Halkevinin bir ti Sn da 92 puvan alarak Melen o Seçimler sonucunda yeni bölge kurullarımıza şu arkadaşlar seçil- a kez kurulu: Birinci baş - kan sie Akçay (C. H. P. ilçeyön. kurulundan, Gençler birliği), ikin- E Kıral (Turan), üye Halil Sağcan (Turan), Hasan Börekçi, Ahmet Soysal (Ergenekon), Mehmet Na- cak (Gençler birliği). Atletizm kurulu: Başkan Mü- nir Çakaloz (Gençler birliği) ,üye Ahmet Torlak, Tevfik Sofuoğlu. (Turan), Fahri Topuz, Alâaddin Sezer (Ergenekon). Voleybol, Basketbol, a aşkan Osman Kılıç yi ıgil (Turan), Alâeddin nr pisi Hüsamettin (Genç- ler birliği). Atıcılık, eri dağcılık ku- rulu: (o Başkan il Yamalı (Gençler birliği), üye iye Ali Demirel (Turan), Ali Sertman (Ergene - kon). Bölge hesap ispekterleri: Lâ- tif Sunsur (Turan), Mustafa Öz- adam (Ergenekon) Yeni seçilen kurullara başarı. lar dilendi ve kongreye son ve ildi. * kem —— ——— Ankarada bisiklet ki yapıldı a kara B: ale amli rtip ettiği se- ri kros kantri Bisiklet yarışların * dan birincisi bugün yapılmıştır. b, 36 kilometrelik mesa - feyi kalabalık bir meraklı kitlesi" nin alkışları aasında 1 saat 16 dika 1/5, ii e gbi Güvenç si Çanka; Man a e üçüne m Gö mn nana katili bilen varmış! Bulonya, 9 (A.A.) — Aslen eek Ke ve ozun iğine bildirmiştir. 1

Bu sayıdan diğer sayfalar: