15 Haziran 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

15 Haziran 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YMilliyet 15 Ha 1999 “BÜUGÜNKÜ HAVA 3 asgarl 12 MvE — azami L Rügün bava açık olacak poyraz esecektir. ftanın yazısı MA eai n bu satırları yazmak için € kalemi aldığım — zaman, büyük bir inkisar ile müşahede c-um ki yazılmadık şey, doku- nulmadık mevzu kalmamış. Dü- sündüm: Edebiyat bahsine te- mvıs etmek istedim, fakat gör- «um ki bu faslın hiç bir bakir yeri kalmamış, her gün — yeni, eski bir kalem bu anlaşılmamış hokkaya banmış, ne desem: — Biz onu geçen Cumartesi günkü nushamızda — yazmıştık diye başıma kakacaklar, zaten mubarek mevzu o kadar vasi de değil ki... Biraz ankete ili- şeyim dedim, onun da — dikeni çok. Yazıcılar iki zümre olmuş- lar birbirlerini ya methediyorlar yahut zem, ikisinin ortası yok! Ben bir şeye dikkat ettim, bizim kadar, ayrılmağa, tefrikaya, is- tidadı. olan — zü pek az: dır, Kardeş! «Bu hava iyi» deseniz karşınızda bin bir - fel-| sefe mektebine mensup bir mu-| arız cemaat bulursunuz... A-| caba bu hal bir muharrir arka- daşım dediği gibi genç neslin harp esnasında büyümüş olma- sından ve ruhunda «cidalcüiluk» hissinin fazlalığından — mıdır? Harbi umumi de ben de berha- yattım, filvaki ozamân bir hayli saman ekmeği yedik genç ihti- yar her kes harbin verdiği bu nimeti yedi... Bazı ulâma id- daa ederler ki insanlar gıdasını benzettiği hayvanların huyunu alır... Hatta spor mutahassıs- ları sur'at koşucularına — et ve etli şeyler yediriyorlar, bu su- retle et yiyen hayvanların sur” at ve çevikliğini kazanmaya ça- lışıyorlar. Uzun ve mukavemet koşuları için de yalnız — nebati j veriyorlar, hatta İs- Dünyada meşhur| olan mukavemet koşucularının hepsi et yemeyenlerdendir. Bu suretle et yiyerek kaplan kadar Çevikve et yemiyerek öküzkadar mukavim olmak artık fenni bir' bedahettir. Harbı umumide bi- ze saman yedirdiklerinin sebebi sakın mukavemetimizi artırmak olmasm. «İtiyat tabiatı saniye dir» diye bir söz vardır, insan i bile saman ekmeği yor. Yakız - galibel hep o saman ckmeğinin tesirile| olacak ki ben kâh bcgâh yem bol rusu sesleri araştırıyorum. ., Mevzu'dan daha doğrusu mev- zu' suzluktan uzaklaşmlyalım; Hayat pahalılığından dem vur- mak istesem karilerim : — “Off* yeter artık! Çok sö- ylendi. söylene söylene dillerde sakal bitti, bilmediğimiz, gör- mediğimiz bir şey yok mu? diye <cekler... Amma haksızlık — ede- cekler. Çünkü bizim bildiğimiz neler var ki başkaları bilmeye bilir. Meselâ, Ticaret odasının hayat pahalılığından haberi yok tur. Geçende bir gazeteci ile Ti caret odası erkâinmdan bir zat) örüşü ; gazeteci demi: dikleri gündenberi evlerinin içi| Ali çirkini! kavgadan gürültüden geçilmez| — Kızacağın, darılacağı olmuştu. 'Önun mahsulüne fır-| kadar hep çirki! tınadan başka admı yaraşır? ÇAPKIN KIZ 20 TÇ O, 4 İ DEDEM S T Bugünkü yeni bilmecemiz Sağdan sola: i— Ressamın yaptığı (8), Tas (3) 2— Pırlağın aksi (3) 3— Su(9), Dokunma yanarsın (4) 4— Nota (2), Aslında kavele idi. S— Musanın elindek(9), Huri () 6— Zedelenmiş (4) 7— Nota (2) 8— Büyüklük (6) 9— Erkek (2), İzdivaç (£ ki: * D Canım! şu hayat pahahlı- ğına bir çare! — Hayat pahalılığı diye bir mes'ele yoktur, onu da kim çe kardı? — Gazeteleri görmüyor mu- sunuz? — Ha! Evet aptala malüm o- lur derler! demiş, cevaptan hiğ almmadım, çünkü en az malüm olanlardan biri de kendim oldu ğguna imanım vardir ve bunun tevazu' esaslarını ihlâl etmeden iddia ederim. | 'Taksi mes'elesi mi? diyorsu- nuz? Oartık tarihe — karıştı... Halbuki şotörler âleminde hâlâ yeni ve kârlı bir tarife beklen- mektedir. Tıpkı mesihin daki Ak minareye inmesini bek| ledikleri gibi. .. Görüyorsunuz ki size yeni bir. şey söyleyemedim. Dünyada sö ylenmemiş söz yoktur — derler, bu belki hakikattir fakat her sö ylenen söz işidilir mi? Hem her söylenen söz dinlenir mi? Neler söyluyoruz ki kimsenin kulak astığı yoktur. Bu kabahat söz- de yahut kulaktadır zannetme- yiniz a kusur — ağızdadır, sözlerin kıymeti çıktığı — ağıza göre taayyün eder. Hemen Cenabı Hak cümlemi- ze makbül söz — söyler ağızlar ihsan eylesin. FELEK g>>>-4 Bebekte s000esce $ ? Kiralık sahıihane Bebeğin en mutena yerin- de mezrü bahçesi olan Salp bey yalısının möbiliyeli — bir Kısını yazlık olarak — kirahk- dır. Görmek İsteyenlerin biz- zat ve ya Bebek müezzini hafız Osman beye müraca- ; : $ o* Tirsüs şehrine geçirikcek içme suyunun isale — projelerinin — tanzimi Mayısin yirmi sekizinci gününden iti baren yirmi gün müddetle kapalı zarf ubulile münakasaya vazolunmuş- Şam—' tur. Bu baptaki şeraiti anlamak iste- yenlerin İstanbol, Ankara — şehrema netlerine İzmir ve Tarsus - Belediye riyasetlerine — müracaatleri ve yevmi ihale olan 18 Haziran 929 salı günü sâ8t dörten evel mektuplarını Tarsus Belediye riyasetine göndermeleri li zumu ilân olunuz. Yazan : AKA GÜNDÜZ çirkinliğini güzel zel ve güzelliğini çirkin çirkin Benim bir çocuğum olsa adı-| yüzüne vuracağım. Yanf bu, se nt nekoyarım bilir misin? Ama,İnin veya benim öleceğinliz gü- dur! Namzet bulacağım, tanışa|ne kadar sürecek. cağım, karar vereceğim, nişan| — Görüyorsun ya, keyfim yine olacağım, nişanlılık yapmacık-İtam numara yerinde. Desene: ları yapacağım, evleneceğim, aylar geçecek falanda. ... Oo! —Nevılmknıılu:yimgöf düm ki? Çok uzun ve çok uzak! Geç bu-| — Sebebi var bunun: Aklım Ka- Hu da geç cicim Ali. Çık olduğu için keyfim insaf e- Klasik mektuplara benzeme-|dip yerinde duruyor. İkiside ol- ,mesi için hic birinize selâm ke-|masa ben ne yaparım sonra? lâm yazmadım. Canın isterse| — Keyf, neş'e, kahkaha, hare- soranlara sen yalandan söyleyi| ket, mücadele.. Bunlar hayat- iver. Şâ, şâ, şâ! * ..* ÜUÇÜUNCÜU MEKTUP Çapkan kızdan cicim Alıye Çirkin güzelim! Güzel cicim| ta iyi şeyler yahu cicim Ali! Ah, azıcık sende kımıldasan, hiç olmazsa tramvay hönüz kal karken binip inmeği idman et- sen, vallahi kendi — janrında bi |rinci sınıf atlet MİLLİYET — GUMARTESİ MILLIYETİN. EĞLENCELERİ AGUA HA AİZİAİLIMA Dünkü bilmecemizin halledilmiş şekli yukardan açağa 1— Hırçın (8) *— Kostüm (6) Hayt (2) 3— Hayl (9) 4— İşaret (8) Zeman (9) 5— Parlak değil (3) Nota (2) 6— Arabanın ayağı (8 7— Lasurdan gelen kumaş () Uzak nidası (2) 8— Tokun aksi (2) İlenin mu hatleti (2) 9— Nan (8 İZZET KÂMIL Yeni ve eski belsoğukluğu, em- razı cildiye ve frengi elektrik ve sair €n son vesaiti denniye ile tedavi'eder. Bahçekapı — şökerci — Hacı — Bekir karşısındaki — aparımanda. 1-1/2 dan 612 ya kadar Spor ve gençlerimiz Maarif Vekili Cemal Hüsnü Beyfendi Havacılık ve Spor Mecmuası van birinci sayısında Sultan Ahmet Beşinci — Sulh Hukuk mahkemesinden: Tereke- sinc mahkemece Vaziyet olunan mü- teveflfa Haralambos Ramfiyades e- #endinin uhtesinde olup — vefatiyle miratçılarına intikal eden ve miras- çılarının talebiyle frahtuna katar ve rilen Bakırköyünde Cevizlikte Ha- mam sokağında 24 erolu hane ile Boyacıköyünde mektep sokağın: da üç numerolu maabahçe bir — bap köşkle bir bap hane ve Langada Şe- yh Ferhat mahallesinde Nazir M sokağında beş mumerolu hane - ayrı ayrı müzayedeye vaz ve ilânatı lâ- zıma icra ve ihalei eveliyenin İcrası hakkında tayin kılınan münadi vası- tasiyie biddefaatnida edilmesine rağ men müşteri zuhur etmediğinden on beş gün müddetle yeniden ilângt İc- rasına mahkemece karar verilmiştir. Bermucibi karar emvali gayrı men kulei mezküre 2 Temmuz 1929 tari- hine müsadif Salı günü saat ondört- fe ayrı aycı müzayede ve ihalci eve- liyeleri icra olunacağından talip ©-| Tanların Bakırköydeki banenin kıy- meti rauhamminesi olan altı bin lira ve Boyacıköyündeki maabahçe köşk ve hanenin iymeti muhamminesi olan üç bin Hira ve Şeyh Ferhat ma- hallesindeki hanenin kıymeti bamıninesi olan iki bin beşyüz lira- hın yüzde onu nispetinde pey akça- sını hamilen Sultan Ahmet Beşinci Sulh Hukuk mahkemesine müracaat ları ilân olunur. Bursa Vilâyelinden: İnegölde ktin İdareci busnsiyeye alt Çizli maden suyunun işletme hakkı müzayedesi 1/7/929 Pazarı sazt 16 ya kadar temdit Taliplerin Şarın; salr İzabatı almak üzere ihale günün der Bürsa Encümeni v Hiyet lan ilân olan: mu- olursun, kah kah kah kah! (Not: Yani bura- da, sen karşımda imişsin gibi zencirleme bir kahkaha attım. Güzel ayşeninkiler gibi) Sana bir şey söyliyeyim mi? İşin doğrusu bu: Muziksiz kar- damcağızın çıplak kafası içinde Hd BSCOLCLCOCCLCCORPOCOOOOODOOCİI İttihadıMilit Türk sigorta şirketi 1929 arik ve ha_val üzerine sigorta muamelesiH icra eyleriz. Sigortaları hâlk için müsait i şeraiti havidir Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır| buynmayan şehirlerde acente ar, Beyoğlu - 2003 Acı Felefon ORTA. MUALI KABUL e Tlk moallim mekteplerinin allimlerici, ilk tedrisat müfettişlerini mek Üzere tesis edilmiştir, 2 ihzari) ve diğer şubelere girecekler kabul olunacak ve bu #ınıfları geçeceklerdir. 8— lecinden eniyi derecede mezun ve ler arasından imtihanla tefrik edilir. 5 allim mek! müsabaka imtihanları, bolurdukları sinleri 18-25 arasında bulunan diğer mürataat etmelidir, Onü muallim —mektebinin tarih coğrafiya, fizik, kimya, riyaziyat tabliyat) şubeleri verdir. Bu çubelerden pedagoji —şubesine girecekler evelemirde (pedagoji ikmal 2 naktadır İM MEKTEBİ ŞERAİTİ 1 — Orta musllim mektebi aledlumum örta mektep muallimleri CTerbiye, Röhiyaı, Usulü ted is mu- tatbikat mektebi müdürletini ve bilâhare —açılacak ikmal mektepleri müdür ve muallimlerini yetiştir- Pedagoji , lisan ee edebiyat , (umum! ihzari) sınıflarına imtihanla edenler meslek — şubelerine Umumi ihzariye münhasıran erkek muallim mekteplerinden bu şene mezun Olacaklar ile 4-5 sene zarfında (eniyi) olup sinleri 18:95 arasında bulunan talipler imtihanla kabül olunur.(*) 4— Pedegoji ihzariye kabol olunacak talipler, İlk musllim mektep- derecede mezun sinleri 18-25 arasında bulunan ve iki sene ilk mektep muallimligğinde muvaffakiyetle çalışmış muallim inda yağılı evsaf ve gardarı baiz olanlardan bü tene mu- plerinden mezur olacaklar. bulundukları muallim mektepleri müdürlüklerine müracaat ile isimlerini kaydettirmeleri Tazımdır. Bu kısmın mekteplerde scn mezuniyet imti- hanlarının hitamını mütcakıp 20 temmuz 1929 cumertesi mektep idare ve talim hey'etlerinin huzurunda icra edilecektir. 6— Muallin mekteplerinden -4 - $ “sene zarfında mezün olupta muallim talipler, hangi kısma talip iseler aşağıda zikredilen evrak ve vesikaları ile birlikte mensup olduk- ları Maaril idarelerine temmazün 10 ünce çarşemba akşamına kadar D Müsabaka imtihanına kabul için istida 1D Sıhhatinin tabil ve müsalt, aza ve Havasının tam cismi ve ruk! anormal ahvali bulunmadiğna dair rosmt tabip raporu 1D Mezun oldüğü mektep Şehadetnamesi ile hüviyet cüzdanı as kerlik ve aşı vesikaları IV) Bulundukları müzllimliklerdeki müddeti hizmet ve hüsnü hiz- met cedvelleri V) Pedegoji İhziriye gireceklerin muvaffakiyetle çalıştıklarına dair VD İkl Sdet kartonsuz foroğral. 7 — Müsabaka imtibanları” ber edecekleti'niahallerde 90 temmuz 9 de bağhıyacı 8- İmtihanlarda kaza gazetelerle ayncs İlân olunacaktır. HW-— Wk — Kabul edilen talebeden — Ben görmiyeli, saçların çok ağarmış Aka. — Fakat gönlüm sim siyah. — Yoo,,. edebiyatça lâf ya- sak, Şurada ağız tadile, ziyafe- tini haklayalım. — Edebiyat — ağız tadı değil n güne| piç, tavansız salona, yahut şe-|mi? Bü-|kersiz limonataya benziyor. A- — Etrafa bakarsak, diş ağrı- sı gibi bir şey. çok incelik var ama, burada mu| —— Sen bana çatmak istiyor- zike yer veremiyor. sun galiba? — ! getirtelim de| —— Birazda öyle. kendi kendimizi eğlendirelim,| — Sebebini söylermisin? dedim, Hikmet Şevki: — Çapraz delikanlı ile ayni — Bende kontrbas olurum. |hayatın hıncını çıkarmak isti- Dedi. işi azıttık. Handise ge- tirtiyorduk. Hayret bey masum yorumda, — Ben onlarla barışalı çok masum gözlerimin içine baktı, | oldu. Bu kaprisimize -beni kırmamak için- olmaz, demedi ama, olmaz dan daha kuvetli, daha itaat et- tiren şu ince itirazı etti: — Şimdi ne yazıyorsun? — Seni yazıyorum. — Beni mi? ne diye? — Çapkın kız, adında bir ro- — Çok iyi ölür ama, tek ke-|man yazıyorum. man eksia solo olur, yanına hiç olmazsa bir piyano ister. — Sahi benmiyim 0? — İstersen birde yemin ede- Hem yemek yiyoruz, hem kâ|rim. inatı vız geçiyoruz. — di a Söylediği doğrumu, Hik-İ — Oof! Bende! Şu Maarif idareleri tasdiknamesi müfettiş raporlarının suretlerile birlikte vilâyette Maarif Eminlerinin tensip 1929 cumartesi günü #abah seat vr. Bu müddet tehir ve takdim edilmez. efendilerin hüviyetleriri havi cedveller Mmaarif eminliklerine, — Maarif ve musllim mektepleri müdürlüklerine bildirilecek ve mektebin açılma zamanı de işbu resmi datrelerle ve Ona müsllim mektebi leyildir. Talebenin ibate ve laşesi ve kitapları meccanen temin olunur. Masarifi saire talebeye alttir. şehit çocuğu — ve kimsesiz olanlar bu baptaki evrakı müspitelerini birlikte getirmelidirler. P) Derece kaydı münhasıran evvelki mezunlara aitlir, Dişleri muhafaza etmek hayatı kurtarmaktu Otoz senedenberi — tarzı İhzarın- nefaset ve küdreti fenni- yesinden naşl . her kesin mem- daki nuniyetle istimal ettiği DİŞ TOZU bu maksadı temine kâlidir. ARSLAN KUVVET ŞARABI Avtupadan gelen umum fantazi kuvvet ilâçlarının en fsidelisi ve €n ucuz Türk müstahzeridir. Vücude olan tesiri hakkında sütunlarca methü sena kâfi değil yalnız bir iki şişe içmek bütün iddialarmızın şahldidir. Başlıca makbul hassası kana, sinirlere kuvvet renge pen- belik gatürel güzellik, ve vücude şişmanlık vermesidir. Her eczanede bulunur. Depo: Babçekapı Şekerci H. Bekir. arkası M. Kâzım ceza deposu. Ankarada Merkez eczanesi Cafer Tayyar ve Samsunda ecza taciri Reslt Can Beylerde bulunur. et Şekiz. — Vallahi, (Milliyet) le larında bu roman için uzun u- zadıya, maceraya benzer şeyler geçtiğini biliyorum ama, sizmi- siniz, değilmisiniz? kuvvetle şe hadet edemem. — E...yl! yazarsan yaz, ne olur? Ben bu günün kızı deği- limki. Yarma kadarda sen ölür gidersin. Bu akşam (Aka) beni, eniş- temi, eniştemin karısını, sarı kı zı, sarı kızın ağabeyisinin ağa beyisini, Hayret beyi - (Karpi- çe) davet etti. —Hikmet Şevki olmazsa ben gelmem, dedim, — O matbaadan geç çıkar de di. — Bizde bekleriz, dedim. — Ohalde peki, dedi. — Hikmet Şevki, acıyı tat- mış gönüllerin ışığıdır, gelirse bizi biraz aydınlatır, dedim. — Biz onunla iç içe iztırabız, PERTEV DİŞMA- CUNUveya PERTEV rkçe yazı|de Kodak makinesi Velox k: Vilâyet daimi encümeninden: Bedeli keşfi on dörct bin yedi mene tevdi etmeleri. * Cibalide Mubhiddin kocevi —mal liplerin encümene müracaatları | ALTINCI 4 TAYTARE 6 inci keşide 11 200000 lAyrıca 50,000- 40,000 0,000 Hlralık ikramiyel! Devlet d miry ları umumi Haydarpaşa dalgı mahalde satılması için evelce yapılan kıri bulmadı lar sinde ve kapalı — zarfla tarihi mezkürde saat 15.30 kadar temi âayn zarflarla işletme müdürlüğüne tevdi eylemeleri ilân olunur. Manisa Vilâyetinden: kısım inşastı Bedeli keşif, süreti münakasa, ve encümenine müracaatları ilân olunur. yazmağı sağlamca — öğreneme-| döndüm: ara|dim gitti, ikide bir, sözün geli- şini beceremedim mi, hemen başlıyorum: Dedim, dedi, de- dim, dedi.... Şu Türkçeyi iyi yazan birisi- ni bulsamda öğreniversem. Esneme cicim Ali! Bitiriyo- Tum işte! Mektubu, lâfı sen u- zatıyorsun, Benim her şeyimi öğrenmek istediğini ben bilmez miyim sanki? Seni üzmemek, buradaki hayatım hakkında ca- hil kalmayasın diye gevezelik ediyorum. Sahi, yazmaktan — parmakla- rım acımış ta heberim yok. (Akkız) * görürsen söyle, ni- şanlılığı farla uzatmasın. uza- yan nişanlılığın sonunda mutla ka bir skandal çıkıyor. Sahimi? (Enfes) ile (Salih) in birerkek cocukları olmuş. Henüz ad bulamadılarsa (fırtı- Na) koysunlar, malümyt evlen- Acıca söylediğimi anladım. Bir pardonla geçiremiyeceğimi anladım, hemen Havyret beve FOTOĞRAF MAKİNENİZ En mükemmel teterruatla mücehhez olsa bile Ş” yanı hayret filmlerini Istimal etmediğiniz taktirdt b Arzu ettiğiniz netlceyi elde edemezsiniz. Muvatfak olmak için takll: FİLİMLERİNİ İSTİM Alâminüt fotoğraflar 1 MİNOTER0OS kartı kullanınız. Her yerde satılır. Ibaret Istanbul on birinci mektep tamiratı kapalı zarf usulile 929 pazar günli “saat on bire kadat münakasaya konulmuştur lerin vakti muayyeâine kadar teminat ve teklif mektuplarını ret Mühiddin kocevi mektebi binası Icara verilmek üzere 920 Pazar günü saat on bire kadar müzayedeye konulmuştur — Büyük ikramiye: Bu keşidede cem'an: 33,000 numara kazanacaktır ikür muşun 25-6-029 sab günü şeralti sabikl tekrar müzayedesi dera olunacaktır. Armı Bedeli keşli münakasanın K Lt nevi 78 'S Alaşekir mektebi ğ 6 temmuz dave nn aleni sast 10 'da 96 26530 Manisada na ve- 6 temunz camatilii mam mektebin bir — kapalı zerf saat ÇiD)dE iki mektep ioşaatı münakasaya konulmuğtur. Bu hususta alsilir ati Öti D lerin maarif müdürlüğüne ve ihale günü vakıi muayyeninde vilây' di gayrı kabil evsafi Hİf EDİNİZ. i - Kodak filmi ağıtları çin postalla yüz on Üç lira yetmiş kı | * hallesinde kâin dört odadari #j BÜYÜK PİYANGOSU Temmuzdadır liradır 80,000 - 20,000 - 15,00 ler ve 100,000 L. ai B VA SŞ z olları ve lim38 idaresinden: n “Anadolu, — müşünün — bül müzayedede verilen flatlar hadi, & &x ci inat mektaplarile — teklifname'i müddeti münakatd müddeti munakasaları balâda A — Bana yardım eil"i' — Peki, fakat neye? — Pot kırdım, ti amif ğim de. 4 M h Ben bunu samim sofradakilerin hepsi W% gülmeğe başladılar: O * Neyse geçiştirdik. iedir Hikmet bizi kırdı BŞ Vaktiyle Tepe başti0z gl fa (Laöv juvayöz) 0p€fET ga) rederken, yanına - birisi etmiş. Sonra a:ağ:;ngğ:; macera geçmiş. Bazl ,J’M w-'":; | her da kederlendik, bazi tâ u"" — da kahkahalarımız P şıngırdattı. Hayret bey bu al Hissediyorum, * gizli gizli profilimi Bu zarif ihtiyarın rarengizliği var. — » yalıillal Öyle yemişiz, ”rm“— , ki saat on bir buçuk di nereye gideceğiz”BE sual hepimizi ayaklafi

Bu sayıdan diğer sayfalar: