22 Haziran 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

22 Haziran 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bir yazı makinesi almak ihtiyacında iseniz ucuz bir makine alıp daima tamir ibtiyacı Karşısında kalmaktan ise yirmi otuz sene bilâ arıza hizmet edebilecek sağlam ve çelikten mamul bir makine almalısınız. 2 WOODSTOCK yazı makineleri kâmilen çelikten mamuldur. Hem”Türkçe-hem ecnebi lisanlarını yazmak için beynelmilel klavyeli makinelerin fiatı 220 liradır. Izahatlı Türkçe kataloğlarımızı talebediniz. Vekili umumi: Zürkiye Otomobl! Lastik ve Torktör Şirketi, Beyoğlu Jstiklâl enddesi 168 NAKLİYE İHTIYACINIZ NE OLURSA OLSUN BUNU TATMIN EDECEK BIR MUTLAKA VARDIR DOÇ kamyonları memleketimizin her « tarafında kuvvet ve sağ- lamlıklariyle tanınmıştır. | Vazife başında yeni bir Şevrole i Daha ağır yükler için vücuda Retirilen bu kamyonlar aynı İ zamanda daha sür'atlidirler. çar te nin ve şayanı Ulmat olan bu kamyon. bügün altı silindirli motörü dn tarberilür fetla le müiklr benzin giskürlen yeni kapış bular. sinde her zamandan slyade İşlerinizin laklşafınt temin eder. gili kerr a am Yaanda işleri İlevk ve deresi hususi bir araba ka ottiği görülür. Bu kumyonun temin ede. Harda Şeymenini aranı i İ dar kolay olan bu kamyonlar, şimdi- bileceği fevkallde hizmetlerden istttade (mat, senaşındın. ene Ceyağaai der işlerin tevessüüne bu derece için gecikmeyiniz. yi —öğyenler gn germe edin Saka Birsel kendi işlerinirde bir tecrübe Mladeitdirler, ğ beğiiei ŞEVROLE i Türkiye için umumi vekili; ma mim rk Malt hülâsası hat için en “müessir devadır. Bilumum de — bulunur. Umumi depoları Bomonri fabrikası. Telef or:Beyoğlü 583, ve İnbuldas - Ekrem Necip çi », Tele ton: İstanbul İştiha, kuvvet v eczaneleri | FARİNAL Dünyar“ en sıhhi ve en befis , uk gıdadır. YA BİR DOKSA almalı ya hiç minatlı saattir. Flatlar ehven- dir. Başlıca saat dükkânlarından Ticaretin ber şöbesinde tüccarlar, bu ” Şevroleyi istimal etmi; ve bu sayede > > a ” De a mi alar a a KAMYONU KEMAL HALİL, MEHMET RİFAT ve ŞÜREKASI Kk ttirde tle daha büyül tecrübeleri K ir. Şe z i li : Ni Levi ten ekl yon isini #gler © di de bizzat şahsi tecrübede bulununuz. İdarehane ve satış yeri Garaj ve tamir yeri: ari m 9 14 A nasıl daha büyük bir gür'ale tera © ( Mıntıkanızdaki en ze see İri ağar Beyoğlu Istiklsi caddesi No 168 Ayazpaşa Jandarma karakolu başında ler cins srat deposu, örmüş kdr etmişlerdir. — tasi; mallarınızı bermutat tal ettiğiniz 3 . E, tokattde bir tat öleli meccanen nakl! hususunu taah- Telefon Beyoğlu 2124-Telgraf: Tatko Telefon Beyoğlu 1755 öde trek kuvvetinin ve gerek sür'atinin . büt etmekle bahtiyar olacak, vadeli ve 'TASRA “ACENTALIKLARI: e A Köyitüne teğmen yeni Şevtolenin tah: taksıli tediye, bususundaki General General Motors x İZZET K MI kabiliyeti nazar: itibere alındığı lak- Motorsun pinu ve prensipi hakkında Apkara; Zabitçi züde ve şireküsi Diyaşbekir ; Pirlaççizada Sıtkı Ned ve s İNE, caki modelden dahaaz benzin sari izahat ve fsilâi vereceklir. namuldlı İzmir, Mahmut Celalettin Bey Edip Beyler i v içi gi dl em - razı cildiye : Kayseri; Muhaddiszade Alim Bey Bursa Nesühi Esat Bey . za “ 2 Samsun . Esat efendi zade Seyit BA! Bey (| | ©n son vessii fe : - : : * Adana; Muharrem Hilmi Bey | “ >. : . z i Gireson; İsmail zade Vahit ve şürekası l ekapı İzmir , Pa Liyej sergilerinde altın madalyalar kazanan Garlayıntap; Güzel beyzade Hasan bey Isparta İntibah şirketi d | karşısındaki apar Trabzon; Hacı Abbas ve mühtumları Malatya: Badılı zade Tahir Bey İ 61/2 ya kâdar AküS rakısı yeni etiketlerle piyasaya çıktı BAKÜS en temiz ve en sıhhi rakidır. Tereddüt etmeden Baküs İçiniz. LUYANI MOTORLARI ar vekili i yazı makineleri Kullanışı suhhuletli, masrafı nispet kabul etmeyecek derecede az, uzun seneler tamiri ihtiyacından vareste, gerek deniz ve gerek karı motorlarının en mükemmeli hiç şüphesiz BE «“Nöyfeld Könke» motorlardır. Tek ve çift silindirli her talep edilecek kuvvette motor teslim. olunabilir. Vekili Umumi: Türkiye Otomobil lâik ve traktör şirketi Beyoğlu İstiklal caddesi (68 fi i Hit ordusuna Kaydolunuz NN —— —— vi demir yoları ve imanları umum müdürlüğünden: pi (Gr Kk mn İk -Tuzla arasında vaki (içme ) namile maruf sü menbama gidip gelecek yolculara bir kp- İNS Olmak üzre bu sene de 21 haziran 929 tarihinden itibaren ve işen ahire değin hergün H i pololiği; İl ar maal eke kadar devem ercel it sün nce | Barülümn etebiyal İaKüllesi FO8lğin İki bir tarife mucibince azimet ve avdet biletlerinin köprü ve mücavir istasyonlara kişelerinde kN NU ve Adapazar-Tuzla arasındaki istasyonlardan içmelere gidecek yolculara bir suhulet olmak Kk “ i İliş, 10 No. katarların CAdapazar katarlar) menba'da, birer dakika tevakkuf ettirileceği ve bundan | yapılacaktır. Bu husustaki şartları öğrenmek ve daha fazla malf- © ŞE tünek isteyen yolcuların azimette Pendik biletini hamil olmaları ve avdotte Pendikten itbe- | mat almak üzre Istanbulda bulunan talipler pazartesi ve perşembe a. lâya kadar bilet farkı ita eylemeleri ve Tuzlada yeniden biler almalari ltzımgeleceği İl günleri sabah saat 10 dan 12 ye kadar bizzat ve dışarda bulunan- e bir meki başkâtipliğir Katar No. su Köprü Har. Haydarpaşa Har. OİçmeMuv. o Har O Köprü Muv me e lkeripliğine ic erişir ün ei 7.05 7.35 8.52 9— 10.50 ” , , > 8/23 ii Ki 47 5 3 yi - e seal meral Rİ Derlel demir yoları ve imanları Tnunl iaresinden Mu e e e ua a LK 2 6.10 n çi 10.40 1758 17.97 19.80 İl . ti. Fakültemizde münhal bulunan Türk lisanı tarihi müderris mua- vinliği için müsabaka imtihanı açılmıştır. İmtihan eylül zarfında <n sayldm ĞIk ş makinesi Daktilo mektebi; Maerif v TUZLA iÇ Sabahtan akşama kadar R 1890 dr aumann a — — Taksitle satış — Naumann makineleri satış Türk Limtet şirketi Istanbul, Azopyan Han, Tel, Beyoğlu: 3898 | H En sağlam (Cermanya ) bisilet let makinesi “»“» Bu makineleri görmeden ma- kine almayınız ekâletinin ruksatmı haiz olup ikinci devre naxış için talebi kaydedilmeğe başlanmışır. Galsta, Büyük Tünel Hanı alunda 3 numero, Natımünn mağazası, ELEKİ açılı müsait treüler, doktorlar ve sıhhi bü- n olmnmustür, see.

Bu sayıdan diğer sayfalar: