23 Haziran 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

23 Haziran 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

23 HAZİRAN 1929 GÜNU Dahiliye Vekili — Şükrü uğramıştır. Şük: vilüyetlerine teftiş seyyahatı resimde Kayseri Hsesini yaparken Kayseriye de ziyaretini gösteriyor cemiyeti yeni İdare hey'eti intihabı dün yapılmıştır. C. H. Fırkası namzetleri efikan İntihap olunmuştur. Bu sene cuma günleri gezmeğe gidenler çoktur. Bu resim gençlerin Heybeli Adada körebe kyunu oynarken alınmıştır. DOLCA nedir? DOLCA, Bu akşam büyük gala Ibedayi san'atkârlarından Hazım bey büyük filim 7 kısım büyük varyete ve orkestra. Duhuliye: 20 Hususi mevkt: 30 huruştur Lt'cdiginiz marka gramofon ve plâk im Dikranyan Han 21 numeroya mür Taşra siEariİIeri derhal daireler yaptırılması tekarrür etrr Alâkadarlar fenni ve 'mali şartnameyi ma- İiye vekâleti fen hey'etinden ve İstanbul defter- | darlığından alabilirler, Milliyet Manisa orta mektebinde talebe NSİNE Edirne Türkoçağında Açılan millet mektebladen şahademame “in hazımlar bir iktisat hey'eti taşkl! etmiştir. Bu resimde hev'et görülüyor Bu resim Manisa leyli orta mektebinde teşkli olunan talebe musiki hey'etini l Uzunköprü kazası millet mektebi talebesi şahadetname göstermektedir aldıktan sonra Maliye vekâletinden Ankarada hükümetin irae edeceği mahal- lerde üç sene zarfında dokuz milyon liralığa kadar kıymette memurin apartımanları ve Slkacat (0t Talip grupların fiat serileri || şehremane! | |nesi üçüncü Hukuk dairesine mü- N İda Kemal bey sinemasi — karşısında Brean ee aa aaaamarmararanı aa Şehremanetinden: Unkapanı civarında icra edilmekte olan ka nalizasyon ameliyatı dolayısile Üsküplü ile Unkapanı caddele- ri arasındaki Tulumba caddesi> nin 22 Haziran 929 tarihinden itibaren vasaiti nakliyeye kapâ- ı bulunacağı ilân olunur. * * * Şehremanetinden: Sultan ha- mamı civarında icra edilmekte olan kanalizasyon ameliyatı do- lâyısile Çiçek pazarı ile Fincan cılar caddesi arasındaki sabun- hane caddesinin 22 Haziran 929 tarihinden itibaren bileümle va- saiti nakliyeye kapalı bulunaca- ği ilân plunur. **.* Şehremanetinden: Büyükde- Te mahallinde Çayır sokağında- ki numarasız tarla kiraya veril- mek için açık müzayedeye kon- muştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün müzayede- ye girmek için ihale günü olan 14 Temmuz 929 Pazar günü le- vazım müdürlüğüne gelmeleri. ..* Şehremanetinden: Eyipte ka- lenderhane caddesinin imlası do layisile 22 Haziran 929 tarihin- den itibaren vasaiti nakliyeye ka palı bulunacağı ilân olunur. .. * Şehremanetinden: Unkapa- nında icra edilmekte olan kana- Hzasyon — ameliyatı dolayisile mezkür caddenin azaplar ile ica diye arasındaki kısmının 22 Ha ziran 929 tarihinden itibaren va saiti nakliyeye kapalı bulunaca- ğrilân olunur. | | * Beyazıt dairesinden: Hoşka- dem mahallesinde — Selimpaşa bahçesi sokağında atik 22 cedit 24 No. dört kat ahşap evin he- dim ve nakil masrafı alıcıya ait olmak üzre kapalı zarf usulile| müzayedeye mak isteyenlerin şartnamesini | görmek üzre fen kalemine mü-| racaat ve ihale günü olan — 14| Temmuz 929 Pazar günü saat| 14 de kadar daire encümenine teklifat ve teminatı havi zarfla- T tevdi eylemeleri ilân olunur. Fatih Sulh mahkemesi ü hukuk dairesinden. — Müteveffa Şevket Beyin varisleri zevcesi Hüs- nü Melek Hanım oğlu Remzi Şevket bey ve kızı Süreyya hanıma irsen in- tikali lüzım gelen Mahmut — paşada Hacıköcek camisi cıvarında iki nu- merolu Şekerci hanı namile maruf on altı odadan ibaret handaki rubu hissesile ve Büyük çarşıda Ressam basmacılar sokağında on yedi nume- rolu dükkânım yüz hissesi itibarile altmış beş hisesi tarihi ilândan iti- baren bir mah zarfında ihalei eveli- yesi icra kılınmak üzre mevkil mü- #ayedeye, vaz olunduğundan iştira- sina talip olanların dükklnin tema- /t üç yüz elli lira ve hanın temamı sekiz bin liranın işbu hlsselere mu- sip yüzde onu nisbetinde pey akçe- lerini mustashiben Fatih Sulh mahke racaat eylemeleri ilân olunur. Sultan Ahmet Sulh hakimil ğinden: Bir deynin temini istifasi: Çin mahcuz ve furuhti mukerrer gir- gir makinesi satıdacağindan talib o- lanlarin yevmi müzayede olan 27 Ha ziran 1929 Perşenbe günü saat 13,5 Alemdar oteli altında Milli Hamiyet BİR RESİM konulmuştur. Al-| * iÇüNCÜ | rilmiş olan Yedi Kulede Kazli F matbaasina gelmeleri ilân olunur. NESLTE Şirketinin TÜRKİYE Fabrikasında imal ettiği yeni SÜTLÜ çikolatadır. DOLCA *" iki cinsi vardır. Biri yalnız sütlü ( Turuncu etiketli ) diğeri de sütlü ve fındıklı olup ( Mor etiketli ) dir. Ftvl'“# le NESTLE Şirketinin BÜTÜN zenğin MÜSABAKALARINA İiştirak edili ” ahilinde ka palı zarfla teklif mektupları ve teklif ettikleri mıkdarın yüzde yedi buçuğu kadar banka te- minatlarile beraber temmuzun sekizinci zartesi günü saat 16 ya kadar maliye vekâle- tinde müteşekkil komisyona tevdi etmeleri. Kumkapı deniz hamamları Ve gazinos Sıhhi ve Tetafetile meşhur mıştır. geceleri saat on ikiye kadar da açıktır. olan banyo ve gazino açıl- | a İ Mes'ol Btüdür: B Pa- "ten Jakop nefusi efendi! İ|latırını ispat vüc BİN SÖZ Mudurnu noter mua' e 4 Mayrs 929 tarihinde Dairci 8l yeleri defteri mahsusuna Aynen VW yit ve tastik ettirdiyimiz mukavt muclbince merkesi Mudurnu #sında yirmi senc müddetle sermayt * « elli bin Hiralık Tüçcardan Armift” u Zade Hakkı kazan zede Saip Mf ti zade Sabri keyvan zade — Hakl Sancakdar zade Besim bey tarafii” dan zahire elektirik, orman, at, Geri mamulâtı fabrika içi TÜ kollektif girketi teşekküleylediyi ** faaliyete başladığı çihetle — şirk temsilen ber mucebi mukavele ket müdiri Kazan zade Saip, M melâtı hariciye memuru Şürel müfti zade Sabri ve Armutcu #i Hakkı beylerin gerekmüctemian gerek münferiden vaz'ı imzaya #f zun ve salâhiyettar olduklarının İf bu ilânatiyle aynen Bolu vilâyet € zeteci ve Tatanbul Milliyet ;ııt"J tarafından ilân ve neşrine tav olunmasını arzeylerim efendim. 13 Haziran 929 Hakkı Saip Sabri Zahire elekti” orman masnuat deri fabrika i$İ 'Türk kollektif Şirketi müdifi SAİP Tstanbul İkinci Tica: ret mesinden: İstanbulda Çakmakk” lar yokuşunda Büyük Yeni Handf ve 2 numerolu odalarda hazır el ticaretiyle müştegil iken 30 MA? 1929 tarihinde ilânı iflâsına büktl” lonmuş olan Hanri Jeruzalmi CĞ dinin bususatı iflâsiyesinin — TC ve tesviyesi zımnında Avukat —Si muel Papo efendi eraleten — sef tayin İalinmeş olduğundan — GÜ merkum zimmetinde alacağı nııl; rın kanunnamei ticaretin 199 Ve İi üncü maddeleri mucibince — tahkii duyun için tatihi Üândan — itibift yirmi gün zarfında senedatını '“’: keme kâtibine teslim eylemelefi müddeti mezküre hitamından 900L üç günde yâni 14, 15, 16 Temff 920 Pazar, Pazartesi, Sahı günlefifi de saat ondörtte İkinci Ticaretin iflâk muamelâtına Mi sına gelerek gendik efendiler Ü, kaydu tasdik ettirmeleri ve ti mezkürede ispatı vücut edemi alacaklılar hakkında kanunu H*w, run 210 uncu ıl maddesine - tevfi' ilân olunüf. Istanbul Asliye M Birinci Ticaret Dairesinden: » ilâ çaf Mahkemece ilânı iflâsına kafi mede Sukrat Kostatinidi VE Menda şirketi fabrikasında m€Y” — bir kısım deri ve köselelerin Ptf lhk ve müzayede suretiyle înı":: karar verilmiş olmakla talip ” rın 25 Haziran 929 tarihinc MÜlr Salı günü saat 10,5 dan 12 yE F Yedikuledeki fabrikada hazıf ” maları ilân olunur. 'â Tütün İnhisar İdaresi IW müdiriyeti (4)cü şube. © H e 929 tarihinde neşolunan (1483) “ye maralı kanan mücibince —Ü g iaansulâtı'eire Beyiye teşkefet rileceğinden : ü 1- Harp malülleri ve Şebit Y" ği leri ve malul mütekailerindef | j zat bayilik yapmak isteyenlef ” yar nümüzdeki temmuzun sekizi) dar müracaat etlemeleri; 2 - Açmak istehilen dükilit dinin malı ise Tapo senedif! cir olduğu takdirde Kontürü” —— irae edecektir. yadeli 3 - Tezkerelerin teçdidi "“",..; mürur etmekte olduğundaf ı 3öf olarak tayin olunan işbu müddüde fında müracaat olunmadığ? (© Şyarl bakkı hazineyi muhafara İfT verilecek tezkerelerden dot olunacak itirazatın hül ganı ilân ederiz. istt g” öktt aet A y Tatanbul d ae * Tatanbulda FiN da Çavuşoğlu Hanımda & mağazada çuha ticaretiyi dip mahkemece iflâsına e gi v ge Ö üf € n teki deceği konkordato müzal 26 Haziran 929 Çarşambi b ondörtte İkinci Ticart' gl nin iflâs odasında 3 » den yevm ve vakti uı.—;kı!*"'( ” yt Etme ei ilân olunur. / —— OEHANEĞ

Bu sayıdan diğer sayfalar: