7 Temmuz 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

7 Temmuz 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gazete ve matbacya ait harı Müddeli geçen nishaler 10 SİYASETTE AN'ANE Politika cereyanları, ananelerin tesirinden hali kalmiyor, İngiltere hakkında umumun kanaatı şudür: İngilterede harici siyaset —mutlaka Ananevi cereyanını takip eder. İn- giülterede siyasi ananeler, daha ziya- de muhafazakârların — politikasına uygundur. Daha doğrtusu, muhafa- zakâr fırka, politikasını bu ananc- lere uydurur. Şimdi herkesin zihni- ni yoran muadele şudur: Aceba a- mele fırkgamın iktidar mevkiine gelmesile Londranın harici siyase- tinde bir değişiklik olacakmı? Bu- na menfi cevap verenlerin adedi daha çoktur. Ancak bu hadisenin muhtelif devletler ile olan münase- Bata az çok tesir etmiyeceği de iddia olunamaz. Meselâ: Ameril ile olan münasebet... Rusyaya kar- H almacak vaziyet... Almanya mes' elesinde ittihaz olunacak hattı ha teket... Dahili işlerde, işsizler in- yinde alınacak istikamet... bherhal- de amele fırkasının bü mes'eleler. de hususi bir noktai nazarr oldu- Gu şimdiden anlaşılıyor. M. Makdonalt, iş başına geçtiği gündenberi Amerika — ile :İ"w:: Moliye vekili Saraçoğlu Şükrü Bey istediğini her vasile ile tekrar etti K— . N öY ALDEĞR Gardu Bü iki devletin hirbirlerile| Tevkif edilenler kimler- Hadise nasıl 3ğrenildi ?- uyuşması, bahri teslihat mes'elelc- rinede müşterek bir gaye üzerinde birleşmelerile mümkündür. Bu gaye yalınız kuru bir dilekle 1 olmaz| Tüğilterede bâhri teslihat biraz 'da Kiyasi ananelerle alakadardır. Amele fırkasının - Fransa ile ©- lan münasebâtı da ayrıca meraklı bir safha —afzetmektedir. Bu mü- nasebet daha ziyade menfiye doğru gidiyor. M. Makdonaltın akalliyet ler mes'eleside, Fransız siyasctinin peykleri sayılan bazı devletlerin aldıkları yolsız yetten, —hatta| Gizzat fransızların Alsasta ekkel. liyetlere reva gördükleri haksızlık: lardan bahsetmesi, Frant iddet- fi bir infiâl doğurdu. Ftan: kızdıran . şey, bu gibi sözlerin do- krundan doğruya Alman taraftarlığı nsizları gibi bir man .Mak | bir marı M Mak donalt ne kadar tevil etsii Pazar 7 temmuz 1929 İetenbol, — Ankara caddesi, No 100 Telgraf adresi : Telefon numaraları İstanbul, Milliyet İstanbul, 3911 3912—3018 uslar için müdiriyete mürocaat edilmelidir. karuştar. Nuahası G HKuruştur 'Barut inhisar idaresinde İdare meclisi - nin eski azaları üç yüz bin li- 'Tayı nasıl zim- metlerine ge - |Tevkif edilenlerin 5i |Yahudi, 1i Türktür. 3kişide firar etmiştir Tahkikat pek mühim € İderehanc: r. Gelen evrak geri verilmez. çirdiler ? Ele geçen vesikalar..-Ankarada verildiği iddia dilen ziyafet'er Ve bütün bir “şaheseri rezalet!,, Ankara, 6 ( Telefonla ) Istanbuldaki tevkifatın esbab şudu Öğrendiğimize göre Barat şirketi hükümete hesap verirken 300 | bin liraya yakın tesisat masrafıtın hesabını verememiştir. Nihayet şirket bu hesabı izaha davet olunmuş. Meclisi Idare azasından biri de paranın Aakarada bazı zevata ziyafet ve hediye şeklinde tevzi edildiğini ifade etmiştir, Bu mesele ile alâkadar öolmak üzere Avukat Nesim Mazliyah Ankurapalasta Istanbul müddel umumisinin İş'arı üzerine tevkli edildi. Meselenin meydana çıkmasında Maliye vekilinin meti görülmüştür. | Ankara, 6 ( Telefonla | Tevkif olunanlar . şimdiki Barut ve mevadı müştalle şirketi İle alâkadar olan Zzevat değildir. Bu suiğ | istimal şimdiki şirket tarafından yapılmamıştır. Cürüm şİrketin teşkllinden evet Barut ve mevaddı müştaile İnhiserını ellnde butunduran Lutfi Bey ve şürekasına aittir. Bu şirketin mevcut defterleri İstanbul Defterdarlığı tarafından tetkik edilmiş, görülen rakkamlarla bu rakkamların İstinat ettiği vesaik ele geçirilmek sureti İle cürüm tesbit edilmiştir, Adliye v haberdar edilmiş ve Adl! takibat ve tahki- büyük him- | iyetter değildir. | Amele mühalefet mev-| kâta Başlanmıştır. künde iken muhteli 'eleler halket—> Bugilnkü mevadı müştalle ve barat inlilaarı şirkoti hakkında Emda Gkip cttiği prensipler ma- lümdur. Acaba travayyistler © pren- siplerine no dereceye kadar sadık kalabileceklerdir? — İktidar mevkii-| ©in anlaşılmaz sırları, mukavemeti Büç cazibeleri vardir. Şimdi iktidar Mmevkimi tutanlar, kendilerini bü tesirlere kâptırmayacaklar mt? Eğer mazideki tecrübelere baka: Tak hüküm vermek lâzımsa, Makdo' Haldın radikal bir hareket yapması- Na intizar olunamaz. Bütü iânıx. © iduğu gibi — Hayt- eıîîıd:ıho:l illerinin de gir Mesine müsaade gibi şeylerden iba- Tet kalır Yok eğer mazideki dert- lerden istifade ederek cesri bir ha-. Tekote kalkarsa — kanaatımızca —| oda yalınız muhalif fırkalar değil, bütün İngiliz milleti karşı koyacak- tar. Bir milleti ananelerinden vaz-) irmek, çok zordür. İngilizler için mdilerini başka milletlerden yü- ksek görmek, başkalarına hakim ol- mak, kendiliklerinden vazgeçemiye- çekleri kuvvetli bir ananedir. Silrt meb'usu MAHMUT Tecrübe tahriri Bu sene üç yerde yapılacak —ei Moeclisçe kabul olunan 'umu- Mi tahriri nüfus kanununa göre sene yapılacak nüfus kanu- nu tecrübeleri Teşrinisanide 3 yerde yapılacaktır. Istanbul vilâyeti civarında da | ir yerde tahrir yapılması muh- | temeldir. | , Gelecek seneki umumi tahri-| Ti nüfus bir çok tecrübelerden | istifade edilerek 'yeni tedbirler alındığından daha mükemmel ve muntazam olacaktır. BUGÜN 2 inci sahifemizde : tefikamez; Tepodelenli Alı Vasiliki Cü sahifemizde: Ieti 3 üm M 4 üncü sahifemizde: Hava Pi ' l " 5inci sahifemizde | | henüiz tebeyyün ctmlş bir şey olmamakia beraber bu kikat tamik edilmekte olduğundan actce zabıtlarin tetkikındı anlaşılacaktır. Yakında başlıyacak olan muhakemeuin çok dikkate şayan saf- halar arzedeceği anlaşılıyor. .. * dest edilerek şehrimize — getirilmiş, dün geç vakir Müddei umumiliğe sevkolunmuş, oradan 7 inci İstintak dalresine verilmiştir. Nesim Mazliyah saat 17 buçük tan geç vakta kadar İstievap olun- muştur. Firar edenler var Tevkillerine karar verilen (3) yahndi de hali firardadır. Bunlardan Kemal Nasi iflas etmiş ve Avrupaya kaçmıştı. Jak Fresko ile Jak Nasi do meydanda yoktur. Ortada görlünmi- yenlerden Şehrimizde — bulunanların Bügünlerde yakalanması — memaldur. Tahkikat — safhalarının — yeniden bazı tevkifatı icap etüreceği tahmin edilmekiçdir. Hadlisenin hayli eski bir zamana ait bir mukaddimesi / vardır ve bu yeni girketle altkadar değildir. Haklarında tahkikat cümlesi, — bar evvelt Hükümetten almıs olan Lâtfü ve şürekâöinin — Meclisi idâre - azası teşkil etmektedir. İmtiyazı Fransı. Tahktkatı idare eden Kenan bey Istanbuldaki tahkikalımız Evciki gece ve dün şehrimizde yapılanların imtiyazını inhisan pilmi Müddef umumisi Kenan Bey tevki ürketine devrederken Bunlar imtiyazı Fransız şirketine fatı _’“'_"î "“' devrettikten sonra şirketleri dağılmış :;:""['»; ;:;(m; || ve bittabi aldıkları paranın şerikleri Nazım Bey de | | *rasında taksimi sirasi gelmiştie. | inevkufların isti- Taksime İştirak edecek olan or- evabi ile geceli taklar Jak. Jül ve Leon Freskolarla, göndüzlü meşgul Kemal Nasi, Jak Nasi, fan ve Jak olmuştur. Adliye Basatlar ve birde İbrahim zade Lutfidir. Şeriktler paylaşına esnasında ayıı ayrı — yaptıkları mahafili tahkikar hakkında Tevkalâde o kullüs davtühime” jiadiseyi yüne ji l.u'ı;lır Dön * ı;;:ı!ıılıd;;:n” SAa Şam — meskül « y ların adedi G ya baliğ olmuştur ki bunların $ 1 yahudidir. "Hadise mal itibarı ile çak mühim olduğu kadar çirkindü. Mev: tilletan men'edi! ini — Müsev ip, NesimMa- € Müstafı n yapağımız n İsim- tahkikatın nericesi, me erini ve meselenin İÇ yüzünü tafsı kuflar İbrahim zade | » Fresko, Jül Fresko an Basat ve Nesim he pkarada tevkif edildi ea (N Şetiklerin hepsi Mevkoiların — Ç5) - şehrimizde | — Nesim Mazlıyuh — tesisatı iptidaiye esnasında yaptıkları masrafları altında (Mabadi üçüncü sayfada) yakalarımış. Nesim Maezliyah evelki akşım Ankarada Ankarınalasta der- 'Pazartesi günü | mizi teşrif ediyorlar | HazretlertliYa kacıkta ikamcı ermeleri “aaühte | KONM M. Müdafaa vekili Bey de şehrimize gelmektedirler kilbkiz İsmet Paşa Hazret- Przartezi gönü şehelmize teş- tifleri bekleiimek tedir. İsmçt “Paşa * mülkki bie” mullare olan rirlmi x etlsmer Paşa Haztirtleğinin “ Jsmet Paşa Hz. yakında geleteklefini beyan etmiştir. Haber, alğımıza göre Başvekili miz Istanbüllla bir ay kadar ikamet edeceklerdir. E | Ankara, & ( Telefonl. Başvekil İsmet paşa Hz. paz günü cilesfölle birlikte İstanbula hareket edecektir. İsmet paşa Hz. İstanbulda bir ay kalacak ve Pen- dikte istirahat edecektir. Başvekli, bir günlerde geç vakta kadar makgmunda çalışmakta, vekil beplerle görüşerek günhtelil İşlerin haltile meşgül olmaktadır. İsmet püşanın neş'esi, sıhhatı hları örkenden Çanku- şklnün önünden geçenler müntazam ve müs- 5 M Abdül. e bu günlerde şehrimize enmektedir. ADLİYE VEKİLİNİN SEYAHATI Adliyç Vekilimiz. Mahmut Esat Bey, “şekığlilk OFEE YA nadlİnd . bir teftij keyKNİya' çıkacaktır. Veklikte'bir adiye ve bir. mülkiye müfettişi refokar edecektir. D. mı_ıtbaasıdda Sui istimal nedir? Maarif vekili Beyin beyanatı Manrif Vektleti Hey'eti tefüşiye *cisi Ruxvan Nafiz Bey,bir kaç gön- denberi, — Devlet Matbaasınin mu- amelâtını teftiş etmektedir. Mat- baanın — kuyudatı tetkik — olunmakta ve memurlarından bir kıtmı istievap edilmektedir. Tah- kikata sebep bu Mmücssesede usül- Cemal Hüsnü Bey Güz baxı muame-| n cereyan ettiğine dalr bir ihbar- dır. Devlet matbaası Müdürü HFnik sabri Bey, müessese muamtelttının bitabi her zaman teftiş edilebilece ğini, böyle bir sul istimal şaylasının dedikodudam —ibaret — bulondüğunu FTİrlmize söylemiştir. Ü BEYİN BEYANATIİ Ankarı, 6 (telefonla) — Maarif Vekili Gemal Hüsmü Bey, Devlet matbaasında yapılan tahkikat hakkında şu beyanatta bulumnmaştur. Eazı ihbarat üzerine Devlet mafbaasını teftiş ettiriyorum. Tah- kikut netlcasi buraya gelseydi ha- berdar olacaktım. İsıanbuldaki devkifatın bu tah- kikatla alükası yoktur. Yeniden elli beş kişilik liste hazırlanıyor Tevziat komisyonu tarafından emlâk sahibi gayri mübadillere şimdiye kadar tevzi edilen pu- ranın yekünu ÇI7) bin lira ka- dardır. Si ( | h iştır. Yenide ste daha hazırlanmak üzredir. Türk-Fransız misakı bitiyor Paris sefirimiz Fethi beyden gelenm malümata göre Pariste de vam edilen “Türk - Fransız uz- laşma, hakem muahedesi müza- keratı bitmek üzredir. hıkara müzakeresi 'Tazminal ve elabli elralında arya di M. Wihalakopulas Hariciye bazarelini derükle eli Atina, 6. (Aneksartitos).— | M.Papa hariciye nazaretine An- kara müzakeratı hakkında gön- derdiği telgrafta Türk murah- haslarının noktai nazarını ve e- |velce takarrür eden noktalara tekrar avdet etmiyeceklerini söy lediklerini müzakere Yunanistanın verece- ği tazminat miktarı bildirmiştir. Esası etrafında |cereyan ediyor. Hentiz Ankara- |da üzerinde itilâf hasıl olmayan esaslı mesele etabli meselesidir. Mamafi en nihayet bunun da halli memuldür. Atina, 6. (Anek.)— Yunan opulos M Argiropirlas hariciye nazarı M. Argiropulos| |dahiliye nazaretine, M. Mihala-| nazaretile| kopulos da harici: baş vekâlet kaymakamlığma ta- yin olunmuştur. Estiya gazetesi Mihalakopulosun tayininden dolayı beyanı merr nuniyet ediyor Yunan sefi müb: Tahhası değiş hariciyeye Te | koutturulduğu şehit yatı mektep Abont şartları Kâzım Pş. Hz. |— Dün 'l'ale—be | — yurdunu gezdi | EEANA (Pş. Hz.nin intibaları ve gazetemize beyanatı B. M. Meclisi Reivi küzım Paşa Haz- tetleri dün, Istanbul Maarlf — Cemiyeti- nin Talebe Yurdunu ziyaret etmiştir. Bu esnada C, H. Pirkası Mülettişi Hakkı Şinasi Paşa mebaslarımızdan ba- zıları, Darülfânün Emini Doktor Neşet Ömer, Maarif Rmini Behçet beyelr ile Darâhünun müderrislerinden bazıları ÂA- H mektepler müdiri, bazı hatımlar, ga- zeteciler ve bir çok zevat bulunmuştur. Küzım Paşa Hazretleri okuma salonü- mu ve yurdun her tarafını gezmişler ve Maarif Cemiyeti mümesalli Cevdet Ke-| rim Bey tarafından İzahat verilmiştir. Meclle reisimiz yurttaki talebe ile de memli , tahsilleri hak- kında malümat almış ve kendilerine ça Tışmanın iaidelerini tri kir "— Zekâ muvaffakiyet —amillerinden birldir. Fakat bu kifayet etmez, en birin €i Muvaffakiyet amili çalışmak ve dai- aa çalışmaktır Meclis Reisimiz Yurda muavenet ve Bu hususta tavassatte bulunacaklarını va detmişlerdir. Yurt gezildikten sonra davetlilere - monata, dondurma ve pasta ikram edil- miştir. Paşa Hazretleri bundas sosra Yurtta konuşmruş, söylemiş ve demi;- Yürtta elyevm 110 talebe| |J ayrılmış: Abona ve İlan ücretleri “Gazetemizde çikan yazıların hukaka mahfuzdu: Hlan tarifesi Gazinin en büyük eseri nedi E. Ekrem Beyin cevabı Gazinin en büyük eseri kendi ulvi şahsıyetidir Gazinin en büyük eseri kendi l şahsiyetidir.O yüksek şahsiyet onurl yarattığı harikalar silsilesinin hiş bir kuvvetle - sarsılmayan, - tunçtar temeli olmuştur. Ve tarihe gıpta vi hayret veren bu şahsiyeti ise, O, ıiı bir ferdin yardımına ihtiyaç görmel den, sırf kendi yapmıştır. — Bunürl PASANIN BEYANATI KRüzam Paşa Hazretleri bazı mektep-| Paşa — Hairetleri ü | dün bir muhatririmize beyanatla - bulu- 'ak demiştir ki leri ziyaret etmiştir — Ekseryetle çoculdı m 6 e| eh diğer-harr-mekrepteri gerdim Mekteğli tirilse bile bu tebeddül Ankara | fimir muntazamdır. Çok sevindim. İrfan müzakeratı bittikten sonra — vu- | hayalımız. büyük bir ku bulacaktır. TALEBE KONGRESİ BALKAN TALEBE KONGRESİ YARIN TOPLANIYOR ae iindei BULGAR ve İTALYAN TALEBE MURAHHASLARI BU GÜN GELİYORLAR Kongreyi #açıcak olana darülfüne emisi Neş'et Ömer bey mun merasim salonunda saat 15 te topli nacaktır. Koağreye Balkan devletlerini teşkil müşahit sıfatile iştirak edecektir. Kongreyi Darülüünun Emini Neşet mer Bey bir nutukla a; sonra talebe birliği reisi Balkan murahha mına selâmlayacaktır. Bana Kalken mürahhar'arı cevap ver cekler ve ondan sonra Komisyonlar üç gün içtima edecek 11 Temtiuzda tekrar toplanarak komi: yoan kararlarım gözden geçirerek tawv edecektir. nezrühüne de iştirak edeceklerdir. Kangrede Türk talebesini Hal ve Tahsin Beyler temsil edeceklerdir bu Si Bulgar ve Macar müurahhasları vah Fervanı € yan murahhasları da öğleden sonra v yutla geleceklerdir #Hüseyin Ragıp Bey Möskova seliri Hüseyin Ragıj Bey bu. sabah Novresiski — vapır. rile şehrimize gelecektir. Balkan talebe koogresi yarın Darülü- den 28 murahhas iştirak edecektir İtah- yan talebe murahhasları da köngreye| zim edilen doktorlar hakkındaki ih- ak ve bundan|edilecektir. Şimdiye kadar Fecrun Beyl işlerine chemmiyet verilmediğinden n Türk talebesi na| doktorların ihtisaslarına göre bir rarmame hazır|liye mütahassısı vardır. lanarak kemisyonlar intihap edilecektir. Naşi mkişal içinde İler Hiyo: |kmn1ly_e yok.. Yalnız çalışanlara ücret verilecek Şehremini B.in izahatı 909 İstikrazı —için son akdedilen itilâfnameden dolayı şehremini Mu- hiddin bey ve rüfekasına - verllecek ikramiye meselesi hak- kında Muhiddin -Bey Dir muharririmize çu izahatı vermiştiri Hiç kimseye İkrr miye verilmesi zuu — behis — değik Yalnız bu işte çalışan- / Fazıl Bey | Jar vardır ki bunlaraticret verilecek- Dotir. Şahsıma ikramiye verilmesinden | haberdar. değilim.. — MESELE ENCÜMENDE Hlaber aldığımıza — göre bu — işte hizmetleri — görülenler — meyanmda Emin Âli ve İbrahim Fanl beyler de vardır. Muhiddin beyin söylediği gibi gerek bu zeyata gerek diğer çalışan- İara hizmetlerine mükabil bir ücret verilmesi - düşünülmektedir. Mesele hentiz encümendedir. Buradaki hekimler En çoğu dahiliye mütahassısı.. Sihhiye vekâleti tarafından tan- mev a-. tisas talimatnamesi bir iki gün zar- Oltnda Sıihhiye müdürlüğüne tebliğ istatistik yapılmamıştır. Şehrimizde e- | bulunan 500 doktordan ençok dahi İhtisas talimatnamesi âhkâmı he- nüz malüm olmamakla beraber ta- Kmatname gelir gelmez doktorların ihtisas vesi oplanarak Vekâ lete gönderilecektir. Bu vesikaların Tamahhaslar talebe birliğ'nir deniz te- | Mahiyeti ve menşci tetkik edilecek- tir, Mevcut doktorlarımızdaki ihti- nelerden ve ecnebi Jalınmıştır. Talimatname ahkâmı tatbik edi. meğe başlanınca hiç bir doktor ih tisasi haricim klara baka mayacaktı İhtı şübeleri seririy: tuvar, hifzisiha, dabili ba: lar, harici hastalıklar, asabiye, kulak, bo gaz, burun, çocuk, cilt, zülreviy, P Jeseri odur' ihtisas | e| sas vesikaları Darülfunundan, hasta memleketlerden bevliygt kadın hastalıklarından iba-|re taalluk edince, belki de, © Ercüment Ekhrem Bey 4çindir ki, ben Gazinin en büyül fikrindeyitn. ERCÜMENT EKREM AAA 0.Z. HAMDİ BEYİN CEVABI Uçları bulutlar içinde kaybolrm tıra dağlar gibi biribirini taki; den eserler içinde Gazinin en eseri, en yüksek dağ gibi göze çar pan bugünkü Türk milletidir. Zira, © millet ki, cihan harbindi mağlup iken Sakarya boyunda ga lip gelmeği öğrendi. Ö millet ki, hilafet — sarığını memleket bağrında çöreklenmiş bi yılan olduğunu öğrendi. O millet ki, Genç dağlarında mef küre uğruna seve Seve can vermeğ öğrendi. millet ki, fesi atı a meği öğrendi. VS © millet ki, üç günün içinde ye| ni harflerle okuyup yazmayı öğrem di. Şu halde, Gazinin en büyük ese) Ti. onun bütün eterlerini nefsindi | Hamdi - bey cemeden bugünkü Türk milletidir. İzmir meb'usi OSMAN ZADIİ| HAMDİ **& M.SERVET BEYİN CEVABI Büyük tarihi vakalar, uzun zamal zekâyi ve zekâ ölçülerini | genişliği haiz oluyor; onlari, şahsi ma değişen iştiyaklarımızın, takdi ve tercihlerimizin elinden kurtarğ rak oöbjektif görmeye, mantıki bi nizam içine koymağa, yani onlardal seni bir meratip silsilesi vücuda ge tirmeğe bugün imkân bulamayıza Alelitlak tercih ise, her — şuurül |kendi hacmine göre içine alabilesi ği kaymetlerden husule gelmiş W |miyarin neticesidir: ve bu itibar jl teveccüh ettiği mev ü anında çok kudrçti |kalmağa mahkümdür, - |Hatta bu nevi tercihle milletin tarihine malolmuş hat selerin, bugün bizce yari meşur

Bu sayıdan diğer sayfalar: