10 Temmuz 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

10 Temmuz 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MİLLİYET AA a EM eee mmmasanmmımanaş, A 2517 İŞ 700 Enaz birmil mammmmak 1635 Ekonomi Bulgar tütün fabrikalarının ARAR A a EE MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ İl eek e fi kilâtı >. : Ea SE vg skin z | Bulger yen 3 86 sı birleşerek bir lat | ZZ1a7efle Yeni ii Loliş mü? Gümrükte Gazinin en büyük heykeli Gazi | karteli vücude getirmişlerdir. Bu suretle, ikl senedir devam eden müzakereler muvaffakiyete bitiyor denebilir. Son zamanlarda Bulgar fabrikaları arasında şiddetli rakabet vardı. Rakabet. Bulgar tütün ve sigara fiatı üzerine zararlı tesirler yapmağa başladı. Öyleki Bulgar fiatları gittikçe inmekte devam eti; I köprüsünün Unkapanı cihetindeki meydana dikilecektir Yeni kapıdan Unkapanına kadar inecek | büyük yolun bitirilmemesine bazı karşıkı istimlâk işleri sebep oluyor! Istanbula Beyoğlu arasında!ı: bu caddedeki hatta nakledilet" en kısa yolu teşkil eimek üzre|cek, bu suretle diğer hatlarda | Haydar beyin Şehreminliği 7a-| araba miktarı tezyidi mümkün manında inşasına başlanan bü-| olacaktır. yük Gazi bulvarı bir takım is-)LİMANLA ALÂKADAR DEĞİL timlâk meseleleri yüzünden şim) o Şehremâneti ilerde liman ve | Buz ihtikârı Muhtekirler şiddetle kirler. şiddetle | bir alyan Tapar BİP ailecek “| getenlimizi ball İ anmadan azade eme yen | İİ dayan da Gününe sebebi veren ii vapur kaçmıştır bazı kimseler buzu narhtan fazla Satmak teşebbüsünde bulundukları görüldüğünden bunlar hakkında şid) Cenoru limanmı sensip ve Kosta kumpanyasının «Ravennay pamındal puru İzmirden Çakmaklar için Yalnız elli iki beyan- name verildi. Mektum çakmaklar için takıbata başlanıyar İnhizarı tabi tatulam çakmak için be- yanname verilme tayin edilen müddet dün akşam bitmiştir. Şehrimizde inhisar idaresine ita edi- Jen çakmak beyannameleri (52) den iha Karteli, iki maksatla teşşkül ediyor: Biri, tütün ve sigara Hstiksalini surproductlon dan, yani iazla İstihsalden kurtarmak, diğeri tütün ve sigara fat hareketini hükim surette Idare etmek. Bi ikinci maksat temin için fabrikatorun tüccara açdığı uzun | sadell krediyi tahdideden işe girişmek isteyen Bulgar tütün karte- | linin, gayeleri kısaca ifade edilmek istenirse denebilir ki gayeler ar? Son günler: detli takibatta bulunlması atâkadar. lara tebliğ edilmi yasaya çı- buz miktarı şehrin iht hareket | rettir. im ö 1— Bulgar tütün ve sigara ele maa lü irak Ele De Ban bir saat gece Beyanname vemmiyerek | çakmaklkidilik yarı o yapılmış bir halde) ya serbes muntıka hakkındâki a ene iile ve sigar; Heflerisi derde, on allı | da Şakırda faliyete geçecekti. — | maral cemiş ve bir denir Tacana| mektam ttalar hakkında bu günden “İ kaldı. Bu üç kilometrelik cadde: | projeler tatbik edildikten sorra) | Kartel haricinde, beşi Sofyada, onbiri vilayetlerde, . — niyet vermiştin. Vapur. Meidülinin)tiberes takimin bepianscslır. Büyük <-| ir ancak bir kilometresi ikmal) bulvarın istikametini değiştir. âbrika kalıyor. Bunların iddiasına göre, milli sermaye kendile- |Ana ÇAMLARI MUKAVELESİ| Zeytin burn Te Çamdalı arasından) ehrethaneler İlm gelen beyarinameleri edilmiş bulunmaktadır. mek ihtimalini varit görmemele" İLK KISMIN TEFRİŞİ yoluna devam ederken Gemlik limanına! vermişlersede ekseri küçük | satıcıların, ride, ecnebi ile karişık sermaye karteldedir. Ada Çamlarının Emanete ( devri Garptaki kartellerde yapılan teerlibelere göre, kartel harici Kalan autsiderler, er geç kartel flat politikasına boyun eğiyorlar. Eğer bulgar tütüncülügü, günün birinde, kâmllen kartel teşki- lâle çalışmağa aşlarsa, bu hal, yakın şark tütün ekonomisini Paylaşan diger Iki memleket, Türkiye ve Yunan tütüncülüğüne tesir etmekten hali kalamaz fikrindeyiz. N. sx GÜNÜN İKTISADİ HÂBERLERİ Mükerrer sigorta: sonra tarifeler in 19 temmuz: lâyacak olan A müdürü M. di lekterleri komise: | ür | M. dö Mestral, mükerrer sigorta Şirketine ait bususat hakkında komi- Serlikle temasta bulunmuştur. Bu müessesenin faaliyete geçmesi için azim gelen bazırlıklar bitirilmiş olup tatbikat geçmek için. tallmat- memenin tebliği beklenmektedir. Aldığımız malümata göre, bükü mer'umumiyee siçoru ücretlerinde yüzde (20-30) kadar tenzilir icrasını mmsafık görmüştür, Mükerrer sigorta şirketi faaliyete başladıktan sonra bu yeni tarifelerin dör tatbikine başlanacaktır. Bütün ölgerte şirketleri aldıkları primlerin yilzde ellisini Mükerrer sigorta şirke- the: vereceklerdir. Mükerrer Sigorta şirketi şimdilik ibarem işe -baş- İaaliyete geçtikten şirketi dün tatili rmiştir. * Ticaret odasında intihap— Istunbul “7 odası meclisindeki münhal uzalık inthabı için teşkil edilen heyet dün toplanmıştır. Hey'et reylerini istimal © edecek müntehibi sanilerin listelerini tetkike başlanmıştır. Bu tetkikat perşembe gününe ka- dar bitecek ve cumartesi günü inti- bap yapılacaktır. X Borsa fiatları— Dün borsa- da İngiliz Hirası (1009) dan açılmış ve (1005) kuruş (39) patada Kapın. mıştır. Düyunu müvahhede (183,50) den, altın (867) kuruş (20) paradan müsmele görmüştür. Limanda Antrepo buhranı hakkındaki mukavciename Hey'eti vekilece tastik edilerek Emanete gönderilmiştir. Çamlar 20 sene müd detle ve senevi 2001ir, icarla Emanete devrolünmuştur. Emanet bü seneden hafazası için icabı kadar muhafız ta- yin edecektir. —— TERCÜMANLARIN İMTİHANI Tercümanların şifahi imtihanları: na dvam edilmekte olup dün de bir kisim © tercümanların imtihanları yapılmıştır. İmtihanlar muvaffakc yetle neticelenmektedir. —— YENİ GAZHANENİN PLÂNI Dolma bahçe gazbanesi şirketi ta rafından mevcut gazhane tadil ve âh edilmek suretile yeni ve asti bir gazhane Vücuda getirilecektir. |Yeni gazhanenin projeleri Emanete verilmiş ölüp hey'eti fenniyece tet- kik olunmaktadır. Şimdilik bir ga- zometro yapılmakta olüp bu bittik- ten sonra yeni inşaat — baylayacak- ter, — KÖPRÜDE 4 GEÇİLECEK Şehremaneti bir müddet evel, köprü üstünde yolcuların sağ ta- raftni götmeleri icap ettiğini bil- dirmiştl. ÜÇ günden beri zabıta beledi ye memurları köprü üstünde ge- ve sağdan vürünüilmesini temine itibaren çamları alacak ve hüsnü mu-/ len ve gidenleri kontrol etmekte | menrup tu? yüklü Derviş ramındaki bir Türk yelkenlisine çarpmış ve derhal yet kenli parçalanmıştır. Bu feci kaza üze- rine denire dökülen kaptan ve tayfalar feryada başlamışlar «İmdat İmdat» diya bağırınışlardır. Ravenma tevekkuf eyle miş, kayıklar indirilerek © kazazedelerin! Ghliyesine çalışmıştır, Yelkenlinin reisi | Hüserin kaptan ile tayfadan Çardaklı Hüseyin kurtarılamıyarak boğulmuş, dal jem tebattan diğer üç tayfa İtalyan gemici leri tarafıdan kurtarılarak vapara alın. meşlarder. Kartya sebebiyet verdikten sonra Ra vennanın kaptamı Robalto bir Türk li- Manina uğramaktan vaz geçmiş ve Ayva lik seferladen vaz. geçerek kurtardığı tayfaları Midilliye. çıkararak (seferini tebdil ile firar eylemiştir. İzmirin Ticareti bahriye cüdürlüğü bu ieci karaya kaş Robaltonan her hangi Türk Ji. tir. i zamanda keyfiyet İktisat veki de bildirilmiz siyasi teşebbüi bulunulması rica olunmuştar. Ölen kap tanın kayın biraderi de mahkemeye mü Ficastla dava ikame eylemiştir. Ravenna vapurumun İzmirde acentesi yoktar, Yal Biz vaparan muamelâtına komisyon mu- kabilinde Wanderze acentesi bakmakta i- imiş. Tahkikata ehemmiyetle devam 0- Yunmaktader, Hadiseden bütün Türk Hi manları haberdar edilmiştir in arasında kaybolmuşlardır. Mürei|a sebebiyet veren İtalyan! mamna uğraran derhal tevkiüini istemiş) çakmakları sakladıkları anlaşılmuştar. Bunlar kaçak rısameleşine maruz ka lacak, bir çakmaktan beş lira, beher çak mak taşı için 25 kuruş cesa alınacaktır. Kibrit fabrikasının inşa edileceği arsa Bın krokisi hazırlanmıştır. Fabrika Si moplaki yangın yerinde yapılacak, bir is- kele.de inşa edilerek nakliyatta kolay lık temin olunaca! inhisar idaresine devredeceği anlaşıl meştır. Bunların kıymetini takdir için Sinop delterdarınız riyasetinde bir hey- et tetkikata başlamıştır. Adliyede Türklüğü tahkir | Rum kadın bugün müdafa- asını yapacak Türklüğe hakaretkâr neşriyatn bulunmakla maznun mesdut Hro- nika gazetesi mesul müdürü Mm. Eleni bugün Ağreezada müdafaasın yapacaktır. Mahkeme Kararını bugünkü celsede tefhim olunması da muh- temeldir. Avukatların tatili Baro Temmuzun 20 sinden Eylülün 5 ine kadar tatil yapa- | İ devresinde bir kısım avukatlar Vi seyahate çık cek olan Gazi bulvarının ilk kıs- mı Yeni kapıdan © başlayarak Aksarayda Vâlde Camisine ka- dar gelmektedir. Bu kısmın tef- rişi bitirilmiştir. yet bulan üçüncü kısmında 500 metrelik bir parça ray döşene- cek hale gelmiştir, vukatların (menfaat temi tın icrasını te! layısiyle bulvarın açılması ge- |cikmektedir. Emanet bütçesin- de bulvar iç gu cihetle parasızlık mevzubahs İ değildir. yapılacak masraf, istimlâkâtın ki çin tespit edilememişse de bir milyon lirayr mütecaviz olaca- gı tahmin edilmektedir. YALNIZ BİR KISIM 500,000 Lira arasmdaki kısmı istimlâk be- deli yarım milyon liradır. da müşkülâta maruz kalan E- manet Gazi köprüsi yapılınca- ya kadar, bu yol işini neticelen- dirmeği istihdaf etmektedir. İte ve bu caddenin, sır şehirin: vesaiti nakliye ihtiyacını temi" | için ihdas edildiğini beyan et- mektedir. i Emanet, Istanbul'un en büyük” | caddesini (o teşkil edecek olam" l Gazi bulvarınm, umran Hitist- sunda çok fidesi olâcağ Marmarayı Haliç'e raptede- Bulvarın Unkapanı'nda niha- © bazı a- fazla Yolun mütebakisir tahsisat bulundu- Bulvarm ikmali ıymeti henüz belli olmadığı i- vetle daha arizasız, mih-“ i igdeceği anlaşılmaktadır. yapılacak meyve ve sebze hâlin-" |cak üç seneye kadar ikmal edi- Yalnız Unkapanı ile Zeyrek lanmış olup İş bankasma tevdi iyenini | itazam ve kısa olacak olan'Geğii bulvazııtdan geçeceği için Urkar” İYOL NAKLIYATI | KOLAYLAŞTIRACAK den Beyoğluna nakliyat Gazi' köprüsü tarikiyle yapılacaktir. lecektir, . Gazi köprüsü için şimdiye'tka? edilmiş İ Köprünün plânı ancak altta” bir kısımı şimdiki yollas* | İpanmda bazı fabrikalar tetssüs Keresteciler yangın yerinde” Bu köprü ile Gazi bulvarr an- dar (300,000) lira kadar töp- | Bilhassa bulvarın orta kısmın! jsonra hazırlanacak ve bu cihete" âit tetkikatın bitirilmesini mite” akip inşaat münakasası açılacak" tır, Gazi bulvarı, şehrimizin orta- Avrupa fabrikalarının miünas #abe teşkildti yapmağa lüzum şörme- miğiolup icap eden yerlere kontrol ERİ Günden güne şiddet. | “Hrimaktadırlar. VEREM DİSPANSİ sından geçen en kestirme yol o-) kasaya iştirakleri için mütüka“ 7 " — Kia İKİ KUM FAHİŞESİNİN Viliyetin Yerebarında yeni yap |lacak, (Beşiktaş — Fatih) ve) sanın iki ay olması muvafık'gö İçi memur gönderecektir. ari al di memiş ya R o X- Zeyn yağı Hatları — Son balye Ke girl Ma ariyie Gil çe ln m a ON mn ban ala (Harbiye — Fatih) tramvayla! rülmektedir önlerde Borsada 2 farla” n a Sİ.. apçılar. lunan İki jandarma İle oradaki halk) meğcanı ç da tevzi edilmektedir. — öyle üret e ee. ümmet Başmüdürü a Hakkı B. 45,000” ilcalık ei huturuna ihlâl eyiiyen üe Rus febişes| | Muhttebet hismiye büyenin | İürkiyesFransa YYARELER! #2UU vardır. Bu vaz'iyet yağ tüccar haramı telaşa, düşürmüştür. # Borsa gazetesi — Kambiyo borsası taratındon yevmi bir gazete meşredilecektir. o Borsa gezetesinde © Göbün kambiyo eshem hareketleri a havadisler ve fiat vedvel. * İ8ti bulunacaktır. * Şirketlerin tasfiyesi — Tica- Şemüldüriyeti iş göremiyecek vazi- Yar düşen şirketlerin tasfiyesi için antrepo buhranmın günden güne artmak ta oldağunu dün bir muharririmize söy- lemiştir. Vukulısian şiddetli tebligata “rağmen antrepo iltiyacını temin edemiyen: Rıh- tım şirketinin vaziyeti Maliye ve İktesat vekiletine bildirilmiştir. Ruhtumi şirketi, bahranı, tahliye işle sinin çabuk yapılmamasından ileri geldi- #ini iddin etmektedir. Liman şirketi bunu gayri varit göre) sek Rıhirm şirketinin — mavanalardan, açılacak Kitapçılardan bir hey'et Anka- raya gitmiş ve Maarif vekâletine arap harflerile busılmış kitapların ellerinde kalmasından ziyan ettik. lerini arzederek bu vaziyetin aslâ. hı. için kendilerine kredi açılma sını temenni etmişlerdi. Bunun üzetine vekâletin küşad Arasında şayanı esef bir vak'a tahaddisi etmi, Asayişin muhafazasına memur gilâhir iki jandarma neferi, fanla rakr ve şarâ- bın tesirile zilzürna sarhoş olmuya baş- hıyan meskör kadınlarla arkadaşlarına © mesirede içki istimali memnu olüdü- Ğu cihetle bir rözalet” çıkarmadan evel mesireden uzaklaşmalârını büyük bir ne Zaketle ve mükerreren ihtar eylemişler. dir. Betmayöler ise zabıta memurları: Dın ihtarına itaat edecekleri yerde işi m Sıtmışlar, çirkin, münasebetsiz ve istih- tastikinden sonra dispanserin nevakısi |- ikmal edilecek ve resmi küşudı ya: palacaktır. ORMAN YANgINI SÖNDÜ Hekimbaşı çildiğinde zuhur eden orman yangını bir gün bir gace devam öttktei sonra dün akşam söndürülmüştür. Yangının çiflikte mangal “kö- mürü imal edilirken korlukların Suriye hududuna ve Mersin hattına dair itilâfnameler neşrolundu Türkiye — Suriye hududu i- ROGAZLARDAN GEÇME © MESELE OLDU Cenevre, 8 (AA) — Akim cemiyeti umum? kâtbi, İrahya deniz tayyarclerinin Karadeniz” üzerindeki | tayarani © hakkinda boğazlar komisşonu ta çi gönderilen Haziran 929 ettiği 45,000 liralık krediden üç ziran tarihinde Ankarada Hari- çıkarılan eşyayı oyerleştirmeğe kâfi yer > tötkikme yapmaktadır. Rünimet « ilaraize bildir, ili “enişte, erdi 710 Şandarmalara, karşi ekmiş) İyi. kapatılmamasındar Zuhur | iye Vekili #le Frans; sefiri ee | mektubu, boğazlar. mukaveldnği” “Konpanl “Transe dö Levan,, İmiştir. li A yam Kaşık <p rafından imza edilen itilâfname| mesini ımza etmiş olan dı e nazaran bu para Türk kitapçılığı. | çare gi samelesinden| Yanan yerin sahası heniz ökoll Süsü ; olan devledöfe” ... min inkişeli için kal değildi ve | öküze taşma, Ork pa) malüm değildir Maral pek çok | © groçokollar Mese RmMAŞEAİ olam sı iz E rese. 7 'a » Suj * sil | HKambio Borsası 9/7/929 4004000 alk. bir krediye ihti flv Bayri msmlerin. biç kem da| yer yandığı tahmin edilmektedir. | çe udadumun hezaretine, hu. SDDE eyae N İ UTIKRAZLAR TAHVİLAT Er a inter öömir harkın iştirak eyle| Üsküdar jandarma kummundanlığı İse gejimine heder ceza Sİ MUMABEREDE SURAT debili “6 ri - ya N o 3 r iz IG INELE ERELERİ | Diyen maraktse (cs a k 2 İn a km yg Me an Kadir Krl mez | Yangını sebep olanlar. lkmd İç ilere eebik edilse olim | BUG MELE NE Dühemiyei demir yla) 6 rs) EE İKE “- 00 lira krediyi kir 10: Jir ve sabıka memurlarına karşı elimi) tahkikat yapmaktadır. ler 29 Haziran 1929 tarihinde İNDERİLECEK $ VE 190,000 lira krediyi kitapçılara | tezyit i Sa 5 —— » Posra ve telgraf müdüriyâtliğni kârane sarfetmişler ve karakola git T imza olunan vesaik ve protokol- z elman, “ e a “app | temin etmeği vüdetmişie. mek iktarlarme mukabil kürüne e 200,000 LİRA lar da Türkçe ve Prahsızca o. | AYTOPAY1 imamlığı Ulug makin Ahsdoln demir Y: - G9 | Rahtım Şirke «5 —. Tarak bir otomobile atlamışlarsada Jan) | PİYANKO YARIN ÇEKİLİYOR larak neşredilmiştir. gelmiştir. 4 Ma $ » sapa “9 | 4 Para man get HİMAYEİ ETKAL BAŞ HEM. tal ld zorla karakola sev pi Bine Gi ii > ga Hüklerin 10 u mocürsüz” Şİg$ Şirketi A Sini K ver — ayyarc motörlüdür. ui Haini ». ÇEKLE ŞİRESİ AMERİKADAN GELDİ ŞE sorülür line kodidesi viral İM SÖTİNLER e Me TİTitia A Londra 400373 00 Newyork 048 1454 Himayei Etfal Ankara bakım VAPUR MİNDERLERİNİ YIR- ni pa Ankara, $ (Telefonla) — Mer'aş tap nbiükü Ülolymea 3 3078 | Pa pe vi baş bemişiresi Ayşe Tim. iki TANLAR YAKALANDI saat 9 da” Darülfünen Konferans | müariüğüne Aydın tapu müdürü Faik) Üçü Ankarada kurulacaktır. Modörggğ” Hi Dağirmen 6 95 | Cemer Roma ” 9 kayı ||, Seeti hayriye vapurularının minder.) sılonunda keşide edilecektir. Aydın tapu müdürlüğüne Dehizli tapu çü Sıvas, ikisi Konyap Miçe 90 | Bükreş ay evel stabil için Amerikaya | rini Jiletie varlar Klan in büyük ikrami: İmidörü AH Riza Beyler cayin edilmiş ide İzmire göndürilir. Talim 5 m | se simi ii ende epi De a e aş nn e K N 5 khtimize t p Joğlu Yörgidir. üztahi İV 200, irk i Süme $ 78 benn diğ b anla Ban de ik e e) Ee 3 ir L0İ Hedem gi ye v .* in öylesi E SÜRİ Bunlar adliyeye verilseçiierin OCAK B VE YERLİ rek YUK vE Ai ma vatanige mâaş- r e MALLARI azi köprüsünün nkapanı arı veriliyor ticaret ve Zahire Borsası 9/7/929 7 Ahserikeya Dinle girdim |: Tate ap Fİ BeSIaLA rabayada gokalıyan elinde |cihetindeki meydana Gazinin) fış anberi havaleler göle Birleci sert tana). 1290). | Sıbhatim bozulduğundan #vdet TEŞEHBUSÜ verilecek türkoceğı balosinda yedi | büyük bir heykelleri rekzedile- diğinden dolüyi veriiiyiyen GikdE Buğday Hisel 100040 600003. | ettim, Ortaköyde bahçe sokağında oturan 55) malları ile en zani geşinmiş Olun cektir. i Gi se, w N m ğ Üçüncü EAA 0000 Ayşe hanım hastadır. yaşmda İsak el. asabi bastalığının tesi:| hanım gayet kıymenar Bir hediye Bu heykel, büyük Müncimi-| matı vataniye tertibi maaşlatikıi “ni > etmi Perri tile kendisini Ortaköydem denize atmış-| verilecektir. Hu hanımın intihabe için zin şimdiye kadar yapılan hey-| tesviyesine başlanmıştır. - Kepek ilfü sa da etraftan yetişilerek kürtartam-| bir hekem heveti teşkil edilecek ve Tl di ; — e a : Paspal Darülfünun mezunlarının bu İt. yn kem bei İY | kellerinin “hepsinden dahm bük) “> ger Gr seli Giri 1 Dönme Zahire N günkü içtimar el | balo gecesi sef be işle mesgal olar | ve ve bulyarm ehemmiyetiyle Bulguc satir) dün dkşemki z şk ar erdi 5m te | Bugün Darilfünunun a sikin, EE mütenasip bir ihtişamı haiz ola |, su MÜ akşamki © eks e 8 OniS İlki mezunları Darülfünunda * zemininde oturan seyyak Batıcı) © N İm ae 1 R Arpa iy li od. Nuri kaven meticesinde yumrukla salsta | MÜCİS TEESSÜR BIR RAHAT- |caktır.. « SIHHİ FİLMLER GeTietüni enanya a Gale ve ON İlanacaklardır. Saat üçte aktodi-| cx Ömerin dişlerini kırma“ gızLIk — Tebdilihma için büyük | FORD OTOMOBİL FABRİKA- Sıhhiye “vekâletinin İN iü Hu za şam şögp | Jecek olan bu içtimada Darülfğ- e adada bulunan Yozgut meb'usu Salih |. BININ MAKİNELERİ GELDİ | sanar mbt Filmlerden Dine iğ e ter —w —wo İnun Emini kısa bir nutuk irat BİR DÜKKAN YANDI beyin selikası hanımın ansızın hasta. | Forden Tophane anbarlarımda yaptığı| “Timin ceras" «Sinek tetlikesi; o yem 1— 18 Merci —m <8 İedecek mezun gencleri tebrik e-| Gece Pangaitıda Teyenekön caddesin.| İaciması üzerini geç vakıt büyük ada Sşbeliyn a islerine enhim bir bs) çi ağzm, ve sUzun ve afiyet ys Ekstra Ekstra a Nohut saw. *w İdecek ve her birinin ayrı ayrı) Ge Dimitrinin bakkaliyesinde yanzn) dan Şişli sıhıhar yurdana maki edildiği | #9 gelmistir. > | s1 caresiz ismindeki filmler pa Kin iemebo ape | Börek wi © God İeilerini sekacaktır. Bu içtima, cıkarak merke dükkr tamamda Zİ eeseile haber Hinmişdr ük aya ap Sevan e de an ve talebe il talebe YERİ O Birioci yumuşak 136000 196000 | Bakia ww O İdan sonra bir vapur gezintiyi| "ik olmuşlar. Sah büyük . bir dene | Çe erimi erelde fabrika faaliyete geç ii gi ir mücadelesi GNB eği ... yapılacak ve buna kongre mü-| MİL ve ihiolam ile Ge başlanan | saiy otacaktır. ii ii kek, çöcük bakıinı ülmü de kız tiği ları istirâk a “a tarı şi oi “ £ leri: olum o im -İ gösteril vi İstanbul Hayvan Borsası 9/7/929 rahhasları da iştirâk edecektir. yine mehmet pera medresesinde 5 | İİ şili mcil | temenni alel AMİ etik 2 Diri ' DAVET baran İslim kave el e ele re Köyklallem bie kayma ORMAN DAŞ MÜDURU * satışlar & v ve e yenede oturan Mehmet Aliyi. bıçakla 5) örürar Yanma Tanım 'dü Biçen Teli) e an çayla bi sörülmüş |, Bit müddeyen Bari “ksa ağ Cinsi Kilo fiy Azami MDR Riyanetiadeni ki yerinden vürmüzi imralı. otamooilla altamda Kalmış, ya) a Orman baş müdürü Emin bey düsüen'ie insi oOAdet,, 5" a 1929 senesi yüksek tahsil. me. çalamınzz. Şiyli sıhbat yurduna Kal 1 Beat ve Türk cmühendiş “İairika; | ibecen âsiteşine ardetiz ö9e bağli me? İl şa ed MENİ 14 “Temmuz GTOHOBİL KAZASI ame ale Malz balm İİ z ası? “ Dalı © di Perş gi sani Şolör Malmradun o idaresindeki 1922 Tİ V v — Kirik meli. AR Ge “ ve Emin, Rektör, Müderris ve m mimarsiz etomobil, Fetikte pale. Galip)» Beyasıla Gedikiar bey mahallesinde) 13” M/EEEELAK BURSA OVASI Köz a miri i : Ma e efendinin kizi 15 İn Şükriye hür an li kanın pimin Gi Jin BERLİN PARLAMENTOLARI z SA v7 cönlerans salununda yapılacak olan İma çarpım: 2:9 İede de söndürülmüştür, RA veda merasimine gelmeleri, MOTOR ÇARPTI - Bu merasimden sonra Kalamış Karamizazı motörü Vi yapurile aki olucak tenezzühe İştirek

Bu sayıdan diğer sayfalar: