12 Ağustos 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

12 Ağustos 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| g l iş H — Wikiâr we NMilizalh ASA * " - Mabri 4. t Milliye ASRIN ÜMDESİ *MİLLİYET,TİR 2 Ağustos — 1929 BUĞÜNKÜ HAVA Dün en çok hararet 20 en ar cektir. Hava açıktır. FELEK KİLYOSTAKİ KAZIKLAR Bir gazete yazıyordu: Kiyosta de nizin içinde 5,000 kadar -bu rakam- da biraz mübalağa var galiba!- kazık varmış ki bir taraftan banyo yapan balkı, rahatsız ediyor, diğer taraftan da beyhude çürüyüp gidiy Ri vayete nazaran bu kazıklar e bir hamam müteahhidi tarafından denize çakılmış sonra bilmem ne se- beple terkedilmiş, şimdi bu kazıl- lardan istifade edilecekmiş. Eğer ha kikaten bu rivayet doğru ise, yani yu kazıklardan istifade yolu bulun- lu ise hepimiz bu yolu bulana teşek “$ür etmeliyiz, çünkü, Kilyostaki gi- vi halka zarar veren ve kazıklar var, meselâ İstanbul Su girketi... Bu visal çoğalabilir. ADADA! Bir iki gün, dinlenmek için Ada- Ja gittim. Dinlenip dinlenmediği- zi pek anlayamadım ya! O başka vıkistir. Adanın hususiyetleri ara- bir şeynazarı dikkatimi çelb ».tti ve beni endişeye sevketti :Şöyle surduğum — yerde beş on tane şiğ- ş n kadına rastladım ki beheri lâ- #al 120 kilo vardı. Hiç bir. yerde usadüf etmediğim bu hadise merakı n tahrik etti, sordum: Bizim Ada böyledir, insanı se- ürtir! dediler. Zaten daima artma- Ja mütemayil olan sikletimi (!) ar- FN n gol üzerine sa!l İzmir şampiyonu Altay dün ikinci maçını Fenerbahçe ile yaptı. Hakem gene M. Alen idi. Takımlar göyle teşkil edilmişti: ALTAY Cemil Nazmi — Cafer, Rasim Vehbi. Fi Cafer, Vahap, Vefik. FENERBAHÇE Gemet (Nihe) Bd M Oyün - umuümiyetle bararetli oldu. 'tına düşmekle beraber ilk dakikalar- meresiz hücumlar yaptı. Fakat at sonra Altay hakimiyeti eline aldı. Ca bariz bir surette devam etti. Ade- ender görülüyordu. müdatfilerini atlatan Vahap tem ye- rinde ve güzel bir pas verdi. Alta; gol acığının çok yakından bir gü Altayın hücumları tevali ediyor ve L Hakkı Alâ Muzaffer Zeki Fikret Niyazi. | Galatasaray -| Altay maçından daha zevkli ve daha) İlk devrede Fenerbahçe rüzgâr a da Altay aleyhine mütevali, fakat se- Bu hakimiyet bütün devre imtidadın- 'ta topun Altay mısıf sahasına geçtiği| Devrenin ortalarına doğru Fener Fener kalecisi Beşiktaşlı Osmana kı-| mmldanma fırsat vermedi. Bu goldan sonra Altaylılar daha canlı oynama- | Ça başladılar. Rüzgürm da yardımile mamak için pılıyı pırtıyı toplayıp € döndüm. Ada endamının muha- faza kaygusunda olan kadınlar ve ikletlerinin artmasından korkan er- zekler için tehlikeli bir yerdir. FELEK ÖĞMASARITİZTTNEEULLTMEMLLNN | Küçük hikâye ÖZEERERETT LNİ 1.—Dikkatli hamma Sarı Mehmet, aslan gibi, ba- sayiğit, gürbüz bir gençtir. Çe- irdekten yetişmiş bir hammal- İçeciki odada Mehmet, kapmın — aralığmdan başını uzattı. Nadir sordu: kundu? mızı ve yaldızlı balıkları vardı. — Ben dokundum efendim. çe a . | — Balıklar ne oldu? Hammal diyip te geçmeyin. sdarı Mehmet, hammallığın bü- ün ince teferruatına — vakıftır. nce iş görür. Sarı Mehmedi, çanak çömleği vazosu, abajuru bol olup, sık ık ev değiştirenler pe kiyi tanır ar. çıkardı: — Balıklar nazik mahluklar- dır. Bir yerleri yaları, öyle güzel, öyle maharet- le sarar ki, nakilden sonra, hiç birine halel gelmez, tek fincaı kırılmaz, bir bardak çatlamaz. Nadir beye, Mehmedi ben tavsiye ettim. Evinden taşma- zaktı. Bir çok antika çini takım arı, kristal sofra takımları, kıy| dendir. metli vazoları, gale Aabajurları| Bir gece bizi evine çağırdı.. vardı. Bir aralık söz — Bunları nasıl nakledece- | intikal etti. Şim? diye düşünüyordu. — Merak etme, dedim, Sarı Tehmedi çağırırız, olur biter. Sarı Mehmedi çağırdık. Gel- i. Kolları, paçaları sıvayıp işe toyuldu. Nadir, Mehmedin meharetini Jerhal anladı, içi rahat etti. Bir köşeye çekilip konuşma- a başladık, İki saat sonra etrafı teftiş et- ik. Her şey, kusursuz ve nok- ansız ambalaj yapılmıştı. Fakat birdenbire, Nadir sa- ardı. .. Sonra hiddetle haykır- yaptım! 2— PEDER BEY hanbeyi. — Böyle şey olmaz. — Pekâlâ olur. — Olmaz! —Olur!... masayı ortaya getirdik. —Üstü ğe başladık. Herkes ciddi idi. Tek gözlüklü arkadaş: — Haydi, dedi, farzedelim ki duklarımıza cevap imkân yoktur. — Mehmet! F. B. müşkül vaziyetlere düşüyordu. | Bunun neticesi olarak Cevadın sebe- biyet verdiği bariz bir penalti Fener ıık: ikinci ıo! maloldu. Devre | meşgül olan — Balık kavanozuna kim do- Nadirin büyük, kristal bir ka vanozu, içinde de çok güzel kır- Sarı Mehmet, gülümsiyerek cebinden bir alay küçük paket — © cihetten hiç merak etme yin, dedi, ve göğüs gererek izah etti: İstanbulun tanınmış külhan- beylerindendi. Amma kibar kül- Şik gezen, tek gzölük kulla-| d nan serseri ve avantüriyelerin- ispiritizmeye Arkadaşlardan biri, masanın harekete gelip konuştuğunu id- İdia edince serseri dostumuz gül- Olur olmaz derken, bir küçük ne ellerimizi koyduk. Bekleme- masa hareketc geldi. Fakat sor- vwermesine Altay:2 Altay, aleyhine verilen haksız bir hayı terketmek | haksızlığında bulundu i|bittiği zaman Altay 2—0 sıfır galip |vaziyette bulunuyordu İkinci devrede Fener rürgür arka- sına almış bir vaziyette mağlubiyet- ten galibiyete cıkmak için fazla gay- ret sarfediyordu. Hatta bu gayret a- rasında Sadi ile Kadri'nin (İkdam) refikimirin arru ettiği bir misafirper- verlik hissile sık sık, favl yaptıkları görtleyosdu Altay'ın Vabap ve Ve- fik gibl ince oyuncuları bu misafir- perverlik kaideleri karşısında fazla bir iş göremiyorlar, diğer taraftan da Altay müdafaasının fazla rağmen İzmir şampiyonunun kalesi mühim tehlikeler geçiriyordu. Bu arâlık Zekinin uzaktan ve bek- lenmiyen bir şütü neticesinde evvelâ direğe carpan top, ileriye — fırlayan kalecinin yakalamak için geriye dö- -İnerken ayağile çarpması üzerine AL tay kalesine yrâî.ı Bu goldan sonra Altayın münterit hücumlarına mukabil umumiyetle Pe- ner hakim oynadı. Oyunun bitmesine yedi dakika kala Alâ'nın attiğı kor- nerde Altay kalecisi topu tam kale İzaviyesinde bloke etti ve hemen ake binde Sadi'nin şiddetli bir — şarfile topla beraber kalenin içine yuvarlan- dı. Kalecinin topu blokesinden sanra, |biç bir harekete geçmeden kaleciye yapılan şarjlar favi İken hakem bunu |Altay aleyhine haksız bir golla netice- lendirdi. Bunun üzerine — Altaylı'lar derhal itiraz ve Üç defa (yaşa) ba- gırarak sahayı terkettiler. — Fenerin İehine verilen ikinci gol nç kadar hak s1z ise — ve lev haklı da olaa — Al- tayın sahadan çekilmesi de haksızdı. 'ardır. Cevap verecektir de. Söyle, kimin ruhunu çağıra- hm? — Babamm? Çağırdık. Geldi. mıza cevap verdi. Bunun üzerine avantüriye ar- .| kadaş bir kahkaha bastı: — Her halde gelenin baba- man ruhu olmasına imkân yok, çünkü babam yaşıyor. Diğer arkadaşımız soğuk kan hlıkla cevap verdi: — Ben size validenizin koca- gmm ruhu geldi demedim, baba- nızın ruhunu çağırdık bix! b SELÂMİ İZZET Haktepliler — müsabakası Üç mühim haber 14 üncü haftanın 2 inciliğini Gala tasaray lisesinden 929 Bülent Bey kazanmıştır. Bülent Beyin yazısı şu- lar: Bu haftanm ikisi dahili, biri hari ci olmak üzre üç mühim haberi var- dir. Dahili hadisenin birincisi İstan- bulun birdenbire sevgili Gazisine ka vuşması, mes'ut olmasıdır. İkincisi hükümetimizin yazdığı cevabın Yunan hükümetine tevdi e- dilmesidir. Bu cevabın - beynelmilel (ymet ve ehemmiyeti vardır. 4 mühim habere gelince: İngiltere ile Mısır arasında akte- dilen ve İngilterenin Mısırdaki as- keri işgaline nihayet veren muahe- dedir. Tagiltere başvekili (Macdonald) ın şu hareketi siyaset âleminde pek - İ mühim tesirler yapması memuldür." Darül'aceze müdürlüğünden: -| Darülacezeye yevmi beşyliz kiloya kadar muktazi birinci nevi Ekmeğin kapalı zari üsüliyle münakasası 10 Eylül 929 şah günü saat ön dörüe icra edileceğinden taliplerin teminat- larile Darül'acezeye müracastları. Sordukları- cinmesin diye, Mehmet, kırılacak bütün eş-|her birini ayrı ayrı sarıp paket H: ğ Bu günkü yenl bilmecemiz SOLDAN SAĞA: 1 — Yükseklik (6) 2 — Nida (2) Nota (3) 3 — Nida () Yemök konulan| vey ) 4 — Âçık düğüm (5) Önün aksi (3) $ — Sakat (4) 6 — Zaman (2) Gelecek raman(3) 7 — Marur görmek (2) Ayi yuva-| « (2) $ — Ekilen arazi (5) Dünkü bilmecemizin halledilmiş şekli YUKARDAN AŞAĞI: 1 — Ölüm ( ) 1 — Kırmım (2) Rüzgüra verilen emir (2) 3 — Nida (2) Beraber (2) 4 — FPikir ayrılığı (?) 5 — Nikâh (4) 6 — Kyy (5) ? — Nida (2) Nota (2) $8 — Masaya konan, kesilen, fakat 9 — Mütcessif olmak (4) İstif- | yenmeyen gı ham (2) q.::ulımııu:n N ANADOLU SIGORTA ŞIRKETI Türkiye İş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. Yangın - Hayat - Nakliye - Kaza - Otomobll - mes'uliye- maliye Sigortalarını kabul eder. Adres: 4 üncü Vakıf han istanbul Tolefom İstant iıım:mımıııııuuıuıııım:::) BU Mevlidi nebevt Şehremandti sikhiye hey'eti aza- sından merbum Lebit Abdüşekkür Beyin ruhuna ithaf edilmek üzre Ağustosun 16 incı cuma günü Üs- küldarda Valide camli çerifinde mev- lidi — nebevi — kirset edileceğinden merbamu — sevenlerin teşrif buyür- maları rica olunuz. BERLİTZ Mektebinde stuz derglik bir kurs ecnebi memlekette bir müddet bulunmağa mua- dit ve flâtça daha ehvendir. Beyoğlu 356 İstiklâl caddesi Adalar delresindeni Deire dahi- Ünden akar ve emlâkin konturatla- mDim yoklama müamelesine mübaşe- et edilmiştir. Müracaat edecek me- mürine kontürat ibraz sdilmeyen mecorü akarın mücirleri hakkında ahkâmı kanuniyenin tatbik olunacağı ilân ölunur, ..* Kadıköy daiesinden : Balattaki depodan tâhmil, Kadıköyi K üm Üüzerine tahliye edilmek Üzerc 20000 adet granit parke kaldırm taşımın nakli 13/8/990 tarihinden id. baren 90 gün müddetle ve kapalı zarf ile mühak: vazedilmiş ol. duğündan — talip - olanlarin * 7.50 nispetinde teminat akçesile yevmi ihale olan 1)9/999 - tarihine müsı pazar günü saat 15 tç dalre en menint ve şersiti nakfiyeyi anlamak heveti fenniyeye Müracsatları Cemaldan 90 damla alınız, derhal Kâlbinize Keraklık verir. hğa, yürek Çarpıntısı bir V Tayyare piyankosu Dünkü keşidede kazanan numaralar sahifemize dercedilmiştir. Diğer kısım da şunlardır : 400 lira kazanan numaralar ,14397 51788 11133 51013 - 46000 9447|43611 58638 30222 37651 59458 1682),(2118 14099 — 5019 11869 16936 37688153302 7556 21468 88 — 36723|56049 3292 SöZaa | — 100 lira kazanan mumaralar 19232 37074 20382 46767 18443 52328 42797 15914 10419 10440 57337|40389 44304 23484 17039|41440 32466 41117 17039/31219 38935 , 8915 28145 24621 43993 — 2063 4481|31914 — 9175 48536 52209|36996 — 35310 20714 32489| 5455 52451 54273 15467(47203 20716 33099 55485(37661 27435 57231 23764 29543 150 lira kazanan numaralar 2119 31690 50400 47417 59942 10471 53769 59942 10471 53769 — 9570 51687 37024 29759 22480 20560 48992 11034 81191 18861 49942 37300 15143 28917 60785 34561 53483 40529 45610 2129 39536 38150 40930 48280 44732 30481 30224 7796 59933 43955 40551 55465 20427 *41822 (18070 15536 36556 40866 51621 34347 20852 27199 26974 37967 — 5698 24736 44523 43005 11201 14087 36602 — 1577 43486 17068 55506 19955 526837 7929 438445807 27850 29870 38501 12462 43040 — 8262 — 6904 56312 52901 14240 5891 52901 14240 5891 52019 48866 57673 40767 5S071 18252 1436 5588 24224 32364 20263 40225 13800 — 28084 209038 44578 54656 35110 47103 — 12737 10032 50822 — 47091 20358 5154 — 5569 18967 33931 56215 35513 50 lira kazanan numaralar 45054 31182 — 7538 — 49496 18267 33085 49981 — 6950 38604 32085 17744 — 48477 16238 14056 38542 — 51909 K 30436 32396 57706 35580 11456 4798| 54681| 2744 ) 52160 8094 6369 7407 5543 52154 47698 33809| 50724 13480 57095 21013|47563 17605 15339 Söl 'i Taksim Bahçesi YALTONS kuklalarının — programı kamilen değişiyor Başlıca san'atkârları ŞARLO SEVERİN Meşhur bestekâr Padere- veskinin azim muval- fakiyeti. İLÂN Angara İmar müdürlüğünden; Atkarada yeni yangın yel nde İnsa edileceğ ve 10 Ağusto- lesi lcra edilecek olan halin ihalesi bir. hafta temdit olunmuştur. Münakase şartları- n almamış olanlâr buğün öğle- den sünra ve mütcağip günlerde Yenişehirdeki İmar müdürlüğü- iracaat etmeleri. Hakkâklarda yalye kütüphanesi ta rafından müştereken sanlan 10 adec tayyare biletlerinden 16182 numara- ralı bilet sehvea 16682 yazıldığından berayı tashih ilân olunur. Liseler mubayaat / komisyonun- danz Kandilli kız orta — mektebinde ber mücibi keşif yaptırılacak olan İnşaar v& tamirat ağastosun yirmi beşinci pazar günü ssar onalıda ihalesi İcra kılınmak üzre - kapalı zarf usuli İle münakasaya konulmuş- tor. Taliplerinin 'şersiti anlamak ve köşlinameyi görmek üzre komsiyo- | numüza müracaadları Satılık kamyonet Sahibi taşraya - gideceğinden | iki tonluk hali faaliyette bir kamyonet acele satılıktır. Görmek İsteyenler 'I e garajına müracaat etsinler. 'Rusyay e_ri ihr ' Ticarel ve Sanayi odasındal 25 Ağustos 929 tâl hine kadar Rusyayal raç edilmek şartile m' kür memlekete sevki dilecek 29,400 kilo lenmiş ve 27,000 kil ham deri tevzi olu cağından talip olanla nihayet13 Ağustos 97 Salı günü akşaml kadar Odaya tahrirel iimüracaatları. ' Galata ithalât gümrüğü müdiriyetinden! Cinsi eşya Adet Nevi Kilo Kahve avarıya 36 Parça 201 Kuruçeşme antreposunda muvcet cins ve talkdan yazılı 36 pafif sahip hükmünü iktisap eylediğinden 9/8/920 dan itibaren yirmi gü detle müzsyedeye konulmuş olmakla 17/8/990 ve anı mütcakıp mahallinde sanlacakur. | bmlâk ve Eylam Bankası umum müdürlüün Satılık antrepo Mevkileriyle evsafı mahsusası aşağıda — yazılı bir parça — emlâklt © müzayedeye konulmuştur. 1 — Müzayede Ç kapalı zarf ) ösüliledin. İhale 9 Eyiti 990 t Banka idare meclisi huzüriyle Jcra edilecektir. Talip olanlar beber hizasında gösterilen — mikdarda teminst İrsesine mecbur olup bu varakasını teklif mektuplariyle beraber makbuz mukabilinde bizzat Vt * ihale meclisine yetişmek Üzere taahbürlü olarak postaya tevdi edilir. 2 — İhale bedeli peşin olarak istifa olunur. / 9 — Talip olanların Istanbul veya İzmir şubelerimize ve yabut emlik müdiriyetine muracaatla mufassal şartnamemizi —mütalca ) müzayedeye iştirak balinde bir moshasını bir Wiraya alup Hnza V€ mektuplarına rapt etmeleri icap eder. W Umumi No sı Nevi ve mahiyeti - Mevki ve Hudut ve 1:”4 semti meş- kemiyet ve Ü, huru müştemilatı Galatada ka- tapuda yazılı ğ lafat mahalli İ kürkcüler ka- Islandılmımlakası maaılinwuîilieunislmiııieıı a. Bursa Vilâyetinin Yenişehir kazasının Kirazlı yayla karyesinde kâifl ' hükümet melı bulunan Simli kurşunla mahlut Çinko madeni zuhür / talibine ihale — edileceğinden — taliplerinin 15 temmuz 920 tarihine üYi pazartesi günü Maadin umum müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilân €ğgr idi. Görülen lüzüm Üzerine işbu müddetin 18 Ağusma 990 arihine dif Pazar günü sast on beşe kadar temdit cdildiği. depo ve Ahşap antrepo Pertevniyal vaktından: Şişlide İzzetpaşa sokağında valde apartımanının —| nütoerolü - dairesi müzayedeye kovalmuştur. Yevmi mü- zayede 21 Ağastos 929 tarihine müsadif çarşamlı günüdür. Talip- lerin yevmi mezkürda saat 15 © kadar İstanbul Evkaf müdüriyetinde Pertevniyal İdaresine ve encümene müracast eylemeleri, Tnkılâp tiyatrosu ımıl"" n Beşiktaşta yeni parkıa 12 pazartesi günü akşamı (Cezâ * p hü) 3 perde, | İstanbul icra dairesinden! | Mahcüz ve — satılması MÜĞ | sandılya, masa ve asir “"jf' mahsuş eşya ı:/.xgu.,.__-ıq:'i.j tesi saat onda / Beşiktiş TÜi kıraathanesinde - bilmüzayede ilân Olunur. 58199 8955 12284 22918 48404 — 32548 11327 718 — 22481 27845 14831 7702 1189 49267 21839 10762 —9916 — 38456 6731 34361 — 48478 43840 54524 9967 43000 9108 — 57519 41017 35392 3778)| 39640 48540 — 16434 24892 10616 — 35786 44495 34620 — 35898 36588 17391 19235 28355 47482 29414 22541 14882 48773 14481 53676 47364 48625 44631 8288 20420 54075 40023 58311 1777 27173 30 lira kazanan numaralar 58004 — 48767 29169 — 33593 57888 Y2107 23597 — SS161 20789 — 48979 27805 3838 280 — 50324 41437 — 46960 17275 11241 50980 22614 56244 — 48489 42386 21 14499 136066 52997 57534 41428 42814 49474 51781 24782 15844 22879 45521 53681 49752 36158 45363 36566 12090 36744 — 25183|43692 27239|39375 25547|48180 3732| 2112 5347949910 31665 / 49926 36584| 4806 43271| 6236 5303353630 50176| 22622 29856 45479 42132İ 5487 11916124324 2071 18374 | 13865 49028 ; 59521 47385 söye TöNk9 45665 | 3634 dabıg S7707 8375| 8699 37380 17833 20678 54434 14292 10450 9868 13913 44103 48738 2638| 9823 14826 51892 46346 11581 35819 6988 32272 12357 8305 34676 35760 38971 687 14281 58334 58831 34226 29702 5100 11316 50599 20892 53 9340 14939 | 4319 17425 48701 53427 52028 147730 3180 35759 ŞAĞAM bi Kü SRRRA » GĞ BEk K

Bu sayıdan diğer sayfalar: