14 Ağustos 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

14 Ağustos 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ÇARŞAMBA 14 AĞUSTOS 1929 sergislne Iştirak eden fabrikalardan İki 50 lira tediye etseniz bile, yalnız 17,50 lira kıymetinde olan Parker Duofold mürek- kepli kaleminden daha iyisi bulamazsınız. Parker Duofold kadar faideli olan başka bir mürekkepli kalemi iştira etmek — imkân- sızdır. Parker Duofold daha çafif yeni bir yazı tarzı gösterir.... dokunmasiyle hiç basmadan yazar. Osmiridiumdan imal olunan Parker Duofol- dun ucu kat'iyen aşınmaz. Senelerce istima- Hinden sonra bile göze çarbar hiç bir aşm- mayı göremezsiniz. | Gerek kırılmaz zarfının güzel renkleri ve | zarif şekli, gerekse doldurulmasındaki kola; hık sayesinde Parker Duofold sizin ıçın uzün | ıeııeler memnun edecek hakiki bir Mürekkepli kalem satan bütün mağaralar, sözlerimizin hakikatini Bizzat kendiniz gidip tecrübesini yapınız. Dört cinsinin farı Parker? Duofold ( © if vekâletlnce musaddak yeni açıla: Dikiş ve biçki dersanesi Birinci devre derslerine başlanmı; Müdiresi : Madam YERANUHİ PAPAZYAN Gayet kolay Fransız usüliyle kostüm, tuvalcı, beyaz — işleri maa- 1 ayda hiç bilmiyenlere 9 ayda mükemmelen öğretilir. Badel'imtihan tahibata Maaril vekâletinden musaddak şehadet- tafsilâr dikiş bilenlere Kayit için Böyoğlunda Kurtuluş Tepeüstü tramvay caddesinde 116 amaralı Papazyan aparumanı Adalar malmüdürlüğünden: dra K. Mahallesi - Soökağı No, Cinsi Birinci kar 2 oda murbak 1 hela 2incikat #oda | sofa 1 hela kuyu sarnıç bahçe Dinci kat 1 oda | 1 hela 2 inci- kat hela kuyu sarmıç bahçe. Dinci kat 4 oda mermer taşlık | kiler ! koridor © hela altında 2 oda 1 mütbak 9 sarnıç. Dinci kat 8 oda 1 mutbak 2 inci kat hela 3 üncü kat ça Mübkiyetlerinin füruhtu halinde tahliye edilme cmvalı gayti menkulenin yirmi gün müdderle müzayedeye vaz edilmiş oldu 18/8/9209 pazar gönü saaı 44 de kadar malmüdürlüği Brkal nmum müdürlüğünden: Merkez ve müdiriyet uabatı Vakliyesi aklâmı için İzumu olan onsekiz akasaya vazedilerek 4 cümartesi günü aat edileceğinden talip - olanların her gün levaöm ' idafesine hale günü de idâre encümeni - GÜN? NSİNE Milliyet kundura — fabrikaları ü BİN SÖZ BİR RESİM mayi ve maadin bankasının Hereke ve Beykoz mız olan 15 Doktor Öperatör Cafer Tayyar Beyoğlu Galatasaray Servi- yan apartmanı (1) mumarada öğleye kadar hastalarını kabul eder. | Pariste tetebbuatı tıbbiyede bulunan dahili hastalıkları mütehassısı Dr. Emin Şükrü hastalarını stanbulda Sultan - Mahmut türbesindeşi muayenebanesinde kabule başlamıştır. Telefon - Moüayenebane stanbul 2692, bane — Beyoğlu 31 İst Defterdarlığından: Satılık — Kereste Karadeniz boğazı haricinde Kilyos ve adlama mevklinden itbaren dar boğaza kada olan adet cinsten - kerestelerin gümrük resmi saha- dahilinde — mevcer 6017 97 et mik'ap muhtelif müşteriye alt olmak şartiyle mubam men bedeli 3667 Tira 91 kuruşuur. Müzayede pazarlık süretile 98 ağus- çarşamba günü saat 15 de darlık lacaktır. — (348 tos 9 Defi ük mühürümü zay etrim. Kimseye borelu değilim. Hük. mü olmadığını İlân eylerim Doktor Tevfik” Ali Hakiki " PIŞIKLARI Gayrı meşru rakıbimiz tarafindan 11 Ağustos 1929 tarihli “ Vakıt,, gazetesine verilen ilânda bizim Türkiyede ilk defa olarak tesis et- miş olduğumuz fabrikada imal edilen müseccel HAKİKİ RADİUM TIRAŞ BIÇAKLARIMIZIN güya sahte olduğundan bahsederek ke- ndi menfaati şahsiyesi için bir Alman fabrikası bıçaklarının propa- gandasını ileri sürmek isteyor. Kendisinin bir müddettenberi aley- himize guu(clı'rle yazmış olduğu tahkirane ve tecavüzkârane ne- şriyatı için esasen makamı aidine müracaat olunmuştur. Gayrı meşru rekabet. olmak üzere verdiği ilânların başında ingilizce * RADİUM BEST SAFETVRASOR BLADE,, yazılı kılişeler bulunu- yor ise de Almanyadan ROT BUHNER şirketi tarafından kendi- sine gizlice ;îröndurılen bıçakların üzerinde bizim müseccel ünvanı- (ANBULDA GALA RETHANDSİ İÇİN İMAL EDİTMİŞTİR ibaresi yazılıdır. Maksadı biyim unvanımızı ietimal ederek'şöhretimizden bilistifade piyasa- ya taklit Radium bıçakları sürmektir. Gayrı meşrü rnkıbımııık—n bıçak alanlardan birisi merak etsin bir paketi açsın baksın venicin) bizim unvanımızı kullandığıni kendisine sorsun, ve usulü tica küllien muğayir olan işbu hareketi takdir etsin. Esasen işbu gayrı meşru ilânatın ticarethanemizi tanıyan ve mallarımızı takdir eden muhterem müşterilerimize hiç bir tesiri olmayacağı bedihidir. Memleketimizde ilk defa olarak tesis ettiğimiz fabrikada imal edilen Radium tıraş bıçıkldnmn üzerindeki ecnebi kelimeleri kal- dırarak y.ılnıı Türkçe yeni harflerle “HAKIKİ RADIUM TIRAŞ BIÇAĞI ,, “ HALIS ISVEÇ ÇELIĞI , SI IŞIANBUL GALATA ,, ibarelerini yazdırdık. İşbu hakiki tıraş bıçaklarımızın ucfaset ve olmakla berader fiatı daha ehven olduğundan” muhterem müşte- rilerimizin kendi menfaatleri noktai nazarından yalnız işbu hakiki tıraş bıçaklarımızı kullanmalarını taysiye eyleriz. Radium - Ticarethane Galata, Tel, B. O. 2878. 128 depo e ç ADA RADİUM LÂMBASI TİCA- ) 126- c0kkaa ee ” 32 oda 26 dükkân 180 ğ * 25 İ 180 karı Lira K. Mahallesi te 24 dükkân 150 n M 30 mağaza 420 * İ 289-29 ” 420 - » 42 N 180 * # 52 iki oda 240 € 3 45 Mü., oda 360 “ ğ 42 mağaza 860 &ğ e A 4 38 odalı dükkân — 800 » e 30-1 mağaza 420 * "ı._ i 33 £ 18i 4 RADIUM TICARETHANE- l ;; Yi aSt vt 0 Sit rğ yi N 18 w >sa 500 ğ * ç * * . - © Ü d metaneti diğer bıçaklardan çok üstün Ş4 oda 600 » » hi 39 depo $00 iz Ğ W 45 8 oda 360 29 5 Ki 44 mağaza 500 x B Ku 39 odalı dükkân — 600 d ş ş 4 iki 5 Galata Posta kutusu 313 İğl| ** T Bl l K 6 a 720 Ka ” M * * « SATILIK ARSA: Beyler beyinde| iterdarlığındaki — komsi) ) & S üdürlü * beylerbeyi caddesinde (35,75) numa-| cektir. 04) f Adalar muımudurıuğu"de"' ralr 1015 arşın mıktarında : bedeli & b'E | :. Sak . < « bört sene ve dört taksitte verilmek Sokağı Na Cinsi —— Taksimatı Bödi SATILIK ARSA: Has k ğ Ş y üzere muhammen bedeli 1790 ira- n Ytap Zemin kalı odun kömürlük ! inci kat | day, Müzayede 81 ağustos 929 cumar AF A AT Ka del , n oda 1 taş döşemeli ufak vi Dünü Lrat 15 te Defterdarlıkta harir el siçr n 3İŞİ b 1 salon haricen mutbak vasi bahçe | yapılancaktır (44) ede 31 ağustos 929 q sarnıç, . 2 inci kar 4 oda 1 sofa Üzeri ve et içe gT DRfterderkler a AAA rafı kapalı 1 daraça. SATILIK ARSA: Beyoğlunda Fe- H t. Ka dnn v İA ZON Tzklr 0 Nazari dikkata süretlle müzayedeye vaz edilmis - olduğundan tali, 18/8/929 pazar günü sast 14 de adalar malmüdürlüğüne müracaatları ilân Posta telgraf levazım ve me- bani müdürlüğünden: 1— İdaremiz müstahdemini için Tmal ettirilecek 2500 Ia 2700 çik potin| — Ticaret işleri umum müdürlüğünden: kapalı zarf usulile mün: 2— Münakasa Ağusto plerin şartname almak için şimdiden, teminat ee teklifnamelerini n mnvı Kapalı zarfları tevdi için de mezkür tarihte saat 14 ve İstanbulda yac| haiz “La Saknez kapitiliz: postanedi mübayaat komisyonuna müracaatları. “KARON T konulmuştur. 30 ikinci Teşrin 330 tarihli kenun hükümlerine gör€ K oagr ea e lğeere el e Fer eee g B ww ağa izinli bulunan cenchi — şirketlerinden Franstf wı N yon, nam şirket bu kere müfü nni eemameş ni Alman kitaphanesi Beyoğlu Tünel meydanında 5238 mantakası Ticaret müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilâf — Kiralık dükkânlar ve yazı Galaiada Yeni cami mahallesinin Karaköy caddesinde Paşa hanındaki ihale edilmeyen dükkân ve odaların kil Zayedeleri temdit olundu. Talipler kapı numaralarına —BÖf tayin “edilen — müzayede günlerinde İstanbul - Defterdarlik | komisyonünâ müracaat eyleyeceklerdir. Senelik Kapı Cinsi muhammen müzayede kirası No Lira 122 dükkân 860 18 Ağustos 920 . 1E| 110 odali dükkân — 300 SVEC YEYİ i B 2 HALS İSVEÇ ÇELİĞİ Ş 118 dükkân 420 ——— —— 140-142 1200 5 ai 28 sofah oda 1500 “ v 30-1 dükkân 720 840 60 iki oda 180 21 50 âta 500 * | 40 Mü bir oda 120 18 t l 47 Gird ğ 360 ” a | 40 mağaza 190 $ ö V ss oda 600 v Ş 55 iki 'oda 360 " * 182.81 odah dükkân — 13820 22 > 36 Yazıhane 216 » » i3z Depo 216 ” ü 58 iki oda 260 v .» 660 mağaza 720 4 deno 180 n Şişli kâğıthane sokoğiında No 1360 argıedır.| SATILIK DÜKKÂN: U ballktinAyrıca £ ada 1 nimtbab, bedeli 8 sene ve 8 taksitte verilmek| çarşı başı topcular cadd zemin kat odun kömürlük kuyu sarnıç |şartile muhammen bedeli 5560 lira-|ri mektebi altında No ** vasi bahçe harap çamaşırlık | nci kat|dır müzayede kapalı zarf usulile olup|li 4 senede alınmak şartlMNİE N 8 oda bir kiler mermer taşlık 1 mot- |talipler 421 liralık teklifnamelerile | men kıymeti 1125 liradıf İ teklifnamelerinin 31 ağustos 929 cu-|24 ağustus 929 cumartet martesi günü saat 15 te Istanbul De.İterdarlıkta yapılacaktır. 3 üncü kat & oda | ufak salon | hela K * bak, 2inci kat 4 oda 1 3 üncü kat yarım çatı oda, olanların Ticarethanemizde müstahdem iken çıkarmağâ : olduğumuz YANI GRAMA'TİKA STAVRO PARASKEY 5İ dilerle matmazci NATALİ GAFYERONUN - ticaretli kat'iyen hiç bir alâkaları olmadığını görülen Iüzumf muhterem müşterilermizin malâmu olmak — üzre ilâf etendim. Strongilo biraderler ticarethall ” Dti j tek ımımık tatili faaliyete karar verdiğini !anrıu_nİl“'îu kür şirketle alâkadar bulunanların şirkete ve u.hırı“d

Bu sayıdan diğer sayfalar: