17 Ağustos 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

17 Ağustos 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| n | | | cünıhı_rıy,.u Ütfa ol Tn he lir, b Merikalrlık Avrupalılık- | A B iç Vati gib; a Yalmız © gt ND 8 vekillerinden biri 'arak şimal Amerika geldi. Şimal Ame: Miş milletlerin adam- inkişaflarının aza- ümitsizliğe bilâkis uyandı ren bir memle- " Becikn Ü imitlendi Avrup İ sene ölk $ işlenme fopraklara dür S€ne kademesi için yer “ğlımn. Bu usu Tden -Amerik; iş, çiplak işen Amerika- inden asırlara veni usuller üllerin hep- alılık dene vekl bir şeydir İ,'.’İ,"“" Türkiyeye dönen- Tlar . y At Kerek kendilerine hi € Zaman bu memle- e lacağız?» Bir mille- Socuk ve torunları i- 481 Vüksek bir zevk €serini görmekten m;ııl.ı acı bir şe: M hçelerine ağaç eai Sfersek. bu ormanın Ğ, _m:ıdı gocuklarımızın erine Şüphe yoktur: To- kmzî:" yirmi geneli a- de mümkündür. ınır:_ Ve metotla yeni- Stihsal verir. Meto- t 4 ZaMmanı yenmiş İ?İîi !ecn_ıhel!nndrn) alabi- değii ” İçin Avraj 4 a a Merik; uî':ihdu, ika garpi & n Si Ardır lât Bizgie At n İlç e a "'oxımZk S engelP'te din ile istihsal hrun |Gi sever; Amerikan GEBil- kulu, sokakta üşen - parazit değil - gerilde rahat oturan 'e » Kâzaninıyana ne ce- Te - kilisenin hürmeti Na karşı ancak hayır Vazifesi yapılır ; A Yülniş ; ç Stihsal üsüllerini de de tey eBİ terbiye usulle dür, f linden değiştirmek tküz İSihsalde teksif ve ai biyede iş ve ka- e bizga, € her şeyi yeryü- k eşaç at Dahtiyar ve rahat çe Pdan görüş, yapmak ıî“nlnr asırlardan ekkelerine bağdaş Slahların 'bize verdikle- ü çi 'aseciyeleri bu yeni teapiç feyizli zemindir. e irlerden. beri, artık 'atin dillerinden biri , dillerinden biri ve Türgt Üzçe yardım etme- eliti eski terbiye- uğ’ içinde çırpınıp du- Ve geniş görmek- Yor; Çok konuşuyor ine almaktan ve Ve j Topra; ğt eli '-:" Sekiniyor; düşün- talize edecek olanın Slduğunu zanncc asıl din yap in eeit Yapmak; düz N Olarap Tinde düşüncesini rın ge “Abartmak bütün ZU kafa e Beçmelidir. Ko- Tleştieç Z makanizması Tiş ppi U lalka yerinden #lerim; üncemiz beyin içinde - ösirda tefekkürün Ü. realize edilebil- e €dilmek hassası- öylüsün! k ÇN ve mües- aç V karşıya esneyin- Ti tabiatı ır"a!'!ı y $ Olan bi san bir e . ve “ şehri, fenni eniden tekvin e- vatanın amelesi nîr__sî::.ııı RIFKI _R_OZETLE:(ŞTININ :"19:"1 “i'“ily*n gününe mal Ok rayı VS Olunmuş ve Söbetle karşılanmıştır.. * Panin asır ölçüsü| çüsü olmuş- Merikan hızını almak | y dolaşıp | Cümartest 17ağı TTT NO AA W WWW ı Milliyet gel a Başmaharriri Silrt meb'usüu MA MÜY |Yerli malları sergisi > Hsserelik Seyyar bir sergi tertibi tasavvur edilmektedir | z aBa ı Bündtü güme dah | bulan Galatasaray K yerli m: sergisini |ler dün akşama kadar İye baliğ olmuştu ha ziyade rağbet lindeki büyük | dün, tatil günü olmak İ Karacabey harasında yetiştirilen hayvanlar manialı sergi pavyonl: ğ beİ, n ıik izdiham ha! koşuya başlamazdan- evvel Dünkü yaz at —kdğularmm dördüncüsü parlak oldu |Dün altı koşu yapılmıştır. Yarış mahalli t çok kalabalık idi Yarış ve ıslâh Encümeni tarafımdan tertip edilen yaz koşuları- fim dördüncüsü dün Veli efendi koşu — sahasında, muazzam bir FOK zük yeflerden yukübulan kalabalık müvacehesinde yapıldı. imüracastler üzerine “Mepinin ba ap Dördüncü koşunun bazı mühim aksama malik olması bu ko-| nihayetine kkadar temididi — muvafı şuyu diğerlerinden ayıran bir hususiyet teşkil ediyordu. Kala- | görülmüştür. balık arasında Ordu müfettişi Fahretti Paşa da göze çarpıyor DERİCİLİK PAVYONU dü. Dericilik ve — trikotaj ziyade takdirlere şayı Bilbassa | yonlar arasındadır. Dericilik Pavyonunu gezen cene- etmiş ve yalnız dünkü ziyaretçilerin miki lmuştur. EHEMMİYETLİ SİPARİŞLER Meşherde bulunan eşya için ehem- miyetli siparişler yapılmıştır. Dün akşama kadar 180 firmaya (85,000) liralık sipariş olduğu tespit edilmiştir Serginin boşalmamazı için satış me- nolunmuğş ve / siparişlerin — bilâhare |temini takarrür etmiştir. Memleketimizde — hiçbir - serginin bu derece - rağbete mazhar — olduğu görülmemiştir. | şübeleri en) görülen pav- | $ | .. çok kıymetli hayvanlardı. |Kapgrinc en favori bayvan telâkki &- diliyordu. n Koşu başlarbaşlamaz deparda bir| derilerinden tefrik edi ağş tenbel daitanan Fravidnavım yıl-|recede mükemmel oldı dırım gibi bir süratle bütün rakiple- | mişlerdir. 4 koşusü,, namini taşıyor- | çinin ö geçtiği görüldü. Bazi ko:| Avrupa mulla: du. fesi iki bin metreden ibaret | 4 narda iyi, bazr koşularda fena olan| raberf Hat it yamaşımDĞğer e P arı v ĞĞT | idnav, bu sefer harükülade bin| tuâdur mecmuu 300 lira İdi. n Z şu yapıyordu. Frovidnav tefev z DK YO ANSON O a yarı mesafeye kadâr suhafaza| sus deri sarfi İçlerinde bir kaç koşu kazan- ru ara. | beşi yerlidir. T"::“"'[hfı, -m:;“ b—;'— Taşlu |daki larkı kapatnı lm'! KÖSELE İMALÂTI bu çok beyecanlı oldu. Neti-|meğç İırsat tuluna Frovide. : cede çetin bir mücadeleden sonra ; Faybetti, üçüncü koşan Mistinkete | » Kötele imalâtr ise Apturralman beyin Tayyar ismin- | bije yol verdi AvFupadan ihtiyatın ö çok deki kır atr küçük bir farkla birinci | " peyale dözei KapKac'lIr Müsüir. | bepi müspetinde vül göeüked oldu. Onu takip eden Naşit beyin | yet arasında heyecanli. bir rekabet| — Serginin dericilik pavyonunda ma- Güzel İsmiri ikinci, Şaban ağanın |a a DA aN aaa l van he- | Bulâtmı teşhir eden (8) fabrika mü- Şabanı üçüncü geldiler. İyecanın son haddine gelen . binletce | Prtsille, yeni gümrük / tarifesinin İKİNCİ KOŞU İseyirümin gözü önünde yıldırım gibi| ttbikindan sonra hafiç kösele ve 'de- fi / gelemiyeceğini, fabrikalarımızın , ll lar, neticeyi kazanmağa uğra | İkinci kolş». 5 kÇam.ıca kıı,îhu.u,_ tîg:'ıîmî:y:nkrıhi ;g:;f.' KE,» bütün ihtiyacı temin edecek vaziyette unvanı verilen bu koşu 4 ve daha yu | NMağa u M y |bulunduğunu, ihracatımız da artmak- karı yaştaki yerli ve Arap hayvan- | gtinc, cihmin tecribesi sayesinde bir| N larma mahsustu. — Bu' koşuya yedi | hamle farkı'ile gâlip geldi ve birinci| hâayvan iştirâk etti. Mesafe 2800 met | Oldu. Mistinket ikinci gelmiş. fakat te, galiplere tahsis edilen mükâfat- İSOk Serefli bir koşu yapmıştır. Kap- SAA A ea BAL İgrine gibi Avrupada bile şöhret sa- , |hibi bir hayvana karşı bu şekilde bir rakabet elbette muvaffakıyettir. Yarışlar tam muayyen saatta baş ladı. BİRİNCİ KOŞU Dört ve daha fazla yaştâki yerli | gunu aç UNAYAĞ ye EreyurAAeY deriy söyle- bi nefis olmakla be- arile yüzde 25 daha v- “Çamlıca koşusun halkın azaiti a kışı içinde geçti.Son saniyeye kadar beş Baği detiin DS G gll | DÖRDÜNCÜ KOŞU sonra Tevfik beyin Geyik isminde-| —Dördüncu koşu — Kısraklara mah kia | Aarp hayvanı birinci, bir at ba- | sus olan bu koşunun mexafesi 1800 ğ farkla Hakkı beyin Necibi ilinci |metrodan ibarettir. Koşuya ancak | geldiler. Fakat bir hademe tarafin- |Ki hayvan iştirak eti ve bunlardan dan yol üzerine yanlışlıkla brrakı-|Hafiz Ahmet efendiin Yıldızi birinci lan bir marianın hayvanları ürküt- | Hasan efendinin Habimesi ikinci mesi itirazı mucip olduğundan bu| diler. koşunun tekrar ettirilmesi münasip | görüldü ve — yarışların hitamından |sonra bu koşu bir defa daha yaprldı Bu sefer Suphi Paşanın Alceylâ- nr birinci, Geyik ikinci geldiler. Bu koşunun tekrarı bahat müşte- rek kişelerinde intizamsızlığa sebep Mavzı koşu bi İcldu. Çünkü Geyik üzerine para ke- | beyin Profisi |yanlar birinci koşu neticesine naza- | getyüsü üçüncü ai İran bire on beş azla olmuşlardı. Pa- | ALTINCI KOŞU n tediyesinden sonra koşu MElz | Atuncı koşu — Karace bey harasın | tının, ancak yüzde üç nispetinde ol- İzelerinin. Bükümsüz saydması bir (p aa aa a ra e e n düğünü sörlümişlerdir. |çok itirazları mucip oldu. bu maniali koşu çok alkışlandı. - Bu TRİKOTAJ PAVYONU ÜÇÜNCÜ KOŞU koşuya 17 hayvan iştirak ediyordu. trikotaj kısmına koşu — 3 ve daha yükarı| Temiz ve yeknosak kıyaletli biniciler we iştirek. etinleeiz. mallimleri D. Çikinin riyaseti altın.| — Trikotaj mücasceleri bütün ibtk Tına mahsus olari üçüncü koşi muvaffakryetli bir koşu yaptılar. İyacı temin ettikten başka mühim €n mühim koşusunu teşkil ediyordu. | Neticede 4 numaral bi pöyütük aziyektedi Bu koşuya 1000 lira mükâfat tahsis| 10 numaralı b Avrupa fabrikalarile edilmişti. Koşuya $ hüğvan işti 1 hayvan üçün aki t diyordu. Vuklür lihde İn Müzayede — Karacabey mdumi müdürü Selâl beyin kap yetiştirilen bir kaç hayvan si, M. Binsin Frovidsavı Sabık suretile — Veli efendi koşu| caret vekili Rahmi beyin Mistinkı e satıldı. İolması için ip |hariçten celbedilmektedir. Dah Çin-Rus harbi başladı mı pağ dahi ziyade halı ve battaniye i- maline müsait bulunmaktadır. İki taraf arasında başlayan topcu muharebesi devam etmemiştir KLİŞE FABRİKASI LONDRA, 15. A. A. — Tokyodan| ceği beyan edilmiştir, BEŞİNCİ KOŞU Beşinci koşu — Günün en iyi te- r birakan koşusu gene - zabitanımı- 1 maniali koşu oldu. Neti- m Cevat şe Hulüsi Simal beyin Pör Sergiyi |ta olduğunu, hazı u ithalâ- (24) yaşlardaki bi ikinci, 3 numara- ü oldular ak € tica- Lmalâ- ç Fo | —Dün sergide bir klişe fabrikası ta- ralından Gazi Hazretlerinin fotoğraf. ziyaretçilere dağıtılmıştır. P Meclis reisi Kâzım Paşa Hazretle- rinin refikaları Hanımefendi ile Fah-) |reddin Röyler ajatkına büdiriliyor: Man-| — BUDA BAŞKA RİVAYET —| ü9i âskeriye, devir müdüran ve er. iden gelip Rus - Çin muhasamatı- Te A at LONDRA, 15. A. A. — Röyter a-| dir. ssz gibi görünüyor. Filvaki hudut-| jansınn istihbarına TI DAİMİ BİR SERGİ tan gel telgrafnamelere naza-|den alınan resmi malümata nazaran ğ ğ va s:vîllkıwgnun ıîmky" aramında İ Sovyet kıtaatı "Khabarovk” - karşı.| — TiCaret odası emanet ve vilâyetle İEE S ea * İbir sergi vücude getirilmesini muva: vuku bulan top muharebesi / gecenin| Bül etmişlerdir. —— “fik:görmüşlere de tehiisat almadı! kayt bi biz susüdüne inkip eykasi ZARAR VE ZİYAN Jisin bu iyi tasavvur gelecek seneye RUSLARA MUKAVEMET — |Çin demiryollarının musaderesi do| — TAKDIRNAME VERİLECEK NANKEN, 16. A. A. — Rüyter a:| İayısile vuku bulacak zarar ve ziyan- | | “Ticaret odası tarafından bü hafta İzansına nazaran, milli hükümet na-| JA0 dolayı eşhas ve mücssesat tara- içinde bir juri heyeti teşkil edilerek a leri hakkında Rusyanın hiçbir mes'u- | ve en ziyade liyakati gürülen firmala- Sovyetlerin metalibine karşı azımkâ-|)iyet kabul etmiyeceğini gazetecilere|Ta takdirname verilecektir. rane davranacağı ve muka' YD Ekseri Türk fabrikatorları, meş |ları çok zarif bir şekilde tabedilerek, 'aşa, şebrimizde bulunan er- kânı da dün sergiyi 2iyaret etmişler: nin başladığını bildiren haberler esa- H | müştereken yerli malları için daimi mdşir MOSKOVA, 16 A, A.— xııınııı_'“"“““" çe | r ; İ sergideki eşya tetki imma vüku bulan beyanatıa, Çınin | fdan malf ve nakti tazminat talep-|milli sergideki eşya tetkik olunacak ziyaret eden- | 48,000) kişi-| n dol-| |biler bile, yerli mamulâtın Avrupa| iyecek “de-| Yetrli glâselve - vidalalar| Kadın ve erkek ayakkaplarına mah | nm ',îıude yetmiş | düha vüsi olup| yüzde| -İcaz arasında siyasi GTENEAR TEAABUTU KUN LADAYT Dü $ Gazi Hz. ğ Gazi hazretleri dün ö istirahat etmişler ve geç ğ vahıt bahri bir tenezzüh um buyurmuşlardır. g Dahiliye vekili geliyor Şührü Kaya Bey başvekile malümat vereceklir ANKARA, 16 (Telefonla) — D hiliye Vekili Şükrü Kaya bey ber: erinde kalemi mahsus müdürü — ve averi olduğu halde bu gün İstanbu Teket eti 1 Bey € iyonda — Müliye, lleri ile Ankara Valisi tarafından teşyi edilmiştir. Şükrü Kaya Bey İstanbulda ba: vekil İsmet paşa hazretlerine — tefi seyahatı hakkmda mallimat verecek « |h İktisadi Program Anadoluda tetkikat- ta bulunan hey'et avdet etti Nürullah Esat B. Memleketimizin iktieadi vaziyetini islâh için Jâzım gelen programı hazı lamak üzre üç haitadan beri Anado- uda tetkikatta bulunan heyet azasıı dan Vehbi, Raif Nejdet, Mehmet ve İktisat meclisi kâtibi umumisi Nurul lah Esat Beyler dün - şehrimize avdet etmişlerdi Bunlar Gireson, Samsun ve Trab- zon havalisinde tetkatta — bulunmuş. lardır. Diğer azalar Tokat ve Sivasın v. ziyetlerini tetkik etmekte olup Ka i tarikile Ankaraya gideceklerdi heyeti yakında Trakyaya gis decektir. İSMET PAŞA HZ. Başvekil İsmet paşa dün Yakacık civarında bayvanla bir tenezzüh icra mişlerdir. Vehbi B. Fırkanın vilâyet kongresi Cümhuriyet Halk Fırkası - Vilâyet Kongrası için hazırlıklar — yapılmak- İtadir. Fırkanın N kongrasi iki senede bir topl: için b müumi kong murahhas bi mevzu b şene v- intiha |Hicaz-İran münasebatı Tahr |Hicar Kı çi Şah tarafından ren İran ile Hi sebatın te: #i için bu fevkalade için tarafından i- cap eden müzakerata girişilecektir. Fasta feyezan 60 köyü su başmıştır KARACEİ, 16. A. A. — İbil de Endos nehri kanalında husule gelen üzünden “Khaipur letinde feyezanlar olmuş. 60 köyü su basmış büyük hasarat vukua gelmiş. yüzlerce kimse melcesiz kalmıştır. rin ümidin fevkında rağbet görmesi üzerine gelecek sene ayni günde da- ha mükemmel ve bütün memleket |mamulâtınt muhtevi bir sergi açılma- gent temin için şimdiden hazırlıklara başlanmasını sanayi — birliğine teklif etmişlerdir. SAHİL VİLÂYETLERİ İÇİN Diğer taraftan yerli malların bir vapuirla seyyar sergi halinde teşhiri için sahil vilâyetlerinden vukubulan Mmüracaatler tetkik edilmektedir. Sa- hayi birliği bunu muvalık gi çaf 9 Arlığı seyahatı hakkında | “Aneli. Sene No 1261 — eeti avanlnmnaammanmama fi a— Aböne İMan - üeretleri S TAtNUmı n bükukü mahfuzdar G Nan tarifesi : dnci dacü #nol Gaze Abone- şartları Türüüya 400 ha 780 « Hariç & ha 1 ” at koşularının en mükemmeli yapıldı 5 bin senelik.:Ankarada köyler yangın Anadoluda eskiden Yeni sinema ve bar kalan 6 köy bulundu bınaları yandı luda B r;,m'(k*m' <ANKARA, 16 Milliyet— — Dün GrORlağla Ankaradan | **Sam saat 11.40 raddelerinde Yeni ti o Darüik. | Sinamada elektrik tellerinin kontakt | yapınasından yangın çıkmış ve atcş sincma binatının tavanına " |derek tavanı tutuştu Timize demiştir ki SUSİNe — Şikago Darülfünu Ankarada bir müze âfi mıktarda su bulunmaması ate- Hitit eserlerile Osm gae : ka- | Şin büyümesine sebep olmuş, dar :r:.cu.n asarı R ©- |binasile bar binasının yanma! n bu m ilmiş | taç etmiştir. olup hükümet bize çok kıymetli bir | " Z y aalaharct ” göderüKkedir tü | , YağÇı Mebezi alımınca / Dahiliye sene $ unacaktır. KA Kİ gelece Tei Glnbi | Polis müdürü beyler yangın mahal- vıy'n ni V'K'Y;“; line gelmişler yangının södürülme- İi çal -ıl—cf Z. ğ aXa İsi için icap eden emirleri vermişler- |rada hükümet erkânı e temöslatin | dir. Yangından — malümattar - olan dan çok memn oludaki | Mijlt müdafaa Vekil 1hhiye ve- İtetkikatta dikkâte şayan eserler ü teyik vi e A a t SAÇ GÜY BÖt | kifi beyler ve Böyük erkânı harbi üm. Hacı Bektaşla Kayseti reisi Fevzi Paşa )İ'înııllul de v,—ıf- n yerine gelmişlerdir. Yangın ma- İlinin etrafında bina — bulunmadı- |&mndan başka bir yere sirayeti ihti- mali yoktu. Yangın saat üçte söndürülmüştür. Yangın ani bir surette büyüdüğün- İden eşyanın mühim bir kısmı yan- İmış az miktarı — kurtarılabilmiştir. Yangının tahkikatına Adliye vazi- İyet etmiştir. Tahkikat yangının kon takt neticesi olduğunu tespit etmiş- tir. Yanan bina İdarei hususiyenin olup gerek bina ve — gerek eşyalar sigortalıdır. | asın |d gen altında — eskiden kalı lduk. Bunlı i çok büyüktü: Her halde — Anadoluda daha pek çok keşfedilmemiş — eserler olduğu kanatındayım. Arıkarada su tesisatı yapılırken bi su yolu Romalı- lardan daha virden kalmadir. Ankaradaki geceli gündüzlü mesai Amerika'ya benziyor. Gelecek tene tekrar Türkiye'ye geleceği taşkınlıklar Yunıü vapurunu gö- rünce taşkınlık ya- pan Rumlar Arnavutköyünden bir Vığ.n geçerken sahilde bulunan bazı Rum gençleri taşkınlığa başlamış, “Zito! .. , diye bağırmış ve daha bir takım küstah- ça taşkınlıklarda bulunmuşlardır. Bvelki akşanı Hakimiyeti Milliye bayramı Bugün Hâkimiyeti Milliye bayra- mı elduğu için bütün resmi daireler bankalar ve Borsa kapalı olacaktır. Dün akşam muayyen - vakitlerde toplar atılmıştır. Maarif müfettişleri ANKARA, 16 (Teletonla) — Ba- zi hususatın müzakeresi için bir baf- ta evel merkere davet edilen maarii müfettişlerinden Sali Zekki ve Ali Canip Beyler Avdet etmişlerdi: | | | 'Dün türkiye Dün İstanbulun en sıcak gün koştuğundan şehirin başlıca | Bir kaç gündenberi devam. eden şiddetli sıcaklar son günlerde tâham- müllersa bir hal almıştır. Bilhassa (dün İstanbulun en sicak günlerinden biri idi. Derecei heraret gölgede 32 yç kadar çıktı. TTatilden istifade edenlerin bir kıs- mı plajlara, deniz hamamlarına bir |kısmı da kırlara hücum etti. Boğazi- çi dün her cumadan daha kalabalık tı. Daha sabahtan itibaren vapurlar üst üste doluyor, Boğazın — muhtelif iskelelerine, şehirde sıcaktan bunalan ları, taşıyordu. Kırlara çıkanlar. Boğaza gidenler akşam geç vakte kadar buralarda kaldılar. İstanbulun €n kalabalık yerleri, hatta Beyoğlu bile dün bomboştu. Gündüzleri devam eden — sıcaklar İgeceleri de tamamile çiddetini kay. Yunanistanın cevabı bir kaç güne hadar gelecekmiş Haklarında takibat yapılmaktadrı. | M. Mihalakopulos Dün Atinadan Rumca gazetelere gelen telgraflara göre, Yunan hül Meti, notamıza cevabını hazırlama tadır. Bu cevabn bir kaç güne kadar hü- kümetimize bildirileceği haber veri- liyor. Her tarafta şiddetli sıcak- lar devam ediyor dahilinde en sıcak yer şarki anadolu idi lerinden biri id. Halksahillere caddeleri pek tenha kalmıştı sık yerlerinde oturanlar çok sikinti çekmekte geç vakte kadar ” uykusz j kalmaktadırlar, w'ı'ES"_KoY RASATHANE VERDİĞİ MALÜMAT Yeşilköy Tasathanesinin ven malümata göre dün en çok he 32 cn az 21 di. Dün de Türkiye dahi- de en sicak mıntaka şarki An,; lu idi. Buralarda heraret gölgede 3 € kadar yükselmiştir. Trakyada dı sıcakların derecesi İstanbula olup 32 dir. Nispeten az sıcak olan yerler Kara deniz sahilleri olup buralarda — sıcak derecesi 26 idi. Dün Giresuna iki mi- limetre yağmur yağmıştır. Yeşilköy rasathanesinin verdiği malümata gö- re bugün de sıcaklarda mühim bir tebeddül olmayacak hava ekseriyet-

Bu sayıdan diğer sayfalar: