8 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

8 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

vEm L GN Ğ GÜLEÜN ÖYÜ Te e ae ramc GA BW Suya GRE T L Ça 3 YU M gÖ Dün hareret azami 27 asgari 20 KiL Buğtn rüzgür mutedil poyraz esecektir. Hava ekseriyetle bufutlu olacık ve mvzif yağır caktır. Şimdi ne yapmalı? Yeni fcra kanunu mucibince borç- ha olduğu için hapsedi olanlar tahliye edildiler. Bunlardan birini arım. Hayatta en büyük cmeli UNU artırmak olduğunu her za- man iddaa eder; der kiz ——— — Kardeşi Madem ki - biriktire- gek kendi paramız yok, bari başka- larının paralarını kendi zimmetimiz- ge biriktirelim! İşte bu zat te çıkan lar içindedir, bana gelmişti. iş olsun! dedim, borç pa- Te istiyorsan hiç bana bakma! Yocok, merak etme senden ah mam yalnız bu yeni kanun biraz işi- misi bozacak gibi! — Neden — Çünkü, evelce üç ay yatar çı- Hardım, bir daba da alacaklı seninle meşgul olmazdı. halbu Li şimdi ha- yök diye kredimiz - kırıldıktan alacaklılar da her an ensende. Buçiyi bir şey mi? Hele kışın şöyle üç ây bapishanede beslenmek fena gey miydi? GÜNEŞE REKABET! Bir doştum bana yazıyor: “Felek! Bizim semtte (Çamlıca civarı) ko ge yolunda hava gazi fenerleri var, Oradaki emlâkten de etenvirate res- Mi alıyorlar. Buraya kadar işte gay- ti tabillik yok, lâkin bu fenerler ge- değil gündüz yanıyor ve gece thn buçukta sönüyor. Ne der Bu işez..” Bana kalırsa bu fenerlerin gündüz gece yarımasını temin etmek müşkülce olacaktır... Buna mukabil güneşin doğma ve batma sa #tlerinf fenerlere göre ayar etmek daha kolay olur zannındayım! ÇAKIYOR AMA! Oturuyorduk. Bir kaç ayyaş ah- bap ta vardı. Ulkun ilerisinre elek. triklenmiş bulutlar muttasıl ik gaktırıyordu, içimizden biri dedi ki: — Çakıyor ama yağdığı yok ki! Ayyaşlardan biri ilâve etti: — © da benim gibi çakıyor! daya- mamadım; — Yook, dedim, senin gibi değil.. $Sen çakmca sulanıyorsun, o maal'e- sef sulanmıyor! FELEK Kektepliler müsahakası Yalovanın imarı 17 nci haftanm dördüncülüğünü) Galatasaray lisesinden Bülent Ef. ka- zanmıştır. Yazı şudur : Bu haftanın cn mühim haberi Gazi emir ve irşatları ile Ya- lova'nın sür'atle imarına başlanması, we bu müstesna yerin Avrupanın en Mmühim su şehirlerine muadil bir ve- wiyeye yükselmesine kat'i karar veril- mosidir. Bu imar keyfiyetinin ehem- miyeti yalnız sıhhi değil, ayni zaman- da medeni ve iktisadidir. — Her sene Avrupa kaplıcalarına akan milli ser- vetimiz gelecek seneden itibaren mem leketimizde kaldıktan başka hariçten ge sevgili memleketimize para gele- gek, Yalova Şarki Avrupa'nın su ve fenczzüh gehri olacaktır. Bu medeni ve İktisadi muzafleriyeti de Garimi- #in dehasma borçluyuz. HARİCİ MÜHİM HABER Dahili bu mühim haberden başka, bu hafta harici iki mühim hadise de Bazarı dikkati celbetmekten hali kal- madı.. Biri Alman Zeplininin — devriğlem Beyahati, diğeri de Kudüs'te Araplar Hle Yahudiler arasında kanbı müsade- melerin devamıdır. Zeplinin havat bir Transatlantik gibi cihanr dolaşması Mmedeniyetin emsalsiz bir zaferi oldu- şey olmuşlar. Kuru.. Değnek gi-| bi, etsiz cansız bir şeyler. Yürü-|ekmek alamazsak galan geberi- meğe takatleri yok. Bacakları| birbirlerine dolaşıyor, ve .. biri| lar . Bir kaç gün daha yaşarlar- sa çok iyi! Hastane çadırının önüne ka- dar geldiler. Sarı benizli köse- men nefer * besliyormuş. — Yoruldum gayrı.. Gidemi-|Düşünür mü ki Osmanla İshak|arkalarında. Hem ne diye bura- receğim... burada yedi Dedi, yere çöktü; öteki nefer|nesi bile görmediler. de: — Sahi ben de yorulmuşum... Diyerek arkadaşının yanına çömeldi. Bir kaç saniye böyle| İshak çavuş boynunu büktü: İga onları kim öbürünü dürttü: MİLLİYET & Baştan atmak için Evinden, gitmek niyetile çık-i tı, fakat yolda tereddüde düştü.| — Acaba gitsem mi? diye dü- şünmeğe başladı. Bu, kocasma ilk ihaneti ola- caktı. Kâmil bey çok nazik, çok | hassas bir adamdı. Altı aydır. peşinde dolaşıyordu. Amma kocasına ihanet etmek için de hiç bir mazereti yoktu. Adil bey onu fevkalâde çok se- viyottlu. Bir dediğini iki etmi- yordu. Bir kusuru vardı. Madde| ten ve manen ince, hassas bi dam değildi. Aşkını sade hüsnü| muamelesile gösteriyor, başka! hiç bir suretle izhar eı!e.mıyor»l dü. Kâmil ise, bütün bütün aksiy- di. Gözlerile ve sözlerile, Medi-) haya aşık olduğunu ispat etmiş- ti, “Fazla tereddüt etmedi. Gitti. Kâmil, sevişmeğe başladıkla- rından bir ay sonra, kabalığını meydana vurdu. Ondan evel de, bir. kaç ma- nasız sual sorarak, Medihayi şaşalatmıştı —amma, o zaman, genç kadın, — buna ehenimiyet| vermemişti. Halbuki biray sonra Kâmil maskesini tamamile attı. — Neden dün gece Lutfi bey-| le beş kere dans ettin? Benimle| dört kere dansa kalktın, o da is-| temiye istemiye. — Bütün gece Lutfinin yanından ayrılmadın, * onunla kur yaptın... — Sen çıldırıyor musun? Bu da ne demek? — Ne demek olduğu meydan- da. Senin her önüne gelenle kur| yapmana tahammül edemiyo- Tum. Seni herkesten kıskanıyo-| rum. Başkalariyle dans etmene| tahammül edemiyorum, Sen be- nimsin . — Canım çocukluk etme, yal- nız seninle dans edemem. Her- kes ne der? Kocam ne der?.. — Ne derse desin. Ben onu da kıskanıyorum, asıl onu kıs- kanıyorum ... *.. Kâmilin kıskançlığı her gün. biraz daha arttı, her gün biraz daha kabalaştı . Artık Medihanın her şeyine karışıyordu . Tehdit ediyordu ... Kocasından, hiç bir kaba mu- amele görmemiş olan Mediha, MILLIYETİN aşıkından nefret etmeğe haşla-ı dı. Kapı çalındıkça, Kâmil geli- yor diye korkar, telefan çalm- dıkça, Kâmilin sesini duyaca-| ğım, diye tiksinirdi . Fakat bu nefretine rağmen opu başından atamıyordu. Re- zalet çıkaracağından korkuyor- du. Her gün bir vesile, ayrılmak için bir çare düşünüyordu . ... Bir gün, bir tesadüf, mesele- yi halleti . Mediha, Lutfiye rastgeldi. Evelâ beraber yürüdüler, sonra| ,beraber oturdular. Lutfi bermu- tat, bir randevu için ricaya baş- ladı. Mediha: Bu günkü yenl Dünkü bilmecemizin bilmecemiz halledilmiş şekli Sağdan sola: Yukardan aşağı: 2. İstifham (2) Musiki alti (2). 4. Vayı atıfa (2). Nida (2). 6. Beygir (2). Boyun aksi (2). 8. Hınç (2). Nida (2) Büyük Su isleri münakasası Nafia vekâletinden : Ankara Çubuk çayı üzerinde ve Ankara - Çankırı yolunun 2. Tahta satan adam (9). 4. Dikiş dikilen yer (9). & Murıldanıp şikâyet etmek (9) 8. Bir çok ayıp (1) * — Yarın dört buçukta sizde-|on ikinci kilometresindeki Abacı hanı yanında inşa olunacak ma yim! Dedi ve gitti. sif kâgir Baraj inşaatı 20 Teşrinievel 929 pazar günü sat 14 de Lutfi mesuttu. Medihayı sa-| Ankarada Nafia Vekâletinde ihalei kat'iyesi icra edilmek üzre hiden seviyordu. Fakat muvaf- fak olacağına emin değildi . Mediha gitti ve hemen Kâmi- le gu mektubu yazdı: «Cok sevdiğin z Mediha ha- nım, size Lutfi beyle ihanet edi- yor. Yarın dört buçukta buluşa- caklar, — Bir dost. » ... Bir daha Kâmilin yüzünü görmedi. Ondan yalnız şu mek- tubu aldı: | «Senden nefret ediyorum. Be- nim aşkıma lâyik — olmadığını anladım.» Mediha mesuttu. Nihayet zorlu bir aşıkı başından atmış- . Fakat hatırma Lütfi gelince kaşları çatıldı. O da, Kâmil gibi fazla asık olmağa, onu fena sevmeğe baş- İlamıştı. Lutfiyi de, başından atması lâzımdı. Amma nasıl? Ona da, başka biri ile mi iha- net edecekti. Lutfiden kurtul- mak için, başka birinin de mi metresi olacaktı? Bundan başka bir çarei hali bulamadı... Peki amma, bu böyle çorap söküğü gibi devam edip gidecek miydi? ... Kendinden uzaklaşmağa baş- layan iffet ve namusun arka- sindan yaşlı gözlerle baktı. On- ların kıymetini şimdi anlıyor- du. Nakleden SELAMİ İZZET ise |TMek ve tetkik etmek ve şartna- Ankarada Nafia Vekâleti Müs- Buyuk su işleri istikşaf ilâm e . Nafia vekâletinden: I-Hududu fenni şartnamesine mer| Adanada su işleri müdürlüğüne rbut krokide irae ve tahdit kı-| ve Ankarada sular umum müdü- lman Adanada Berdan havzai|rlüğüne müracaat eylemeleri. meyahiyesinde su işlerine ait| 3 — Taliplerin hektar başı- kat'ı istikşaf ve buna müsteni-/na teklif edecekleri fiatın Kırk den projelerin tanzimi 27 teşri-| bin hektara darbından basıl ola gani 929 Çarşamba günü saat14| cak bedeli muhammenin yüzde te ihalei katiyesi icra edilmek| yedi buçuğu mıkdarında temi- üzre kapalr zarf usulile münaka- natı muvakkate mektubile şart- saya konulmuştur. namesinde gösterilen evrakı, ve 2— Taliplerin yevmi mezkü-|saik ve teklif mektuplarını yev- rden evel mahalli ameliyati gö-|mi mezkürde saat 14 den evel me ve mukavelename ve müna-| teşarlığına makbuz mukabilin- illiyet , in edebt tefrikası :25 AŞK GÜNEŞİ kasa şartnamesini almak izre'de tı lemeleri ilân olunur. Vallahi kendim hiç amma köy- deki göbeller ne olacak?.. Ya- rın öbürgün bu yavrular bulut| gibi her yana yayılacaklar, İş| kötü gidiyor amca... Kötü! Etem İzzet srasLrsAAR — Ülen Osman bu gerez de — Geçti Bar'un pazarı.. Sür eşeğini Niğdeye... Der gibi elini salladı: — Biz şu kuş aklımızla işin kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 2 — Evrakı keşfiye proje, mukavelename, şartname ve inşaat cins ve mıkdarını gösterir cetveller ile münakasa Sini ve teklif mektupları nümüunelerini görmek ve münakasaya dahil olabilmek için ne gibi vesaik ibraz etmek lâzım geldiğini öğren- mek isteyenlerin Ankara Sular Umum müdürlüğüne ve Ankara- da beşinci daire Su işleri müdürlüğüne ve bedeli mukabilinde ev rakını almak isteyenlerin d eNafia Vekâleti levazım müdürlüğü- ne müracaat eylemeleri. 3 — Talipler mukavelenamede muvazzah olduğu üzre imalâ- tın cins ve nev'ine göre beher metresine fiat teklif edecekler ve teklif edilen fiatlara göre hasıl olacak inşaat bedelinin yüzdeyedi buçuğu teminatı muvakkateyi teşkil edecektir. 4 — Ankarada Nafia Vekâleti müsteşarlığına makbuz muka- bilinde tevdi olunacak teklif mektuplarının balâda mezkür20Teş rinievel 929 pazar günü saat on dörde kadar kabul edileceği ilân olunur. Büyük Su isleri münakasası Nafia vekâletinden: I — Eskişehir ovasının sulanması maksadile Porsuk tevabiin den Sarisu üzerinde kâin ve Kandilli köyü yakımmda Kandilli boğazında tesis edilecek Hazine Bendi İstikşaf ve Haritai mun | tazama ahzi ve projesinin tanzimi ve zemine tatbikile inşaatının. ikmali ameliyâatı,(25-9-929) Çarşamba günü saat 14 te Ankara- da Nafia Vekâletinde ihalci kat'iyesi icra edilmek üzre kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İstikşaf ve İnşaat bedeli umumisi (300,000) lira tahmin edil- diğinden teminatı muvakkate mıkdarı (22500) liradır. İstikşaf ve proje beş ay zarfında vücude getirilecek inşaat ise projenin tasdik ve zemine tatbikından itibaren bir sene zarfında ikmal o- lunacaktır. 2 — Mukavelename ve şartnamei umumi ve fenniyi ve silsi- lei fiat cetvelile münakasa şartnamesini ve Teklifname suretile münakasaya dahil olunabilmek için ne gibi vesaik ibrazı lâzım geldiğini öğrenmek isteyenler Ankarada Sular Umum Müdür- lüğüne ve bedeli müukabilinde evrakını almak isteyenler Nafia Vekâleti Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidirler, 3 — Ankarada Nafia Vekâleti Müsteşarlığına makbuz mukabi linde tevdi olunacak Teklilnameler balâda mezkür 25 Eylül929 ünü saat 14 de kadar kabul oltunaca; Büyük Su işleri istiksaf ilânı - Nafia vekâletinden: Susığırlık havzai meyahiyesinde Sulama, kurutma, men'i ha- sar ve nehirlerin kabili seyrü sefer hale ifrağı zımnında yapıla- cak istikşafat ve işbü istikşafata müsteniden projelerinin tanzi- mi 20 Teşrinisani 1929 Çarşamba günü saat 14 te ihalci kat'iye- si icra edilmek üzre kapalr zarf usulile münakasaya konulmuş- tur. Taliplerin yevmi mezkürden evel mahalli ameliyatı görmek ve tetkik eylemek ve şartname ve mukavelenamelerini almak üz re Bursada Su İşleri Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve Hek- tar başına verecekleri fiatın 60 bin Hektar ile darbından hasıl olacak mıkdarın yüzde yedi buçuğu mıkdarında teminatr muvak kate mektupları İle münakasa şartnamesinde gösterilen evrak ve vesaiki yevmi mezkürde sat 14 te Ankarada Nafia vekâleti Müs l aşağı mulı:d insandır. nl;î'ı: ;lu görmi ıüd.ıuMın K . -| 1 zim alayım gürcü kümandanı ai A € ilk önce: — Geldin mi gene sen?. — Beygirlerden ölen var mı?.| — Fenamı yaptım? Babama Diye sordu.. Nefer ondan|fırancala getirdim .. sonra sırada gelir. Fakat Türk| — Feleknaz, sokak kapısını hid-| az özlü değildir. Ancak daha| tü kötü, söylendi: uzun konuşmalarına imkân kal-| rir giderük . .. Dedi.Osman : amma arıyan ü?.nüüymuıuürnknn-myoklsıuudmdoâ liık canımız da çıksın , mamış! Bize Fırattan kelekle Cevabını verdi ve ilâve etti : |darı gelecek te bulursak yiyece- — Aha Enver paşa bıldırcın| ğiz, Elin gâvurlarına bak . . Bul- eti ile kendisini dukları önlerinde bulmadıkları gündür biz arpa t İlarda telef olup gidiyoruz?. Z| Baksana içimizde 'be İshak çavuş ö Hem-| uşağı kal TÜEMEC madı. İshak çavuş: — Ülen Osman dur hele, ,, Dedi. Tüfeğine — dayanarak| 'ürüdü. Ar-) türlü geberemedi ki ! ! bu şorm ağzı tıkadı: yerinden kalktı.. Yi kasından: ; Neobe?.. iyen Osman seyirtti. il el çe S dD e Kozar e e Saee — Osman karga ölüsü ... Ve.. Bir an sonra ikisi bir-'ne yürüdü: den bu karga leşini ellerine ge-| — Şimdi seni öldürürüm! Ha- uşağı kaldı mı?. Tüfeğini ka. de aç beygirler bö-İpan kaçtı! Yarın Anadoluyu, Saçı| doğrulabilirlerse bu leşi — yolup'dr ürmek için yere kıplndlh!lıdi defol evimden.. er, disleri kınıldar da © kapandıkları toprak üzerinde ki diri diri yiyeceklerdi!. : $ — Babam yaşadıkça ben bu-| —— Bab “|mikdarını müşir cedveller ile münakasa şartnamesini ve neferinin bu mantığı ve sezişi dethkıpaf!ı. suratını eğdi; kö-| yerine getirmek. Yoksa evde| — Baba — Gelemez olun. O da HrıZr:ı::ıı'ulmuBıhı öldükten Hamra nefretle kadma baktı,|dan başka neyi kalıyor ki? , A- — Niye ölsün babacığım?.|tahtasında — bile alâkası yok! ihtiyar babayı Sen ondan evvel ölürsün inşal-| Onun hayatta tek bir ümidi ola-, lah. Allah sanki bu cinayeti se-|bilir, O da Hasan'ı. Onu tekrar| Yılan suratlı kadın yümrüğu-| bulacak? İki aydır ki bir tek sa-| ka korka elini M nu sallıyarak kızcağazın üzeri-| tırını bile almadı?. Zavallr kız korkuyla geri çe-|di? .. Bir . Fakat cevapsız bırakma-|değil mi?.. 1L Evlü) çarşamba akçamı MELEK SİNEMASI Yeniden açılıyor İlk program: BEBE DANİELS tarafından ATLATNA TIRIŞ nam fevkalâde film 11 Evlül çarşamba AW 1L RA SİNENİ tektar külşedı müni KLARA BOV Uf | temsili muaszdlll KıziL ŞaçllI Macstro- LEMİŞ id fevkalâde örkestra — hermilii hunuvaz parçalar terenndi cektir. NİHAYET Nışantaşi ik hanımlarımızın sabırsızlıkla “BRPİ Her ae ERGLİSE Hİ SCillk Erkek mektebi Mektep 21 eylülde ÜÜ edilecektir. Kayıt ve Ve için cuma ve pazardali her gün sabah saat 12 ye kadar müracaMt bilir. Telefon Beyoğlu M 4 MARKALI İPEKLİ - ÇORAPLAR gelmiştir. Başhen mağazalarda va- ulmaktadır. Umamt deposur İstan- bul Tahtakale Cedit Han No 48-40 Biyük Su isleri istiksal (l Nafia vekâletinden : 1 — Hududu fenni şartnamesine merbut krokide irae VE dit kılman Büyük Menderes ve Gedig Havzai meyahi; Sulama, kurutma, men'i hasar ve kuvvei elektrikiye ada yapılacak istikşafat ve işbu istikşafata müstenideti KÇ lerin tanzimi 24 Teşrinisani 1929 pazar günü sat 14 te K icra edilmek üzre kapalı zarf usulile münakasaya kon! 2 — Taliplerin yevmi mezkürden evel mahalli ameli! mek ve tetkik eylemek ve şartname ve mukavelename V€ kasa şartnamesini almak ürre Ankarada Sular Umum lüğüne ve İzmir Su İşleri Müdürlüğüne müracaat M 3—Taliplerin Hektar başına teklif edecekleri fiatın ikil hektarla darbından hasıl olacak bedeli muhammenin yüzdeği . C buçuğu mıkdarında teminatı muvakkate mektuplarile şaf” sinde gösterilen evrak, vesaik ve teklif mektuplarının D kürde saat 14 ten evel Ankarada Nafia Vekâleti Müste 'nüna makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ilân olunur, Müna SERARUŞ BAA ÜÇ B S UG AUK T Yi Buyük Si isleri istiksal ü — | ğ ğ Nafia Vekâletinden : D Bursa vilâyetinde Nilüfer, deliçay ve tevablinin def'i #i rati ile serme bataklığının kurutularak Bursa ovasının iâli manında vücude getirilecek ameliyatın (19 teşrinievel 1929 martesi) günü saat 14 te Ankarada nafia vekâletinde ihafti ği iyesi icra edilmek üzre kapalı zarf usulile münakasaya kofi ştur. ) Ameliyatın bedeli muhammeni (üç milyon lira olduğu, teminatı muvakkate mıkdarı (225 bin) liradır. Ameliyat V nede ikmal edilecektir. 2 —Mukavelename ve şartnamei umumi ve fenniyi ve fiat cetvelile münakasa şartnamesini ve mevcut proji mek ve teklifname suretile münakasaya dahil olabilmek İf gibi vesaik ibrazi lâzım geldiğini öğrenmek isteyenler (sular umum müdürlüğüne) ve Bursada su işleri müdü ve bedeli mukabilinde evrakını almak isteyenlerin de Naft kâleti levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. v Ankarada Nafia vekâleti müsteşarlığına makbuz mukaâb tevdi olunacak teklifnameler balâda mezkür (19 teşrinii çumartesi) günü saat on dörde kadar kabul edileceği ilân © Nafia Vekâletinden: , 1— Burhaniye ile Horsunlu arasında büyük Menderes rından su almak maksadile ve mevcut projesi mucibinc€ açtlacak kanal ameliyatının 19 eylüle müsadif perşembe at 14 te Ankarada Nafia vekâletinde ihalei kat'iyesi içra ei üzre kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. A 2--Evrakı keşliye, proje, mukavelename, şartname ve İT CSU 4. ve teminat mektupları numüneferinin görmek ve mün dahil olabilmek için ne gibi vesaik ibrazi lazım geldiğini mek isteyenlerin Ankarada sular umum müdürlüğüne ve de su işleri müdürlüğüne ve bedeli mukabilinde evrakın! isteyenlerin Nafia vekâleti levazım müdürlüğüne m lemeri. , 3--Talipler mukavelenamede muvazzah olduğu üzre ( |cins ve nevine göre beher metrosuna fiat teklif edecekler |lif edilen fiatlara göre hasıl olacak inşaat bedelinin yüzde Çuğu teminati muvakkateyi teşkil edecektir. 4— Ankarada Nafia vekâleti müsteşarlığına makbuz linde tevdi olunacak teklif balâda mezkür 16 10i 1929 perşembe günü saat on dörde kadar kabul edileceği unlür. a .p ÇAA ” y) di radayım hanım, Şuradan ğım.., : ya adımımı atmam. Hamra babanın ,ııİJ' > , Ve.. Hoyrat kadının ne söy-|kuş tezliğile girdi. Onut #” ; liyeceğini beklemeden yürüdülğini yapabilmek, « meordıvuıl:çn tîk*:ı ıgııııı. cana öyle bir : mun bir ygusu — var: ki! Dosdoj ölümcül babanın son arzusunu h:ı'ı gitti, 'l'üh:ı.r ettil k kalmamış. Hepsi bir. — . ; — Baba... sonra evde bir iki bohça eşya- Dalgın uyuyor ve uzun, 'naysa kendisinin değil, evse bir|nefesler ılvu.v(;wî” göğsünü ran bütün sevgiyle tü. Ve.. Seslendi: Gene bulabilmek, onunla yaşamak | Amma nerden bulacak, nasıl j başlarına dokundu: —-nıı—..nııı“—l,-k. ğin fırancalayı getirdim Bir dıhdıhı—ip“' a — Kim bilir nerde?.. Diyor. Zaten onu acına acına sürükleyip eve getiren de ney- baba ve bir de Hasan ğırdı.

Bu sayıdan diğer sayfalar: