22 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

22 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İşgal Mesole Mükar A i mukavele? Bikij € İÜe patron arasında iş mukavelesi var. Bu mukaveleyi && amelı m ikincide smrfmn, T * Takabete ve interi z Nt kabil olur deriz. Fd B ae P , “maralı yazrlar gazetemizin 17, 18, 20 Eylül nüshalarında çık- .. . lnd ) % ti İtaret odasının daveti| )N ı.,gşv İzde bulunan otuz ka- : Ti odada toplanarak bu n ünde FETE neticesinde bu sene t "ıı_u,"".d'k mahsulünün — 800) ti Sildiz; Tilyon Si Çkabik ütlde 150 bin kantar ka- ; B .o—ıuü*nlı;ıhnqur. ti 1 Ğ:% _îh Bebep sellerin bu Üü Tibatla fındıklara bir- Olan bir hastalıktır. Sürei Pu hastalık mese-| *ttt meşgul olmakta- Bu Kimitet kabule ü Bene geçen sene- daha fazla talepte B açt Yüzden fındık pi- Yükselmektedir. in bu vaziyet- aknacak ted-| baki ıNku ti iştir. tır. ** * arlamentolar kongresinde | , #—İştiraki mukaveleler hhas gönderdiğimiz parlâmentolar kongresinin ruzna- İştiraki mukavele meselesi var. gitikçe international ehemmiyet alryor. Sebebi, velelere konan ameleyi koruma maddeleri masraflıca o- Dette mağlubiyete sürüklüyor. tek amele ile tek patron karşı karşıya yapmıyor, mil- enin sendikası ile binlerce patronun şirketi karşı kar- Akkı ç 'ek yapryor. Arada şu fark var ki, birinci usülde ferdin Bttik iştiraki mukavele bütün sanayii istilâ etmekte- i (maliyet fiati) yükseliyor, zira kanunla kabul e- sigorta, iş saati, tatil gibi ahkâm çoğaldıkça, patron mani olan bu meselenin iyi, kötü taraflarını a- dile, 'national mukayeselerle revision yolunu tutmak v bı; qırlâv!ıenîolır kongresi müzakere yapacaktır. kenli mevzuda Avrupanm anlaşmasına imkân yok- ğ İki a Hİ tangeçttBün, Amerikanın titreten heyulâsı karşısında bir. N, GÜNÜN İKTISADİ HABERLERİ / t()p]ık tacirleri dün Ticaret odasında : andılar. Bu sene mahsul 150,000 antar kadar tahmin ediliyor * Hayat Sigortaları — Son gün- lerde bazı sigorta şirketleri hayat si- görtası branşlarını tatil etmektedir- ler. Buna sebep hayat sigortasının u- zun vadeli ve az kârk olmasıdır. * Limitet şirketleri çoğalıyor — Son günlerde yeni şirket teşkili için| bir çok müracaatlar vakı olmaktadır. * Bakkallar kooperatifi faaliyete başlıyor — Evelce teşekkül edipte hali faaliyete gecemiyen bakkallar ko operatifi Kooperatif 250 bin lira sermaye j |ile teşekkül etmiştir. Kooperatif gelecek ay başıhdan i- tibaren azası olan bakkallara ucuz ve vadeli mal tevziine başlayacaktır. Diğer tataftan kooper: zarında bir yağ fabrikasr dır. Bu fabrika için 50-60 bin lira sar| folunacaktır. * Gümrüklerde - faaliyet — Yeni gümrük tarifesinin tatbiki mümnasebe- tile kümrüklerde muamele çoğalmış- Mal çıksrmak için verilen beyan- nameler çoğalmıştır. Bu faaliyetin beş altı gün daha de vam edeceği “mit edilmektedir. böy şirketlerden hemen ekserisi girketleridir. bakkalların müracaatları başlamıştır. ptairmakta Ven ziyade ehliyet gösterenler tercih i£ Balıkpa | Maarifte Mektepler açıldı 'Talebe kaydu kabul muame- Uzunetek... lesine başlandı, leyli meccani Yeni modanın talebe imtihanları de_d_i_kodusu yapılıyor Uzun etek, uzun kol —emer— Dün şehrimizdeki ilk ve orta mek teplerle liselerde talcbe kayt ve ka- bul muamelesine başlanmıştır. Maarif emini Behçet B. mekteple re bütün müracaatların kabul edile- ceğini ve icap cderse yeni şubeler de açılarak buhrana meydan verilme yeceğini söylemiştir. Maarif idaresi, bazı mekteplerde talebe tehacümünün önüne geçmek için her mektebin ancak bulunduğu semtte oturan talebeleri kabul etme- sini mektep müdürlerine tebliğ et- miştir. ü Bunun üzerine uzak yerlerden mü racaatlar kendi — mıntakalarındaki mekteplere gönderilmiştir. Kayt mu amelâtı bu ay nihayetinde bitecek ve 12 Teşrinievelde tedrisata başla- nacaktır. Dün lise ve orta mekteplerde ley- It meccani talebe imtihanlarına baş- lanımıştır. Meccanen kayt için müra caatta bulunan talipler, alınacak mık dardan on mizli fazladır. İmtihanda muvafık görülüyor rinin ayaklara kadı dekoltenin tamamen ortadan kaldırıl- du mevruu olmuştur. e karşılamaktadır. BİR TERZİNİN FİKRİ tir: — Lüks meraklısı olan kibar ha mafi geçen sencye nispetle eteklikle: edilecektir. e YŞ Leyli talebe kadrosu (2400) kişi olup bunun nrsfr meccanidir. İmtibanların neticesi üç gün son- ra anlaşılacaktır. Bunlara ait liste- ler neşredilecektir. 400 MUALLİM MUAVİNİNİN | İMTİHANLARI Dün Erkek muallim mektehinde (AY kursuna dahil kız ve erkek 400 kadar muallim muavinlerinin mual- limlik ekliyetname imtihanlarına mü- başeret edimiştir. Bu imtihanlar Teşrinievel iptida-, sında bitecek ve muvaffak olmıyan- lar tasfyeye tabi tutulacaktır. Nisfına yakın kısmı kadın olan bu muallim muavinleri arasında musiki bi meslek muallimleri de şekilleri rağbet bulmaktadır. yeni modayı tatbike Şüpbesizdir. ÇOK KUMAŞ GİDECEK... fi ebhemmiyetli Burette artacaktır. MERAK EDİYORLAR.. ve el işleri sormuşlardır. bulunmaktadır, ETEKLER ESKİYECEK.. SANAT VE NESLEK Yeni modanın diğer zararlı bir MEKTEPLERİ San'at ve meslek mekteplerinde ye| ni talebe kayt ve kabul muamelesi ic ra edilmektedir. Erkek musllim mektebine bu sene | sıdıı $0 talebe alınması tekarrür etmiştir. | tır, Bunların (25)-7i şehrimirden, mi bakisi Tetanbul Emanet mıntakasına dahil diğer vilâyetlerden alinacale: tır. Millet mekteplerinin açılması i- çin Vekâletten talimat beklenmek- tedr. çabuk cekirnesi yüzünden parçalar İRLİKTEKİ DE.. Kadın birli; ğnamblo Borsası21/9/929 MİSAFİR TALEBE Galatasaray lisesinde misafir ola- rak bulunmakta olan Çekoslovakya- İr talebe yarın memleketlerine hare- ket edeceklerdir. bik edileceği temin edilmektedir. ıilecek! G Le A Yeni moda Dünya modasını tayin eden Fran- sanın büyük terzileri kadın eteklikle- lar uzatılmasına ve masına karar verdiler. Istanbul kadın terzilerinin mühim bir kusmmu çok yevindiren bu eskiliğe avdet modası şehrimizde dikkate şayan bir dediko- Umumiyetle lüks tabakaya men- sup hanımlar bu değişikliği memnu- Maruf bir terzi hanım bu kıyafet| meselesi hakkında şunları söylemiş- nımların hoşuna gideceği muhakkak| olan bu uzun etek modası gözleri kt- ga eteğe alışan şık hanımların teessü- rünü mucip olacak mahiyettedir. Ma şimdi zaten biraz daha uzun olup bil- hassa arka kısımları çok uzün moda, Kadınların ekserisinin kolaylıkla başlayacakları Etekler ayaklara kadar uzayınca kadın tuvaletleri bizzarur bol yapıla-) cak ve şimdi (4,5) metre kumaşla ya- prlan bir kadın robu yeni moda üze- Tine ancak 7 metre kumaşla temin e- dilecek ve binaenaleyh tuvalet masra- Gazetedeki bu moda haberini oku- yan bazr hanımlar, şimdiki elbiseleri- nin artık battal olacağından bahset- tikten sonra bilhassa merakla kumaş| sarfiyatının ne kadar artacağını bize heti de eteklerin uzunluğu dolayısile maması için iki ayda Bir eteklerin kordonunu değiştirmek zaruri olma- Gözlerimiz kısa gişilerealışmış- | unun için belki bir müddet çir- kin görünecek, fakat Bopfa alışılacak- tır. Eskiden hiç ehemmiyet verilmi- yen emperme basma meda olunca şik, hanımlar da giymeğe başlamışlardır.» Bİ: İLER erkânmdan bazısı da yeni modayı iyi ve şayanı temenni| bulmaktadır. Bu moda eşkâlinin, yer-| li ipeklilerle mükemmel surette tat- Gaiy YTKRAZLAR TAHVİLAT N—N— 86 — önon ı 97,50 Anadolu 9B .. 37 50 f Gönir yolu ı' a Ak ]ıt #bem | Tünel pirketi 4Eavo Rlektirik girketi 4 50 Kahtim- Şirketi, 6 15 H. Paşa İlmda girketi Vilâyette Bütçe geldi Vilâyet hususi idare Feci bir kaza Eşraftan Ali beyi Londea Parte Bükrep Prag “'Pîş% GöZMİRE | Birinci futbol takımı İZmire çağrılmıştır. D t ml:k:;ğ Salı günü hare- | tir. VEK İRKELEİ RIHTIM ıı:'ğğ"'llı"g“ Cenevre Brüksel Viyata ÇEKLER 1005 3500 12 3200 £ 5000 24 7500 B 4675 16 2500 3 42p0 Newyork 048 2500 Atlna 87 1200 Roma — 00:21.50 Amslerdam OL 2026 Sotya 66 6250 Berila 2 0x,25 AFYON MADEN SUYU Hilâliahmer cemiyetince Afyonka- rahisar maden suyunda kik oi şaat hitam bulmuş ve Avrupaya si- l"'wrıi Ülmekte olup kabul| pariş edilen sırlı borular da gelmiş- yapılan in- oe EVKAFIN ISLAHI PROJESİ Umum Evkaf müdiriyeti, evkafın ıslahr için İsviçreli profesör M. Le- tecep bey dün|man'ın tanzim ettiği projeyi tetkik ()i ü elmuştaz Havelesini tetkikle | etmektedir. Tetkikat, bu hafta sonun viş """- irk şimendi- b im rimiz. Öi b".h"ulleuh in dün Bt —_=N'“:h'n ı_nüt: gi | öreülâzimden müteşek- ) .ı*:t:m ailelerile beraber e Vadir, öj llt NALLMET B ülen gübedele komisı Ük Tet 'misyonunca Na a retle “çalışacaklarcına K Me haf talebi N W'%ıı » iktisat, milli müda- şünldan - Avrupaya t ikmal Bdi Bu vekilliklerin Av- tur Mkarif :':m"" talebelerin ür, , liği bürçesinden KĞK Si ç, L a |met Başvekil ldiğini | şurayı devlete tevdi edilecek ve B.M. meclisinin bu seneki devresinde mü-| da'ya git- | zakere edilmek üzre tetkikat ikmâl si tatbikata başladı Vilâyet idarci husuriye bütçesi tasdik edilerek Vilâyete tebliğ cdil-| miştir. Vilâyet idarci hususiyesi bütçenin | tatbikatına başlamıştır. Bütçenin ihtiva ettiği mühim me- vattan biri de Vilâyet dahilinde bağ cılik, meyvacılık gibi servet getiren mahsulâtır ıslâhıdır. Bunün için de iki mütahassıs ge- tirilmek üzredir. TEVHİT PROJESİ Vilâyetle Emanetin tevhidi - için projenin ihzarına çalışılıyor. Tali en-) cümenler mali ve teşkilât için projele Ti tespit ettikten sonra büyük komi- Byon iki içtima daha akdederek bun- lart tetkik ve neticeyi bir rapor halin atı sürükledi beyni aktı. eşraftan Ali bey müeesit bir şekildi ölmüştür. Kaza günü bu zat, çok sevdi rirken hayvan birdenbire-ürkmüş vi tır. Hadiseye şahit olanlar; butdan — çol müteessir olmuşlardır. KAMA İLE öç YERİNDEN VURDU. — * B. tetkikatı | da tamamlanacaktır, Bunu mütcakip proje başı vekil İs- Hiz. ne takdim cdilecektir.| tetkik ettikten sanra proje| Kelepir satılık Bir emaye banyo, hava gazı TALiNEZ ile banyo ısıtmağa mahsus alet NAMELERİ *| maa duş ve bir adet porselen lavabodan mürekkep mükemmel bir halde banyo tesisatı ile ye- mek salonuna mabsus mükem- —"““-ıı—wkmm.n mel bir halde, büyük masa ve Sevi bugünler-| büfe dresuvar satılıktır. Galatada Loyt Triestino yolcu dairesine müracaat olunması DEVREDİLECEK İHTİRA BERA' TI igara tabakları” hakkında 27| gürüşülecektir. Teşrinievel 1927 tarih ve 648 nume- ro tahtında Müdüriyetii bir ihtira beratı istihsal kalınmıştı. L de Dahiliye Vekâletine gönderecek- tir. y MİLLİ EMLÂK MÜDÜRÜ Milli emlâk müdürü Rüştü Bey İbrahim çıkmış «— Buradaı Ankaraya gitmiştir. A —— selâmdız geçilmezir Çatalcada çok feci bir kaza olmuş tının dizginini koluna takarak gezdi- biçare adamı sürüklemiye — başlamış- Bu süretle başı ve vücudu taşlara çarparak sürüklenen AN beyin kafa tası parçalanmış, beyni sokaklara a- karak çok feci bir şekilde ölmüştür. Usküdarda Solaksinân mahallesin- de Topaneli sokağında 33 numaralr| €vde oturan arabacı Niyazi dün gece evine giderlme öeline ayni mahallede sakin Emanette Killi parkeler Bir Macar grubu 800,000 Kira sermayeli açmak için Emanete müracaat etti —eea— Bundan bir müddet evel killi top- raktan parke taşı yapmak Üzre bir Macar grubu şehremanetine müraca- at etmiş, ve muhtelif yerlerden killi| topraklar alarak Macaristana götür- -| müş, orada nümunelik killi parke taş- larr yapınış, ve bu nümüneler muva- fek çıkmadığı için ikânci defa 15 muh- telif yerlerden tekrar nümuncler alı- narak Macaristana götürülmüstü. Bu sefer bu 15 yerden alınan topraklar- dan ikisi muvafık çıkmış ve bunlar» dan yapılan taşların çok sağlam oldu- Buna dair Berlin ve Peşte tahlilhanc- lerinden rapot verilmiştir. Killi par- ke taş nümüneleri bu raporlarla bera- ber grup tarafından Emanete - veril- miş ve Emanet te bunları berayı tet- -|kik mühendis mektebine göndermiş- tir, Macar grubu bu nümüneler mu- vafık görüldüğü takdirde 500 bin lira | sermaye ile memleketimizde bir fabri- kavücuda getirilmesini ve sermayenin rİ 400 bin lirasının kendi ve 400 bin li- rasının da Emanet tarafından konma- sını teklif etmektedir. Pabrika parke taşından başka künk de yapabilecek- tir. Bu topraktan yapılacak künklerin çimento künklerden daha sağlam ola, cağı iddia edilmektedir. Mühendis mektebi tarafından ya- pılan tetkikat neticesi Emanete bildi- rildikten sonra bu hususta bir karar verilecektir. : OKTRUVA SUİ İSTİMALİ TAHKİKATI İKİ AY DAHA SÜRECEK Oktruva müdiriyetindeki swi isti- mal tahkikatma Hmanet müfettişleri tarafından devam olunmaktadır. Muh telif zamanlara ait gümrük beyanna- melerile makbuzlar - karşılaştırılarak | tetkik edilmektedir. Sui istimalin meb del oldukça ceki olduğundan tetkik edilecek beyanname miktarı çoktur. . |Bu itibarla tahkikatın daha iki ay ka "İdar süreceği tahmin olunmaktadır. |Cürmün mahiyeti ihtilâs nevinden gö İrülmekte ve ihtilâs olunan paranm miktarı mühim olduğu zannedilmek- tedir. OKTRUVA TARİFESİNİN TADİL Cemiyeti belediye idare encümeni tarafından tetkik edilmekte olan ok- truva tarifesi yeni gümrük kanununa göre tadil edilmiş ve bazı eşyanın res mi tezyit ve bazılarının da tenzil - 0- lunmuştur. a EMANET BÜTÇESİNDEN MUAVENET FASLI KALDIRILDI Şehremanetinin bu seneki bütçesin den muavenet faslı kaldırılmış oldu- ğundan kışın fukaraya kömür ve sai- İre tevzli mevzuu bahis değildir. DOLMABAHÇE GAZHANESİ TEVSİ EDİLİYOR Dolmabahçe gaz girketi, fabrika- Bını tevsi etmeğe başlamıştır. Şirket yeni mukavelesi mucibince eskiden mevcut bütün şebeke bu defa kati o- larak değişecek ve evelce Boğaziçinin bazı yerlerinde bulunmayan tesisat ta yapılacaktır. Yeni tesisat, nihayet bir sene içinde tamamlanacaktir.Şirket müdürü mu- -İkavele metnini tam bir surette tatbik edebilmek için merkezle temas etmek ©V üzre Parise gitmiştir. — İTFAİYE TÜTÜN DEPOLA- RININ MERKEZİ YERLERDEN KALDIRILMASINI İSTİYOR Şehir dahilinde ve merkex yerler- t.| deki tütün depoları şehir için bir teh- kİlike teşkil ettiğinden İtfaiye müdür- lüğü, emanete müracaat ederek bu gi le Mahkemelerde: Haset olmasa fesat olmaz! Zavallının eğlencesini burnundan getirmişler Zavallıcağızın kabahatı hiç te affedilemiyecek neviden değil.. Görülüp te görülmemezlikten gelinecek şeylerden, (....) Efendinin bir dükkânı var- Bu bir fabrika |&il, .. . Efendi, içinde kiracıdır. Bir gün, gönül bu ya. . Canı şöy, ükkân kendi malr de-- le bir eğlence istemiş. Eğlence lâfla olmaz a.. Tabii saz lâzım, söz lâzım ve ,.. ve o sözü söyliyecek bir tazecik lâzım. (.-..) Efendi, bir kere buna karar verdikten sonra tatbikine> irişmesi o kadar güç bir iş mi? Bir keman, bir ut. .. bir de def. . şte size âlâdan âlâ bir tıngırtı. . Kadın peylenmiş, çalgı başla-- mış, kadehler dolup boşalmış, kafa tütsülenmiş hasılı. .. Efen- Gicik o gece şöyle tadile tuziye bir eğlenti yapmış. Serde genç-- lik var. Ne yapsın. İyi, hoş, güzel, lâtif, mükemmel, diyecek yokk ama, bu eğlenticiği çekemiyen biri hemen merciine haberver- miş. O ande bir zabıt varakası kaleme alınmış ve .... E-fendi! dükkânına kadın alarak alenen icrayı fuhş ettiği iddiasile mah- kemeye verilmiş. Maznun mahkemeye gelmemişti. Esasen gelmesine de hacet kalmadı. Mahkeme, kararını veriverdi: »» Efendinin dükkânımna misafir olarak kabul ettiği kadının bir geceden fazla kalmadığı anlaşılmasına binaen beraeti,. Çok musip bir karar. Şu dünyada haset olmasa fesat olmaz vesselâm. . GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ Adliye vekili Mahmut Esat Bey dün hapisaneyi gezdi, hasta mahkümları hatırını sordu Adliye vekili Mahmut dün hapishaneyi teftiş teftiş iki saat kadar sürmüştür. Ve- kil Bey müddeiumumi Kenan ve ha- pishane müdürü Halis likte evvelâ mücesesenin —i mını ve müteakiben hastanesini gez- miştir. Fsat B. etmiştir. Bu B. terle bir”| re krs- HASTA MAHKÜOMLARLA... Hastaneyi pek temiz bularak beyan memnüniyet eden Mahmut Esat B. hasta mahpuslarm ayrı ayrı hatırla- rını sormuş, teselli etmiş ve kendile- ğini ilâve eylemişti küvü gönderilece- Bu müşfikane| muameleden çok sevinen hasta mah-| kümlar Vekil Beyi alkışlamışlar ve, “yaşaşın Cür bağırmışlardır. Vekil B. hastane riyet adliyesi” diye vertabibine, lü-) zum görülen ilaçların not edilip ken- disine bildirilmesini söylemiştir. HAPİSANE KOĞUŞLARINDA... Vekil B. bunu mi p hapishane koğuşlarını dolaşmış ve - bütün mah- kümlara aytı ayrı bir. şikâyetleri o- lup olmadığını sormuş ve hepsinden 'yok!” cevabını almıştır. MAHKÜMLARIN İSTEDİKLERİ Mahkümlardan bazıları Vekil beye gerek şifahen ve gerek iştida ile ma-, ruzatta bulunmuşlardır. Adliye veki- H, bunları not ederek kil beyin bir haftaya gitmeleri muhtemeldir. icabına bakı-i Müteferrik H. Halk bilgisi Yeni bir şube tesis ediyor Halk birliği derneği yeni bir iştih- barat şubesi vücuda getirecektir. Bu| - |şube Anadoludaki şubelerle muhabe-| t |re temin edecektir. Bundan başka da hariç memleke-| vasıtalarının ” tün sinemaları .y:.nidm kontrol etme-| dedikter h,.. iş |ğe vermiştir. BİR RUMCA GAZETE Tbrabimi 'üç yeriaden =u== Bu ri eMctaritmisis> isminde bir Rum-| Mecruh hastaneye yatırılmış, carih | dilmeğe başlanmıştır. Teftişat ca gazeteye, vergi borcunu vermedi-| #i için haciz konmuştu. Borca muka- bil Defterdarlık bu gazetenin borcu için bankada bulunan imtiyaz depozi- tosunu almıştır. Bu suııdıı ıı;:'t:ııi:ı imtiyazı da mefsuh ol » Vilâyet katiyosın melaub olduı'ızıu:l’olh mü-| muşlar diriyetine tebliğ etmiştir. .wW Hayvan sergisi Hazırlıklara başlandı, içtima yapılacak Vali vekili Mübhittin beyin riyase- ti altında yarın bir içtima yapılarak hayvan sergisinin açılması meselesi yala aa şar üaü İKİ AHMEDİN KAVGASI Kasımpaşada Bahriye cae kunduracı Ahmet ile kasap — KOZA GAZİNOSUNDA CERH telinde oturan Hasan Sabrinin arka- itur rdır. Dün ' sonra üçüncü kolor — D du baş baytarı miralay Bekir, Istan- —— Yarın vilâyette içtima eden komi- KADINA LÂF ATMIŞ koyunları bu| fendazlıkta bulunmuş vaki yakalanmıstır. haldai; TT ĞN öee Üzerine z Şişlide Kozanın gazinösunda rakı| Yü içmekte olan Necmi ve Ahmet ismin- de iki arkadaşla, Sirkecide Amkara o- daşları sarhoşluk yüzünden kavgayal Kavga neticesinde Necmi ve Ah-| met bıçakla muhtelif yerlerinden ya- bul baytar müdür muavini Abdülka-| ralarımışlardır. Carihlerden Hasan Bu kere mezkür berat fruht veya i-|dir ve merkez sıhhiye baytarı Dolma| Sabri yakalanmış, diğerleri - kaçmış- Masğtel İcara verileceğinden iştirasına veya| bahçededeki sergi mahalline giderek| tır. tetkikai beler haklisticarına talip olan zevatın İstanbul. |icab eden tamiratı tetkik etmişlerdir. yi postahane arkasında Aşır E- fendi kitaphane sokağında Türkiye|syona izahat vereceklerdir. Hanın 19 - 22 numcrolarda mükim| — Baytar müdiriyetince —Avru) vekili İstok elfendiye müracaat eyle-| sipariş edilen Merinos Rrtaptyaelür Hasköyde oturan matmazel Zaro-| sinde gürültü etti ıpaya | hiye Sütlüce sakinlerinden Naci bar- çağırılmışlardır. İki sarhoş 'olan şikâ- mavnı ve hakarette sinde vesaiti noksan olanlara tarlarda bulunulacak ve verilen det zarfında itfa vesaitini tamamla-) mayanların sihcmaları kapatılacaktir. bir kadın yüzünden kavgaya- tutuş- | SANDALCILAR ARASINDA Ahmet sustalı ça- MÜNAZAA zette yaralamıştır. Eftim hastaneye) kanmıştır. / —— SABIKALI İBRAHİMİN MARİFETİ Bursalk halde sokağa çıkmış, elinde Nuri ve Mes'ut iminde iki gece Topkapıda meyhane- POLİSİTAHKİR ETMİŞLER tler ile de münascl tta — bulunacak ve buralardan gelecek eserleri tasnif ve neşredecektir. Birlik ayrıca Halk bilgisi mecmuası çıkaracaktır. OK HALK ŞARKILARI Konservatuvar hey'eti son Anado- du seyahatında 200 kadar halk şarkı- 8t toplamıştır. Burlar metin ve no- taları ile bir eser halinde hazırlanı- yor, Mülli oyunlar da resim ve fiğürle- rile birlikte neşrolunacaktir. — ETİBBA ODALARI Etibba odaları toşkilâtı teşrinini- evelde vücuda getirilecektir. Oda in- tihabı da aynı zamanda yapılacaktir. i ki depoların kapa- bi eee Yararerdr <£ | — POLİS MÜDÜRÜMÜZ İŞE —— —- BAŞLADI SİNEMALARDA İTFA Bir müddet evel rahatsızlığına bi VASITALARI — İnaen kendisine ameliyat yapılan po- Şehremaneti, sinemalardaki itfa |lis müdürü Şerif Bey tamamile ia- tamamlanması için bü- | dei-afiyet etmiş ve dünden itibaren gelerek vazifesine başla- mıştır. iki günden beri tatbik e-| ,CNEBİ VAPURLAR BURADA L aCit SÜR'ATLE TAMİR OLUNACAK Hiha| Ticaret odası İktisat - vekâletine müracaatla limanımıza gelen gemi- lerin tamiratı müstacelesi için güm- rük muamelâtınin müşkülât çıkardı- gını bildirmiştir. Bu yüzden ecnebi gemiler burada oda misyon tir. muamelâtı daha seri k teşkil edilmesini bildirmiş- im gece sarhoş Olduğu| / "Ticaret odası gümrük baş müdiri- yetine müracaat ederek murahhas is teyecektir. Teşkil edilecek komisyon derhal kişi| faaliyete başlayacaktır. —— CEVDET KERİM B. si azasından merkeze | Halk fırkası vilâyet heyeti idare- polislere| Tİstanbul maarif ve —a ESHABI HAYRIN VAKIFLARI zamanları ldacağını beyan - etmiştir. Vekil B. hapishanenin matbasamı da beğen- İmiş ve ihtiyaçların tespit edilip ken- disine bildirilmesini emretmiştir. Vekil B. dünl kısaca demiştir — Hapishaneyi iyi buldum. Mah. kümların vaziyetleri mükemmeldir.” Vekil B. bu gün de teftişatına de- vam edecek İcra ve Tıbbı adli daire- lerile sulh, hukuk, ağır ceza ve ceza mahkemelerini ziyaret edecektir. Ve- kadar İzmire Resimli Ay Oa gün hapse on lirada cezayı nakdiye mahküm edildi... “Sesini kaybeden şehir” serlavha lr.şiirden dolayr muhakeme edilen Resimli Ay mecmunsr hakkındaki karar, dün 3 üncü cezada teflim e- dildi. Mecmuz mesul müdürü- Beh- çet B. in ceza kantnunun 212 inci maddesi mucibince tatili işgali ale- nen medih ve halkı kanuna ademi itaata tahrikten dolayı 10 gün hepis cezasına vçe 10 lira ağır cezayı nak- diye mahkümiyetine ve bu cezaların teciline karar verildi. İşe girenler Millet mektebi şehadetna- mesi gösterecekler Şahadetnameli köylüler işte dalma kayrılacaklar , Millet mektepleri Teşrinisani iptidasından itibaren açılarak faali- yete başlanacaktır. Bu kususta lâ- zım gelen tedbirler alınmaktadır. Haber aldığımıza göre Millet mek tepleri mezunları hakkında yeni bir talimatname tanzim edilmiştir. Bu talimatname — Millet mektep- leri mezunlarının ne gibi şeylerden istifade edeceğini muhtevidir. Millet mektepleri erkek mezunla- rı askerlikte, muayyen günlerinde tercihan mezuniyet alacaklardır. Bu mozunlar hademclik, odacılık, yol çavuşluğu gibi vazife istedikleri zaman diğerlerine tercib edilecek- lerdir. Bu senc işe girmek isteyenlerden mutlak Millet mektebi şehadetname Si talep olunacaktır. — MESLEK MEKTEPLERİ İÇİN Meslek mekteplerini teftiş için cel bedilmş olan M. ve Madâm Ruvatöle bu ay sonunda Ankaraya gi dir. ISTANBULUN SİHHATİ edilmektedir. Şehrin sıhhi — vaziyeti iyi görülmektedir. vek kanunu medeniye tevfikan para , .ya ve emlâke ait bazı vakıflar tesiş , etmişlerdir. — İHSAN RİFAT B. İZMİRE GİTTİ Gümrükler müdürü umumisi İh- e|san Rifat bey evelki gün İzmire git , ü tir. | " İhsin' Rifat be in tetkik ve teftiş , maksadile yıpuız bü seyahâtten bir , haftaya kadar avdeti ümit edilmek- tedir. —— RUS TİCARETİ HARİCİYE MÜMESSİLİ Bir iki günden beri şehrimizde bu , lunan Rus ticareti hariciye mümes- * sili Ankaraya avdet etmiştir. - $ KONSOLOSU b AoRanı e c » Ai ee a a e t d İ a Fi d a e eC0 z dase zi l b P GA B a Bit

Bu sayıdan diğer sayfalar: