6 Ekim 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

6 Ekim 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

F 'Ekonomi Tüccarın taksiri var mı? — Gözlerini açsaydılar! — Elbet kaybederler, yanlış haber almasaydılar! İye Ümrüklerin yükseleceğini tatımin ederek mal getirenlere öyelen bu sözleri, gözümüzü oymak isteyen, rakip bir millet Yor, kendimiz söyliyoruz. Eli böğründe tüccara bu şe- Shuz silkiş reva mı? z bxı Feybolan memleket sermayesi değilde yabancı servetmiş Yoksa l k B v Ü " vi zarar hakkında fikrimiz mi yok? Belkide böyledir. te yatan malın kaç milyon liralık olduğunu ne mat| P lan, ne de başka yerden öğrenmek kabil olamamıştır. t İSsingaYrupa matbuatı yazdılar: Gelen mal 80 milyon lira kıy » .u"niş. Şu halde zarar mıkdarı kolay hosap olunabilir. Zararda tüccarın suçu? |ör lağı öelik olması lâzım gelen gazetelerimiz bile, son 30 ir İ geç vakıt, muhterem Maliye vekili bey efendiye te- teehhür olacağı kalırlarsa, *j h,_ımmliııcm ederek, tarifenin tatbikinde 1 Hi Son lahzada hâlâ sormak tereddüdü içinde Yapsın? CCarı tenvirle muvazzaf bir tüccar müeıuoeımi_lmeylc Yztar __lînm gelecek kadar zifiri karanlık bir muhiti ticcaride * Yi ? N. ’ 'apsın ci ip bh, GÜNÜN İKTISADİ HABERLERİ | “dolu istasyonları İzuğduylı dolu olduğu ğ alde yünde ancak 30 vagon geliyor FİRS haşelüdan gelen haberlerde mü-| dan şikâyet ettiklerini yazmıştık. , tin Uklim tıklım dene-| — Bu şikâyetin esasını analiz mesele-| &i teşkil etmektedir. Öteden beri tüc- car analiz yapılırken - mallarının ba- şmda bulunamadıklarından — şikâyet etmekte idi Halbuki sonradan — buüsul tebdil edildiğinden şimdi analizi İsteyen ta- kip edebilmektedir. Bunun için şikâ- yete mahal görülmemektedir. Mamafi bütün bu şikâyet ve gürültü lere rağmen ekseriya analiz esnasın- da kimse malmın başında bulunma- maktadır. *İzmirin 6 aylık ihracat ve ithalâtı| — İzmir ticaret odası tarafından ya- pılan bir istatistikte 1929 senesi ilk altı ayı zarfında yapılan ihracat tes-i pit olunmuştur. Bu istatistiğe göre, bu senenin ilk altı ayında len hariç memleketlere 28,742,083 lira| kıymetinde ve 68,350,055 kilo sikle- tinde mahsulât ve emtiai ticariye gön derilmiştir. Geçeni sene aynı — — tarihlerder 21,093,696 lira kaymetinde ve 52 milyon 630,114 kilo sikletinde mah- sulât ve emtia il olunmuştu. Ya- pılan tetkikatta geçen seneye nisbetle bu senenin ilk altı ayı zarfındâ vuku u"umır buğday dolu oldu- idiği halde şehrimize gelen by'.._':','_“"* Pek azdır ıı"'”"kı MEÇE her gün 100 - 120 İça saday gelmekte idi. Bugün h ““gön Anadolu mahsulü ge- _.,n':rb:mı.um fikrinç nazaran İ ';iîh)- Şehrimiz için kâfi- nbulun ihtiyar . zon gl9 İhtiyacı da yevmi- bu fikir ve kanaatine ra-| ""'ıa'..'n" edelim ki buğdayin aç Üü güşca ekmek ve un fiatleri lüşmediği gibi buğday fiat mü"'mehı—aır MAJOR YALNIZ N e"e!h?ı..!so"l AİT ı_qlıı;._,_“"'ku akşam — rüfekamız. İ DKt maha gteson ticaret odasının İti Çtoşailün bu seneki vaziyeti İ Eıhıı." Major) ilân ettiği telb- |: yazılmıştı. Yaptı- Üai Odaazı VA Hazaran - Gireson ti- '.î Kiktkan içiğtiiz Gireson fındık, u ir. (fors major) ilân et- son ve umumi Hereliki Nıı' di T( bulan ihracatta kıymet itibariyle KONYA T verilecektir: |7 649.282 lira ve siklet itibariyle de SİKAYEŞİRLERİNİN — |15,715,941 kiloluk bir fazlalık görül- ü HAKSİZ mektedir. Hastl olan fazlalık tütün, e çündan — bazılarının| afyon, zeytinyağı, üzüm ve incirden T Ve zahire borsasın-hasıl olmaktadır. < ... Ş Hambio Borsası 5/10/929 Hü g,, İSTİKRAZLAR TAHVİLAT bi Gahik a (| u, g — p y NN—'—“” Şeel Aıî"îmı ;; ç) Senle yüke Bot S ea a Ka — ÜYETUER Elektirik şirkesi # eli 'ı';.:" B Nu * Pişa Yuma girketi - b yğter î':_— *00 ÇEKLER Yitm $ » * Londta. 1006 Sög0 * Newyork 044 1RT5 (*—ı 3450 Parla — 1 2700 Atina 47 1200 - | lK. s 78 | Cünevse 24935 Roma 69 YN0 a ıf'.'_&. w 40 | Bükreş — 06 7500 Amıterdam OL 1078 ""'».'— * & 76 | Brüksel — 3 4530 Salya 66 Siy00 * 78 | Prag — 16 2250 Berila v oLAT ” © | Viyia — 34150 ..» Slanbul Hayvan Borsası5/10/929 4 Satışlar Bt satışları B — Ödet P lak aa — Aumi W y n n l n s. n« 0 00 Dalıç 60 — 60 — ş S e Ca Kaarama 48 90 Si 4K N. “ »e a | Ku 8 00 00 00 600 * ©© Keçi 60 00 00 (0 Ot . x Karayaka dB 20 46 80 l* * s- 11 Sağır 20 20 237 30 a o Dana 60 00 00 00 06 öT Manda 2340 32 40 Maltret ve Zahire Borsası 5/10/929 AÂZAMİ — ASGER | Birinci wet veSa00 Tisado KP OKOP | ikdaci 0000,00 O0cANA 5 ae Üçüncü 000€L0N — ONVAAN vüd0. Razmol isas | Kepet isee | Pepal - Zahire —m | Çerder H20 — 00 —a | Ve . — ©90 Müsir toçtu 1610 Yulal DA (i AM Keten tökam esa0 Kuğyemi 2040 0020 | Fasiye 3000 — Siydu hleccimek S . ae 1SK0 izüs0o — | Nobut 2200 — 1580 115000 — | Börülee 0060 — 6080 Bakal donA BöLün dan Muhassesatı E::;ı lııınbııı.: besinden tahsis edilen AMI|yokuşta 6 numerolu hanede zevcesi Bugün Verem mücadele cemiye- tinin rozet güntdür. y | L_—d Vilâyette İskân işleri İşlerin sür'atle görül- mesi temin edilecek İskânda yapılacak yeni — teşkilât | bakkında aldığımız malümata göre yeniden memur almacak değildir. Mülhakat iskân memurluklarında işler azaldığı cihetle oradaki memur- lar merkeze Alınarak yeni masa teş- kil edilecektir. ZİRAAT TALEBESİ | Bursa ziraat mektebine talebe ka- bulü için Vilâyette yapılan müsabaka imtihanitda 9 mecani ve 3 paralı ta- lebe kabul edilmiştir. Müteferrik H. KÖYLÜLERİN ZİRAAT BANKASINA BORÇLARI Ziraat bankasının bu sene köylü- mün bâankaya olan borçlarını tecil e- deceği şayi olmuştu. Bankanm İstanbul merkezi böyle bir şeyden ademi malümat beyan et- mektedir. Ziraat bankası alacaklarının kısını azamını tahşil etmiştir. Mamafi ban-| dan hareket edip Türkiyeye - gelmek | yuını kanın bu sene alacaklarının geçen ge- neden pek fazla almadığı temin edil- mektedir. —— İzmirde dank Tİzegirde Dank hastalığı, gün geç- tikçe şiddetini artırmaktadır. — Bazı, mahallerde ve bilhassalmariye mahal lesinde dank bastalığı hayli ilerilemiş hemen | ve mezkör mahalle balkının hemer yüzde 60 $şı yatağa düşmüştür. Sıh- hat ve içtimai muavönet müdürlüğü, belediye ile birlikte sıhhi tedbirlerde kusur etmemekle beraber, hastalığın arkası bir türlü alınamamaktadır. ZİRAAT KREDİ KOPERATİFLERİ Bütün vilâyetlerde olduğu gibi Te- tanbulda da yeni kanunun tespit edil diği sekilde kredi kooperatifleri teş- kili için tadır. Kooperatif işlerinde en ileri Kar- tal gitmiştir. Perşembe günü Kartal kaymakamı beyin riyasetinde bir iç- tima yapılmış ve kooperatif hılpi.ın— da görüşülmüştür. Maitepe ve Pen- &Tx.mı kooperatifi teşkilâtına dahil olacaktır. Diğer taraftan Ziraat bankası İs- tanbul merkezi de kaza ve nahiyeler- de tetkikat yapmaktadır. Ziraj kooperatifler teşkilâtı ilerle- dikten sonra icap edetse Vilâyette de bir içtima yapılacaktır. PAKET POSTANESİNDE KAÇAK SİGARA KÂĞIDI Paket postanesinde bir paketin i- çinde kaçak sıgara kâğıdı bulunmuş tur, Paket Gazi Ayıntaptan — buraya gönderilmiştir. 'Tik İhbarmamesinde — paketin içinde| Şam baklavası olduğu yazılıyordu. Posta memurları şüphe üzerine pa- keti muayene etmişler, içinde 400 def Ü RİN MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ Seyyahlara kolaylık Otomobille gelen sey- yahlardan kefalet ak- çesi istenmiyecek mi? ğ €Triptik> usulünün kabkil ve tas-| diki için Türkiye Türing kulübü te- şebbüsatina ehemmiyet vermiştir. A- zasından bulunan Istanbül meb'uala- ti ve Kocatli meb'usu Reşit - Saflet, | Kastamoni meb'usu Riza B. Jet mec- lisin bu inikadında birkanlın lüyihası takdim edeceklerdir. Bu kanun çıkı-| çaya kadar, tatbik edilecek kolaylık-| lar hakkında rüsumat müdüriyeti u-| mümiyesile müzaköre döyâm öğmekte dir. “Triptik” usulü hakkında Reşit Saffet B. gü izahatı vetmiştiri j — Triptik usulü, Avtupanin het hangi memleketinden hareket . cden | bir otomohilin her giripçiktığı memle kette kefalet akçası vetmeğe mecbur tutulmamasını ve hareket ettiği mem- | leket Türing klübüne depozito ettiği dığı vesika ile diğer memileketlerden | bilâ resim geçmesine müsade olunma- B içindir. Filbakika meselâ — Fransa-| isteyen bir seyyahın her hudutta nak | ten kelalet vermesi icap etşe yanında elli altauş bin lira taşıması, yahut banka şubesi olmıyan hudut nokt rından geçtiği zaman saatlerce ve günlerce imtidat edecek muameleye tabi tutulmas icapeder ki bu hal sey yahları, seyahat fikrinden mutlak fe- Yagat ettirir. | İstenilen gey, bir sayyahm — men- sup olduğu Turing klübün vereceği teminat ve kefalet ile iktifa çlunarak ayrica kendisinden hudutta — kefalet istenmemesidir. Henüz bizde bu usul kabul olunamadığından dolayı memle ketimize gelecek otomobil sahibi sey yahlar - ki en zengin seyyahlardır - sayahetten, bududumuzda sarfı nazar edip geri dönüyorlar, ve ya bir defa gelen bir daha gelmiyor. Geçen sene Sırbistanda Triptik u- sulünun tatbiki üzerine seyyahin a- dedi, kırk binden 328 bine çıkmış ve bunlardan hasıl olan varidatı milliye oabeş milyon lirayı bulmuştur. Gazi Hz. nin Yalovayı imar ve ih- (ya etmek için gösterdikleşi arzu an- cak Istanbulun seyyahcelbine müsait olması ile temin edilebilir, Bir sene zarfında Istapbula gelen| turistlerin — adedi 20,000.. geçmediği halde yanı başımızda Varna gibi me-| bir küçük şehre açık göz belediye rei- sinin himmet ve gayreti ve — Bul, hükümetinin seyyahlara gösterdi tesbilât neticesinde yalnız bu sene, 200 bini mütecaviz züvvar gelmiştir. Turing klübün mesaisi ancak güm- rük ve polis muamelelerinin - hudut- larda bu gibi seyahlara karşı - olsun kolaylaştırılmasına mütevakkıftır.” ter sigara kâğıdı bulmuşlardır. 'a HU A” Memlekette —— KÜTAHYADA KİREMİT FABRİKASI BerAR ee A brikası yaş u a ıilyz;ny gelenler ayarında kiremit i- mal edilmektedir. Tabrikaya Avrupadan en yeni ma-| ( kineler ve civarında kurutma fırınla-| tapor verilmiştir. AAA I Bu raporda Kütahya kiremitleriy- le Marsilya kiremitleri arasında bir. Tirenin Sazlar köyünün Çığırk tevklinde bir haydutluk vakası oi bir kız çocuğu, gekli de kesilmiştir. Mahalli zabıtası, hay- edilmişlerdir. U DEĞİRMENCİYİ. PARASI ağa.| — TAMAAN ÖLDÜRDÜLER 'Torbalı kazasında Ören köyü de- Wiuwamw— mâaş cürdanı-| gae l armeale ei yarreli Derkenei gel ra ea ÜREAR tar hükmü yoktur. Kasımpaşa-| — Yapılan tahkikat neticesinde katil-| TT- da Hacı Hüsrev mahallesinde büyük|ler yakalanmıştır. Cinayet paraya! tama edilerek yapılmıştır. — Katiller in çavuşoğlu Mehmet, İbrahim FECİ K.A]A Bir amele damdan düşerek telef oldu LNİ kayarak beş metre dikten ye- Te Güşmüş Hacakları ve sol kolu kırık mıştır. Zavallı amele kaldırıldığı has| FISTIK YÜZÜNDEN KAVGA Ka e ea aa Ademle kav; , ÂAdem ka- y_nılhıden vga etmişler, bir kefaleti umümiye mulçabiinde al-| ( Jise şimdi dir. zayası İstanbula nisbeten pek az olan | — ttsde Memurların maaşları- na zam var mı ? Emanet memurlarına - tevkifatsız maaş verilmesi hakkındaki teklif Ce- miyeti belediye encümenince tetkik edilmiş ve buna imkân görülememiş- tir. Yalnız memur maaşlarına yüzde '©n beş derecesinde bir zam yapılması düşünülmektedir. — HARAP VE TEHLİKELİ EVLER Bir çok ye: yıkılmağa yüz tutmuş evler bulunduğu — Emanetçe haber alımmış ve bunların bir an eveli tespiti belediye dairelerine tebliğ edil miştir. Daire mühendisleri tetkikat yapmakta olup tehlikeli görülen ev- ler her halde kıştan evel yıktırılacak- tır. —— EKMEK NARHI Bu gün yeni ekmek narhı tespit edilecektir, Ekmeğın 10 para daha enziline imkân görülmektedir. Ekmek fiatleri diki narhır mul alekette çok miktarda stok buğ ır. Şübattan sonraki vaziyet den tatımin inemekte- day va giyme- için haklarında takibat yapıl- masına kâarar verilmiştir. Bir da tercümanlar Emanet nezdi: şebbüsatta bulunarak elbiselerinin iyi Jolmadığı cihetle başka bir forma in- 'tihap edilmesini rica etmişlerdir. FAZLA PARA ALAN ŞOFÖRLER, Son günlerde buzı şoförlerin bir takım desiselerle müşterilerden fazla para almakta oldukları - hakkındaki şikâyetler çoğalmıştır. Seyrü seler| merkezi bu hususta tahkikat ile meş- gul olup bunun önüne geçilmesi için ciddi tedbirler düşünülmektedir. * Şehir stadı nerede yapılacak? E- manet şehir stadının Edirnekapıdaki Çukurbostanda tesisini kabul etmiş- tir. Bunun için lâzım gelen keşif — te) yapılmış olup bir proje hazırlanması münasip görülmüştür. Stadyom için şehrin en münasip yeri Çukurbostanı addedilmekle bera- ber yapılan keşif bu sahanın ihtiyaç için biraz dar olduğunu göstermiştir. Bundan dolayıdır ki bostanın K- dirnekapı istikametine düşen sağ cep) besinin , bunun için de| bazı yerlerin istimlâk olunması zarurf görülmüştür. Mevcut kanaate göre keşif plânı- 'nın ikmalini müteakip mühtelif Av- rupa spor statlarının plânları tetkik edilecek, en muvafık görülen, bazı ta dilât ile tatbik olunacaktır. Getlecek sene belediye meclisi zımgelen tahsisatı verirse - ki ilk tak- siti SO bin liradan aşağı düşmiyecek- tir - inşaata az zamanda başlanabile- cektir . MISIR SEFİRİMİZ GİTTİ Masır sefirimiz Muhiddin paşa dün Kahireye hareket etmi; -| dedi. Mahkemede icabınr müzakere ederek mazaunun -| karar verdi. x |de Aliye ae emer aa e a aN GS el e aBD eee Mahkemelerde: Benzetme, benzetilme Aaznuna benzemiyen bir resim- den başka ortada bir delil yok!.. Ne davacı, ne maznun, tarafeynden hiç biri gelmemişsti. Mu: hakemeye giyaben bakıldı. Okunan ifadesinde davacı şöyle diyordu: — Alacahamam caddesinden geçiyordum. Kadının biri kar- şıdan hızla gelip koluma çarptı. Görmedi zahir.. Dedim, yolumi devam ettim, Fakt arkamdan : çei Hanım, koynunu koltuğunu bir yokla.. Diye bağırdılar. Bir de elimi koynuma attım ki cüzdanım yok. İçindeki 15 lira param da cüzdanla beraber gitmiş. Ters yüzüne geri döndüm (İlâhır. .) Vak'anın bundan sonrası Polis müdiriyetinde cereyan ediyor Davacı harırmın önüne sabıkalılar koleksiyonunu koyarak: ; ıŞn_ rı=<ıfııâereğık ta hırsızı bize göster diyorlar. da içlerinden bir tanesini isi ea yolda kendisine çarpan kadıma — İşte bu idi! Diyor. Bunun üzerine kadını yakalayıp getiri- c, Fakat maznun vekili dedi ki: — Efendim, bir kere müvekkilem sabıkalı bir kadın değildir. | Bundan maada resim de bir başkasına ait.. Çünkü müvekkilem 18 yaşında bir kızdır. Benzetilen resim ise 35 lik bir kadının res- |mi.. Ve benzetilmekten başka bir günahı olmayan müvekkilesi. nin beraetini istedi, Reis müddei umuminin fikrini sordu. İddia makamı «beracti» beraetine ... İnsan birine kızdığı zaman: — Dur, der, seni bir benzeteyim de gör! Acaba bu söz, böyle benzetmeler için söylenmiş ölmasın? * ** GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ -- Keman hocası M. Berger mahkemeye geldi Aliye H. meselesinin gelecek celsede intac edilmesi muhtemeldir | Müthiş bir kalabalık. Ki a halli, localar... Hatta ıi:::n abe lüh—whn:miı SEY TÜ mına giden kısım, her yer dola. Ad- n liye her halde bu hdathhlıııwk M. BERGER NE DİYOR ? az görmüştür. Mahkemeden sonra kendisile d_b:üd.gı::mmm— ıu-dh:rııuı.ırk—'ıı.ı.ıı: m Manniği yaralıyan Şakir Pş, za-| arasın muhavere oereyan etmiş hanımın mlıhm_ı?'_vıı. tir: a Hadise ile alâkadar olduğu söylenen| —— Talebelerim arasında bu şekilde keman hocası M. Berger şahit olarak| mücesif bir hadisenin geçmesine çok dinlenecekti, mütcessirim. Mamafi hadisede size t Aliye hanım erkenden gelmiş ve | min ederim ki hiç bir alâkam yoktur. her dafa olduğu gibi gene Baro sa- | Sadece mütecssifim. lonuna girmişti. Saat tam Avrupada bu - M. Berger | bir otomobille Ad-|lur. Cemiyet ımâ.un.";:ıuı:':; liyeye geldi. diğırceza mahkemesinin| rin ruhi t izah etmemiştir. salonunu sordu. İçeride diğer davala-, ra bakılıyordu. Keman hocası bekle- di. Saat onbir. Reis Hasan Lâtfi B. — Peki siz bu hadiseyi nasıl izah edersiniz M. Berger? — Kimbilir. . ? Belki Aliye hanım hastadır.Herhangi bir buhranla bu işi yapmıştır. — Memleketinize avdet edecekmi siniz? Ş — Şahiti çağirınız. Samiin arasın- da bir hareket oldu... Mübaşir Kad- ri ef. koridorda seslendi: —M. Berger, İki saniye sonra Kadri efendinin arkaşından Macar keman hocası içeri girdi. M. Berger orta boylu ve tıknaz, z lacivert ve ö- liyen meraklıların önünde Adliyeden ayrılmıştır. Önümüzdeki celede muhakeme- nin bitmesi ve kararın tefhim edilme si çok muhtemeldir. KASIM TEVFIK MAHKEMEDE Devletin esrarını ecnebilere aatmak maddesinden muhakeme edilen Ka- sım Tevfik hakkında dün Ağırcezada karar tefhim edilecekti. Azadan Nus- şapkası ve eldivenleri. Reisin sualle- rine ccnebi şivesile cevaplar veriyor. Aliye H. Bergerin şahadeti cana- sında mütcmadiyen önüne bakıyordu. M. Betgerden sonra reis tevsii tahki- POLİS MÜDÜRÜ Haber verildiğine göre Istanbul Polis müdürü Şeril, kkale valisi Tamail Hakkı, Tiflis şehbenderi Hüs-| nü ve Hariciye vekâleti emrin bulu- nü ve Hariciye vekâleti emrinde bulu caklardır. Mamafi Şerif bey hakkında| Vilüyete henüz resmi bir haber gel- memiştir . SEKTEDEN ÖLDÜ Üsküdarda oturan Müncvver ha- Muayene neticesinde sektei zz T SAHTE BİR POLIS ran Salâhattin dün gece köprünün Kadıköy Kötteci Necmet- tin ile kavga ederken kendisinin polis taharri memuru olduğunu bu iddia ile yakalanımıştır. Si kat bakkında talepleri olup olmadığı- m sordu. Müddei ümümi ve maznun) vekilleri buna lüzum görmediler. İd- dia makamı evrakı okumak — istedi. Maarifte Millet mektepleri Millet mekteplerinin yeni tedris devresine ait talimatname henüiz Ma- arif Eminliğine gelmemiştir. Tedri- teşrinisaninin iptidasından itiba- başlıyacaktır. Tedrisatın — şekli, müddetr yeni talimatname ile tespit olun! .. Bu talimatnamenin bu- ret B. keşle gittiğinden heyette tebei dül olmuş ve karar hazırlanamamışt Muhakeme bü kara: efhimi için yı rima kaldı. Nişan merasimi Ticareti Bahriye mektebi dahiliy : müdürü Mustala Beyfendinin kerim» leri ve kulak, burun, boğaz mutahar- pılmıştır. Tebrik ve saadetler temen- gün gelmesi muhtemeldir. TR eT aa sakarm ATLETİZM MÜSABAKALARI ILK MEKTEPLER KAPALI Mintaka Atletizm Heyetinden: 6/ Istanbul'un kurtuluş 9/929 Pazar günü h:ı ._= munda feras mukarrer Atletizm sabakaları Kadıköy ittihad spor sa- hasında yapılacaktır. palı bulunacaktır. ç — Te AVRUPADA TAHSİL GÖREN MINTAKA KONGRESİ LERİN HİZMETİ MECBURESİ —llııııhı—ıuk.,.w—: Hükümet nam ve hesabına olarak| .__C_WM_-—' yt l rösmi ve- tah- İ tur. İçtimadan 15 gün evel toplarımı Bil gören talebe 5 sene BÜ teğlkdüin Gnzük v l > kümet emrinde çalışacağını teahhüt | Abındadır. ederler. Bu tcahhütnameler noter hu a— surunda tanzım edilir. 'TÜRKİYE - İRAK HUDUDU Gen: MARDİN, 4. — Türkiye - İrak ve Avrupada tahsil enkleüden | daköt Küddt koukyonu / Türk bup mühim bir kısmı göster- | murahhaslığına, alâknaı kbe diği vaziteler yerine bariçte bazı iş- | rile Hakkâri valisi Fahri bey tayin e- ler deruhte etmişlerdir. dilmiştir. Mardin valisi bey de heye- ükümet suretle tahsile tabi te iltihak edecektir. a el ahi bey Hakkâriden " haceket & verenlerden| decek Marı öok, errek ve'dak tir. Evvelâ ..,ı'hmıııı—ıı&t devir ve te- zamanda birde kelil almacak ve Ğ_nııııınukve.ıymaı_.. ruf olacak, yahut taahhüt edilen meb mürekkep faizile tediye edebile- :?M emlâk eshabından bu-| hunacaktır. Komisyon müşaviri —askerksi, ter- Bundan başka şimdiye kadar Ücre- uman ve izap eöen kâtipleri tayin © BEDESTAN ESNAFI CEMİYETİ , Bedestanı atik esnaf cemiyetinin heyeti idare intihabı varın yapılacak. tir. REŞAT B. — Maarif umumi mü- fettişlerinden Reşat Şemsettin B. dün İakşamki trenle Ankara'ya bareket et. ü —i B UNUN

Bu sayıdan diğer sayfalar: