3 Aralık 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

3 Aralık 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

' oİİste îfaköy hırsızları a dliyede.. Üç çifte diğer eşyayi cürmiye ile beraber adliye edildi.. emanet datresine teslim ——— C.. Mustantik Neci | Yeşilköyde Hayık Keresteci- h efendinin evine girerek €Ş- ge ları sirkat ve Mme Keresteci hi ölümle tehdit eden çete ef di dün adliyeye teslim edilmiş P jf . Maznur'ır Zekeri Meh- Sabıkalı Hüsame dir-komiseri Taksimde P; ip Nadir Bey tahkikata memur edilmiştir alı ne dıyor ' ARENEL KA KM Birinci sahifeden mabad Ki manialar çıkmış yapılamı- mıştır. Biz bunu yapmak için bir se- neden beri tacil ediyoruz. Mü- teahhit taahhüdünü ifa etmedi- gi için bunun da mukavelena- mesini feshettim, Emaneten ya pacağız. Hazırlanan taşlar mü- kaveleye mügayirdir. Büyük- tür. Bu yola nezaret eden me- mur hakkında da takibat yaptı- rıyorum. Şilede Millet mektepleri, zi- raat, Halkın faaliyeti iktisadi- yesi hakkında malümat aldım. Bu sene zeriyat dört misli faz- ladır. Periye bankssile yok asile dir. ir teşekkülle geç un için de bir ne ihtiyaç vat demiştir. n başpapazının ziyareti 3/12/929 programarı (İsanbul ayarile) İstanbul 1200 m. 5 Kw. 17,30 18.30 Saz heyeti Borsa ha-, berleri. 18,30 20.30 Jazz-band. Orkestra Puccini, Fantaisie, Romberg Romance, Drigo, Serenad, Trio, Tango orkestrası, 20,30 22.30 Saz heyeti. Anadolu' ajansı haberleri. pabdi Belgrad 429 m.2,5 Kw. li0 Ouartette 22.15 Betlin larmoni orke: trası tarafından könser, |24.30 . Mançesterden — naklen ki tarafın- . A Gene o mesele! Bir ierî hanımlar arasında başlıyan ceryana gülüyor! Memleketimizde ki hanımlar ancak yüzde yirmisi iyi giyinmeyi bilir ve modadan anlarmış! Calibe Hanım pek hiddetli! Hatımlarımız — arasında? — Türk kadını modaya tabi ©-| lacağıma modayı kendilerine u- ydurmalıdır... — diye bir no-| hazarın dedikodusu baş- yazmıştık, Bu fikrin oktayı nazarla- Bunlarda ka; | söylemeğe salâh İmryan hanımların mo dilerine uydurmaktatı bahs- erini manasız bulduğunu lemiş ve şunları ilâve etmi- ştir Rum başpapazının vali beyi | ziyaret elın:_si)_ı: Atina gueıc-i lerinin atfettiği ehemmiyet hak| dans havaları. —— — Gazetelerde çıkan haberi okudum venç . yalan / söyliye- yim, çok gülünç buldum..., Bi- ikları elbiselerin cn — pahalılar? Zekeriya. Mustaja, Mehmel Ali ve Sait adüyeye sevkedilirken muhtelif lerde alınan resimler birahanesine komiser Süley-| Şoför kaldırıma da dan B. girerken sabıkalı Hüsa- ahçı Ali Riza efendinin heddin üstüne atılmış ve ken- nının içine giren otomobil dük- Hisini yaralamıştır. “kânın camekânlarımı ve 4 masa- ea Büleymiei'B. Fransış 37 FAmilen persalamatır. dastanesine kaldırılmıştır. A bi eti kurşun hırsıa ğ Bey: ü ir vak'a Beyazıt merkeri polislerinden Beyaz gülde bir vak'a | ( EEi eece Şehrade başt | Beyaz gül birahânesinde otu çamii avlısunda devriye gezer- n üç şoför Yorgi isminde bir ken arkasında küfe taşıyan bir “damla kavgaya tutuşmuşlar- şahıstan şüphelenerek küfesini yer musyene etmek istemiş, fıkıtj Şolörler Yorgiyi sol böğrün- meçhul adam küfeyi bırakarak ' yaralıyarak kaçmışlardır. — kaçmıştır. Küfe medrese damla' —— |emdan çalman kuürşunla dolüy- Kanlı bir domino partisi eli KEbürE ç Sabıkalı — Ali Rıza ile Cafer Yer meselesinden cerh tllatada Arap camiinde domi- — yon; Bahçede Güreba hasta- nesi çayırında bahçevan Ha- san oğlu Sadik yer meselesin-| den Hüseyin oğlu - Kenan ile kavga etmiş neticede Sadik ha-| mil olduğu tabanca ile Kenanı iki yerinden cerh ederek kaçar- ken yakalanmıştır. Ço oynarlarken kavgaya tutuş- duşlardır. Cafer, Ali Rizayi karnından aralıyarak kaçmıştır. B ğğ Usta bir şoförün yaptığı -— 1466 numaralı otomobil şofö-. tü İbrahim — Şehzadebaşından Reçerken 8 yaşında Seher ismin bir kıza ve Hasan namında Zabıtaya tabanca çekmişler çıkmış 8 * zet ve biraderi Ahmet ile Anka- tra atel müstahdemlerinden Sü leyman arasmda hir meseleden dolayi münaza çıkmiştir. Kav- ta memüurlarına Ahmet ve İzzet tabanca teşhir ettiklerinden der dest edilmişlerdir. a later İki hırsız yakalandı Tahta Kalede aşçı Abdullah çavuşun dükânınım kilidin ıı.x.:mil ğı;edönümü İ mak süretile içeriye giren Meh- met ile arkadaşı Araçli Mehmet cürmü meşhut halinde derdest edilmişlerdir. gel Gaip polis Reşit ef. bulundu Bundan yirmi beş gün mü- kaddem Salacik polis mevkiin- den tagyyüp eden polis Reşit| efendinin İstanbulda serseriya- ne bir sürette dolaştığı görül- nin istilâmı zımnında talık olun rençbere Çarpmiştiır. | Sirkecide otel müsteciri İz-'mü; Mahkemelerde: Bin CA AA Sirketi hayriye davası 4 Gümrüğun vapurların ambalâj tahtaların- “dan resim istemeğe hakkı var mı? - Dün birinci ceza mahkeme;| yanname verdik. İcap eden ka-| Oinde Şirketi Hayriye aleyhine nallerden bu vesikalar geçerek Gümrük idaresi tarafından açı-|neticelenmesi lâzımdır. Yalnız! n kaçakçılık davasına devam| burada bizdeki bir memur zih-, Hadise budur: niyetini işaret etmek isterim, ; Şirketi Hayriye Alamanyaya Hükümetin bir lütuf olarak re- “İahav fabrikasına iki gemi si-|sim almadığı eşyadan memur / Öüriş vermiştir. Bu gemiler ge- zihniyeti o eşya-sahibinden bir: den sene limanımıza ıdmııkrlb..k. şekilde - 6-parayı çıkar- 20,000 İhralık sahte makbuz davası kinci ceza mahkemesinde Mme Maryem aleyhine Dr, Va- lyanos efendi tarafından açılan 20 bin liralık sahte makbuz da- vasına devam olundu. Mmne Maryem Dr. Valyanos efendiye olan borcunun 18 bin litasını verdiği ne dair bir mak 'buz ibraz etmiş ve bu makbuza| istinaden bir de men'i müdahcle kararı almıştır. Fakat müd- dei taraf bilâhare bu makbuzun, sahteliğini isbat edecek — delâi- le destires olmuş ve müstantı- İrr kında da muharririmizin - su; ne Muhiddin bey şu cevabı ver- miştir: — Patriğin ziyareti yoktur. | Çünkü patcik yoktur, Başpapaz, her vatandaş gibi husuşi bir iş için gelmiş beni görmüştür. Gümrük memurları arasında Haber aldığanıza çöre İstanbul ve| Galata gümrüklerinde bazı daire mü dürlerile müfettişler arasında tebed- dülât yapılacaktır. Bu cümleden ol İgaya mani olmak istiyen zabi-| tebdil ;Yarın Mülkiye mektebinin 31 olduğundan mektebi. müdiriyeti |Galatasaray lisesi 1 salonunda İbir müşamere tertip edecektir. Müsamereye Mülkiye mezunla- ve sair zevat davet edilmiştir eZ davaya bakılmasını istemiştir. Müteakiben mahkeme heye- ti müzakereye çekilmiş ve-neti- cede hadisenin cürüm olmadığı şeklindeki kararımı vermişfir. Iskatı cenin da aşı Üsküdar'da kondüktör -Raşit efendi zevcesi Fatma “hanımı darbederek iskatı cenine sebebi yet veren Abidin ile zevcesi Ce- mile H, aleyhindeki davaya de- vam olundu. Fatma hanımin ilk muayenesinde gösterdiği arazı gösteren tabip raporu gelmedi- ğinden bu hyşustaki müzakere- nin tekidi kararile dava talik o- lundu. $ Divaniı mubasebat memurlarının mu- hakemesi Dün ağırceza mahkemesin- de vazifelerinde ilimal ve sahte- kârlığı görülen divani'mühase- bat memurlarının davasına de- vam olundu. Maznunlar şunlar- dır: İstanbul muhassasatr zâti Daventry 479 m. 25 Kw, |23.— Konser (24.15 Askeri bandö tarafından |— konser. Tağl Breslav-Glâviç 253 m. 5 Kw. 17.30 Kafe Hinderburkdan na- klen konser. 21.15 Konser 22.30 Senfonik valsler. İN | Katoviç 409.m, 10 Kw. 20.50 Poznandan naklen opera; Sürüken BDangenberg 473 m, 15 Kw. 12.10 Gramofon 21,— Konser. dğue Milâno 500 m. 5 Kw. 18.— Torinodan naklen konser. 21.30 Torinodan naklen konser, 20.— Prag operasından naklen: mocede Figara. —— Prag 187 m. 5 Kw, 19.20 Bırnodan naklen - fransiz- ca ders. 19.50 Moravska Ostravadan na- klen 20.— Prağ tiyatrosundan noce de Figaro, yitğrel Roma 441 m. 3 Kw, 18.30 Konsor ve taganni 24.30 Manon lesko — operasının. nakli ü Torino 273 m. 7 Kw. 21.30 Könser. düğ l |Moravska-Ostrova 263 m 10Kwr| 100 - ü .. zim memlekette modadan, gi- hoıgd &h:;ıu:[d:î;ıjı:ı g valetlerine ayda 2000 - 3000 lirs masraf eden kadınlar nadir de- gildir.” Düşman gibi değil! 4 Diğer bir kadın terzisi de moda için şunları söyledi: , — Moda, bir dtşman gibi me mlekete girmer, Göz kamaştırı. — — |a renklere bürünerek, Şşuh bir jkadın gibi insanın iradesini e- M |linden alarak her tarafa hulâl eder. “Havanın ntifüzüna mani olmak kabil mi? Moda da hava gihidir ve bi- - |ze kalırsa onun kadar da lâzım dır, Eğor o herkesin arzusile de iğişen, yahut değişmiyen bir şey olsaydi, bu selin önüye — dura- :l: pek çok erkek bulunabilir- yiniş tarzından anlay n hanım- lar, yüzde 20 yi geçmez. Fakat çok gariptir ki yine herkes mo- dadan bahseder, Benim bö- İyle geylerle uğraşacak vaktim |yok. Bakınız içerde müşterile- rim bekliyor.” | Güzide Hm. ne diyor? Gene kadın terzilerden GüÜ- zide hanım diyor ki: l — Modanın sürükte ca- zibesinden hiç bir milletin ka-) "" Şükra'D. ile Hiscer , dınl—:,n ku'rğılım:âmıwıkl Eı;-,f.hı:ıu H; ı:ılın: ef, ile Emine sen bize göre moda zevki seli- ; Ahmet ef. me göre giyinebilmektir. Bi-|man ef. ile Hihmet zim hatımlarımız ise — iftihar- | — 7 Hakk la söylüyorum — çok - iyi giyi- him ef. ile iniyorlar, Bu defaki Paris seya-| H; hatimde, İtalyayı, kısmen Al- manyayı dolaştım. ):üşıh_;dî lerimin neticesi şudur: Tür! iMla. n kadını, her hangi bir Avrupalı| Beyarıt dairesinde nikâhları icra kadın kadar zariftir, onun kıdırl'*'ı"'_ YŞ aai ae temiz / giyinmektedir. - Şimdi, 8. ile Müziyyen Hi; Ruca el ile Fa ile —— ..——— bir kaç hanım ortaya çıkıp bu; hide H; Yaşar ef. ile Şefika H; kadar güzel giyinen Türk hım-:Y" gf ile Lütfiye Hi Apraram mana “sen, şu veya - bu tarzda BaRr do giyineceksin!” diyor. Ben bu-) Viyana 516 m. 15 Kw. nun umumi bir. cereyan halini 16.— Telsizle resim neşriyatı. (alacağını hiç zannetmem. Fa- 17.30 Konser kat, şayet böyle bir şey olursa| 21.05 Rusalka operası. ilk memnun olacak gene biz iz. |.. Program nihayetinde telsiz- Aydındaki - beyanna- meleri kim attı? |le resim neşriyati, PTi Varşova 1412 m. 12 Kw, (17.25 Gramofon & muvafık oldukları için tesel-|mak ister. İşte misali: Şirketi; 1845 Halk şarkıları im edilmişlerdir. Yalnız gemi Hayriyenin bu günkü vaziyeti. Si inşa vd::_flh'ih bahri mö| Gümrük bizden keresteler için aeyyahafihe:- tahammi 800, muamelci istisnaiyeyi âde- Sçsi için bu siparişlerin etrafi- |ai ifadan 400,. geminin fazla Si tahta ambalajlar yapmıştır.| , rvane ve saire gibi yedek e-i Şümrük idaresi bu ambalaj ke-| £Çaları resmi — olarak 600 ymil “Estelerinin tarifeye tabi oldu- SAfkeyenk ü ve gümrük parasını ver- (Enan 1800 lira istiyor, Halbu- .krar alacağını istemiş ve Mmel kismı 1,800 Hira” kiymetindeki 'edikleri için kaçakçılık iddia-| GENLET resme tabl olsalardı. Maryem tekrâr eski sahte sene-|deyin senedini 400 lira göstere- “ile şirket mahkemeye verilmi-| 1 /00 Jira vermemiz lâzımgelir-İdi ibraz etmiştir. Müddei vekil-|rek sahtekârlıkta bulunmaktan eokna ÖÜi v besteli di”. Bundan sonra Ve-'leri sahte makbuzların - tekrar|ve bir kısmı da mürakabe vas <a sonta velat ettiğini kemali tece- klığın Küzumu muhakeme kara- ye mesül muhasibi Salâhattiri rile Mme aleyhine birinci cezalita âmiri kâtibi Selim, " Eyup mahkemesine müracaat etmiş-|masa kâtibi - Mustafa, Divanı lerdi. Fakat bu davanın rüyeti mühasebat evrak — mukayyidi. | esnasında tecil kanunu çıkmış| Hüseyin odacı ve mütemet Ah- ve Mme Maryem bundan isti-|met, sarraf Aleksan, ' Şakir c-! fade etmişti. Bilâhare Dr. Va-|fendiler ve Fatma Şahende ha-, klen. 'alatı ve çocukları, Mile Manao ve A- nelli aileleri | Zevc, peder, biradez ve akrabaları | BA GHDİOUE SİNANİAN tir. Şirketi Hayriye vekili Ne-| ! - CU T $eT N ŞS FÖDİ nti B. bu: iddiaya- şu şekilde kili mudafıııın_ı yaparak idare- istimalini cürüm — mahiyetinde|zil Iımıuen mühakeme e- sürle beyan ve 4 kânumuevel Çarşam-i Sevap verdi: —— ğ nin bu parayı istemekte hakkı t W mahke-| güKü Mt ORÜEKR Beyeieda di — Bi il ün olduğunu ve ceza kesen memur dava ile rüyetini istemişlerdi;. etrafın- &ü . Trinite, Ka Ba eee GT ae Te a yaR el (E>. erllartı | Dilaki BallEcLie oli İ Haa Yökâletinden Slİnde yapdacak cenas meraksin., ün teferrüatı - demek olan bu|$öyledi. Mahkeme bu mesele e-|mail Hakkı B. im we görekse muhaasasati zatiye- vetiye makamına edilmesini “ahtalar da resimden muaf ol- trafında evelce gümrük idare-| Yanla bu makbuzun den bazı hususatın istilâmı için ilân eylerler, Mak iktiza eder. Mamafi biz bılıhde cereyan eden muamele-|Cürüm - olduğunu söylemiş ve|davayı talik etti, — ——— < 20.50 Poznan operasından na-| dedir. Düşününüz ki şöyle orta' Hükümet keyfiyetten AŞ nahid ile Sinanian, Tehouhadjian, 'To-|PUrda, lyanos efendi icra vasıtasile te-İnımdır. Bu — mazmunlardan bir tossiac, Zindjiryan, Kalebian ve Bruldem ki her yemek Sonra bir şey - daha: Moda- #Şige Tazleer bşrincer rmik * 'nın doğurduğu masraflardan Şi- yannamelerde validen adliyeden, mü: — kâyel etmekte en az haklı olan fus ve tapu idarelerinden dıdııı: gmillet biziz. Meselâ Parisli bir ümum memurlarından şikâyet Madam, ayda bit değişen mo- , Mekte, ağır kelimeler istimal - olun dayı takip etmek mecburiyetin- Yükcrder ölik halli bir kadınm'bile hiç olmaz: ya d Harabar tahkilnte badamlır 'sa 15 - 20 kat rohu vardır. ı'[ı;ı kyıme imza ymn.ı — Seyabatim esnasında va- aç gözmüra attt rda, üyle Madamlara rasla-, htYanSemeyi yacın dağıtanların Ay K 'te elbise de- hiy kaç arkadaşı olduğu kanaatı ha ğiştiriyorlardı. - Halbuki bizim sl olmuş ve bu zan altında bulunan. hanmlarımız — tabil hali vakti Jar hakkında takkikattamik edilmiş- yerinde olanlardan bahsediyo- tir. Kat'i bir şey söylenemem: kle be. rTum — nihayet altı ayda bir kat ü"*" 5-"":_ n FP";_“"W eşhar — elbise yaptırırlar.. Hem bizim K gyet _':_u*;'"' e "".7;: ğ hanımlarımız fazla olarak tutu- y cde bildirilmiş ehemmiyetle nazarı ——— mluduürlar. Elbiseyi çok ihti- dikkata ıııııııııl:.-d-ı ecasir — mamla giyerler. Siz kadın el- bir şekilde tahkiki için alikadarlara — bise masrafını gidiniz de Avru. ŞĞt emirler ea Ğİ eee pa kadınlarında P Töğrümi v Tayaee b ee Ük seraager ” Bi zim hanımlarımızın — yapı ime terdi- tizar olumuy AM

Aynı gün çıkan diğer gazeteler