11 Aralık 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

11 Aralık 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MİLLİYET e Ha OE A AY ME pm Mizan Yarınki perşembe akşamı Asri sinemada Hanrih Maria dJorj Fodler rafından temsil olunan “SON KALE Şark sahnelerini tasvir eden harikulâde dramatik filim. Yeni varyote progr#mı Bu akşam OPERA SİNEMASINDA Ekran artistlerinin kıralı DlLk$ FAYERBANKŞ »n İlk sesli filmi DEMİR MASKE nin imesi münasebetile verilecek gala sb 5 f Püllhyet e“ Ş 3 ASRIN UMDESİ *MİLLİYET.TİR 11 Kânunüevel 1999 İDAREHANE — Ankara caddesi. No 100 Telgraf.adresi; Milliyet, Istanbul Telefon numaraları, istanbul 2041, BOZ, 3 ABONE ÜCRFTLERİ Konuşan ölü KN BB Dahili ve göz hastalıkları"; ii Heriç içi Üç perdelik haile Asasbaşı — Böyle şeyler ol- ği 3 oşly Tan ba 800 kurup “Birinci perde maz linet elişi müsameresinde hayretbahş tablo ve prokopin (Komprime) : “Ademi ikddarın tedavisinde Sis ye saya Asasbaşının odası Cellat — İnanmazsanız gelip sahneler araşında bu debektr aristin Suprahypon (Ampul) : Üsreti teneftüs ün tedavisinde yi N ş d s3, C Kuvvetli ve sehhar sesl iğitilecektir. Glokosân (Ampul) | : Glokomun tedavisinde Assbaşı - otrafmdaki yeni. |bakın. Bu adam konuşan BİL 0- gerilere - HÂâlA şu yerlere kâğıt e Sami Os atan adamı bulamadınız. Ça- zy vii ek buk tellâl çağırtın, kellesini İn kemmeden, De e getirene iki akçe vereceğim. Yeniçeriler — Ferman efen- dim! Müstamel ve Almanyada W öclm fabrikasının müstahzaratından baladek! ilâçlardan nümune arzu buyuranların İstanbul 254 numerolu posta kutusuns yazmaları mercudur. .0013. Öz imüzdeki 14 kânunvevvel cüma ve 15 kânannevvel pazar gönleri saat 1830 da FRANSIZ TİYATROSUNDA meşhur piyanist ARTÜR RUBENŞTAYN tarafından iki konser verilecektir. Bu konaerlerin programı tiyatro kişesinde talik edilmiş ve kişeler bilet satışına başlamıştır. “ŞEN KOMEDİ HEYETİNİN VEDA temsilleri Buğün smt 16410da FRANSIZ TİYATROSUNDA zirdeki tenzil Hiatlarla bir matine verecektir. Bu matinede Albert Londre'nin romani olan: LE CHEMİN DE BUENOS AYRES piyesi temsil edilecektir. Fistlar; koltuklar 180 ilâ 200 balkon 100 ve galeri 50 kuruş. Bu akşam sast 21,15 te Mösyö Klod Rivorl şerefine büyük veda' Gala müsameresi olarak Pler Volf'un en meşhur komedisi ACRF LEONCE piyesi temsil edilecektir Perde aralarında Mösyö Rivori, Norman ile Madam Dori, Megi ve Deh taralından şarkılar ve monoloğlar.. İ 'DOUGLAS FAIRBANKS MEn inse sike Cellat gider. ii : Bu akş Keira hi Yeni tedbirler (ELHAMRA SINEMASINDA bin kişi var, hepsi de, o adamına |» Mekteller mürabalas, 20 vara ii Üç nikâh filminin sevimli mümessilesi ür y nü Uskü a z 7 z yi DR İmektebinden Abdullah Ziya Bey ka-) if Narısi Karol ile Gari Koperin temsili Asasbaşı — Sıra ile gelsin | yanmıştır. Yazısı şudur: i j N | I | | n N p l | | ler. “Otuzuncu haftanın en mühim ha İçeriye bir berber girer İberi öyle zannediyorum ki mahalle) nam SESLİ, SÖZLÜ ve ŞARKILI güzel filim tıkdim edilecektir. İlâveten: mütenevvi ve gayet eğlenceli sesli ve sözlü dünya Berber - Asasbaşının ma- | aralarından bar, meyhane ve umum. | & havadisleri Müdteti geçer rus Gaztie ve marbaıya zit işler Için müdüriyete mürancsr edilir. Gazetemiz illalann mesultyettai kahr etmez. BUGÜNKÜ HAVA Dün hararet en çok 13 en az6 |! derece idi. Bugün rüzgür poyraz eseck hava bulutlu olacaktır. ; : P : l İkinci perde Gene Asasbaşının odası Yeniçeri — Dışarda seksen FELEK NE OLUYOR? Dünkü gazetelerde gene bir yahudinin ortadan kaybolduğu yazılı idi. Böyle arasıra kaybo- lan yahudiler meselesi hakkında görüşülürken içimize bir yahu- di geldi.. Adet üzre kendisine biraz takılmak istedik.. — Canım bu kadar adam kay boluyor kimse aldırmıyor da ya hudi kaybolunca mı kıymetli 0- sasına bir kesik baş koyar - Bu | hanelerin kaldırılmasıdır. y adam müşterimdi. Başının ke- |, e az ide edenler Safa eee silmesini ferman ettiğiniz bü Jarında har, meyhane ve umumhane- adamdır. İşte başı. İki akçeyi (ler açıyorlardı. Fakat milletimizin verin sıhhat ve refahını düşünen genç Cum Asasbaşı - başı muayene e- | huriyetimizin fa'al Dahiliye Vekâle- & ği © bu işe ön ayak olarak bu yerlerin, der - Bu değil, onun başı daha | ba a öç hac tetbrler ii Hakiki bir paramunt filmdir. amini Harik, hayat, kaza ve olomnbil sigortalı Galatarla Ünyon hanında kâin Ünyon «igorta kumpanyasına i gi vi İ z Bptarımz. Tuyor? yuvarlak... Haydi git ... başka- | etmiştir. Bu haberi gazetenizde olu-| | “Ün .. ” : NE) sr gelsin. . a dağ kindar morerist ürkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan a mak ei — EL Ne yaparım? Mal paha Biz kanip gelir saeniyek İçinde kaldığı. teri Çalışıp kazan istiyenlere k olunca arayan çok olur? —Hakkın var. Geçende biri- si bir maymun kaybetmiş, gaze telere ilân vererek arıyordu. — Eksik olma kardaşım.. — Lâtifeyi bırak! Duseldorf- taki gibi biri peyda olup sakın yahudilere musallat olmasın... Devren satılık kârlı bir iş Onbeş senedenberi çalışmakta olan ve elyem pek çok müşterisi bulunan Beşiktaşta Akretlerde 86 numerolu hanede Alle Iktisat mutbağı devren sanlıktır” Taltp olanlar her gün 13-14 arasında müracat çdebilirler, mamanın zanna acan. LAV) TaeMeMELE MEN Gi REKABET-SÜR'AT ve EHVENİYETS' HADİKA VEDAT TERZİHANESİ Sultan Hamam, Hasan Pertev mağzası Üstündeki dairede kaş mevslminin gerek MANTO ve gerek TUVALET modellerinin Avrupadan geldiğini muhterem ve sevgili müşterilerine ihbar öyler ÖÇ i Kasap - elindeki kesik başı ve ari em Dedi österip - işte istediğiniz kel- | u mahalle az ma uş 0 b Bugün dükkâna “gelip et kreşi Meşe İl yaceyarl aldı sonra kâğıda sar dedi. Kâ- a soyup tovana çeviriyorlardı, aynı za- gıt sözünden şüphelendim, ba- manda buralardaki kızlar yüzünden şmı kestim. İnayet; çetik edenler bile blum Asasbaşı — Yanlış. Benim yordu, başka birçok namuslu ini İstediği aile babaları evlerini terkediyorlar, “Zararı yok dahe çok yehu|keilesini istediğim adamın ba- e ocaklar sönüyerdu. Tabiidir. ki bu di var? şı daha sivridir... başkası gel- biler milletimiz için yi bir netice de — Öyle ise sen en sondakiler | 9i iş dokuz bin dokuz yüz! — Şimdi bu yerlerin mahalle arale- e Gaye çalı e ee Miki kişi daha gelir. rmdan kaldınimasile yeniden bir çok mi de Sn lr ape yan beşgen BEKÇİ NEDİR? la mada namuslu aile İşidiyoruz ki mahalle bekçile i için bir talimatname yapılı ÜNYON !'Kumpanyasına bir kere uğramadan «sigorta yaptırmayınız. Telefon: Beyoğlu -2 802 ALWIN BERGER Berlin O. 17 Fruchstr. 1 - 2 Disçiliğe alt makineler, sandalyalar, perforatörler, muhtelif alâtı edevat fabrikası Türkiye mümessilliğini maruf bir tlcarethaneye vermek arzusunda” dır. Tahricen müracaat olunması. Yeni türk lugat 15 inci cüze kadar çıktı Asasbaşı - yetmiş dokuz bi- İlin ninci dafa - Yanyış, onun başı 'daha kirli idi... Başkası gelsin... İçeri bir adam girer Adam — Başı getirdim. Asasbaşı — Hani? Adam - Kendi başımı göste- © ağ ğü md Mk eğ e di iğiklkkk s4 sanki TEŞEKKÜR Relikamın irtihali hazini sinan betile telgraf ve mektüplarile beyaft taziyet Tütfünde bulunan dostlarım arı şükran eylerim. Birinci Fırka birinci Hva Kumandanı yormu Bir iki gün evvel hiç vazifesi olmadan bir işe karışan bir bek- çi, bana bü vadide bir kaç satır TEŞEKKÜR Aziz validemizin vefatı üzerine © İemlerimize iştirak lütfünde bulunan zavat arkadaş ve meslekdaşlarımıza Yezı yazmak armıumu yerdi rerek — İşte, lenen ar ar büy Taht blm lem Bema ayi Asasbaşı — Korkmadan na- muavini Pazartesi ve perşembe günleri birer cüz neşredilerek (17) Bir memur mu, yoksa mahal- Nazım Miri smüşterek bir uşağı mi? Memur denemez... sıl geldin?... Kelleni keseceğiz. İk Adam — Ne yapayım, iki akçeyi başkası kazanacağına var 2 “İben kazanayım bari, şak denemez. Çünkü mahalleli! © Asasbaşı - Yeniçerilere - Bu inci cüzde bütün eser ikmal edilecektir. * Beyoğlu dairesinden: Dait6 'de mevcut yedi tane çini soba p zarlıkla satılacaktır. İsteyet lerin 14/12/929 Citmartesi gün Bütün eseri mücellet olarak elde etmek istiyorsanız şimdiden TAÇLI CANAVAR EMİL YANİNCSin İk sesli filmidir. tayin etmez ve bir çok yerlerde bu bekçiler, mahallelinin zaif tabakasından bilâ sebep haraç gibi para alır. Sirkate mâni ol- duğu da vardır... İştirak edeni de vardır. © Bolca bir bahşış her zaman nües olur.. Acaba bir bekçi bir işi yapmak veya yapmamak için para alsa rüşvet deyebilir miyiz? Zannetmem. Buna rağmen bekçiler zabıta işi ile mükelleftir. . Ben yeni ta- limatname ile onların ne kılığa gireceğini bilmiyorum amma her bekçi sözü ve şekli bana pek “kurünu Vuslai” bir tesir yapı- yor., © Bunların kuşa benzetilmesi ve dürüst adamlar arasından se ede zamanı gelmiştir inşal- BİR ARTTIK! Silifkeden gelen bi; İtayr ele geçirdim. (Satır se: adama iki akçe verin, sonra cel- lada söyleyin boynunu vursuh, Üçüncü perde Gene Asasbaşınm odası , Asasbaşı — Nihayet ke: duyulur) İşte, kafasını kesti, (Satır sesi gene duyulur) Ulanl, Kelleyi parçalıyor mu bel Cellat - Ter içinde odaya gi- rer - Adamın boynunu vuramı- yorum. Bir kere vurdum, kafa- sını yerden alıp yerine koydu, sonra gülüp konuştu. Bir daha İvurdum, ayni şeyi yaptı. Konu- şuyo: Emine isminde bir kadının ame- liyat neticesinde erkek olduğu- haber veriliyordu. . . ve memnun oldum. Demek on- lar bir eksildi ve biz bir artık... FELEK Okudum | (4,90900006090909 Ferah sinema: Bv gece gala gececi ç MUJİK KALBİ » Lon Şaney © . . Mükemmel 6.0.0100 ŞEHREMANETİ Tepebim ui - | | Nakledenler £ il X. Kemal, Na- bi Zeki beyler Coma günleri IN matine saat 1580da hör cumartesi akşamları için fu tenzilit vapıl tor ihtiyatlı martesinden evel mamamı tavsiye etti, Yattığım yerde vazifemi ya- pıyorum. Yoklamağa gelenlere, avukat İhsan Şefik beyin, mü- kemmel ve çok dürüst bir avu- kat olduğunu söylüyorum. martesinden evel 3 gelemeyece- ğim, Hafif bir nezlem var, dok-| davranmamı, Gü-| sokağa çık- daireye gelmeleri. ÖHEPSİNDEN | de yy ii siparişinizi veriniz . Istanbulda 400 Anadoluya posta ücreti i - ile beraber tehhütlü olarak 450 kuruştur. LL EEE EE Yer bulamadıklarından dolayı 5 e) MONTE KRiSTO : Filminin birinci devrini temaşa edememiş olan ebalinin talep ve israr üzerine e 6 sa MELEK ŞiNEMAŞI; birinci devrenin iraesine pazara kadar devam etmeğe karar verilmiş! Her akşam ROZITA BARIOS ile KASTRO ların yeni repertuarı. şe HamişMONVE KRİSTO filminin gayet uzun olmasından dolayı tekinili bir defada gözle e) rilmesi 5 saate mütevakkıf olmasına binaen bu filmin bilâhare kav'iyyen tekmili birden; gösterilmeyeceği ehalii muliteremeye ilân olunur. | Ee EE a İDEAL i KONSERVALARIDIR Biğa Asliyo Mahkemesinden: Biğanın cedit mahallesinden S4b* oğlu Mustafanm hayat ve memati. Ta İzmite şidergitmez mel mi yazacağım, avdet ederetmez İf LEME EEE LE 676 e | gar malümatı olanların bir ri ilân olu: bu davanın, yıllarca sürme-| ım zaman, bir müddet zarfı aç artı a hsan Şefik beyden Şadiye sini istiyordum. Fakat ne ya-maz, yazmıza bakıp düşünür: hanıma payım, bitti... bitirdim. Size “Ne olur, bir sefer de, işten da- 19 Mayıs |öivaretinize koşacağım. Gi | karşı olan hörmetim, davanm vadan bahsetmese.” deye, içim-) Pek muhterem hanımefendi. | Kat, garda ne vapacağım biliye ; uzamasmı âmirdi . ve “gene bu|de üzüntülü bir arzu duyar.) İnsana,iyi haberler getiren, |DU8unuz?... Vagonların çok mektuplat vardir. Fakat|maralarma bakacağım 9249 Gü her mektup, insana bir müjde marâlı bir vagon bulmağa vE i Ss verir ve insarı bir şeye sevindi-|JWSaN O vagona binmeğe vardır: “Öküz öldü, ortaklık!ıir. Üç müj birden. veren|sacağım. Telefon numar: ayrıldı?” derler. Herhalde dava! mektup pek 9249 deye... ayni hörmet bir an evel bitir-İdım. Bu arzum artık yerine ge- di Ne İlir zannederim. Kabaca bir söz Daimi hörmetkârmız olduğu-! mu, hatırınızdan çıkarmazsınız! i İdeğil mi hanrmefendi? | Minettarlığımı bir kere daha, “#” bitti deye, ahpaplığımız bitmişi İşte mektui apo ? Şadiye hanımdan İhsan “ |tekrar ederim. efendim, Şadiye hanımdan Şefik beye | olmaz. Hem, sizin gibi bir dos-| tan olan mektupların bir nümu- Ma hanımdan İhsan $8 fik efik beye. ta, insanın dalma ihtiyacı var-|nesi. a TEL kğ ie da ; bimde di: İhsan Şefik beyden Şadiye İstidaları sekli EE A Mektubunuz bana üç saadet ERE 12 Mayıs i ilani Mihiteresi Hlmirnaf, diyorum. Telefon numaramı biliyorsu-|müjdeledi hanımeiendi, beni, Aziz müdafiim, ; m bu Eli Glüceüüni > GiBi; el Eğer bir nuz, evimi biliyorsunuz, İstedi-muhtelif üç sebeni :aosut etti. | Biraz evel telefonda pek 9” Karahaber pek çabuk » güni sti noksan 1 dak ai Tele * © Hanımefendi, af ği iz 18 1diğini ise, lâtfen telefon (ediniz, Ko-|Kiniz zaman yazm, istediğiniz Size mektup yazabileceğim, te- Davayı kazandığımızı arzet- Kr kei Sai leridakarr giriyi Gal artık her türlü ilişiğim|7aman telefon odin ve istediği-|lefon edebileceğim, ziyaretini-foncu küçük hanımm keyfi — mek bahtiyarlığına nail oluy-|;vi haberci olduğunu biliyor-İtim ediyorum. Lütfen imza edip; kesilsin. niz zaman da gelin. Bir şey da-Jze gelebileceğim. o Beni mesut tündeydi, konuşmamıza kop © orum. Yarın, yazıhaneyi teşri-|muş gibi, tevziatnı geçiktirme-|iadesini rica ederim. Bundan o Benimle görüşmek arzusum-| ha ilâve edeyim: Gündüzleri,|cdecek olan bu üç vesileden hiç malar karıştı, sesimi iyi işide” “finizi istirham edeceğim. Sa-'gi, sonra, ömrümde ilk dafa, bitme- da anlıyorum. Ah- dörtten evel hiç bir yere çık- birini ihmal etmeyeceğime imin| mediğinizi anladım. e bahtan öğleye kadar emirleri. © Davayı, sayenizde kazandı:|sini arzulamadığım yeğâne da. paplığımızın temadi etmemesi-|mam, daima evde bulunurum. |olabifirsiniz. Yarın bir davayi| Yarın evde yokum. Sahahl€ ğıma eminim. Eğer © siz olma-| vam, nihayete irmiş oluyor. O (ne hiç bir sebep yok. Görüşme-| o Davayı, her cihetten kazan-|takip etmek için İzmite gidiyo-İvin terziye, ondan sonra da a © nize muntazırım efendim. e d 3 . saydımiz, bu iş daha çok'sürük-| Bu gün, artık itiraf ederim miz için dava istemez. dığmızı anlıyorsunuz ya? irum, Hareket etmeden evel,|kadaşlarımdan birine gide - © Hörmetkârmız —İlenecekti. “ hanımefendi, sizinle, aradasıra-, “Ben de şimdi size itiraf ede. İki elinizi, samimiyetle sı- Hâydarpaşadan size telefon e-İğim. Alışam evdeyi Ni © İhsan Şefik... - Yazıhanenize » maalesef un. teşerrüfüme- “o-;bilirim. Mektuplarınızı aldı-İkarım.” © © İdeceğr ğ i BİTMEDİ İş li) di 8 e ei

Bu sayıdan diğer sayfalar: