22 Nisan 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

22 Nisan 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1980 4 MLLİYEP SALI o $2 O NİSAN pa Fikir, Mizah Edebiyat, San'at w AR - r ay * gi |halık nimetinden mahrum de- İ ; “ku iş il j gi rlir eti. Heyeti idaresi 15 zatten | ttihadı Mill Türkiye iş Balli (338 İ terekküp edem bizim Matbuat İ 1 : ş - © çe eri cemiyetinin nizamname tadil | . . . - | ından: j : fa Verin Umdesi “Milliyet” tir. eden bu kongrammla 17 kişi | Türk sigorta şirketi | m münaseli a i lg 3 mevcuttu, 3 a a n münesebiö 22 NİSAN 1930. : ein, hizloler a ii Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi ba. günü Üğ ik DO emk adresi; Miliyet, ie, pan ve İstanbulun dört köşe IN icra eyleriz. Sigortaları halk için müsaitr Gil bulunadakur. İİ 6 ne haber uçurup köşede bucak- raiti havidir : -a? Telefon numaraları: ta kalmış eski ve salhorde azayı| Pa Yy | e z , ı istanbul 3911, 3912, 3913 | bile sürükleyip getiren bu'arka iğİMerkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadı kpek eme ia e y isi bile görlinmü- ” İğ #emesi Bur şehirlerdi anmaktaı" çiz omü Germen; deyir bii ir görün | Mürle 46 Kardan ayn erd ön ama an ül aye) ile Türkiye için Hariç isin”| mız bir boş sandalye ekseriyeti / lü ve ; | e m | B aylığı © 400 kuruş 800 kuruş)r. zar ye ekseriyeti |. Otelin salonma indiğim £a-|dan birisinden aldığım malâ-İl yapak 25 nisa çarsamba günü Hakimiyeti Miliye beyrumna estine- İİİ cuf ve kirden 4500 Uraya tad ? aye Gi A0 0 e man gayri tabif bir hâdise oldu|mat şayanir dikkatti. Onun için'İğ ebede sat #74 ehe olx MELEK SİNEMASI Beri Aİ ie Kya skar 82 . eo “, 200... | bikes vaziyet hakkında. vakıfılğunu anladım. Herken fiskos) otele döner dönmez Madam Ko f.erc 2. Hek ek. De ve SENİ mazi kagir ahazee sabidolik ve t va : ahval olan tecrübeli bir arkada- |biribirine bir şeyler arilatıyor-| piyö'ye bir gece için odalarımır- z ve mer” hisse itbarile bif © Gelen evrak geri verilmez © | sumla görüştüm, bana dedi ki: |du Bu esnada Madam Kapiyö) zı değiştirmeyi teklif ettim. Ma RİŞAR TAUBERİ Sesi talibi uhdedinde 1300 lira ş eti göçen nushalar 10 kuruştur.) | istirak et- | üdüriyet odasmdan çıktı. Yü|dam o gece sanki gazinoya gi-|ğğ temamile SESLI SÖZLÜ VE ŞARKILI filimlerin cn mük ii olan İN #rppaşada Camii kebir mahajlef ey ice ve el me 5 İzü sapsarı idi. Heyecandan mür-|diyormuş gibi otelden çıkacak a * saza mana ayl e bn elle ol e? se lenen Şİİ mezi gin Be Mrt Kişi ieticak; eş (GrBediyin titriyordu. ve ben de gizlice onun odasma| yeleğinin İŞ ti mi diğerleri ecri mesubata | Koşup sordum; dahil ölem. a | dilen bir bap furunun üç hisse Ğİ $ nail ve azabı cehennemden ha- | — Ne oldu ne var madam?.. a rile bir hissesi talibi uhdesinde 5 ikiyi 2 da il i mahalde ve ls olurlar? Kadıncağız dokunsanız. ağlr| çer işeyen ikiyi hayli Be #isindi takdim edecekiir kuyulu meydan sokağile debaği b O halde, buyurun erkişi niye | yacaktı: —. beklemekle ul “Mihe.| Hamiş: Bu filmde TAUBER'İN tayanmi edeceği şarkıların “Türkçe, | meydanı sokaklarının moktaj ik ? tinel. FELEK — Ah tdedi saçnayn başına birdenbi ki | Almanca ve Fransızca metni bütün * seyircilere tevzi edilecektir. İN gelenleri. İnci gerdanlığımı çal |vet birdenbire yandaki odanın | hissesi 2500 liraya takdir edilen iğ Val lr nisabakaşı Ör Tamam 250000 İranllık- kapısı açıldı ve içeri bir adam! mamın maşıf Ven üç ime İİ 4 ley İl DME İgirdi. K İ MİRA tile hissesi talibi uhdesinde 850” İüset programi ii akk ei ii Elimde tabanca haykırdım: 2 * li reticesinde Bİ — Çal a salma! Eg ei aksim bahcesil- ağ A | e lemin misiniz... ri 1 e ran Fİ ba yilin İ İm aa mİ — Nani? Dün akşam görsel elecamda üreyen BT ver ce ; ül na nel ğ Ruslardan kalan | Söria'ya arsin Yazısı şe İzin üzerine koymuştum. Bu sa: sani inledi | yi Suç 5 söke yeşili e ye lele | a i “İbahı ta orada idi. Sonra kuvafü! : 'İ z * 14 te mahkemenin iflâs odül ği , Dünkü gazetelerde Elektrik "dur: ittim. ir de geldimi ki kab.| gi Kuzum bana kıymayın | rar kible EB: irketi memurlarından 25 Ya:| Hükümetin iktisat ücadelemi|dunsa bult, || | ir aanda olmamı Yapağı tv ber bune hakkımda til bir gencin bir Rus kadı. | zin ana hatlarmı tesbit ederek Bı 3 , İcürmü tamire geldim. Me mak üzre dosya kâtibi Mithat ni yüzünden kendini öldürdü- | tetkike baş haftanın en | | Peki hizmetçi görmemiş) sanız bakın. İnci gerdanlık ce- U Y OE ğ mp: veya büro aralarma her gün öğİ€ ünü okudum. balli e eri mi? J bimde... İsterseniz siz gelip B UK -M-7 INE sonra müracaat eylemeleri ve öğ Haf emek ACE Ki, Rae mi — Tamam inkâr ediyor. “Si-İkendi elinizle alın! | mada takdir edilen “lar şayan dikkat bir milteetir. | - Nakliyat tarilesini tenzili, 5i-|zin odanıza bir defa bile girme-| Herifin samimiyeti ap aşikâr mama çın pibecinde depar veriece Di anın bütün Şark tarafını | Tai kredi, okturva vergileri ve |dim.,, Diyor. Fakat kim çalabi-| » örünüyordu ve İ v — siena ln bu kalabahk millet | bilhassaa - cümhuriyet merkez |lir? Hâlâ hayret ediyorum. İşin (* Si z eya Şehremaneti ilânatı Gali Dün akşam çk dü veee ak mall m ha nde ran Keli a İk ap "am Se artist yetiştirmiştir. Bil: | him maddeleri ihtiva eden bu|larım orada olduğu halde hiçi al ame :İ Şehreranetinden: Ortaköy gösteri ida ğ Bük Ras ihtilâl üzerime oradan | Program yeni mücadelemizin | birisine el sürülmemiş! idi evi ei tramvay caddesinde 1, Beşiktaş MAHPUSUN ŞARKISI siri zekiye o ai İBuraya azim bir muhacir kafile | Plânlarını teşkil ediyor. muvaf-| — Doğrosu bu gaript sig . ta Hasfırın caddesinde 7,11 mu-İİğ sesli sözlü ve şarkılı güzel filmi"! 1074/930 tarihinde keseli “geldi. Belki bir kaç yüz Bine an ye ai harbinden Mesele beni fevkalâde alâka| e Kore işiyle yal-| maralı dükkânlar, Cihangir yan| nin mümessili sına ve 12/4/930 tarihinden itibasf varan bu muhacirler içinde ki- İli ili şel iymey 'Seref-| ira ediyordu. Zaten ötedenberi | varlağa başlamıştı: gin yerinde pürtelâş Hasan e- İğ hişan HARTELMES (itilen açılmasına aza malilizmı amet kadar âlim, hekim, pro- ig rt, milletimizin gö böyle esrarengiz şeylere müra-| , — Kuzum tevkif etmeden ev:| fendi mahallesinde alçak ari er edi Bi rl | e iy Mü sa a ör ve-artist vardı. ye ae 2d€-| kım vardı. Madam Kapiyö de | vel beni bir dinleyin. Allah aş-| yokuşunda 9 numaralı hane, Öl yekeri ibraz emişi. İlâveteni en , Süer öyle kuşlardır ki ha, | ek ye istiklâl harbinden sonra |çok ahibabımdı. Hem ona bir) kina bana acıyın!, İşte iki keli Hasköyde Hasköy caddesinde İğ Sedi ve gözlü dünya havadır, Yİ deri ürüne alacak iliak iü ler leşine ; gelmiyen | ürk tariiinm en gömll bi sakhi-İ hizmet yapmak hera kendi me:|me ile anlatayım: Ben evli bir| 171173 mumeraledülkân, Fa. | pen mepri Dirde imali & ekle fesini teşkil edecektri. Cümhu- | akımı tatmin etmek için adamım. Servetimi çok kötü! tihte Pirinççi Sinan mahallesin | Mis idaresine müracantla kaydettirm ba cim ni “ İriyet hükümeti, Türkiyeye, ik- İni di b teli be bir işte batırdım. Halbuki bura-| de Yeni çeşme caddesinde 61 Btnbul 4 üncü icrasından: leri ve bu bapteki vessikin asl vefi tütün e da > e tısaden Jâyik olduğu mevkii ve| o iseY al m MESİ da bana çok mükemmel bir iş; numfıralı hane, Meyve halinde| 5 Muksddema Ankarada telsiz Ka, | sureti müsaddakalarını tevdi eylefi be kalan belli 7 eelkaela; öy | e olmek işim, işe Ythtaç oldu- Dee İn bündan çok memnun teklif ediyorlardı. Şeriklerimle kantar kulubesi yanında 98 nur | İurüier mümurlin Hasan Ali Efendi 1 am iğ Kn hemen murikecılarla Düz | gu şeylerden başlıyor. İimerez n gok memnun | bugün beraber yemek 'yiyecek-| maralı baraka, . Unkapanında | sevcesi Nedime Hanım eza e a içinde renderi MAMİ BE kereinien İk merkile ob Cümhüriyet merkez bankası! — AR me'iyi edersiniz zacen)tik Adamların gözüşü boya Haraççı Kara Mehmet mahalle). bel Hama olan borcunuzdan. | drcsime bildirmeleri ve kilima YİN Türkiyenin hissesine düşen | nin teşkil programımızın istik-| Biariç'te yapa yalnızım, “diyor mak ve kendimizi zengin gös-| sinde Hisar altı sokağında 58) dolay mahcuz bulunan Üsküdarda | reket cezai mes'uliyeti müstelzemd N pen ie heba debiline Me | TEB ii elscsdir. Nelliya te hir ni Yal öbür elimi ge | termek lâzımdı.. Karım “Eğer numaralı depo, nesli şah Sultan | Közimsier Abmet Efendi mahallerinde | 5. Mütlsin mallarını ber ne su k Si bir bie, kim, bir | Eelerinin. densili, kendi mellârr: | kıygrda. P boynunda 100,000 franklık bir mahallesinde Sulu kule cadde- | hurma eeddesinde S0/78 Tüzer. İle olurum olsun ellerinde bulund âlim, bir, ç bir! i, kene arı- | kıyo, inci isimiz İştir. * Gi a İŞ EA İD nkta 7 ” zi oz0f elhasıl bir tek kıymet te| Mizu memleket ii onul öserine kalkan ve e: ln eril ez - er m a Meal soka İl alabilseydik. Acaba seçme-| münü, ve. ecnel mallarına |men tahkikata başladım. İlk i- a ve Bİ Kine SA ON, YAREN ği hı ıetgâhınıza | içinde iflâs idaresi tevdi et çe AİN İ Fekabetini sensin için ümmi İn ankista banaa Ji | du. Bütün kuyumcuları dolaş-| lesinde Dibek caddesinde an | yonden ge ge ale am İle ve etmenler Cezai sil imi yoruz?! | şi etçiyi ap p a gönderilen son üç günlük ibbama zai mes ko ER ii dur, Okturuva vergisi, halkın, |madamm oda komşularını öğ-| 0”, Hiç birisi vermek isteme-| kiraya verilmek için açık mrüza | mede mahaiji Hamidi de bulunma. | uğrayacakları gibi makbal mazereti Er kişi . niyeti Miğüiri di olmak > ©“|di. Nihayet Madam Kopiyö'ün| yedeye konmuştur. Taliplerin | ize bulunma-. | ulunmadıkça rücbanı £ haklarmdan şikâyetin: p la bera- İrenmek oldu. Sağdaki odada bir İsi şi > dığınızdarı bilâ tebliğ. iade İS Bazı adamlar vardır ki, tip: LE ae ! - gerdanlığı ile bu işi görmeğel şattnameyi görmek için her) 95'dan bilâ tebliğ inde kılınmış. | mahrum kalacaklardır. 2 z nlar vardır ki, tip-İ ber, birçok ihtimamlarla terek-| Amerikalı sportmen oturuyor-| karar verdim... İşte bundan ö-| , meyi görmek için Ser Üç gün zarında borcunuzu tesviye | v | “kr tütün ve içki gibi cemiyet iş| kisine çalışılan sanayiin inkişa-|muş. Soldaki odada da M. ve) esini hiliyarsunuz! Şimdi ger | gön >üzayedeye girmek ; igin | veca iümanizı dermeyan yemeniz | çdisin Tizayetine devem “elle e ri ryakisidir. Her geye rağ. |fına mâni oluyor. Zirai —kredi,| Madam Letillak isminde bir 8-|danlığı zelsiki Rizede! e a ve aksi takdirde iki vöz eli Mre | miyeceği tasfiyenin auceti ceryan: ve bur i geçemez VE| istihsalâtı arttırmak tü ile varmış. y z pazar günü levazım müdürlü bedelle talip bulunan hissinin mu- | iflde idaresinin alacaklıla- nerede böyle bir cemiyet ha | mirabehacıların. elin e Eril badMiled Gökellüi en e e Ye ne gelmeleri. #meleyi tescili yesinin #fus hususunun |rm 30/4/080 mi ee görürse oraya koşâr. Ben tarmak itibarile çok o muhim |Ken: e düyen bir ibi Sg ... Tapo dalresine işa'ar kılınacağı ma- | dörüte mahkemenin iflis odasında ha $ alesef burilardan biriyim ve | ir B ea — Galiba yeni evliler. Ne za. |Di7€ diyen bir adam gibi ben- - ; | lumunuz almak dzere ve son ihbar |21r ve müflisin borçlule- 4 vE dir. Bu kadar mühim işletrle yı den medet umuyordu. Şehremanetinden : Bedeli zaafım: bildiğim için daima | uyraşan hükümete her “Türk man odalarma girsem, “hemen iti y" keşfi 318 lira 2 kuruş olan Gül | 77; pekin kalm olmak üzere |ğ, ile kefillerinin ve borcu tekeffül e- hareketlerden kaçarım.) muvaffakıyetdiler. * İsanki öpüşürlerken yakalanmış! Onümee diz çökmüştü. Ke-| hane parkındaki musiki mahal | e CET. bilecekler Sera se Mi anama İİ ze defa eme > > gibi geri geri çekiliyorlar diyor pe reel mayın. de, Ji Sakafının tamiri açık müna- nn i ri ar 214 üncü maddesine tevfikan ve teb- “yakama vapışıp ber 2 İŞİEİ- Çaşanbul İkinci Tü Dn du. .— Müteessir olmayın, de), ki I İ I I liğ makamına kaim olmak üzre ilân sürükler. İşte bu söikledir iş| giydem; > ekini Ticaret Mahkeme.) Eran isinden en çok şüphe et | dim. Bu mesele yalnız sizinle be ki yla mke | A VE Çe ; li son senelerde bir çok cemi- i len İİİ dı nim aramızda kalacaktır. Seni 5 Mahkemece iflâsma karar verilen | İZİNİ sordum. > görmek için ihale günü olan 14 1 | y «ülkesi va hazır elbiseci Brodromds Alimpyadis| — Oh!.. Beyefendi, dedi, doğ in Madam Kopiyö? Dive| mayıs 930 çarşamba günü leva 1 pin) In | Dr. İhsan Sami arm git gide Şa- | Efendiye sit muhtelif bazır elbise ve| rusu her ikisinin dı ünahları — üdürlüğ i 4 i ! ayi Gi kişiye Mİ, rün ka veli K lağ — e Ze Sie Medi çin ei Mamak isanln sa, pm müdürlüğüne gelmeleri. (Uzunköprü Belediyesinceni l Gonokok Aşısı ettiğini gördün. Bu günler- ae İm in e talip olanların birinden nazik biribirinden ki-| — Onuda merak etmeyin.! DJ ğe e “Uzunköprü Hayvan ve eşya par İİ Belsoğukluğu ve” ihtilâtatına N genelik içtimamı yapan ve la Mn tens bar... Madami inci gerdanlığı keçe. UP, Horhoruni payını Nisinısi yirmi sekizinci pazar. İİ karşı pek tesirli ve taze aşıdır. mizamnamesini. yeniden | farinmal Makim Deri ken | Bundan sonra hemen sokağa | nim altında buldum derimi © | © eşiği Ülekep suk Nu 35 | tesi günü kuşa cdilp bir haf de: İğ Divanyolu Sultan Mahmur den Matubat cemiyeti hanında 36 numeroya müracaatları | Gıkıp mücevherciler ve kuyum. a Nakleden muayene isabebtm akşama” kadar, vam edeceği ilân olunur. türbesi karşısında No 189 ilân olunur. çularla temasa geldim. Bunlar- ww. MÜMTAZ FAİK ' İ 76 Tşamak istiyen ekseri zengin beraber eTâlemleri de o kadar mahdutta. (yin bir bakara masasında sik yama Tina 76 bu gece bü salonlarda görünü | seviye iihrile Türk cemiyeti-| Onun iş Salyakkinde göcüler a ma yünü Mi LE > Şimdi gerard 2 İyor. nin en kuvvetli tarafıdır. Haya) malar, kibar âlemi: denilen bu ŞA, tepesindeki ; dö-| A i inden “bi Şarkta aristokrasi yöktür; Büt Yalliz âfle cephesinden telik' pâhalı yerlerde de karşılaşıyor. | küilmiş yuz era e 7 İni herayal inkalâp halk “ki edep bu sınıf ortada çile b e ebe Tall ee İl Dili inter eee ZON tabakalarını bir hamlede karış-'mez, fakat daima Mevcuttur. |kazanç ve sefahat hayatında 0- i içtiğini gördü. j ieiri Sürhen Cahit -|tmr. Alm Getme “getirir bir) Klüp, bar ve yüksek ötelerİmuz Kaan geliyor “Tütün kralı kaybediyöldu ları; iş Mü in ai i si zaman ibakada yaşıyanlar; âleminden ibaret zengi ya: İY 5 ere ii ağ ei şel pk ein ışıkları altındal ortadan kaybolur, ve onlari ye tnn Giidüvimleri kn mek rd BiRi iLe malkade Körili ğin in e için oy! gitti, ağızlarmda pahalı sigaralar, el rine yeni”bir sinif gelir. . .. Bu|ve hâdiselerin. ileri fırlattığı|leni i dir, Kiçlar Srasnda, gölgeler £ beri püntalcakirnm cubild gö) actakı halike gelai teheeöbİ a ile ğı lenin emektarı olarak değil, hâ|nımlar, erkeklerle dolu olan bu, — Hepsini tecrübe ettik mon ie beyaz, kurşuni kadın Ha bekiçri SElağiyüyl söreiye LE isek be ral algile - gehreler oldi luğu için zaman za-|dise ve vakaların kahramant 0-| geniş masada bir iki boş yer (şer, dur büleâliim: YİĞİN li LE “man bazı isimler dillerde ge-| larak orta; iveil 2 ş$er, dur i leri hareket ediyor, uzakta |racak kadar ileri çıkmış paralı|dan mütcessi; mim ağ ze ni ani taya çıkan, sivrilen sa|vardı. Ahmet Sami'bir aralık, Karşıda bir Musevi larmılan aydmlık f insanlar dolaşıyor, oyun seyre-|bir ir olmıyan yalniz zer, bazı maceralar ağızdan a-| yısı belli insanlardı. Ve piyasa buralara oturmak istedi, fakat yap; 45 MV NE z lık fışkıran laşıyor, cemaat vardır. Bu cemaat,| ıza dolaşır ve sonra yeni vak" böyle tesadüfün i i şkâat çekiyordu. ; da cazbandm âhengine ka! diyor, çıplak kadın omuzlarına memleketin siyasi hayati vo böyle tesadüfün zoru ile çıkan |bu oyunu, o kadar basit olması- : <3 ERDİ iü ie E iy tile ali alar ortaya yeni kahramanlar) bu insanlar bir gün yi i | Galip Bey tuttu. dalgalanan çiftlerin biribi |et kokusu almış açbir sırtları kadar olm i Ea r gün yine aynilna rağmen pek kavrıyamıyor- > iki yüz Ti mz dean hari hiti iyan ve “yaşadıkları çıkarır; ötekiler unutulur, gi-|müstehzi talihin darbesile eski i ii > Barikö iki yüz lira. yaslanmış gibi döndükleri |iştihasile bakıyor, dedikodu 6-| toprağı canla, malla, şerefle mü'der. © “ a yi e eski|du. Bif aralık Galip Beye sokul v e ani ğ z t a - mevkilerine döneceklerini tah-| du. Mü Ni ıybedi i. Çektiler, değiştirdiler? Ban- Dale ortasındaki Büyük) EE bovatdaları bakara me, cafe emeği vazife telâkki et:| Ahret Samilile Cevdet Bevİmin etmiyerek kendi zeki veİlip Bey amir halde ii | çer üçlüde kalmış. Gelip Bey Gsm öçesine birikme alert ci arda ili tele Pl ie yegâne en- e hâkim olduklarıİbilgilerile kazandıklarını. zan-| — Nasıl şans monşer! dedi. iz yapmıştı, İmiş kırmız: mavi elektrik! cadele ediyor, kazanmak, şansı| çehlikeye düşmesidir. Bu sm) © Üç dr yl evevl irin nakl ane Mlelir uğ on Ye cene Be ea EM DÜĞME ileri yukarıda dökülen ay) yenmek hursile ter döküyorlar.| im haricinde bilhassa İstanbu: |da ismi bile geçmiyen Ahmet|dz haç Grup Mena Uğrr |başını kaldırdı. Omuz başında man yanıma öğr kuzum. arı ve çam gölgelerile bir) Ve kadınlar da bu akşam için|lun kibar hayatı denilen lı ” öbeği patili | yöre p harman savuru- Bi Samiyi görünce gülme) Ahmet Sami kendi parasının âlemine benziyordu. © | kendilerine açılan bu salonlar.ve ilke yerlerindeki çehreler) gösterilen bir şahsiyet olmuş! Siyasi tekvimii mesi yaz, zim? Hi bee girer Girer erhal tesirini az içine girmekl|da taze bir tecessüs ve daha çe| zaman zaman değişir. tu, e Ni ali olaya itağı iu çe ilen ye e am > lr ke 5 kr > ki di . n lerin | gelmiyor. ibinin müsait gittiği Ba nk e e e e a Beyi yapt |en marafları bugün yat küpeli — Öreli güden mi? a A »ya doy tahsili, terbiyesi, aranı kuvv: verilen kâlem malülleri bal, — Ya kaybedersek? in Gali; geniş geniş nefes aldı ve) oynuyor, öymuyorlar. gisi çok'sağlam bir tabaka da deni i ie Kay Hâleye yaklaşmak için Gal 3 ğ yata birdenbire atılmıştı. da toplamı: idi. la em. miks is aş dımlarla oyun salonuna) Me ma yili | Geriş bagi servet nok |, RAMİNSE His) damı pek İni Sİ DARDMeCBE İaeblk öy Dele. a e ni eğ çi ii ve kibar bü havatmı ya|smdan beliride bu lüks hayata|lan bu şehirde zevk ve eğlenti! salonunda dolaşırken Galip Be —o halde pek âlâ! GUR zak pala ami 28

Bu sayıdan diğer sayfalar: