6 Mayıs 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

6 Mayıs 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tükümet bu sene her yerde kadastroyu tevsie karar ver adastro kümet kadastro faaliyetini tevsi edecek.. İ j d "çeye yüz bin lira lahsisat konuldu. (- #|Hükümet, memleketimizin telif mıntakalarında halk Pündan vaki mütevali müra- ları nazari itibara alarak ka Yo faaliyetini tevsile karar lştir.Bunun için yapılacak teşkilâta tahsis ve sarfedil Üzere bütçeye (100,000) li fazla tahsisat konmuştur. Bütçe kat'iyet kespettikten Yt kadastroya bil imtihan da Mmemur almacak ve hu- Mezunları tercih olunacak Hühassa işgal zamanında Yu lar tarafmdan yakılmış ve in elinde tasarruf vesikala- K | âtıf — Bey 4 kelmamış olan Aydın - şehri ünlerini alım ve satım ve ipo Muamelâtında — sıkıntıdan T an evvel kurtarmak için bu "x tkaya kadostro faaliyeti teş | edilmiştir. Senelerden beri mahkemeleri İŞSA öden Bostancı başı namile uf arazi yüzünden çıkan ihti ,, e münazaaların önüne geç Ve bu kıymetli yerlerin şu A bunun elinde kalmasına 'dan vermemek için bu sene lastrosu yapılacaktır. üdan baska Trabzon ve Ban & kadastrolarına da yakın- başlanacaktır. Vilâyette Bir emir Şehir içindeolamaz | !'"İnönuııde mevcut bir depo seddedildi ç*ehir içinde, gaz, benzin gi- .q'; vaddı müştaileye ait bazı | k. l_ır bulunması yangın tehli h Bi artırmakta olduğu cihet- bunların — kalırılması husu- :'*dı Vilâyet, Emanetin naza- “kkatini celbetmiştir. için nde bir depo bu e- Üzerine kapat' — OÖtelci ve umumhane- cilere tebligat tr_ı’ıinci şube müdürlüğü bu- veya yarın bütün umumha Ü, © otelcileri polis müdüriye “ğ davet ederek kendilerin ye- Ür he ştfhim olunacakı ve ne suret tekgiTeket edecekleri anlıyabile hKT bir lisanla anlatacak ve | Meii'Et bütün bunları tebellüğ ş,_ğj!en'ne dair kendilerinden İ 4 almacaktır. Bilhassa otelci BapAkındaki kısım şiddetlidir. Bani işeler kabul eden - otel ve Ka Püamelesi yaprlacak ve der Yonlar hakkında umumha Yegân talimatname mevad- ki Emanette Yeni bâlçe Masra bütçesi Bele- diye Meclisine verildi Fakat tetklhi için Muhiddin Bey bekleneceb Şehremanetinin yeni sene mas raf bütçesi de Cemiyeti belediye bütçe encümenine verilmiştir. Varidat bütçesi esasen encümen de olduğundan her ikisi birlikte tetkik olunacaktır. Fakat tetki-| kata başlamak için Muhiddin B. Ankaradaki mesaisinin neticesi nin bilinmesine lüzum olduğun | dan mumalleyhin avdeti beklen mektedir. Bütçenin hazirana ka dar yetiştirilmesine çalışılmak- tadır. Şayet yetiştirilemezse üç aylık muvakkat bir bütçe yapı- lacaktır. — İ Tekzip hastalığı (Birinci sahifeden mabat) vazgeçildiğine, müderrislerin ol dukları vaziyette kalacaklarına, baremin bu sene müderrislere tatbik olunamıyacağıma dair *“Milliyet”in verdiği haberi tek- zip değil teyit ediyor. Bütün mesele projenin Heye ti vekilede mi, yoksa Başvekil ve maliye vekilile görüşülerek mi veyahut doğrundan doğruya f vekili tarafından mı ge ri bırakıldığı etrafında toplanı- yor. Vekil B. in bu noktaya niçin © kadar ehemmiyet verdiğini şimdi daha iyi anlıyoruz. Yeni mektubunun ifadesin- Elektrik İmtiyazı temdit edilirse ne yapacak? M. Hanses dün tek- rar Ankaraya gitti Elektrik şirketi müdürü umu misi M. Hanses, imtiyaz muka velesinin tecdit ve tevsii için Na fia vekâletile temas ctmek üzere dün akşam Ankaraya hareket et miştir. M. Hansesin izahatına göre, müzakerat bitmek üzere dir. Şirket, bu temaslar itilâfla neticelendiği takdirde — şimdi (25) kilometreden ibaret olan Anadolu cihetindeki işletme sa hasını Kartala kadar temdit et mek suretile (60) kilometreye iblâğ edecek ve Adaların elek- trik tenviri işi şirkete intikal e- decektir. Şirket Kadıköy tarafında ce reyanı Çifte havuzlara — kadar getirdikten sonra Ankara milza keratmın neticesine — intizaren daha ileriye temdit ameliyesini durdurmuştur. Hatta o civarda cereyan almak için şirkete vaki müracaatlar şimdilik neticesiz kalmıştır. Şirket, faaliyetini tezyit için imtiyaz müddetinin temdidini istemektedir. M. Hansenin bir haftaya ka dar avdeti muhtemeldir. Yeni elektrik tarifesi yapılmak Üzere dir. Fiatlerin — tenzil edileceği j | tahmin edilmektedir. Gayri mübadillere teyziat den anlaşılıyor ki, Cemal Hüs- nt B. bir vekil teklifinin Heyeti vekilede reddedilebileceğini ka- bul etmiyor. Vekil B.in kendi nef sine,kendi irfanına bu kadar yük sek bir itimadı olabilir. Fakat böyle bir düşünüş tarzı, hepimi xin müdafaa ettiği demokrasinin yeni rejimin esaslarına uymaz. | Tekrar ediyoruz ki biz bu me- selede hiç bir ehemmiyet| ve müstaceliyet — görmedik' . Gene çok iyi biliyorug ki, maarif vekâletinin işleri arasım- | da bundan daha mühim ve müs | tacel olanları elbette — vardır. Dört gün evvel Cümburiyet ga zetesinde intişar eden bir mek- tupta şu sözler vardı: “Beş aydanberi Artvin mual- lümleri maaş almamaktadırlar. Memleketir şark köşesinde calı şan bu feragatkâr insanlar için peşin maaş bir rüyadan ibaret tir. Bu muallimler yemezler iç- mezler mi? Alâkadar olanlar- dan soruyoruz.,, Bu haber Darülfünun ıslahat meselesi kadar olsun maarif ve kilini alâkadar etmedi mi? Bi zirm çok iyi bildiğimize göre hi kümetin mali vaziyeti lerin maaşatmı günü gününe te edebilecek kadar sağlam- Cuma olmasına ve dairele: alı bulunmasına rağmen ıslahan — meselesi hakkındaki haberi ehemmiyet ve müstaceliyetle tekzip eden vekâlet, Artvin işini tavzihe lü- zum görmedi mi? Yapmağa me mur öldüğü işlerin ehemmiyeti ve müstaceliyetini takdir için vekil B. in kullandığı ölçüyü bil mek isterdik. ** 4 Cemal Hüsnü Bf, nin mektu bunu aynen neşrediyoruz: Mililyet gazetesi Müdürlüğü- Buraya bugün gelen “Milliyet,, ga tezesinde tekzip hastalığı altında An karadan yarılan ve ” Maarif " Vekili tekzip hastalığına tutulmuşa — ben yor,, cümlesi:. jle başlıyan fıkrayı 6 udum. “Milliyet” gazetesinin cikâri umu miyede kendisine atfettirmek istedi- ği ehemmiyetle bu yazış taramı - bil- mem karileriniz de telif — edebilmek imkânını bulabilirler mi? Esaslı bit meseleye taallük eden bir Vekil tek lifinin Heyeti vekilede reddedildi; aslı olmadan ilân etmenin manasın “Milliyet” gazetesi ve onu idarc eden ler kavramamışlardır, yolundaki bir muhakeme sizi de gücendirmez — mi? - ' da her vaman her allim | Emlâk sahibi gayri mübadil- lere dün yeniden (5) bin —Hra tevzi edilmiştir. Tevziatm bay- |ramdan evvel ikmal edilmesine gayret edilmektedi Yeni zabitler GZAAKTİRLADE TT SÜ (Birinci sahifeden mabat) mandanı birer nutuk söylemiş lerdir. Nutuktan sonra genç zabit ve | | |killeri, kısım kmmn tahlif edil- miştir. Mektep müdürünün gür bir sesle söylediği sözler, genç, dinç zabitlerin, kalpten kopan derin bir samimiyetle tekrarlarır yordu: — Hazarda, seferde, karada, | denizde, havada her zaman her İyerde milletimize, memleketimi ze ve cümhuriyetimize doğru- luk ve muhabbetle hizmet, ka- nunlara, ve amrliremie itaat ede ceğine, askerliğin namusunu, |Türk sancağının şanını, canım- dan aziz bilip, icabında — vatan, cümhuriyet, vazife uğruna canı mor feda edeceğime amusun üze rine söz veriyorum,, akiben Ali Sait Paşa şahadetnameleri tevzi etmiş ve İbir k söylemiştir. Ali Sait |Paşa nutkunda, genç zabitlere hitap ederek, Türk ordusunun şanlı menkıbelere yaratan, Çi- makkalede, Sakaryada ve daha bir çok yerlerde şanlı abideler diken kumarıdanlarının, zabitle rinin hep bu catınım altında ye- ştitiklerinin ehemmiyetle zil Tetmiş ve vatan ve millet faideli birer unsur olmalarını temenni ve muvaffakiyetlerinden dolayı tebrik etmiştir. Bu seneki — mezunların mikdarı 220 kadardır. Topçu sınıfından Necati B. Kırklareli, birincilikle mezan olmuştur. Ordumuzun genç zabitlerini biz de samimiyetle tebrik ve değildir. Yalnız “Milliyet" in bi rflerle Darülfünun ısla- hat projesi Heyeti Vekilede reddedi Idi, diye neşrettiği haberin aslu esas- tan ari olduğunu, böyle bir projenin Heyeti vekilece reddedilmemiş oldu- ğunu ve çünkü hazırlanan teklifin an çak bugünlerde Heyeti vekileye sev kedilmek üzre olduğunu bildiren tek. zip ve tavzihimin hâlâ bu haberinizi teyit ettiği hakkındaki çok rar nasıl tavsif olunur? size birakıyo Tüm. M hastal, mu' mıkizeıkr dileriz. mecburiyetinde kaldım, Bu herhalde| Adliyede " Yarın davası 14 Mayısla Ağırce- zada görülecek Arif Oruç ve Şemseddin Bler dün istievap edildiler. “Yarın” gazetesi sahibi Arif Oruç B. aleyhine müddeiumu-| milik tarafından açılan mühey- yiç, açık resim ler dolayısile çılan müstehcer neşriyat ve Tü- tün inhisarı ta rafından — açılar tahkir davaları- nın rüyetine ikir ci cezada devam edildi. Mahke. me bu davala rm diğer davalar- Arif Oruç B. la beraber ağırcezada tevhiden sine iade etti. Arif Oruç ve Şem settin Beylerin ağırceza kale- tır. Ağırcezada muhakemeleri- ne 14 mayısta başlanacaktır. et Cümhuriyet refikimiz aleyhinde yeni davalar “Cümhuriyet” gazetesi aley- hine “ Bir ayak satıcısı ve ejder hası” “Emanetin can yakıcı ha- reketi, ceza almak zulüm değil de nedir soruyoruz, insaf beya- hu” serlevhalr karikatür ve ya- zıdan dolayı Şehremaneti avu- | nevf şahsiyeti tahkir davası a- € verilmiştir. Şehremaneti 10,000 lira tazminat istemekte- dit. Hidrellez bugün.. Bugün hidrellezdir. Eskiden bugüne ehemmiyet verilirdi. Bu güne ait, halk arasında bir çok efsaneler devran ediyor. Halk, hidrellezi bir bayram telâkki etmekte kırlarda eğlene rek geçirmektedir. Bugün de halk mesire yerlerine, Kâatane- ve Hürriyeti ebediye tepesine dökülecektir. | | Yarın gül, gülistan olacak amma.. Bugün böyle.. Allaha bin şükrolsu rüyeti için Ağırceza mahkeme-| minde dün istiçvapları yapılmış | katı Rami B. tarafından iki ma-| çılmıştır. Evrak 6 ıncı müstan-| Rıhtım ücreti Rüsumat (. Müdür- lüğünden hâlâ cevap gelmedi. — ——— Sirket rıhtımsiz yer- lerden de ücret alıyor Rıbtım parası hakkında Rü- sumat müdüriyeti umumiyesin den henlüz bir cevap gelmemiş- tir. | — Aldığımız malümata nazaran İstanbul sahillerine çıkarılacak |eşyadan rıhtım ücrevti almak hakkı Rıhtım şirketine verilmiş tir. Yalnız bu hak — verilirken | (Rıhtam yapıldığı takdirde)kay dı da ilâve edilmiştir. Rıhtım şirketi bu maddenin elâstikiye tinden istifade ederek rıhtım ol mıyan yerlere çıkarılan eşyadan da ücret istemeğe kalkışmakta dır. Bundan üç sene evvel İstan- bul tüccarından bazıları bu üc-| rete itiraz ederek vermemeğe karar vermişlerdi. Bu tüccar ha kikaten iki sene rıhtım olmıyan yerlere çıkardığı eşyaya rıhtiım Ücreti vermemişlerdir. Fakat za manla gene şirket bu ücreti al- | manın yolunu bulmuştur. Rıh- | tım şirketi bu Ücreti alırket ex babı mucibe olarak diyor ki: “— Biz buralara rıhtım yapa caktık amma Osmanlı hüküme ti müsaade etmedi.., Rıhtaım icreti vermeğe — razı olmryanlar gittikçe fazlalaşmak tadır. öi İstiklâl harbi malülle- rine - mükâfat İstiklâ! muharebelerinidle mma |iâl kalan muvazzaf, mütekait,| Jihtiyat, milli kuvvetler, jandar- ma, erkân, ümera ve zabitana derecei malüliyetlerine — göre nakdi mükâfat verilecektir, | | | Ü Mektepler bayramı İlk ve orta mektepler dün 5 mayıs talebe bayramına başla- mıştır. Bu mektepler bu ay için de bir gün kırlara giderek tenez züh yapacaklardır. Gezinti ya- pan mektepler ertesi günü isti- Tahat için tatil yapacaklardır. |tı ve dördüncü Odalar kongre- |Ekrem, Cevdet, I dün merasi Kongreye 35 mura 18 murahhas i İstanbul Ticaret müdiriyeti 4 üncü Odalar kongresi dün Ti- caret odasında toplandı. Kon- greye 35 odanın mümessili işti- rak etmek lâzımken ancak 18 murahhas gelmişti. Kongreyi Ticaret müdürü Muhsin Bey kısa bir nutukla aç sine muvaffakiyetler temenni etti. Heyeti umumiye koöngreye verilen raporların encümenler tarafından tetkikini kabul etti. Encümenler r raporunu tet-| jmisyona . Zühti Muhlis af kre kik edecek Remzi Saka B. ler. Belli başlı istihsal macdidele- rimizin ihraç şaraiti raporunu| tetkik edecek encümene, Niza- meddin Âli, İzzet, Zühtü B. ler ve raportörü, — peynirciliğimiz hakkındaki raporu tetkik ede- cek encümene Bürhan, — İzzet, Ahmet ve Akif B. lerle raportö- rü. Odalar nizamnamesini tadil edecek komisyona: — Vehbi, Hakkı Nezihi, Sami ve — Bahri| Beyler intihap edildiler. Encümenlerin intihabı bit-| tikten sonra İzmit murahhası tarafından verilen bir takrir o- kundu. Bu takrirde Oda harçla- rının fazla olduğundan şikâyet ediliyor ve bunun bir hâddi ma- kule indirilmesi isteniyordu.| Bundan başka takrir sahibi Oda kâtibi umumilerinin vazife ve salâhiyetlerinin tahdidini borsa lara bir hudut çizilmesini de is- tiyordu, | Bir infilâk Dolmâhnî& cepha- ne dairesinde bir kısım cephane yandı Dün öğleden sonra Dolmâ behçede cephane sevkiyat daire sinde bir infilâk olmuştur. İnfi Vâk neticesinde — ehemmiyetsiz n Taksimdeki “tahte—z—zemln,, inşaat nihayet bitti!.. Bugünden sonra “fevkazzemin,, inşaata başlanacak-Allah bunun da kolayını verir, Taksim meydanındaki esaslı| Tesviye ameliyesine Emlâk şir| sizdir. inşaat bugün bilfiil! başlamakta dır, Tahtezzemin yapılmakta o- lan ameliyat tamamile ikmal edilmiş, terkos, clektrik borula rı tefriş olunmuş, mecra tesisatı bitmiştir. Emanet muavini Hâ- |mit B. dün tramvay şirketi di- | vektörü ile de bu hususta görüş |keti de 24 bin lira vermek sure tile iştirak etmektedir. Abide- nin etrafına yapılacak olan ha- vuzla, havuzun etrafındaki bah çenin inşaati da pek yakıda baş acaktır. Bütün işlerin Beynel milel turing klüp kongresinden iyet”in nihayet bu yola sapa-| müştür, Tramvay şirketi bugün evvel ikmaline büyük bir gayret | ramımda 150 çocuğa elbise tevzi k a BBi ' kısım cephane yanmıştır. Cephanenin mühim kısmı kur- tarılmıştır. Yalnız bir kigi hafif surette yaralanmıştır. Kazaya sahilden geçen vapurlardan birinin baca sından sıçrıyan bir kıvılcımın se bebiyet verdiği tahmin edilmek tedir. Dün bu infilâk üzerine, muh temel bir kazaya mâni olmak i- çin hatlarda elektrik cerayanı katedilmiş, tramvaylar bir müd det i iştir. Hasarat mıktarı ehemmiyet- Yırtık paralar Yırtık paraların tebdiline bu gün de Ziraat Bankası kişelerin de devam edilecektir. AT Fakir çocuklara elbise Anneler Birliği Kurban bay- Ticaret odaları kong mle açıld hhas yerine a ştirak etmiştir Düzce murahhası manifatura alış ve yapılan suiistimal hakkında bir takri Takrir okundukt yvan borsasası komi: leddin Bey borsalarıı hakkında izahat verdi rir encümene havale & Bundan sonra Düz| hası Rıza Beyin bir müzakeresine geçildi. takririnde manifatura mizin bir dalavere işi diğini iddia ediyor vel nüne geçilmesi için şe siye ediyordu. 1 - Manifatura tica: tedenberi mer'i olagel detin tesbiti. 2 - Manifatura — t metronun vahidi kıya kabulü. 3 - Her malm geniş rının tayini, 4 - Bir top manifatv dar metro geldiğinin Bu takrir hakkında istimal İstanbulda y dan alâkadar olması İstanbul Ticaret oda le edildi. Ticaret Odası kol rTın son içtimamı yapı cümenlerden gelen tetkik edecektir. Bugün encümenle odasında içtima eder ları tetkik edecek ve T hazırlayacaktır. Kongre makamat tazimat telgrafları ç karar vererek celsey vermiştir. Hoş Şi Bayramda İz İstanbula se İzmir Kırımızıa; bayramda İstanbula ya bir vapur seyahi miş ve Naim acente yapılmıştır. Cemiyet İstanbu! min ikinci günü ak: balö verecektir. Bal cemiyetin İstanbul yazılmış ve cevap : Vapur seyahatin ve ikinci mevki 10 mevki yolcusu kab tir, Birinci mevki müzikli vapur ücre gidip gelmek 45, il yemekli ve müzikl mevki yemeksiz 19 tesbit edilmiştir. yolcularına karyoli verilecektir. Geceleri vapurda lecektir. Vapur pe: saat 18 de İzmirder cek ve cuma günü tanbula muvasal Bayramın üç güni geçirilecek ve 4 ün leden sonra Yalov:

Bu sayıdan diğer sayfalar: