19 Mayıs 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

19 Mayıs 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

liki oda arasınd'a C. Belediye lezbaha idaresi mu- tfaza memurları da Zabıtai b lediye Memuru addedildi lksin:rı;e—;;ianındıki mlâkât için 10,000 lira ayrıldı belediye dün Sadettin in riyasetinde toplanmıştıı Mi Senesi kat'i hesap raporunun mü, ttesine devam ve intaç edilmiştir kkukatı 6,491,190 Karaağaç merzbaha: Memürli çak z fakibatta bulunmakla beraber za Yarakası tutmamaktadırlar. memurların da, zabtıai beledi Memurları gibi zabıt tutmaları | ©ezbaha idaresi Emanete müra- Hİ tetkik etmiş üt da zabitai belediye me-, 1 arasına ithalini muvalık gör n in bütçe encü- Bi 1930 bütçesinde tetkikat yapa- K İdare encümeninin oktruva mese- hakkında mazbatası okundi Heyeti umumiyece kabrl Ümenin teklifi şudur : “1 Teşrinlevvel 929 — tarihinde di tatbika konan duhuliye resmi ş ni gümrük tarifesinin tip v mi e- mumlü vilâyetçe mu Hetk eski tarife maddı hududu inde kalan bazı eşya ve meva- Yeniden resim vazolunduğu an resim alın- n meclisi w ve| bini natı ık | mü tafsilen eski tarifeye e eden (tarifenin &4 yerlerinde zikcolunmnıyar Hat tohumları) kaydına na Yeni tarifenin 96 ncı maddesinin sının 3 üncü numarasında mu 've cski tarifede — münderiç fümiyan bazı — postalara mevzu | ü meclisi umumü vilâyetçe tas- er olmıyan nebatat tohumlar-| ter olmıyan nebata tohumlar İN ve eski tarifede yazık bu- n postalardan resim istifası İlk olamıyacağından işbu mevad OÜN Bm almmcyacağı derkâr olup! y bu maddelerinin tarihi tat-| | itibaren olsuretle — tashihi Ü ekelerden gümrükçe yeni 523 üncü maddesinin B 2 fık- DNi Stinaden resim istifa edildi- Wilataana binaep duküliye te- üin de (tenekelerin 523 A 2 fık- N tayyı ile ayni maddenin B 2 ithali suretile) tashihi hak- Mütaleada — encümenimizce de Rörüldüğünden mezkür tarife- | (tbiki tarihinden itibaren ber- İN R resim akamaşı arzol- Ü Bitce cacüneninin raporu " Jarı söylemii Vilâyette Vali vekili Dün Yalovadan avdet etti Yeni teşkilâta ait hari- talar hazırlanıyor. Yalovaya gitmiş olan Vali Vekili Muhiddin Bey dün avdet etmiştir. Emanet fen heyeti müdürü Yalovada kalmış olup inşaat iş- leri ile meşgul olmaktadır. Teşkilât haritası Vilâyet ile Emanetin tevhidi üzerine yeni teşkil olunacak ka- za ve nahiyelere ait tanzim edi- len haritayı Dahiliye — vekâleti muvafık bulmamış ve iade - et- miştir. Yeni harita Emanet harita müdiriyeti tarafından tanzim e- dilecektir. Hamalların şikâyeti Bazı hammallar Vilâyete | müracaat ederek hammallar ce- miyeti meclisi idaresinden şikâ yet etmişlerdir. Şikâyet tetkik unacaktır. Rüsumu sıhhiye Evvelâ Türk limanma geldik ten sonra müutayassıt bir ecnebi limanma giderek tekrar Türk limanma gelen bir gemiden iki defa rüsumu sıhhiye alınmama sı bildirimiştir. Eski tahsis evrakı İstanbul zat işleri müdiriye- tindeki eski tahsis evrakının tas fiyesi hitam bulmuştur. 450,000 dosya tasnif edilmiş olup ait ol- " /dukları vekâletlere gönderile- cektir. Eneme ameliyesi Damızlığa gayri salih hayvan lara eneme ameliyatı yapan ba- ytar heyeti, Yalovaya hareket edecektir. Damızlık aygiriar İslâh ve yarış encümeni tarafından Fransadan 9 aygır getirtildiğini yazmıştık. Bunla- rın matlüba müvafık - olup ol- madıklarını anlamak üzre en- cümen kâtibi umumisi ve başve kâlet seryaveri Atıf B. in Anka radan şehrimize gelmesi bekle- nilmektedir. - Bar ve lokantacıların şikâ- | yeti Bar ve lokantacıların, açık bulunacaklarr saatlerin tahdidi- ne itiraz ederek firkaya müraca at ettiklerini yazmıştık. Polis müdürü Şerif B. bu hususta şun “— Ben Vilâyetin emrini teb ğ ettim.” * # d Fırkabar ve lokantacıların buhu sustaki müracaatini Vilâyete bil dirmiştir. Vali muavini Fazlı B. esasen bu tahditle vaziyette mü him bir değişiklik olmadığın: ih alâkadarların müra- caatleri tetkik edileceğini — ve aksızlığa meydan verilmiyece- ğini söylemişti: İlk konser et IKonservnmvar talebe- sinin vereceği konser Konservatuar talebeleri, se- nelik konserlerini vermek - için | Bunda Müuhasebe mü-| Provalarına başlamışlardır. Kon httinin Taksim meydanının , S©T Tepebaşı tiyatrosunda - hu 4 Masarifine iştirak eden (3y'm nihayetinde — verilecektir. M 10.750 k. edildiği bildiriliyordu. konarak kabul edildi. İzmirden geliyor irketir 129 Mayıs perşembe günkü ilk Bt iu”,::iı;np;:::*konw yalnız mektepler gide- bilecektir. 30 Mayıs cuma günü l indi talebe velileri, 1 Haziran pazar Beenin b ee DRe ima oe enleli DrAli konsere davet edilecektir. seneki proğram söylenildiğine göre geçen senelere Bu nisbeten Bu seneki proğ- İlarınr mevküi file koymak Bir ihtilâf T. Odasile Sanayi birliği arasından kara kf:di mi geçti? Oda sanayi sergisine geçen sene verdi 2000 lirayı bu sene vermek istemiyor Sanayi Birliği idare heyeti ün toplanarak, senelik kongre için mesai raporunu hazırlamış- tır. Raporda birliğin teşebbüşle- tinin neticelerinden, bilhassa oktruva ve muamele vergisin den bahsedilmekte ve Ticaret odasının sanayi erbabına — kâfi derecede alâka göstermemesin- den şikâyet edilmektedir. Birliğin ikinci senelik sergisi ağustos iptidasında Galatasa- | ray lisesi salonlarında acılması | takarrür etmiş ve şimdiden ha- zırlıklara başlanmıştır. Ancak Ticaret odası gecen sene verdiği 2000 liralık - tertip masrafını bu sene temin edemi | yeceğini bildirdiği için Birlik bu bapta hükümete müracaat e- derek serginin geri kalmaması- nı temin etmek üzre teşebbüsat ta bulunmağı muvafık görmüş- | tür. Sanayi erbabı, Birlik ile Oda- nın aralarının açılmasını mucip | olan bu meseleyi sanayicilerin | Oda meclisinde kâfi derecede İarla 15 ve 25 kuruş kıymetinde Pul buhranı Yarın 32 milyon pul geliyor.. Binaenaley pul buhra- nına bitmiş nazarile bakılabilir Posta ve telgraf idaresi tara- fından pul buhranına meydan vermemek için İngiltereye sipa- riş edilen pulların 32 — milyonu yarın şehrimize gelecek ve ihti- yaç olan mıntakalara tevzi olu- nacaktır. Bu partide en ziyade sarfedilen küçük kıymette pul- pullarda bulunmaktadır. Posta Başmüdüriyetine göre vaziyet tabildir ve bir aralık pul sıkıntısı bazı müesseselerin buh ran ihtimalini nazarı dikkate a- larak lüzumundan çok fazla pul alıp saklamalarından ileri gel- miştir. Posta ve telgraf işlerinde | mesai saatlerinin halkın ihtiya | cına göre tanzimi cihetine gidil miş ve bu yeni teşkilât için ta- | sarruf dolayısile tertip haricin- | de kalması lâzimgelen memur- | lardan istifade edilmiştir. İ ——— ——HÂ7—— mektedir. Sergi 15 gün devam edecek ve satış ta yapılacaktır. Sergi rağbet bulursa daimi! bir meşherin esaslarını kurma- ğa yarayacaktır. Uzak yerlerin temsil edilmediğine delil addet Mahkemelerde Ağırceza mahkemesi mi bir mahkemenin rüyetine başla- dı. İlk tahkikatı idare eden müs tantik Drama mübadil'erinden Süleyman, Hasan, Süleyman pa şa ve Hasan Mano ismindeki dör: maznumnun parasına tama- | an Hanife Hanımı katil madde- sinden idam talebile ağırcezaya sevketmişti. Hâdise şudur: Katiller Dra- | madan beni sarı altınlarile şöh- Tet bulan Hanife Hanımı takip etmektedirler. Mübadil olarak Ayazma kariyesine yerleştikten sonra dört ahbap eski tasavvur- bir gece eve hücum ederek Ha- Nife H.1 katlederler. Ancak maktulenin kocası Şerif ağanın dgyanması üzerine paraları ala- madan firar ederler. Maktul! kocası mahkemede diyor ki: — Zavallıcığın bir iki çilciğin den başka şeyi yoktu... inkâr etmektedirler. 14 şahit vak'ayı - görmediklerini - söyle- mektedir. Ancak maznunlardan biri müstantiklikte “vurdukla- Hanife Hanımın katilleri Zavallı ihtiyarı çil altınlarına tamaan öldürdüklerini inkâr ediyorlar. Kalille, ağırceza hey'eti hâklmesi huzurunda Maznunlar temamile cürmü ” iştirakini temin için şimdiden tertibat almacaktır. hâkemesine dün ağircezada baş | landı, Maznun İsmail 15 sene ağır hapis talebile mahkemeye sev- kedilmişti. Katil ifadesinde di- yor ki: — Kâzım bana tecavüz etti. Bıcağını saplamak istedi. Elimi karnına götürerek ölümden kur tuldum. Ben de sol elimle bıca- ğemı çektim ve vurdum”. Katil bıcağını o kadar — şid. detle vurmuş ki kaburga kemik leri kırılmış ve bıçak - iğrilmiş- tır. Hâdisenin sebebi henüz an- laşılmamıştır. Bu cinayetin bir kadın meselesile alâkadar oldu- ğu kadar hatille maktül arasın- i bir husumetten de mütevel lit olması ihtimali mevcuttur. Dava şahit celbi için talik e- dildi, A. Oruç B. aleyhinde yeni bir dava Maliye Vekili Saraçoğlu Sükrü Beyin Arif Oruç Bey aleyhine ikame yısta Ankara as et edilecektir Ferit Bey de An- |karakola davet etmişsede zaval | |zı doktorların isticvabı, |leye şimdiye kadar lüzum gör- İkat ticaret muahedeleri — bu ay İsonunda bitecektir. Amerika ile şaktolunan muahede — gümrüğe n gene kara kedi geçti! Poliste Zavallı baba Erkek kızın babası karakola götürülür- ken sekteden öldü İrfan Hanım ve yeni bir hâdise Bir kaç gün evvelki bir nüs- hamızda, İrfan H. isminde er- kek kıyafetinde gezen bir kizın macerasından bahsetmiştik. Öğ rendiğimize göre İrfan H. baba | sı Faik B. vak'ayı duyarak İs- tanbula gelmiştir. İrfan H., e-| niştesinden aldığı 850 liranm, | pederi tarafından tazmin edil - mesini istemiş ve pederile arala rında münazaa çıkmıştır. Kızı- na fevkalâde hiddetlenenFaik B bıçak çekerek İrfan H.mn üzeri- ne yürümüştür. Nihayet dün İr- fan H. zabıtaya müracaat ede- rek pederini şikâyet — etmiştir. Polis Faik B. in isticvabma lü- zum göstererek ihtiyar bahayı İr adam yolda sektei kalpten ve | fat etmiştir. Tera edilen muaye nede Faik B. in defnine ruhsat vetilmiştir. Yenkesici kadın Tapu dairesinde Emine is- minde bir yankesici cürmü meşhut halinde yakalanmıştır. Mühim yankesicilik Lâstik şirketinde kâtip Marko E- fendi, Eminönünden tramvayla Be- yoğluna gitmekte iken Bankalar ö- nünde 1500 lirası aşırılmıştır. —re.er— Bir ihtilaf Etıbba odası dün ikl! doktoru isticvap etti Bir tabibin günde kaç has- taya bakacağı mnoktasından çıkan mesele Doktor Muhip Nuretttin ve Mithat Salim B. lerin, bazı dok torların günde 100 hasta mua-| yene ettikleri hakkında yazdık-| İarr bir makaleden dolayı dün | etibba odacı içtima ederek dok-| torla: tiÇVap etmi: Ayni gazeteye beyanatta bulunan ba- maze- retlerine binaen haftaya bırakıl- muştir. [ Bu meselenin divanı haysiye | te tevdii muhtemeldir. | Ekonomi Konsorsiyom srce Komite bugün aylık içtimamını yapacak Bankalar konsorsiyomu bu- gün Nurullah Esat Beyin riya- setinde umumi? bir içtima akte- decektir. Bu içtimada icra komi tesinin şimdiye kadar yaptığı iş leri ve kambiyo vaziyetini tet- kik edecektir. Piyasada kambi. yo ihtiyacını temine kâfi kam- biyo mevcut olduğu için konsor siyom ehemmiyetli bir müdaha memiştir. Muvakkat ticaret itilâfları Almanya, Macaristan, İran ve Bulgaristanla yapılan muvak bildirilmiş ve tatbikine başlan- mıştır, Son mühlet Ticaret odası, taahhüdatını ifa etmemiş olan âzaya son de- fa olarak ağustos iptidasına ka dar mühlet vesrmeği kararlaş- tırmıştır. Bu müddetin hitamın dam aidatını vermiyenler teczi- ye edilecektir. 100 ameleye yol verildidi Büyük erkânı harbiye reisi Fevzi Pş. Hz. nin kerimeleri Nit gâr Hf. ile erkânı harp tayyereci binbaşı Şefik B. in evlenme me râsimi münasebetile Türkocağında verilen suvareyi Gazi Hiz.de teşrif buyurmuşlardır. Yukariki resim bu süvare esnasında alırr mıştır. Altaki resim ise Ankarada yapılan at yarışlarına giden Hâ zım ve İsmet Pş. lar Hazeratını çocuklarile beraber gösteriyor. Ihsan Ziya Beyi öldüren- lerğn muhakemesi.. Uç maznun vak'ayı inkâr ediyorlar, jandâi ma kumandanı hafi bir celsede tahkikat neticesini bildirebileceğini söylüyor.. Urla hâkimi İhsan Ziya — Beyin katli hâdisesile alâkadar — olarak mahkemeye verilen Urlada tüccar- dan Giritli Zeyneleade — Hüseyin, Değirmenci Mehmet, Arif ve Giritli Muhatrem — Efendilerin muhakeme- lerine İzmir Ağırceza mahkemesin- de devam edilmiştir. Evvelâ maznunlardan değirmenci| Mehmet isticvap edilmiştir. Reis değirmenci Mehmede sordu: — Hâkim İhsan Beyi darbettiği- söyleniyor, ne diyeceksiniz?. . Mehmet — Hayir dövmedim e- fendim, haberim yoktur. Yalandır. Bunun üzerine iddianame okundu İddianamede değirmenci Mehmedin hâkimi dövdüğü ve Hamiş ve Haşim | Efendiler isminde iki kişinin gör- düğü yazılıyordu. Reis, Mehmede sordu: — Bak, senin dövdüğünü Müşler M niz — Hidise etrafında bir şey söyl yemem. Tahkikatı yaptım. — Bun | mahkemenin aktedeceği haft bir ce! V | sede söyliyebilirim. & | — Reis — Tahkikatınızı gimdiye kz et — Yalan söylüyorlar efen | dar neden bildirmediniz?. Halit Bey — Tahkikatımı yapa rak vak'adan üç gün sonra Urla mib deiumumtliğine bildirdim. Müddeizmumi Fuat Bey; Halit Beyin haklı olduğunu, yaptığı tah- kikatr burada söylerse işkâl edilmi: olacağını söylemiştir. Mütcakiben dinlenen diğer şahit ler de vak'ayi görmediklerini, yalnı" Hamiş ve Haşim Efendiler ismindek gahitler, vak'ayi gördüklerini söyle mişleridir. Şahitlerden bazıları da, darp hâ: disesinin Giritli Zeynelzade Hüseyii Beyin tahriki ile yapıldığını mesmü at kabilinden işittiklerini söylemişlei dir. gör- dim. Mütcakıben isticvap edilen maz- nunlardan Zeynelzade Hüseyin Bey de şunları söylemiştir: — İhsan Ziya Beyle arkadaştık. Onunla hiç bir husumetimiz yoktu. Reis — Türk Ocağında — hâkim Beyle aranızda bir münakaşa geçrhiş ne için olmuştu?. Maznun — Efendim, bu münaka- şa benim ile hâkim Bey arasında geç- memiştir. Ben bu meseleyi bilâhara haber aldım. Reis — Siz Türk Ocağında vatan daş Türkçe konuş lâvhasını asıldığı yerden alarak ayaklarınız altında çiğ nemişsiniz ve münakaşa da bundan çıkmış. Maznun — O meselede ben yok- tum efendim, sonradan işittim. Bilâhare maznunlardan —Muhar- rem isticvap edilmiştir. Reis sordu: — İhsan Ziya Beyi ne vakitten- beri tanırsınız.?. Muharrem; İhsan Ziya Beyi şah- san tanıdığını, vak'adan iki ay evvel bir defa çarşıda gördüğünü, Türk O- cağında arasıra tesadüf ettiğini, ken disile hiç bir husumeti — olmadığını | ve bâdise gecesi hasta bulunduğunu söylemiştir. Bundan sonra hukuku âmme şa- hidi olarak dinlenilen doktor Kemal Bey şu şekilde şehadette bulunmuş- tur: — Hâkim Ziya Bey lur. Kendisi çok asabidir, hiç kimseden korkusu yoktur. Bazı geceler birleş- tiğimiz zaman kendisini eve — kadar götürürdüm. İhsan Bey bu vaziyet- ten sıkılır ve bana çıkışarak: — Ne için böyle hareket ediyor- sunuz. Ben korkmam, himayeye de ihtiyacim yok!.. derdi. Fakat son günlerde İhsan Beye bir şey olmuştu. Beni gördüğü za- man: Mahkeme daha bazı şahitlerin ce O| bi ve istimar için 27 Mayısa talik edi. miştir. Boş lâf ! Levazım müdürlüğünde mne şeamet, ne de böyle bir şey yok ! İstanbul Diyanet işleri idart si levazım müdürü Cevdet Be: yin vazifesinde ansiziın vefatın” dan sonra ayni vazifeye tayin & dilen Medeni beyin de ani suret te hastalanarak kalp sektesin” den vefat etmesi, ortaya mana- sız bir dedikodu çıkardığındam bahsedilmişti. Güya, Levazıni müdürlüğünde bir nevi şeamet varmış ve bu vazifeyi kabul © denler çok yaşamadan ahireti boyluyorlarmış. Halbuki bu iki müdirin ölümü sadece bir tesa: düf neticesidir. Esasen Cevdet Bey de, Medeni Bey ıâe ıl't:ılı ina yaklaşmış — adamlardi ğ.:ııdzn maada Cevdet Bey, gö Ççen sene eylül ayında vefat et- miş, Medeni Bey ise aradan do: — Beni öldürecekler, korkuyorum Diyordu. Hüdise — gecesi İhsan Beyin evine gittim. Kenı fena halde rahatsızdı. Beni görünce ** Doktor, beni tebrik et, ölümden kurtuldum. Dedi. Kendisine istira- hat etmesini, rahatsız bulunduğunu söyledim. PEEKATIP Y RERMAKILETE en GDie SeĞgİRÜN karaya gitti.. Adliye müsteşarı — Ferit B. dün sabah Ankaraya hareket et- miştir, Ankara'da bulunan Müddei umumi Kenan Beyin bu daveti- nin yapılacak tensikat ile alâka Urlaya bu mescleyi — tahkik için gönderilen taharri memuru — Yusuf Kenan Efendi de şu ifadeyi vermiş- tir: 'kuz ay geçtikten sonra ölmüş” tür. Binaenaleyh ölüm hâdisel? İri yekdiğerini takip etmiş değil & — Maznunları tarıyorum, ve hâ-| dir. Gerek Cevdet Bey, gerek h ölde ÖTüDoeta kimi bunlar öldürdükleri “kanaatin- efi olan Medeni Bq.) yi Yeni mektepler Bilkhara d . ; |de kalp hastaliğile malül idiler Tp hâdisesinin tahki- | ç Salp hasta j Bu sene, inşa ettirilmekte 0-| katmı yapmış olan — Urla Jandarma | Diyanet işleri Levazım müdürli" tesis |ramın bir hususiyeti de “orkes-|rını” itiraf etmiştir. Diğer ta- tra refakatile koro” bulunması-|raftan Hasan Mano'nun şapka- dır. Bundan başka, Sezai Asaf|sı da cürüm mahallinde bulun- i B. riyasetinde muzik dansambi, | mustur. Dava şahit — celbi için triyolar, taganniler, | kaldı. zeman, piyaro, sololar dır. adibelâ KA aki Tolebenin, bu ser ""“'l Yedibelâ Kâzımın kâtibi 'ı::'îîlada bir hastane e tetkikatta bulunan | Madam Eskinazi bi 'cemal i İşsizlik dolayısile 70 memu- runu çıkaran liman şirketi 100 kadar amelesini de kadro hari- gikalı ni

Bu sayıdan diğer sayfalar: