23 Mayıs 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

23 Mayıs 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-| Seyahatnotları | “Liyej sergisi ve - Belçika kıralı İçıka'da kıra lın manası nedir ;.'halk bu taç sahibine ne der?. ©2 Mayıs 1930, akşam üstü sa İhla Belçika istiklâli yüz yaşına , belçikalılar bundarı bir asır ev. fedakârlıklar bahasına ka- muvaffakıyetlerle yaşat- istiklâlin yüzüncü senci çok haklı bir gürur ve se p. tes'it ettiler. Htam saat altıda atılan yüz bir (eraber halk sokaklara dökül- © kadar fazla idi ki kal- ifda yürümek bile mümkün ol- İu. Bütün simalarda — şuurlu e fe, bastığı toprağın sağlamlı- l emin olan insanlara mahsus dünet vardı. Bu, bir gezinti de- ( ta milli bir. ayin idi. Sanki y kocaman bir mabet olmuş- Ülzillet bu açık ibadethanede “duası yapıyordu. evvelki 1 Mayıs tezahüra- ü istiklâl arasında inasıl kadar büyük fark vardı. Hal Uyokakları dolduran yine o insan , *& © kadınlar, yine o vasat halk V nız gu var ki 1 Mayıs tezahtl- v':'ınuyı; ve İstırabın yanık se- “#dyordu; dünkü şenliklerde ise ] İsınıflara şamil bir hürriyet ve lin müsavi neş'esi — hissolunu- ) Mühtelif seviye ve kayafetlere VÜja bütün adımlar ayni ahenk ile “Eekte idi. Dikkat ettim: Cadde Olduran kafilelerin en kesif ve i;'ıı ekseriyetini - kadınlar teşiril Uyiğu. Bu memleketin içtimal ha yt kadımın rolü hakikaten - kuv- ÜŞlE Servetlerin izral - edilmeme- j tasarruf itiyadının - kökleşme da, çocuğun hoş ve zah- , P Gi . € Üi açan kral (Albert) - bu Vej sergisini açıyor ! .Bu memlekette Şey ilade etmiyen, pek o k. an uyandırmıyan, her hi Ş4 a2 uğraşılan mevzulardan bi- Kral parlamentonun kararlarını ceder, resmi küşatları yapar, e ilk önce girer, ecnebi hü- irı karşılar, başka hükümdar pek o ka K, idei ziyaret eder, boş vaktinde | |kte çıkar, cant isterse - Ehram- “jadar uzanır, vakit bulursa şi- Kenizlerinde balık, Paris bulvar- VİÇA kadın avma gider, sefirlerle sudan, narırlarla öteden be- “konuşur, bazan günde sekiz de ise değiştirir. güh sevmediği in Fçan ellerini ukmağa, gâh sevdik llüraya sokamamağa mecbur ka ğ acaip hir mahlüiktur... f krala kargı halkın besle- ii idsmi tetkika çalışım. Bir koşım İA krala adeta âşıktır. Bunlar, “içr Leopoldün tam manasile vari ü 've fetaneti telâkki ettikleri Kİ 4 Ğ'ı'..ı,.. bilhassa umumi harp- '&::1 manlıklarını anlatmakla bi r. Bunlara göre kral Albert | | rce avcı hattında dolaşmış, ne fanasından yemek yemiş, sü ikınlarının önünde gitmiştir. fer bir kısım halk krak - sadeli. demokratlığından, iğından dolayı beğenir. Bi " e7 krah Brüksel sok: — Bastonuna dayanarak — yürür (liyahut sinema gişesinde biletini yahut bir kır yolunda b sakatlarımış motosil €derken görmek Üçüncü sınıf hat letinin başındı AÇ görmek isteme tir. Halkı i lâ koskocüman Burlâra gö- ecek kim t ve tekrar halkın Filen zeval bulmuş K f geklön muhafaza — etmel 4 3t İnsanlara yakışmıyan bir mu- (l adır. Bunların fikrine göre şim- '€n fena günlerde isbata mu) olduğu bilgisile, çalışkanlığı ve gayretile meselâ çok bir kumandan, çok kuvvetli veya nazır olabilir. Şimdi İğüyle kocaman bir ağaç ki gölge- çen bile fatifade edilemez... .. * lüğum otelin salonu sabahtari dir şapkakı, parlak - potinli, kıyafetli modern devlet a I, oniformalarının — sırması ve un yaldızları otel garsonla- başka kimsenin nazarı dikka- betmiyen diplomatlarla dolma dı. Çin sefiri siyah entari ve içik beyaz terlik giymişti. —Ja- yetini teşkil eden çekik göz- tner renkli inşanlar, kestane fi benziyorlardı. Pransızları sa- n, İsveçlileri boylarından, leri monokilerinden, A; Ç, protokola pek razı olmr dan tanımak güç değildi Ha ea Sök geçmeden toplar atılmağa, tay İer uçuşmağa başladı. — Halk iki rlandılar. Bana gösterilen Ş gitmedim. Gazeteciler arasında, ikadar kulaklarımın bin kere gözleri bin - birinci defa İşitmekten kurtulmak - için A ldan sekiz gün evvel Anversİr “decek kim| halk arasında, hatta üztü başı yağ ko| kan bir şolör ile aşçı veya hizmetçi nev'inden bir kadının arasında —dur- mağı tercih ettim. Önde polis müdiri umumisi, arka- sında teşrifat nazırı otomobille geç- tiler. Daha arkada iki atir bir araba- da iki saray memuru vardı. - Bunun arkasından, kırmızılar - giyinmiş iki adamın kullandığı sekiz atlı bir salta nat arabasında, sağda kralıça solda kral, karşılarında Başvekil, geçtiler. Şapkalar çıkarıldı, mendiller sallan dı, yaşasın kral diye bağıranlar oldu. Fakat ne kralda fazla bit heyecan vardı, ne de halkta hararetli bir coş- kunluk! Yalnız kıralıça sağ elinin ge- niş hareketlerile sağı solu mütebessi- mane selâmliyordu. * ** Sergi, geceli gündüzlü sarledi mesaiye rağmen benüz bitmediği kral ve kralıça merasim salonum başka bir yere gitmiyecek, sefiri ve hükümetlerin kamiserlerini bu da kabul edecek. alelâde bir ile cevap verecek, bundan sonra be- lediyede bir resmi kabul, bir ziyafet ve avdet. * Sokaklar, perişan bir dolu; © derece ki tehlikesiz yürüyebilmek Kucağında emzikli çocuğu ile gelmiş kadınlar, babasının koluna rak arsızlık eden çocuklar, değneği: yanmadan yürüyemiyen sarsak yarlar, eğlence mevzuu aramağa mış genç kızlar, kışladan izin neferler, kimi rozet kimi ka satmak için sinek gibi yapışı İlar, hulâsı yeri: İşte ÇLiyej) in ihti ik: .por tal günde uzun sefe: Bu ihtikârdan şikây Otelin direktörü şu cevabı verdi Hazır ele fırsat geçmişken yap- | mamak aptallık! Şu halde onlar aptal olmamak içim İbiz enayi oluyoruz imtan bu hali bile bile, tıpkı avc parlak aynasına koşan sersem ki gibi, altı ay bu tuzağa taşınıp dür cak! lar. ek oldum. | | Necati Beyin ülümü Gülhane hastanesi — sertabip mMuavini kaymakam Kâzım B. in biraderi Çinkograf Necati B. rak ettiği kız lisesinin yaptığı deniz tenezzühünde üzerine bir fenalık gelerek ani bir surette velat etmiştir. Necatı B. tenez züh esnasında neş'esini hiç ka- İybetmemiştir. Hatta bir aral mründe bu kadar eğlendiği bir ünü hatırlamadığını etrafında- lere söylemiştir. Necati B. tene: te kendisinde bir fenalık his : da bulunan kizri nile göğerteye çıkarılmı |sa da çok geçmeden vefat etmi,; |tir. Necati B. in geçen sene İyni günde yetişmiş bir oğlu tihar etmişti. Kendisi arasira a- 'sabi heyecanlar geçirmekte idi |Necati Beyin sektci kalp neticı | set n k si vefat ettiği yazılmışsa da bu- nun bir tesemmümden ileri gel- miş olduğu da söyleniyor. Cesedinin morga nakledilece ği şayidir. Necati B. in naşi bü- İyük bir kalabalık ile kaldırılmış, İve ailesi kabristanma defnedil- miştir. Merhum namuslu halük bir vatandaştı. Bu ölüm san'at namına bir ziyadır. y Tohumlukların — muafiyeti | — Tohumlarımızın ıslahı ve iyi leştirilmesi için doğrudan doğ- ruya iktısat vekâleti veya vekâ- letin gösterdiği lüzuma binaen Ziraat Bankası tarafından çifçi- lere tevri edilmek üzre ecnebi memleketlerinden getirilecek bilâmum tohumlukların güm- ük resminden istisnası lâyihası iste müzakere — edilmekte- Ayni lâyihaya göre Ziraat |Bankasınca çifçilere — kefaleti müteselsile ile tevzi edilmek üz re Bulgaristandan ve Kıbristan getirilen tohumluk buğdayların tahakkuk eden gümrük resmi affolunacaktır. evvelki gün kızile beraber işti- | ç hten avdet- (Birinci sahifeden mabat) mir yolu siyasetimiz hergün feyyaz eserler bugün söz söylemek - fırsatın: elde ettiğini ilâve etti, ve dev- let demiryolları idaresinin faa- liyeti hakkında bir icmal yapa- rak ezcümle dedi — Demir yollarımız idaresi aleyhine bazı ankastın ve bazı angafletin yanlış propaganda- lar yapılıyor, Bugün bu kürsü- den vereceğim izahat bu propa gandalara cevap olacaktır. Recep Bey müteakıben sözü- nü demiryolu inşaatına nakle- derek tesbit edilmiş olan inşa şaat programımızın 934 senesin de ikmal edileceğini söyledi. İsveç grupile mukaveleler İsveç grupile imzalarımış mu kaveleler mucibinı mezkür grup tarafından ' yapılmakta o- lan demiryollarırım takip ettiği cereyanı anlattı, ve içinde bu- lunduğumuz malt sene den evvel bu hattın Malatya lâyetimize dahil olacağını ve gelecek sene bu sıralarda ayni hattın Sıvasa yaklaşmış olaca- ğını beyan etti. Yolios Berker şirketinin yaptığı inşaatın ol- İdukça ilerlediğini, Ulukışla Kayseri hattının 931 senesin; biteceğini ve ecnebi şirketler tarafından yapılmakta olan bu hatların yine Türk serma ve Türk işçisi tarafından baş: rıldığını sitayişkâr bir lisanla anlattı. Devlet parasile yapılan Bundan sonra devletin kendi parasile münak koyara akli kelâm ivas hattı in > et- ederek Samsun — nırı ve Kayseri — şantın ayrı bir mecra İ ugün aldığı malüm vas hattınım Sivastan Si kilometreye |dahil olduğunu söyledi. Önü- müzdeki yazın ilk devrelerinde hattın Sivasa varacağını ederek alkışlandı. inci ilâve Demiryol programımız Recep Bey müteakıben dedi İki — Devlet bir kaç sene evvel 2400 kilometrelik bir demiryolu inşaat proğramı 1000 kilometresi filen işlemek- te olan ve 400 ü işlemeğe açıl- mak üzere olan bu proğramın görülüyor ki yarısından fazlası yapılmıştır. Nafıa Vekili bun- İdan sonra devlet demir yolları |işletme masrafını ve işletme va ridatınm çoğaldığını rakamla- ra istinaden söyledi ve gelecek İsene devlet demir yolu inşaatı- na 640 bin lira ilâve edeceğini |bu paranın demir yollar varida- tından temin edildiğini beyan etti. Ankara — Sıvas hattını | | | bu hattın yapılmasına başlandı ğt zaman çok iyi hatırlarım lemc kördür, sağırdır, diye bir k kafalardan sesler çıkmışt: |Halbuki Kayseriye varan ve varidatını Bu önüm dek yalnız bu hattan 200 bin lira varidat elerde Tarife meselesi Recep Bey bundan sonra ta- rife meselesine temas ederek dedi ki: | — Tarife, ana hat meselesi dir. Bu mesele üzerinde israr etmek doğru değildir. Açık söy lüyorum bir kaç sene - sonra in- şaat için yaptığımız masraf gi- bi bu işletmenin açığını kapat- mak mecburiyetinde kalırız. Hakikati bütün vüzuhile gör- mek lâzımdır. Tarifelerde hiç bir esasa istinat etmeden ten- zilât yapmak çok - tehlikeli bir. harekettir. Devlet demir yolla- rının bu gidişi ise çok ümitli- dir. 3 Demir yollarımız on bin kilometre olacak Devlet demir yolları hututu- nu 10 bin kilo metreye yaklaş- tırmak azmindeyiz. Daha 4 bin kilometre isteriz. Bunun için- dir ki ana tarifeleri yeni muaz- zam bir işi esaslı surette tetkik etmek için dünya otoritelerin- den birini getirtmek — mecburi yetindeyiz. Ve bu otoriteyi ka-|N! bil olursa memleketimizde u- zun müddet muhafaza ederiz. Demin “imzaladiğımız bir tezke rede vilâyetlere ve İktisat Veki Rf'ı't-p B!'V KARTUK A : SERE EERALC TAN ORÖSEZR YÜKD N K arkadaşıma demir yolu şebe-| zahire| gösterdiğinden | bitme-İ Y ilon pa £ İsında israr etti ve | — Bugüne kadar müşkül iş- hazırlamıştı. | işaret eden Recep Bey dedi ki| ın beyanatı kesi üzerinde bulunan miktarını sordum. Alacağım ye| ne göre nakliyat tedbirlerini vagon miktarını ve her türlü tatbikatı nazarı dikkate alaca- ğız. Recep Bey sözünü - bitirir- ken devlet â yollarmın | memleketin emniyeti milli vah deti ve gayesi olduğunu ifade teakit n bazt meb'uslar| Recep Beyden sualler sordular.| Recep Bey, Reşit Bey (Ayin tap) m bir sualine tevaben de- di ki — Bayram tatili münasebeti- lc Eskişehirde bulunuyordüm. Bir'çok kimselerle ,görüştüm. Muhabbet arasında söz. işlere ve derde intikal etti. Bana de- diler ki: Eskişehirden İstanbula buğdayın okkasını bir. kuruşa naklettiriyoruz. 'Bunun yirmi |paraya indirilmesine —imkân mudur?,, Cevaben sordum: — Buraya buğday nereden geliyor? Bana.bir kaç saat me-| safedeki bir kazadan bahsetti- ler. Biz, bu kazadan Eskişehire kadar buğdayın okkasını iki ku| ruşa naklettird i İler. Meclisimizde bulunan di- İğer bir daş, Eskişehirden İstanbula olan tarifenin hatta aya tenzilini istedi. Ben |de şaka kabilinden cevap vı dim. Size naklettiğiniz her bir| okka buğday için kırk para prim versem olmaz mı? Recep Bey bundan sonra, ta-| n yegâne Çarenin müte- ek olduğu nokta- âvVe etti: | — Fakat diyeceksiniz ki bir |mütchassıs getirtinciye kadar İne yapacağız? | —Ben de cevap veririm: söz mir | İlerde ne yaptıksa onu yar İğız. Akir selimimizden istifa: edeceğiz, dinliyeceğiz, düşüne ceğiz, hep beraber bir karar ve-| receğiz. Müteakıben Mazhar Müfit| | Bey şimendifer kazaları hakkın da izahat verdi mes'ulleri ceza görmüş müdür, »dedi;;», Recep, Bey, kazalar hakkında ye mes'| üllerin süreti - tecziyesine dair cevaplar verdi. Bileğik meb'usu Asaf Bey sordu: — Anadolu — Bağdat demir yolunun 1929 genesi varidatı sa fiyesi miktarı nedir? Ve bu mik tar mübayaa bedelinin itfa tak- siti senevisini ödemek için hü- kümete yaptığı yardımın nis- beti nedir? Recep Bey, bu suale rakam- lara müstenit cevaplarını verdi. Ücretli mütekaitlerin Maaşları Hususi vt mülhak bütçelerle idare olunan dairelerde üçretle müstahdem olup ta evvelce ma aşları tevkif edilenierin maaşla rının iadesine başlanıldı | mesind yı müs a addedildiğini kaydetmiş | Zat 'i muhasebeciliğ |bu hususta tekrar Maliye ve let da bulunmuşt nden istiza Harp malüllerine tevziat |— Harpmalüllerineait olup Zi- İraat Bankasında mahfuz bulu- nan, Malül gaziler pazarının | tasfiyesinden, ve tütün beyiye-| sinin yüzde ikilerinden hâsıl o- lan bir milyon liranın 2 Hazi- randa tevziine başlanacağı ma- Jâmdur. Harp malüllerini ter- fih edecek olan bu tevziatın ay başımda başlamasına alâkadar- lar tarafından intizar olunmak tadır. ği Basra müvaredatı BASRA muvaridatına karşı konulmuş olan muayenei tıbbi- ye tedbiri kaldırılmıştır. ü Nakliye ücretlerinde tenzilât İktısat vekâletince nakliye tarifelerinde ve bilhassa — uzak mesafeler arasındaki nakliye üc- retlerinin tenzili hakkında Dev- let demiryollarına iş'arda bulu- ulmuştur. Alınan — malümata göre, lgemıryolhın idaresi bu hu susü tetkik etmektedir. Bugün- lerde bir neticeye raptedilecek- tir, Bir tavzıh Tahkikat, mahkeme | aleyhinde değil 21 Mayıs tarihli nüsh: “Mahkeme mahkeme aleyhinde takibat icrasını isti hasile neşrettiğimiz bir haberde Ağır ceza mahkemesinin Ama- ıirceza mahkemesi aley- hinde takibat yapılması için ver diği karardan bahsetmiştik. numilik —makamı, tezktre- de sadece teehhurata sebebiyet er hakkında takibatı kanu yapılmasına dair karar ve- rildiğini ve mahkeme aleyhinde takibat icrası mevzubahs olma & dığını bildirmektedir. Tavzih e- der İtalya konsolosanesinin gala müsameresi | Dün gece Fransız tiyatrosun| da İtalyan Ceneral konsoloslü- Zu tarafından İtalya veliahti nin prenses Mari ile Ro: üğün merasimini göste, nemalı bir gala süvaresi veril- miştir. | Z Nisbeti askeriyeleri ke- silenlerin tekaüdiyeleri —| Heyeti mah keriyelerinin ş olup so: rar heyetince kararları ref edi miş bulunanlardan hükümu istihdam edilmiyerek - tek manlara, heyeti mahsu-| sa kararı tarihinden itibaren v © tarihtek tekaüt maa: Bu gib kait bulünanla diği tari itibaren tahsis olunacaktır Kiralık HEMDIT Sahilhane Böoğaziçinde Bebekte dalyan önünde bahçeyi muhtevi 54 mumaralı yazlık olarak kikalıktır . Deranündakilere ve ya Bebek müczzini Ha- tz. Osman Beye müi olunabil'ir. HEREREE SŞEYRİi SEFAiN Metkez Acentâı; köprü basında, Beyoğlu — 2362 — Şube gentesir Mahmüdiye Hanı altında İstanbul 740 ca nispeti as mesine karar | yalı CNEBOLU) vapuru 25 Mayıs pazar 10 da Galata rıhtımından hareketle İzmir Küllük Bodrum adös Fethiye Finike Antalyaya| gidecek ve dönüşte mezkür iskelelerle — birlikte, Andifli, Sakız, — Çanakkale, ibolu'ya uğrayarak geleceki Bozcaada postası GELİBOLU) Yapuru 24 Mayis cumarlesi O7 de idare, yi bareketle - Gelibolü 'anakkale İmroz Boze adaya — gidecek dönüşte 'anakkale Lâpseki Geliboluya Rrayarak gelecektir. iMuhterem yolculara I—Sevahili mütecavire hatla- rında Arap harflerlle matbu eboneman karneleri ! Hazi- randan itibaren muteber de- kildir. Böyle biletlerin 1 Ha- zirandan 15 Haziran 930 ta- rihine kadar paraları köprü Kadıköy iskelesindeki hususi kişede İade olunacaktır. Bilet- lerin kaplarından ve ciltlerin- den ayrılmamış olması lâzım - dir. 2 1 Haziran 930 tari- kinden itibaten kanunu mah- sus mucibince tekmil biletleri otuzar para daha köprü pa rası zammı yapıldığından yeni Türk harflerile matbu olup 1 Hazirandan evvel satılmış aboneman — biletlerinin her birindende kontrol esnasında memürlarımız. taratındatı 30 para köprü zammı alınıp mü- abilinde kuponlâr verilecekür| umindan Lapseki ve | PiRE JAKE gibi Filmi Maestro Lem dikkat bir deki val calibi m n idi bu filme mal tarafından Bu alfakiyetle de parçalar - W#aRTLVYER TEN am € edilmiş ari Nandy's Revuc hafta Melek sinemasında düber âanist B İ L Lİ .Ğ Husust hayatı namındaki aşk, ihüras ve lüks filminde lcr kazanıyor. muvaffaki yetl Nüveten: SÖZLÜ VE ni gaşi ederek parlak SESLİ VARYETE Kok Dor Rus hey'eti muganniyesi ve Albert P Tepertuvarında D Taksim bahçesinde Bugün — hava 3 aat 11 - 13 16 1-2 ten müsait olduğu — takdirde arasıda KONSER itibaren Varyete programı ile Büyük m BAH Beyoğlu MULEN RU J İ slonunda San'at! AŞİT BEY İYE HANIM birlikte mev- 'n büyük müsameresi Davetsiz Misafirler 80, 60, v Meşrubat mecbnri değildi. NEMASINDA Honle Kristo üyük muvaffakıyetle devam ediyor Bugün son gündür. İi Görmiyenlet için son tırsa. 1 ADIKZADE BIRADERLER VAPURLARI KARA I IZ — MUNTA- İZAM VE LÜKS POSTASI Sadıkzade a ni PAZAR günü aksamı Sirkeci rıhtı- mindan hareketle (Zonguldak, İnebola, Samsut, Ünye, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize dekelelerine azimet ve avdet edecektir. Tatsilât için 'Sirkecide Mes İadet hanı altında acentalığıngaj tanbul 214 VAPURLARI Seri, lüks karadeniz postası “ıllet vapuru 26 Mayıs PAZARTESIİ günü akşamı saat 18 de Sirkeci rıhtımından hareketle (Zonguldak, İnebolu, Sam- san, Ordu, Gireson, Trabzon Rize, Mapavri, Pazar, Arde- şen, Viçe İve Hopa ) ya azimet ve aymı iskelelerle “Gö rele, Vaktıkebir. ve Ünye ve Sinop , a uğrayarak avdet edecektir. Muracaat mahalli: İstanbal Meymenet hant altındaki yazı- hane. Telefon İstanbul 1154 Haftalık seri ve muntazam KENDERİYE - PORT SAİT postası, * ATİKİ ,, vapuru 25 Mayıs panar günü gelecek ve 26 Mayıs pazartesi günü 17de eşyal tosriye ve yülen alarak Galeta nhti- mmdan hareketle Pire, lekenderiye ve Port Salt'e gidecektir. Flazlar rekabet haricindedir. Taf- ailât için Galatada merkez nbtim hanında 4 gümeroda ümemi acanta- lari ÇELİPİDİ ve STAFİLOPATI vepür acentiliğine müra T YRAlefÖi: Wetozlu matine T ELMAKDA - Sinenasında Kan dökniyeceksin KRİSTYAN Seni sevdim d0 ve şarkılı filminde Saat 10,45xe tenzili fiatlı matine sesli, vö: 23 mayıt Cuma günü 5 104 kadır Beyoğlunda TÜRKÜAZ da TE DANSAN Bebek'ie TURKUKZ da TE DANSAN $ Furmans Orkestrası SOÇETA ITALYANA Dı SERVIST MARıTTIMI BRAZİLE va- puru 27 Ma: yıs Salı (Si mat Levant Ekspres) olı tak (Pire, Na- poli, Marsliya ve Cenova gidecektlr. MİLANO — vapuru 90 Mayıs Perşembe (Sitmar Sorla Ekspres) olarak (Rodos, Mersin. İskende- rton, Trablus, Berat, Hüyfa, İs- kenderiye: Mesina, Napoli — ve Cenova) ya gidecektir JZEO vapunü 20 Mayıs Per” şemibe (Köstence, Ödesa, Nö- vorösisk, Batam ve Trabzrin Ya gidecektir. Tatsilât için Galatada merkez mhum hanında umumi acante- sine müracaat . Tek Beyoğlü YT1-772 veya Beyoğlunda Perapalas altında Natta » mal Türkiş turist — acendiye, Teleton Beyoğlu 3599 ve ya Tokatlıyan karşısında beynelmilei yataklı vagun kumpanyasıua : Tek Beyoğlu 2330 ve yahot Tstanbulda Eminönünde — İzmif sokağında 8 Numarada — acente vekiline müracası Tel. İstanbul 779 Dr. İhsan Sami İSTAFİLOKOK - AŞISI İstafilokoklardan — mütevellit Çergenlik, kan çıbamı, koltuk altı çıbanı, arpacık) ve bitün elit hastalıklârına karşı pek tekirli bir aşıdır. Divanyolu No 189 stanbul yodinci İcra memutlü” dan: Bir deyni mahkâmun bihin 16 mini istifas için mahcox Trabaoft maslı gün görmez nevinden 151detk tütün gehel halin 96 1ncı pazartef günü saat on buçuktan on ikiye Kü dar Istanbulda Yenipostane arkasındk Gski reji hanında dördüncü. kaltâ Selânik Bankasının deposunda bilmüzayede satılacağından ta) ların maballi mezkürde hi nacak Memurüna müraç Olunür. t I6dan ya

Bu sayıdan diğer sayfalar: