24 Mayıs 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

24 Mayıs 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ni ” B a AA A YA ASA w> * vf © IK a * SAHİBİNİN SESİ Portatif Gramofon (siyah) 77 lira ortatif Gramofon(Lüks)85 lira e Vced PERTEV TUALET d, PUDRASI Kadın tualetlerinin lâzımı gayrı müfarıkı cildin teravetinin hamisidir. Fantazi vevilerini en yüksek muhitin tercihen a istimal eylemesi nefasetinin en büyük delilidir. B evletDemiryolları! ? idaresi ilânatı Arap harflerile matbu aboneman karneleri hâmillerinin nazarı dikkatine : Haydarpaşa- Pendik kısmın|bu karnesi olan muhtercia yol- | | | | | da muteber 50 varakalı abon- | cuların, nihayet 15 haziran 930 İ Man karnelerinin Arap harfleri | tarihine kadar, köprü ve Hay le matbu olanları 1 haziran 930 |darpaşadaki bilet kişelerimize farihinden itibaren katarlarda müracaat ederek istimal edeme Muteber değildir. |dikleri karne biletlerin bedelini Ellerinde Arap harflerile mat almaları ilân olunur. ... Koşum takımları ve teferruatının kapalı zarfla münakasası 23/6/930 Pazartesi günü saat 17 de Ankarada Devlet Demiryol- resinde yapılacaktır. İştirak edeceklerin teklif mektuplarımı ve muvakkat temi- tlarını ayni günde saat 16,30 a kadar komisyon — kâtipliğine Vermeleri lâzımdır. Taliplerin münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde | thMı Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden, İstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik edebilirler. | Tütün inhisarı Samsun - başmüdürlüğünden: İdaremiz depolarında mevcut takriben (20000) yirmi bin kilo Rukdarında mefsuh reji şirketi zamanına ait müstamel ve gayri TMüstamel matbu deiter ve evrakin kilo ile gayri safi mikdar Üzerinden berveçhi zir şerait dairesinde satılacakur. | — Mevcut evrak ve defarırdan hiç kullanılmamış olanların Mreti istihlâk ve istimali serbest ve istimal edilmiş olanları dahil- e istihlâk edilmiyerek idaremizin kontrolu altında harice sevk Ve ihraç edilecektir, 2 — Müzayedeye iştirak edecek olanlar (150)yüz ellilira depozito *Akçasını makbuz. mukabili vezneye yatıracaklardır ve ihaleyi mü- Kakip bedeji ihaleye nazaran teminat mikdarı kananisine — kâfi Belmediği surette müddeti kanuniyesi zarfında haddi kanunlye n söylemez Ben Türküm; BAKÜS meydana gelmiş ve zami bin İitre: kilmiş elli dere 4 Son zımanlaı'-da çıkan elli derecelik İ — rakılar da dahil olduğu halde Baküsten daha nefis rakı üne kadar İstanbu'da yapılmamışlır. Tec-übe etmek isteyenler Beyoğlu 2723 telefon ederler, adreslerini bildirirlerse parasız nümune gönderilir. 9 Her bakkaldan ve her gazinodan musırran BAKÜS taltep ediniz. Cemal BAKÜS Vilâyet daimi encümeninden: Davutpaşa medresesinin üzerinde mevcut kurşunlar satıl- mak üzre 11 Haziran 930 Çarşamba günü saat on bire — kadar Vilâvet daimi encümeninden: Davutpaşa medresesinin üzerinde mevcut alşap aksamı sz: tılıktır. Taliplerin 18 Haziran 930 Çarşamba günü saat on bire kadar Encümene müracaatları. Vilâvet daimi encümeninden: Davutpaşa medrese binası taşlarının yıkılarak gösterilen yere istif edilmesi 25- Haziran - 930 Çarşamba günü saat onbir$ kadar münakasaya konulmuştur. Taliplerin Encümene müra- caatları. Tilâyel dalmi eneümeninden, Sirkecide Bbusuut cadesinde atik 42 cedit 17 numaralı dük- kânın mülkiyeti bedeli birinci taksiti ihglede vediğer taksitleri birer sene fasıla ile dört senede ödenmek şartile bin beş yi elli liradan talibi uhtesindedir. 28 Mayıs 930 Çarşamba günü saat on birde ihale muamelesinin icrası mukarrer olduğundan taliplerin daimi encümene müracaatları. Vilâyel daimi encümeninden; Sirkecide Ebussuut caddesinde atik 40 cedit 19 numaralı dükkânm mülkiyeti bedeli birinci taksiti ihalede ve diğer taksitleri birer sene fasıla ile dört senede ödenmek şartile bin yüz clli lira bedelle talibi uhtesindedir. — 28 Mayıs 930 çar- olunacak ve müzayede ve münakasa kanunu ahkâmına tat- bik muamele olunacaktır. $ — Verilen fiyatlar dun görülürse idare daha bir halta tem- dit şelâhiyetini muhafaza edecektir. 4 — Vezin masarıfı ve her türlü hammaliye ve nakliye ma Tarifile casdik harcı ve dellaliye ve pul masrafları müşteriye alt ak tar. S — İhaleyi müteakip nihayet on gün zarfında mezkür leva- M tartılıp ve bedeli vezneye yatırıldıktan sonra kaldırılacaktır. şamba günü saat on birde ihale muamelesinin iccası mukarrer olduğundan taliplerin daimi encümene müracaatları , | Pangaltıda Akbaba sokağında 7 No. hane. Ortaköyde Cevit ağa mektebi. Yenicamide Çiçekpazarında Haseki Mustafaağa mektebi. Vilöyel daimi encümeninden Bâlâda muharrer emlâk icara verilmek üzre 11 Haziran 930 lun'l'ıuhi bu müddet zarfında kaldırmadığı takdirde bir hafta | Çarşamba günü saat on bire kadar müzayedeye konulmuştur. bi günde beş lira tazminat vermekle mükellef olacak ve bu bir Üta zarfında da teslim muamelesini ifa etmiyecek olursa temi- At irat kayt olunacağı gibi hakkında da müzayede ve münakasa Kazunun maddei mahsusası tatbik olunacaktır. Bu hususta daha :;ı. malümat almak isteyenlerin Samsun başmüdürlüğüne müra- itdarı. KĞ ada öi Emvali metruke müdüriyetinden: Satılık Sahilhane kay Bezaziçinde Yenimahallede Pazarbaşı caddesinde zemin '*ı:ı' üç kattır. Zimen katı: Ântresi taşlık ve bir yemek o- l b mutfak, Birinci katında bir sofa üzerinde iki oda bir he- iyııımc_ı katında keza bir sofa üzerinde iki oda ve bahçesinde __gu iki oda ve bir helâdan ibaret uşak odasını — havi atik 54 ileeçt 105/107 numaralı sahilhancin bedeli 8 taksitte ödenmek © 2500 lira bedeli muhammen ile 28/5/930 tarihine müsadif R a günü saat 14te müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin _Ed-_sq hesabile teminat makbuzlarile İstanbul — Milli Emlâk ' “düriyeti Satıs komisyonuna müracat eylemeleri Taliplerin encümene müracaatları. LLOYD TRİESTİNO | CGANGE ) düke transatlantik yaparu 26 mayıs pazartesi günü | vum sast 18 de Galata — rihtumından hareketle mutat fiatlarla — yolca ala- rak ( Köstence ) ye gidecektir. Liseler mubayaat komisyonundan: Komisyonumuza merbut ley N lise orta ve muallim mekteple ri ile pansiyonların bir senelik yemek ve ekmek kırıntıları 15/ 6/ 930 tarihinde — ihalesi icra kılımmak üzre kapalı zarf u- sulile müzayedeye konulmuş- tur. Şeraiti anlamak — istiyen taliplerin komisyon kitabetine müracaatları. SADIKZADE BIRADERLER VAPURLARI KARA DENİZ MUNTA- AM VE LÜKS POSTASI Sadıkzade 8 Mns PAZAR günü aksamı Sirkeci rıhti- mından hareketle (Zonguldak, İnebolu, Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize tskelelerine azimet ve avdet edecektir. Tafsllt için Sirkecide Mes bası altında müzayedeye konulmuştur. Taliplerin Encümene müracaatları. SEYRI SEFAiN basında, Beyoğla 2362 Ş gentesit Mabmüdiye Hanı sitinda Istanbul. 740 Mudanya postası Cuma, — Pazar, Slas, Çar. samba günleri idare rıhtımın- dan 9 da kalkar. Pazartesi zon birii caktır. Antalya Postası CNEBOLU) vapuru 25 Mayı pazar TO da Galata rıhtımından bareketle İzmir Küllük Bodcum ado: Fethiye Finik> Antalyayı gidecek ve dönüşte mezkür birlikte, - Andifli, Çanakkale, a uğrayarak gelecek- postası yapılmıya- Bozeaada postası KGELİBOLU) vaputu 24 Mayis gumartesi 17 timından — hareketle Lapsesi Çanatka zdaya — gidece Muhterem yolculara| —Sevahili mütecavire hâtla tında Arap harflerile matbu eboneman, kameleri 1 Hazi Tandan itibaren muteber de- gildir. Böyle biletlerin © Ha- 15 Haziran 030 ta kadar paraları köprü iskelesindekt - bususi e olunacaktır. Bilet- rından ve ciltlerin- ış olması İâzım rihin Kadıkt kişede lerin k 2 1 Haziran 930 tari- hinden itibaren kanunu mah- mucibii tekmil biletlere| otuzar para daha köprü pa: yapıldığından yenil sus Tast Zamı 'Tük harli matbu olup 1 THazirandan evvel satilmiş aboneman — biletlerinin — her birindende kontrol esnasında memurlarımız - tarafından 30 para köprü zammı alınıp mu abilinde kuponlar verilecektir. İdaremiz kâtip muavinlerin. den Haydar efendinin üç gün zarfında İşletme şubesine mü- racant etmediği takdirde müs- tafa adeddileceği ilân olunur. NAİM VAPURLARI İzmir Postası Seri, lüks ve muntâzam vapuru (ADNAN n 26 ıncı pazartesi günü 16 da Galata rihtimindan bare- ketle ( İzmire ) ve Çarşamba günlü İzmirden İstanbula hareket eder. Galata gümrük karşısında Site Fransez hanında 19numarada Ümu- l acantalığını mürscnat. — Telefon Beyoğlu: 1041 Haftalık seri ve muntazaın PİRE -İSKENDERİYE - PORT SAİT postası, * ATİKİ , vapuru 25 Mayıs pazar günü gelecek ve 26 Mayıs pazartesi günü 17de eşyal Hicariye ve yolcu' alarak Galata nti mından hareketle Pire, İskenderiye ve Port Salt'e gidecektir. Fiatlar vekabet haricindedir. Taf- silâr için Galatada merkez rihtim banında 4 numeroda umuml acanta- lan ÇELİPİDİ. ve STAFİLOPATI vapur acentalığına müracamt Telefon: Beyoğlu 854 Yelkenci vapurları Karadeniz postası Vatan vapuru $8 Mayıs günü akşamı 6da Sirkeci rıhtımını hareketle doğru ( Zonguldak, Ine- bolu, Samsun, Ordü, Giresan, Trabzon, Sürmene ve Rize| ye Tatsilkt için Sirkecide Yelkenci hanında kiin —acentesine mürar çaat. Tel İstanbul 1518 Pangaltı tiyatrosunda bu gece Naşit ve Şevki Beyler Sefahat bülbülleri 8 perde. Baniyel sanlıı nüdürlüğünden Müzayede kraz No, merlunatın cins ve nev'i Borç bedeli 426 Rasimpaşa — mahallesinde & ayır yeni Mühendis sokağında eski 56 yeni numaralı bir hanenin tamamı, Bedriye H, j 156 710 Üsküdar'da Valdeiatik — mahallesinde Me li dancık sokağında eski 9 yeni 11 numaralı bir nenin tamamı. Emsal H. Eda H. 307 2309 Üsküdar'da Çakırcı Hasanpaşa mahallesi! Mes'udiye sokağında eski 2 yeni 2 numaralı hanenin tamamı. Eminc Faika H. 687 2407 Çengelköy'ünde Çamlıca tariki Çakaldağı $ kağında eski 3 yeni 14 numaralı maa köşk 1 kıt'a bağ. Kâmil B. ğ 626 2888 Beyoğlun'da Feriköy Birincikısım mahalleği | * de Kuyulu bağarkası sokakta eski S, 7 yeniğ! 11 numaralı iki hanenin tamamı. Mm, Katina 335 — 3074.Üsküdar'da Ahmetçelebi mahallesinde Tah 2490 280 124 119 450 161 243 535 1354 cedit Yukarda ikraz numaraları yazılı emlâk vadesi hitan tediyei deyin edilmemesi hasebile (altmış bir) gün müdde satılığa çıkarıldığından talip olanların ve fazla tafsilât alm istiyenlerin Sandık Satış amirliğine müracaat eylemeleri mu ilân olunur. kanalaneediamce GÖM İstanbul İkinci icaadan: l İLÂN Bir deyinden dolayı mahcuz ve furuhtu mukarrer Kurtuluşta — Sinem köyünde Bilezikci numaralı hanede bulunan mü- riye sokağında eski 14 yeni 12 nurnaralı maa b çe bir hanenin tamamı. Mehmet B. 3076 Galata'da Bereketzade — mahallesinde ilâ 8 numaralı üç dükkânı havi bir apartımı tamamı, Ali Riza Beyoğlunda Feri mahatlesinde Eşref di sokağında eski 24, 24, 24 mükerrer natamdlı bir apartmanın tamamı. Mustafa Ei, Üsküdar'da İhsaniye mahallesinde İhsani| sokağında eski 21 yeni 83 numaralı maa bal bir hanenin tamamı. Fatma Hacer, Emine Şü riye, Ayşe Namiye, Münevver Hanımılarla Mithat Ef. Kadıköy İbrahimağa mahallesinde Yeni kakta eski 1 yeni 1, 3, 5, 7 numaralı bir hanet tamamı. Macide İclâl, Müjgân, Afife ve Hamip Hanımlarla Hikmet ve Ssat Beyler . 7 Erenköyün'de İçerenköy — mahallesinde — Üsl daz sokağında eski 45, 46, 47, 48 yeni S0, 52, numaralı üç dükkânın tamamı. Şehime H. B fet B. Küçük Mustafapaşa'da —Molla Hüsrev — mahil, lesinde Karasarıklı caddesinde eski 8 feni 14, / numaralı maa arsa bir hanenin tamamı. Mehm met İzzet B Fener'de Aptisubaşı mahallesinde Fener danı sokağında eski 17, 19 yeni 17, 19, maralı maa hane iki dükkânın tamamı. Zehra H. 4175 Kesmekayada Hamamimuhittin mahallesii Kesmekaya caddesi sokağında eski 18,18 mü rer yeni 32,30 numaralı maa dükkân bir hanı tamamı, Mehmet Hayri ve Ahmet Hilmi Beyl 4187 Üsküdar'da İhsaniye mahallesinde Sul: sokağında eski 20 yeni 24 nurüaralı bir hanerii tamamı. İsmail Hakkı B. bi 4188 Beyoğlunda Bedrettin mahallesinde atik y:â maksıyıran cedit Yeni sokakta eski 20 yı maralı bir hanenin tamamı, Şerife Cemil ! 4195 Kadıköy Osmanağa mahallesinde Yıııcıoğııııİ kağında eski 31 mükerrer yeni 16 numaralı bir j? nenin tamamı. Osman Şemsi 4227 Üsküdarda İcadiye mahallesinde — eski İcadi: yeni Karabetkalfa sokağında eski 6 — mükeril! 2 numaralı bir hanenin tamamı. Hüseyin ik Mustafapaşa'da Külcamii — mahallesim | Camiişerif sokağında eski 24 yeni 10 m bir hanenin tamamı. Yusuf Ağa Hamit ve Emi Servet Hanımlar p 4387 Üsküdarda Arakiyeci Hacrmehmet mahallesin 'Toptaşı caddesinde eski 395 yeni 453 numari * bir hanenin tamamı. Ahmet Nazit * 4318 Galatada Okçumusa mahallesinde eski 67 mük — rer yeni 83 numaralı bir'hanenin on altı hiş itibarile beş hissesi, Fatma Müyesser 4386 Cibali Seferikaz mahallesinde'eski — Cibali ' Kayık iskelesi eski 3 yeni 3 numaralı bir dül kânın tamamı, Ayşe || 4410 Üsküdarda Altunizade mahallesinde İsmailpal sokağında eski 5 yeni 11, 15 numaralı mukadd B İ ; 3258 3264 3309 ğ 3806 3922 ma maa bahçe hane elyevm cedit l1, 15-9 maraâlı ve yedi yüz altmış dokuz buçuk zira üzerinde mürür hakktı olan müfrez bir hane. Yusuf Bej* 4415 Üsküdarda İhsaniye mahallesinde Sultaniye «f kağında eski 29 mükerrer yeni 65 numaralı İ — dükkânın tamamı, Hatice Şeritet 4432 Unkapanında Haraççı Karamehmet mah (. de atik Yeşiltulumba cedit Tekke sokağında 8i yeni 9 numaralı bir hanenin tamamı. 4 Mehmet Ağa | Kadıköy Hasanpaşa mahallesinde kağında eski 35 mükerner yeni 36, 38 num iki hanenin tamamı. Talât Cibalide Karabaş mahallesinde eski Yenil ni Çeşme sokağında eski 6 mükerrer yeni 4 maralı bir hanenin tamamı. Mm, Teodı Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde eski vuşbaşı yeni Fuatbey sokağında eski 22, 22 kerrer yeni 9, 11 numaralı ahır ve arabalığı mi' temil bir bap hanenin tamamı, Neşeyap Mevlevihanede Melekhatun mahallesinde B ci Paşabakkal sokağında eski 27 yeni 3 numar? bir hanenin tamamı, Mehmet Sadi B. Hatçe diha Hanım. 16877 Kasımpaşada Bedrettin mahallesinde Yaşı yıran sokağında eski 16 yeni 26, 8 numaralı i* hanenin tamamı. Fatma Remziye H. Tali 19654 Bakırköy Cevizlik mahallesinde Yalt so eski 4 yeni 8, 10 numaralı bir hznuıinhhnı müye san Bej A 4451 4453 12262 12512 pazar günü saat 14 de açık ! Süretiyle sanlacağından talip olanladş | yevm ve saat ve mahalli T 030-463 dosya numarasını hiben mahalli mezkürda hazır macak olan memuruna — müh HWt Olunut. sokağında — 200 hane esyası Haziranım 25inci

Bu sayıdan diğer sayfalar: