18 Temmuz 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

18 Temmuz 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

gürini nasıl geçiriyor- r: Bunu bize Greta Gorbo anlatıyor. #Hollywood, 2 ları beldi Her hafta bura- on- lerce adam gelir. ldan birkramı -ancak pek cüz' ı unlardan ekserisinin yıldız. hayatı hakkında pek yan- lümatı vardır. Önlar perdede | çalışmağa neticesinde kazanır. ve akşam çok geç yatarlar. imazlar. eş batarken eksersis için a- inerler. sinema yıldızının başına in bir kaza vardır. Tam çalı- fen bir arıza yüzünden saat- beklemek mecburiyeti hâ- adeta bir r. Bu bekleme kgettir. filim imalinde kullanılanr Janet Max Dönald * rce alet vardır. Bunların İbozuldumu, tamir edilince- tadar beklemek lâzımdır. bonra o stüdyoların gürültü Bices lerseniz biraz da lokantala alım, Okantalar sık bir insan küt 8 doludur ve daima - dolup * Garsonlar mütemadiyen Müşterilerin masalarını lizlerler. Bir taraftan yemek şınır. Berii tarafta acele e bir Müşteri çabuk yemek ek için masayı yumruk- t lokanta hakikaten nefis İekler pişirir. Mahirane pişi İŞ patatesler, rosbifler ve lalar iştaha verir. Yemek- Bonra herkes iyi yapılmış kahve içer: Burada gördü liz herkes iştiha ile yemeği iyor. İ ü sahneyi çevirmek üzere | htayı doldurmak - için 200 lâzımdır. Fakat bu kadar in her zaman — kullanılmaz. lmryan aktörler briç oynar İş Işlerler veya gevezelik ler. niz makinamın gör her şeyi onun da gördüğü- ânaat getirirsiniz. Herkese ğreterek bütün artistle| İtştrrır. al görür ve ihtar eder. Gilbertle beraber hissi ema yıldızları gün-| 'a, neşe ve göz dünyanın her bir tarafından ismı- hulyasına kavuşabilir. görüldükleri değildirler. Her ne rolu alır İsın bir sinema yıldızı bütün mecburdur. n de hayatını pek - güç bir 'ıldızlar sabah erken kalkar- yazın hemen hemen uyku t sekizde aktörler işe baş iğından sabahleyin yedide te Oynadığı çok vakidir. Ak-| işlerini bitirdikten sonra da İ 'AŞk geçldi,, filminde tra Rinisky-Korsakovdan bir parça çalmasını söylüyorum. Bu Rus müsikisi bende daima dramatik hisler uyandırır. Çünkü bir sahneyi müdüre be- tiriyorlar, Yemek te pek iyi bir şey değil i üzerinde ananas ve F ta, bir Melba kızart ması bir de limonlu dondurma. İşte bütün yemeğim bu tan İ- Baret. Salata dediğim dc iki di |lim ananas arasında bir dilim İpeynir, yani âdet> >r preme | dviçi. Bu benim » aöük diğim yemektir. Bet lığı mm sebebi de budur. Benim seyyar bir tualet odam vardır. Hariçte film çevirirken tualet odam da beraber gelir, Stüdyoda işim bitince Santa- Monica sahilindeki küçük evi- me kadar atla giderim. Sonra da mehtapta denize girerim. Mehtapta deniz banyoları Hollywood hayatının. mühim | bir meselesidir.. Norma Tal madje, Harold Loyd, Bebe Da- vazir sahneyi, iş başında | niels, Clive Brook banyo için! vakitlerinin mühim bir kısmı- nr sahildeki evlerinde - geçirir. ler. Hollywoodda mühim bir şey maz, Filmmde beraber oynadığım bir sahne yapacağız. Şef örkes-| Çok şükür yemek vakti geldi .| ğendirinciye kadar tekrar ede-! ceğiz. Yemeğimi tuvalet odama | YA | Un | “Aşk geçidi, nden sahze |Jhon Gilbertle beraber araba- Dünyada kaç sinema var? dan inip sinema binasına girer- Son zamanda yapılan bir an- ken alkıştan kulaklarım sağır , T a yada — 59867 olacak. İsinema salonu vardır. — Bunun N 7 a sal z K Filmden sonra bizi bir kaç ki 24350 si Amerikadadır ki bun- şiye prezante ederler. h ş t ö a: sesli teçhizatına Sonra aktörler Plantotin isim | GN da yarısı sesli teçhizat İli zenci barma veya Marcele gi-| e i Seyyar sesliler derek akşam yemeği yerler. Ben bitap düşmüşüm. M. Citl| — Tabif gene Amerikada sesli 200 kişiyi birden de, br filmin ilk gesterilişidir. berte beni eve kadür götürmesi | sinema-en hücra yerlere kadar iğiğ zaman bile arala-| Viyana veya Paris operalarında'ni rica ederim. artık yalnız mu-| girmiştir. Bir girket bütün ses fan biri biraz geç cevap ves-| hiç bir suare bu kadar canlı ola ' vaffakiyetimin hulyasile başba-| li tertibatını haiz vagonlar yap- !şa kalmak istiyorum. Bu beni için iyi geçmiş bir gündür. Ptararak en ufak . köylere kâdar İsesli filmler göstetmektedir. TEMMÜZ Bu hafta Bu hafta Opera sinemasında “Pembe köşkün esrarr” isminde ki sözlü film; Elhamra sinemasında “Pola Negri” nin “Moskovalı kadın” ismindeki sesli filmi ; Melek'te “Nansi Karol” un “Hayal ve hakikat” isimli sesli filmi; Majik, sinemasında da İvan _Pc!'ro'dç'm “Masum'kurbanlar” ismindeki filmi gecmektedir. Maryen Dietrik “Mavl Melek,, Ür filminde Dünyanın en büyük salonu Paristeki Gomon Palas sin- Jeması şu günlerde tevsi ve tec- dit edilmektedir, Bu salon 640€ |kişi alacak ve dünyanın en bü- yük salonu olacaktır, Daha sekiz yaşında Sekiz yaşında bir artist olan David Dunan “Yaşamak ve gör mek,, isminde bir filmde esaslı bir rol almıştır. Daha iki yaşın da iken taganniye başi olan David şimdiye kadar radyoda 500 den fazla konser vermiştir. Bizde de sekiz yaşında çocuk- lar var ama tramvay basamak- larına asılmaktan başka hüneri leri yok. : Yıldızlar Pariste Herkes yazın Parisi terkedet ken meşhur sinema artistlerin: den bir çoğu istirahat için Pari- se gelmektedirler. Anna May Vong, Lili Damita, Willlam Poweli, — Lissi Arna, Hope Hampstn, Lewis Milestone ve Will, Hays bunlardandır. Şarlonun son kartsı Çarli Çaplenin son zevosal olan Lita Gray Nevyorkta blf müddet müzik hol artistliği yap tıktan sonra tekrar sinema a tistliği yapmak üzere Hollvuda avdet etiniştir. “Mavi Melek,, ten sahne | c Di $ - Universal,, in sinema mu habirleri “Milliyet,, te |keti “Umivers: habirleri iki gün evvel “Milli. |mini çekmişlerdir. “Universal, şirketi yeni bir “sözlü film, sistemi atmak üzeredir. Bu $i bir şey üzerine istenilen dil Bu izahat perdede görülen eş- rülmiyen bir söyleyici tarafın- dan söylenecektir. Yeni mevsime doğru! Altı hafta sonra yani Eylül başlarında 1930 — 1931 sinema mevsimi başlıyacaktır. Bizim için bu mevsim çok şayanı dik- |kat olacaktır; Çünkü geçen se- |ne hemen hemen mevcut olm: yan, “sesli film,, rekabeti bu se ne yeni yapılmakta olanlarla be raber altı yedi müessese arasm başlıyacaktır. | Her hafta altı sesli film karşısında kalan se- yircinin hangisini seçeceğini dü |şünmesine meydan kalmadan hafta geçebilir. şimdiden önümüzdeki mevsi- bahse başlayacağız. Karilerimiz bizim bu teşeb- İ ü teshil etmek isterler se istedikleri filmi bize bildir- meleri kâfidir. Emdi Düi * Meşhur Amerikan sinema şir ,, in sinema mu yet,, matbaasını ziyarete gelmiş |ler ve muhtelif atelyelerin fil- tem perdede görülen her hangi e |rinden izahat vermek usulüdür. has tarafından değil kendisi gö da başlangıcın bütün - şiddetile| yedi yeni ve! ile dir ki| me ait belli başlı filimlerden | Küçük sinema haberleri 19 uncu asırda Fransız adli. yesiiçin şayani dikkat bir hâdi- se teşkil etmiş olan “Dreyfüs,, vak'ası,, nı Almanlar filme çek meğe başlamışlardır. Bu filim- , de vak'anın bütün kahramanla- İri, ezcümle Emil Zola, Kle- |manso, Metr Labori gibi meşa- hit görülecektir. * — * Romanya'da sinema | Romanyada sinemactlık inki- şaf etmekter Meşhur Altman vazıt sahnesi Martin — Berger elyevm Bükreşte Liviu Rebre- anu ismindeki Romen edibinin. Ciuleandra ismindeki romanını! sesli ve sözlü olarak - filme 'al- makla meşguldür. Bu film için Romanyaya giden Alman artist leri Hans Stuwe, Maliy Dels-, chaft çok hararetli bir surette' |istikbal edilmişlerdir. : &- Üt Romanya'da sesli | Romanyada sesli film büyük bir rağbet kazanmıştır. Bütün sinemalar sesli film makineleri |le teçhiz edilmiştir. Fransızca iRomzny.ıdı en ziyade taam- müm etmiş lisan olduğundan |Fransız filmleri tercih edilmek tedir, Romence film Pariste Romence filmler çev, rilmeğe başlanmıştır

Bu sayıdan diğer sayfalar: